Щодо визначення уповноваженої особи

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2016/№ 38
Лист від 12.09.2016 р. № 3302-06/29267-08

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон) з 1 серпня 2016 року для всіх замовників та на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо визначення уповноваженої особи повідомляє.

Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб).

Відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону уповноважена особа (особи) — службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

При цьому повноваження та функції уповноваженої особи (осіб) визначені у статті 11 Закону.

Водночас Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) затверджене наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 р. № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» (далі — Примірне положення).

Абзацом третім частини першої статті 11 Закону визначено, що членство в тендерному комітеті або визначення уповноваженої особи (осіб) не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. Уповноважена особа (особи) під час організації та проведення процедур закупівель повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість під час процесу організації та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника.

Згідно з частиною другою статті 11 Закону, зокрема, уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі укладеного з замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Разом з тим відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Ураховуючи зміст статті 23 Кодексу законів про працю України, трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, чи таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (стаття 23 Кодексу законів про працю України).

Разом з тим відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим, зокрема, при укладенні контракту; при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Таким чином, замовник має право визначати будь-яку (будь-яких) уповноважену особу (уповноважених осіб) для організації та проведення процедур закупівель, шляхом укладення із такою особою саме трудового договору (контракту), з дотриманням вимог статті 11 Закону, Кодексу законів про працю України та законодавства в цілому.

Щодо створення окремого структурного підрозділу

Згідно з пунктом 3.8 Розділу III Положення про комітет у разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

Таким чином, у разі якщо замовник визначив декілька уповноважених осіб, у такому випадку замовник може створити окремий структурний підрозділ для організації та проведення процедур закупівель.

Щодо права підпису договору про закупівлю уповноваженою особою

Відповідно до пункту 3.1 Розділу III Положення про комітет уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

Так, згідно з частинами першою та третьою статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Тому право на підписання договорів про закупівлю з’являється у уповноваженої особи у разі, якщо таке право надано їй у встановленому законодавством порядку

Щодо особливостей укладення трудових договорів

Додатково інформуємо, що відповідно до абзацу першого пункту 1 Положення про Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423 (далі — Положення), Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин та відповідно надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції.

Отже, з питань щодо трудових правовідносин та особливостей укладення трудових договорів необхідно звертатися до вищевказаного центрального органу виконавчої влади.

Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор Департаменту регулювання державних закупівель О. Стародубцев

Коментар редакції

Призначення та повноваження уповноваженої особи: роз’яснює Мінекономрозвитку

Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет або визначає уповноважену особу. Такий обов’язок замовника передбачено ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі — Закон № 922).

Тож почавши працювати з 01.08.2016 р. за Законом № 922, замовники мали визначитися, кому вони довірять проводити публічні процедури закупівель: тендерному комітету чи уповноваженій особі. Оскільки право вибору у цьому питанні було повністю віддано на відкуп замовнику, то кожен вирішив його на свій розсуд та вибрав для себе той чи інший варіант. Замовники більш звикли до того, що торги проводить комітет, тому певна частина прийняла рішення щодо утворення тендерного комітету. А решта замовників все ж таки вирішили призначити уповноважену особу.

Зрозуміло, що відразу виникла купа запитань щодо призначення та діяльності уповноваженої особи, тому ми своєчасно допомагали нашим читачам розбиратися. Відповіді на найбільш поширені запитання щодо призначення уповноваженої особи, а також практичні рекомендації щодо її діяльності можна знайти в матеріалах «Тендерний комітет чи уповноважена особа?» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 23, с. 9), «Йдемо на зближення з новим Законом про публічні закупівлі: відповіді на актуальні запитання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 27, с. 14).

І ось нарешті Мінекономрозвитку у листі, що коментується, висловило свою думку про уповноважену особу. Зупинимося детальніше на питаннях, які розглянуто в цьому листі.

1. Кого можна призначати уповноваженою особою та яким вимогам вона повинна відповідати?

Визначення, повноваження та функції уповноваженої особи наведено в ст. 11 Закону № 922 та у Примірному положенні про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 р. № 557 (далі — Примірне положення).

Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) відповідно до норм трудового законодавства. Якщо замовник укладає трудовий договір із уповноваженою особою, то такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Серед вимог до уповноваженої особи є такі: повинна мати вищу освіту та не менше 3 років досвіду роботи у сфері закупівель.

2. Коли замовники можуть створити окремий структурний підрозділ?

Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб залежно від того, яку кількість процедур публічних закупівель йому необхідно провести.

У разі ж визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу. Про це зазначено в п. 3.8 розд. III Примірного положення. У такому випадку замовник повинен визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

Додамо, що у випадку якщо замовник визначає одну уповноважену особу, то варто визначити також особу, яка виконуватиме обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (наприклад, під час перебування на лікарняному, у відрядженні, відпустці).

3. Чи має уповноважена особа право підпису договорів про закупівлю?

Як зазначено у листі, що коментується, уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства. Таким чином, право на підписання договорів про закупівлю з’являється в уповноваженої особи у разі, якщо таке право надано їй у встановленому законодавством порядку.

Отже, для того щоб не було плутанини у цьому питанні, необхідно чітко визначити, хто саме має право підписувати договори про закупівлю. Наприклад, одні замовники оформлюють це окремим розпорядчим документом керівника установи, а інші — прописують безпосередньо у наказі про призначення уповноваженої особи. Також не зайвим буде визначити, хто виконує обов’язки уповноваженої особи та підписує договори про закупівлю на період її відсутності.

4. Чи є якісь особливості укладення трудових договорів з уповноваженими особами?

Виходячи з відповіді на це запитання, автори листа, що коментується, не бачать будь-яких особливостей щодо укладання трудових договорів з уповноваженими особами. Воно то й не дивно, що саме таку відповідь надало Мінекономрозвитку, оскільки замовників більше хвилює питання щодо можливості уведення окремої штатної одиниці для таких робітників та оплати їх праці. Відповідь на це питання можна знайти в консультації фахівця Мінсоцполітики «Уповноважена особа замовника замість тендерного комітету: як оплатити трудові обов’язки» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 28, с. 30).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити