Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Амортизація-2017: переносимо залишки і нараховуємо по-новому

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502 (м. Одеса)
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2017/№ 8
В обраному У обране
Друк
У цій статті продовжимо обговорення теми обліку основних засобів бюджетними установами відповідно до нового Плану рахунків. Зупинимося на нюансах перенесення залишків сум нарахованої амортизації на нові рахунки й відображенні таких сум у відповідних рядках фінансової звітності.

Основні моменти, що стосуються перенесення залишків за рахунками на новий План рахунків, порядок документального оформлення такого перенесення, а також кореспонденції субрахунків за перенесенням залишків зі старих рахунків на нові були розглянуті в статтях «Новий План рахунків: переносимо залишки» і «Документальне оформлення перенесення залишків по рахунках» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 3, с. 22 і 30).

Одне з питань, на яке варто звернути увагу бюджетним установам уже зараз, стосується порядку відображення в бухгалтерському обліку сум амортизації, нарахованої на об’єкти основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Так, у Плані рахунків для відображення в бухгалтерському обліку нарахованої амортизації передбачені такі рахунки (субрахунки):

1) 14 «Знос (амортизація) необоротних активів», який має такі субрахунки залежно від виду необоротних активів:

1411 «Знос основних засобів»;

— 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

— 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»;

— 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»;

— 1415 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»;

2) 8014, 8114 «Амортизація».

У зв’язку із цим зверніть увагу на такі нововведення.

По-перше, з 2017 року в Плані рахунків немає субрахунків для відображення фонду в основних засобах, інших необоротних активів (колишні субрахунки 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами», 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві»). Замість цього в Плані рахунків для обліку формування капіталу бюджетні установи використовують субрахунок 5111 «Внесений капітал».

По-друге, для відображення сум нарахованої амортизації бюджетні установи складають лише один бухгалтерський запис:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Нарахована амортизація основних засобів

8014, 8114 «Амортизація»

1411 «Знос основних засобів», 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

При цьому нагадаємо, що саме про такий порядок відображення амортизації йдеться в п. 8 розд. V Методрекомендацій з обліку ОЗ: суму нарахованої амортизації бюджетні установи відносять на збільшення суми зносу необоротних активів і витрат.

Отже, для того, щоб у 2017 році правильно відобразити в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності суми нарахованої амортизації на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, установам треба виконати певну підготовчу роботу. Умовно таку роботу можна розбити на наступні етапи.

Етап 1. Перенесення залишків за рахунками

Суми нарахованої амортизації на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, що враховуються за станом на 01.01.2017 р. на субрахунках 141 і 141, треба перенести на нові субрахунки 1411, 1412, 1414.

Перенесення таких сум можна оформити Відомістю перенесення залишків субрахунків бухгалтерського обліку зі старого Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ у План рахунків за станом на 01.01.2017 р. Примірна форма такої відомості наведена в статті «Документальне оформлення перенесення залишків за рахунками» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 3, с. 30).

Етап 2. Перенесення до фінансової звітності

Такі суми треба перенести (трансформувати) до графи 3 «На початок звітного періоду» нового Балансу (ф. № 1-дс), форма й основні принципи складання якого наведені в НП(С)БО 101.

У новій формі Балансу (ф. № 1-дс) для відображення інформації про залишкову вартість, суму нарахованого зносу (амортизації) і первинної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів передбачені відповідно рядки 010, 011 і 012. У цих рядках наводиться узагальнена інформація про такі активи, тому для правильної трансформації сум нарахованої амортизації, перенесеної на нові субрахунки відповідно до Плану рахунків у відповідні рядки Балансу (ф. № 1-дс), треба виконати певний розрахунок. Як це зробити, покажемо в табл. 1.

Таблиця 1

Старі рахунки (субрахунки)

Дані Балансу (ф. № 1) за 2016 рік, графа 4 «На кінець звітного періоду»

Перенесення на нові субрахунки згідно з Планом рахунків

Дані в новій формі Балансу (ф. № 1-дс), графа 3 «На початок звітного періоду»

Розрахунок

Рядок

Сума

Субрахунок

Сума

Рядок

Субрахунок

Сума

Основні засоби

Основні засоби

401

120 «Балансова (залишкова) вартість»

323112,02

5111

323112,02

010 «Залишкова вартість»

5111

394873,18

323112,02 + 71761,16

141

121 «Знос»

1241571,59

1411

1241571,59

011 «Знос»

1411 + 1412

1313332,83

1241571,59 + 71761,24

10

122 «Первинна (переоцінена) вартість»

1564683,61

101

1564683,61

012 «Первинна вартість»

101 + 111

1708206,01

1564683,61 + 143522,40

Інші необоротні матеріальні активи

401

130 «Балансова (залишкова) вартість»

71761,16

5111

71761,16

142

131 «Знос»

71761,24

1412

71761,24

11

132 «Первинна (переоцінена) вартість»

143522,40

111

143522,40

Етап 3. Нарахування амортизації за звітний період

Залежно від того, з якою періодичністю бюджетна установа прийняла рішення нараховувати амортизацію (щокварталу або раз на рік), виконується розрахунок амортизаційних нарахувань (щокварталу або раз на рік).

Періодичність нарахування амортизації визначають у наказі про облікову політику, погодженому з головним розпорядником бюджетних коштів. Наприклад, період нарахування амортизації можна визначити так:

— або на дату балансу (щокварталу);

— або на дату річного балансу (тобто за станом на 31 грудня звітного року).

Увага! Іноді нараховувати амортизацію необхідно частіше за один раз на квартал (рік). Такі ситуації виникають у разі вибуття об’єктів необоротних активів у результаті продажу, безоплатної передачі, ліквідації і т. п.

У цих випадках слід нараховувати амортизацію на необоротні активи тільки за ті місяці (чи місяць), коли об’єкт перебував в експлуатації впродовж звітного кварталу (року), а саме:

— якщо об’єкт вибуває всередині звітного періоду, амортизацію нараховують у місяці вибуття за повний період з початку звітного року, включаючи повний місяць вибуття. Наприклад, якщо об’єкт основних засобів вибуває 2 лютого 2017 року, то амортизацію нараховують за два повні місяці (січень і лютий);

— якщо об’єкт надійшов (а точніше, введений в експлуатацію) усередині звітного періоду, амортизацію нараховують з місяця, що йде за місяцем надходження об’єкта до установи. Наприклад, якщо об’єкт надійшов 2 лютого 2017 року, то амортизацію потрібно нараховувати починаючи з 1 березня 2017 року. Для того щоб визначити суму амортизації за місяць, поділіть річну суму амортизації на 12. І тоді під час розрахунку річної амортизації такий період складе 10 місяців 2017 року.

Нагадаємо, що для документального оформлення нарахування амортизації на необоротні активи в бюджетних установах призначені:

— Розрахунок амортизації основних засобів (окрім інших необоротних матеріальних активів);

— Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів.

Типові форми цих документів затверджені наказом № 818.

Також на цьому етапі складають кореспонденції субрахунків, що стосуються нарахування амортизації на основні засоби.

Покажемо, які бухгалтерські записи щодо нарахування амортизації складають бюджетні установи з 01.01.2017 р. відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Відображена сума нарахованого зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, які надійшли безоплатно до установи за операціями внутрішньовідомчої передачі

8014,

8114

1411,

1412,

1414

Суму нарахованого зносу показують за попереднім місцем їх експлуатації. Для цього сторона, що передає, повинна в документах на передачу таких об’єктів вказати первинну вартість, нарахований знос і балансову (залишкову) вартість.

2

Нарахована амортизація на основні засоби (за встановлений період нарахування — квартал або рік)

8014,

8114

1411,

1412,

1414

Про основні організаційні моменти нарахування амортизації, документальне оформлення нарахування амортизації читайте детально в матеріалах: «Амортизація — 2015: нараховуємо за новими правилами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 11, с. 6), «Нараховуємо амортизацію: вирішуємо робочі завдання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 21, с. 19), «Амортизація — 2016: час підбити підсумки» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 47).

Увага: суму амортизації, нарахованої на об’єкти необоротних активів, слід відображати в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в гривнях з копійками.

3

Відкоригована сума зносу під час проведення дооцінки основних засобів

5311

1411, 1414

4

Відкоригована сума зносу під час проведення уцінки основних засобів, раніше не дооцінених

1411, 1414

10, 11

5

Відкоригована сума зносу основних засобів, раніше дооцінених у процесі уцінки

1411, 1414

10, 11

6

Відкоригована сума зносу основних засобів, раніше знижених у ціні в процесі проведення дооцінки

10,11

1411, 1414

7

Відображені втрати від зменшення корисності об’єкта основних засобів стосовно зносу

8411

1411, 1412, 1414

8

Відновлення корисності об’єкта основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

1411, 1412, 1414

7411

Операції, наведені в п. 3 — 8, на практиці у військових частинах не використовувалися у зв’язку з відсутністю відповідних методичних рекомендацій та інших роз’яснень щодо проведення таких операцій.

9

Списані інші необоротні матеріальні активи (за якими амортизація нараховується за методом «50/50»)

— нарахована амортизації в місяці списання з балансу

8014, 8114

1412

— списана вартість об’єкта

1412

11

10

У разі вибуття основних засобів у випадках, передбачених законодавством, і списанні внаслідок недостачі, встановленої під час інвентаризації (включаючи необоротні активи спеціального призначення, амортизація на які нараховувалася прямим методом), відображена сума зносу об’єкта основних засобів

1411, 1414

10, 1116

11

Завершальні операції з власним капіталом у частині залишків на субрахунках для обліку амортизаційних сум на кінець звітного періоду:

— закриття рахунків доходів (інші доходи за обмінними операціями)

7411

5511

— закриття рахунків витрат (списана сума нарахованої амортизації)

5511

8014, 8114

Наприкінці року сальдо рахунка 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду», у якому будуть враховані проведені операції, пов’язані з амортизацією, буде відображено на субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» таким чином: при профіциті: Дт 5511 — Кт 5512 і дефіциті: Дт 5512 — Кт 5511.

Етап 4. Відображення даних про суму нарахованої амортизації у фінансовій звітності

Інформацію про суму нарахованої амортизації на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, тобто залишки зі старих рахунків, перенесені на нові субрахунки 1411, 1412 і 1414, плюс нараховані суми зносу за проведеними операціями у звітному періоді, з урахуванням проведених операцій з нарахування зносу, треба буде показувати в новому Балансі (ф. № 1-дс). При цьому показники графи 4 «На кінець звітного періоду» залежно від установлених обліковою політикою періодів нарахування амортизації й операцій з надходження і вибуття активів виглядатимуть таким чином:

Таблиця 3

Період нарахування амортизації

Складові сум нарахованого зносу (амортизації), Баланс (ф. № 1-дс), графа 4 «На кінець звітного періоду»

Квартал

Залишки старих субрахунків, перенесені на нові субрахунки 1411, 1412 і 1414, плюс суми амортизації, нараховані у звітному кварталі на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, що перебувають в установі з урахуванням сум амортизації за активами (згідно з даними про суми амортизації, вказані в документах сторони, що передає, і донараховані в періоді перебування в установі впродовж звітного періоду), які надійшли, і мінус суми нарахованої амортизації на активи, які списані з балансу в цьому періоді

Рік

Залишки старих субрахунків, перенесені на нові субрахунки 1411, 1412 і 1414, плюс суми амортизації, нараховані у звітному році на основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, що перебувають в установі з урахуванням сум амортизації за активами (згідно з даними про суми амортизації, вказані в документах сторони, що передає, і донараховані в періоді перебування в установі впродовж звітного періоду), що надійшли, і мінус суми нарахованої амортизації на активи, які списані з балансу в цьому періоді.

При складанні Балансу ф. № 1-дс усередині звітного року (за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців) суми нарахованої амортизації складуть: залишки старих субрахунків, перенесені на нові субрахунки 1411, 1412 і 1414, плюс суми амортизації, вказані в документах при надходженні активів, і мінус суми амортизації, нараховані на активи, які вибули. За відсутності надходження і вибуття активів у звітних періодах за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців усередині звітного року дані графи 3 «На початок звітного року» Балансу ф. № 1-дс дорівнюватимуть даним графи 4 «На кінець звітного періоду»

У результаті наприкінці року в Балансі (ф. № 1-дс) залишаться суми нарахованого зносу по об’єктах основних засобів, які обліковуються в установі.

Нормативні документи

План рахунків План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

Методрекомендації з обліку ОЗ Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

НП(С)БО 101 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541.

Наказ № 818 наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно