Теми статей
Обрати теми

Отримали благодійну допомогу? Оформляйте правильно!

Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2016/№ 12
Друк
Бюджетна установа отримала допомогу від благодійника у вигляді необоротних активів. Жодних первинних документів, які б містили інформацію щодо вартості згаданих об’єктів, благодійник не надав. Як правильно визначити первісну вартість таких активів? Якими документами слід оформити оприбуткування цих об’єктів? Який порядок відображення операцій з безоплатного отримання необоротних активів у бухгалтерському обліку?

Безумовно, отримання благодійної допомоги чи то дарунка — це приємні клопоти. Адже допомога спонсорів досить часто є мало не єдиним способом одержати те, що так потрібно, але на що не вистачає бюджетних коштів.

Однак радість від отримання подарунка чи допомоги ні в якому разі не повинна затьмарити розсудок. Бухгалтер має підійти до оформлення такого надходження максимально безпристрасно. Тож йому варто згадати, що основні вимоги до отримання, використання та обліку благодійних внесків і пожертв бюджетними установами встановлено Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 (ср. ). Відповідно до п. 2 цього Порядку напрямки використання благодійних внесків визначає благодійник. Якщо ж останній не указав конкретні цілі використання коштів, тоді вони можуть спрямовуватися на розсуд керівника установи. Але при цьому очільник має обов’язково враховувати першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю установи.

Необоротні активи, отримані безоплатно від фізичних та юридичних осіб, приймає комісія. Вона формується за наказом керівника установи. Майте на увазі, що до складу такої комісії обов’язково слід включити працівника бухгалтерської служби. На це вказує азб. 4 п. 5 розд. ІІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації).

Що стосується первісної вартості об’єктів необоротних активів, отриманих безоплатно, то вона може бути визначена згідно з первинними документами (абз. 2 п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій). Це означає, що якщо установа отримала від благодійника такі активи разом із відповідними первинними документами, в яких зазначена їх вартість, то такі об’єкти слід зараховувати на баланс саме за цією вартістю. І хоча відповідно до Методрекомендацій установи мають таке право, а не обов’язок, все ж таки за наявності документального підтвердження вартості об’єкта цю інформацію не слід ігнорувати при його оприбуткуванні.

До речі, вже після взяття на облік відповідних необоротних активів бухгалтер (у разі необхідності) може поставити питання щодо їх переоцінки. Про нюанси переоцінки ми розповідали у статті «Переоцінка необоротних активів: як та коли…» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 4).

У разі якщо благодійник передав необоротні активи без будь-яких підтвердних документів, первісну вартість таких об’єктів визначають на рівні справедливої вартості. При цьому варто враховувати всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведення їх до стану, придатного для використання в запланованих цілях. Цього вимагає абз. 1 п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій.

Увага! Вимог щодо необхідності залучення професійного оцінювача для визначення справедливої вартості необоротних активів, отриманих як благодійна допомога чи дарунок, чинним законодавством не передбачено.

Відтак визначити справедливу вартість таких об’єктів може комісія установи.

Водночас у випадку, якщо йдеться про визначення вартості нерухомого майна, транспортних засобів або складного та коштовного обладнання, одержаних безоплатно, вважаємо за краще звернутися до суб’єкта оціночної діяльності. Так буде надійніше, адже навряд чи члени комісії установи мають достатній досвід в оцінці такого майна. Це наша рекомендація, але остаточне рішення за вами.

Далі розглянемо документальне оформлення надходження благодійної допомоги. Так, комісія повинна скласти документ, в якому зазначити найменування і вартість отриманих необоротних активів. Таким документом є Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет). На основі цього документа бухгалтерія на кожен отриманий об’єкт основних засобів відкриває Інвентарні картки обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма № ОЗ-6 (бюджет)). Облік однотипних об’єктів ведуть в Інвентарних картках групового обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет). Також при оформленні інвентарної картки варто звернути увагу на наявність супровідних документів (техпаспорти, гарантійні талони тощо).

Пам’ятайте й про необхідність оформлення Акта введення в експлуатацію основних засобів, адже саме на підставі цього документа отриманий об’єкт зараховується до складу необоротних активів.

Під час оформлення отримання благодійної допомоги також врахуйте, що згідно з ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI благодійні внески належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Такі надходження є складовою доходів спеціального фонду. І з огляду на те, що розпорядники бюджетних коштів одержання таких доходів не планують, у разі їх фактичного надходження необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки та довідки про зміни до кошторису. Така вимога передбачена п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Окрім того, якщо благодійна допомога надійшла у натуральній формі (як товари, роботи чи послуги), то установа-одержувач до кінця звітного періоду повинна подати до органу Держказначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Вказівку на це містить п. 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407, та п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Для обліку благодійних внесків та дарунків призначений субрахунок 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Водночас кошти, які надійшли установі як гранти, дарунки чи благодійні внески (у грошовій та натуральній формі) слід відобразити на субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень».

Порядок обліку операцій з отримання благодійної допомоги у вигляді необоротних активів пропонуємо розглянути на умовному прикладі.

Приклад. Лікарня отримала від благодійника ліжка у кількості 6 шт., які раніше були у вжитку. Згідно з накладною, наданою благодійником, вартість одного ліжка становить 269 грн. Ніяких інших витрат, пов’язаних із отриманням ліжок, лікарня не понесла.

Комісія з числа працівників закладу охорони здоров’я прийняла рішення про оприбуткування благодійної допомоги за вартістю, указаною в первинних документах. За результатами роботи комісії складено Акт приймання-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет). Одночасно для зарахування ліжок до складу необоротних активів комісія склала Акт введення в експлуатацію за формою, розробленою установою та затвердженою наказом керівника.

Бухгалтерська служба оформила на ліжка Інвентарну картку групового обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет).

Бухгалтерський облік цих операцій буде таким:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано ліжка, отримані як благодійна допомога (6 шт. х 269 грн.)*

324

712

1614

364

324

1614

113

364

1614

Одночасно проведено запис

812

401

1614

2

Нараховано першу половину (50 %) зносу під час введення в експлуатацію ліжок (1614 грн. х 50 % : 100)

841

132

807

Водночас проведено другий запис

401

841

807

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі. Ці записи здійснюють на підставі зазначеної Довідки, Акта приймання-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет) та Акта введення в експлуатацію.

На завершення невеличке нагадування про відображення благодійної допомоги у звітності.

Зокрема, відповідно до п.п. 3.5.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44, у разі надходження благодійних внесків, грантів чи дарунків, бюджетні установи повинні складати Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м). Такий звіт слід подати до органу Держказначейської служби не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Саме такі терміни встановлено для подання місячної та квартальної бюджетної звітності. У разі звітування за рік, розпорядники мають подати такий звіт до 22 січня року, що настає за звітним.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі