Щодо внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій бюджетних установ

Державна фіскальна служба України
Лист від 02.02.2016 р. № 3325/7/99-99-15-02-02-17

У зв’язку з надходженням запитів <…> Державна фіскальна служба України надає методологічну допомогу щодо порядку внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій бюджетних установ.

Згідно з п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам ( пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу):

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами ( п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи ( п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Підпунктом 14.1.17 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що бюджетна установа — це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі — БКУ).

Відповідно до п. 12 ст. 2 БКУ під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Органами державної влади є передбачена Конституцією України система установ, що здійснюють публічну політичну владу на засадах поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Органами виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інші державні органи, що виконують окремі функції з реалізації державної політики.

Порядок утворення, реорганізація та ліквідація міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та організацій, утворених ними, регулюється Господарським кодексом України (далі — ГКУ) та Законом України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади».

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису — основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені ст. 13 БКУ.

Таким чином, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.

Відповідно до ст. 141 ГКУ державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Поряд з цим органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації ( ч. 3 ст. 131 ГКУ). При цьому, враховуючи положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

З огляду на викладене міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства.

Слід зазначити, що відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу до затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 р. за № 267/22799.

Податкові консультації щодо порядку внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій бюджетних установ застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС — Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

Голова Р. Насіров

Коментар редакції

Особливості включення бюджетних установ до Реєстру неприбуткових організацій

Бюджетні установи належать до неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток. Порядок та вимоги, коли установи та організації може бути віднесено до неприбуткових організацій, визначені в п.п. 133.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Так, неприбутковою організацією є організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

1) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3) установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

4) внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Також обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

З огляду на те що однією з вимог вищезазначеного підпункту ПКУ є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин між засновниками, членами такої організації, працівниками та членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами, ДФС роз’яснила, як необхідно застосовувати цю вимогу бюджетним установам. При цьому ДФС врахувала визначення бюджетних установ та принципи здійснення їх діяльності та отримання коштів (бюджетних асигнувань та власних надходжень), наведені в Бюджетному кодексі України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Отже, проаналізувавши положення цього Кодексу, автори листа, що коментується, дійшли такого висновку: бюджетні установи не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету. При цьому усі активи бюджетної установи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення зараховуються до доходу бюджету.

Тому будь-яких перешкод для реєстрації бюджетних установ як неприбуткових організацій бути не повинно. Таким чином, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства.

Також автори листа нагадали про те, що нині діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Мінфіну від 24.01.2013 р. № 37. Як передбачено п.п. 133.4.5 ПКУ, порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабмін, але й досі такий Порядок не затверджено. Для довідки додамо, що на офіційному веб-порталі ДФСУ (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Усі бажаючі можуть ознайомитися з ним уже зараз.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі