ПДВ: пропонуємо варіант бухобліку

Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2018/№ 16
В обраному У обране
Друк
У цьому році бюджетну установу зареєстрували платником ПДВ. Установа отримує доходи від надання платних послуг, які оподатковуються ПДВ і звільнені від оподаткування.
Підкажіть, як відображати в бухгалтерському обліку операції з нарахування ПДВ та сплати цього податку до бюджету?
Як обліковувати суми, які знаходяться на електронному рахунку СЕА? В якому рядку Балансу їх зазначати?

Бюджетні установи, як і комерційні підприємства, можуть бути платниками ПДВ. Для таких установ правові підстави для реєстрації їх платниками ПДВ, оподаткування операцій ПДВ та основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Цікаво те, що комерційні підприємства при веденні бухгалтерського обліку ПДВ користуються Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141. У той час як для бюджетних установ немає окремого нормативно-правового акта, який би визначав порядок відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ.

Додамо, що окремі операції з відображення в бухгалтерському обліку сум ПДВ передбачені в Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція). Але для повноцінного обліку розрахунків з ПДВ цих кореспонденцій недостатньо. Як же бути у такій ситуації бюджетникам — платникам ПДВ?

По-перше, радимо звернутися до свого головного розпорядника бюджетних коштів за методологічною допомогою у вирішенні цього питання. Чому саме до нього? А тому, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності. Нагадаємо, що таке право надано розпорядникам та передбачено у п. 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203. Також про цю норму згадувала Державна казначейська служба в своєму листі «Про відображення операцій з податку на додану вартість» від 12.07.2017 р. № 16-08/684-11578 (далі — лист).

По-друге, бюджетні установи можуть самостійно вирішити, які кореспонденції складати для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ. Право на застосування таких бухгалтерських кореспонденцій визначено в Типовій кореспонденції. Процитуємо її норму:

«Суб’єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику».

Тому при застосуванні самостійно розроблених кореспонденцій субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з ПДВ установі необхідно в розпорядчому документі (це може бути наказ про облікову політику або наказ про організацію бухгалтерського обліку) описати особливості відображення окремих операцій в обліку.

Крім того, в Робочому плані субрахунків бухгалтерського обліку бюджетної установи до субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» установа може відкрити, наприклад, такі субрахунки другого рівня:

6311/1 — податкові зобов’язання з ПДВ;

6311/2 — податковий кредит з ПДВ непідтверджений;

6311/3 — податковий кредит з ПДВ підтверджений;

6311/4 — ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету.

Варто окремо сказати про рахунок, призначений для обліку коштів на електронному рахунку системі електронного адміністрування (далі — СЕА) ПДВ. Такий рахунок відкриває бюджетним установам — платникам ПДВ орган Казначейства.

Механізм відкриття електронного рахунку СЕА ПДВ, особливості складення податкових накладних (далі — ПН) та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до ПН у такій системі, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків визначено Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.

Тобто за своїм призначенням цей рахунок застосовують для обліку коштів, необхідних:

— для реєстрації ПН у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН);

— для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань із ПДВ.

Для обліку таких коштів бюджетні установи застосовують субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі», до якого установа відкриває субрахунок другого порядку, наприклад:

2314/1 — електронний рахунок СЕА ПДВ.

Як відобразити залишок коштів на кінець звітного періоду у фінансовій звітності? Залишок коштів на цьому субрахунку установи наводять у фінансовій звітності (ф. № 1-дс) у рядку 1162 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у Казначействі».

Оскільки електронний рахунок в СЕА ПДВ відкритий на ім’я бюджетної установи, то рух коштів на зазначеному рахунку має знайти своє відображення у формі № 3-дс.

Про порядок відображення таких сум зазначено в Методологічних роз’ясненнях проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді, розміщених на сайті ДКСУ (www treasury.gov.ua) в рубриці «Бухгалтерський облік і звітність у державному секторі» від 13.02.2018 р. Ось що там є:

«З метою уникнення задвоєння фактично отриманих бюджетною установою надходжень і проведення видатків, пропонуємо відобразити рух коштів на рахунку в СЕА ПДВ у рядку 3090 «Інші надходження» та рядку 3180 «Інші витрати».

Таке відображення дасть змогу дотриматись вимог Методичних рекомендацій із перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 р. № 1170, а саме: рядок 3425 = рядок 3400 + рядок 3405 + рядок 3410 - рядок 3415 +/- рядок 3420

Розглянемо на прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ.

Приклад. Бюджетна установа — платник ПДВ у березні 2018 року отримала доходи від надання платних послуг, які оподатковуються ПДВ, на суму 27000 грн. (у тому числі ПДВ — 4500 грн.). Оформлено ПН, які в березні зареєстровані в ЕРПН.

Також у березні установа отримала запаси та інші нефінансові активи згідно з договором купівлі-продажу на суму 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Ці матеріальні цінності установа оплатила за рахунок доходів спеціального фонду.

Оскільки оплата за отримані матеріальні цінності була здійснена за рахунок бюджетних коштів, дата виникнення податкових зобов’язань у постачальника — це дата зарахування таких коштів на банківський рахунок (п. 187.7 ПКУ). Тому на дату отримання коштів постачальник виписав ПН та зареєстрував її в ЕРПН. Після цього бюджетна установа відобразила в обліку податковий кредит — 4000 грн.

У березні 2018 року установа перерахувала на електронний рахунок СЕА 500 грн. для розрахунків з бюджетом з ПДВ.

В обліку установи ці операції відображено так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Нараховано дохід від надання платних послуг

6212

7111

27000

6, 14

Сума доходів від надання платних послуг є доходом від обмінних операцій. Суми нарахованих доходів відображають в розділі 1 Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) у розрізі контрагентів і за видами власних надходжень спеціального фонду.

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

7111

6311/1

4500

17*

Оскільки суми ПДВ не визнаються доходом від обмінних операцій, в бухгалтерському обліку установи відображають нарахування ПДВ як зменшення доходів. У фінансовій звітності ф. № 2-дс до ряд. 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» відображають сальдо за субрахунком 7111.

3

Отримано доходи від платних послуг

2313

6212

27000

3, 6

Доходи, отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю (перша група власних надходжень, підгрупа 1), відображають у бюджетній звітності ф. № 4-1д, 4-1м у графі 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)». Оскільки дані про отримані доходи від надання платних послуг будуть відрізнятися у фінансовій та бюджетній звітності, доцільно таку розбіжність показників пояснити в пояснювальній записці.

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ на додатковому субрахунку, призначеному для розрахунків з бюджетом з ПДВ

6311/1

6311/4

4500

17*

Цей бухгалтерський запис складають як допоміжний, який буде використаний для заповнення Податкової декларації з ПДВ на суму податкового зобов’язання — р. 1.1.

5

Оприбутковано запаси, інші нефінансові активи

15, 18

6211

20000

6

6

Відображено суму податкового кредиту (не підтверджена ПН)

6311/2

6211

4000

17*

7

Перераховано оплату постачальнику

6211

2313

24000

3, 6

8

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (на підставі зареєстрованої ПН)

6311/3

6311/2

4000

17*

9

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на додатковому субрахунку, призначеному для розрахунків з бюджетом з ПДВ

6311/4

6311/3

4000

17*

На підставі зареєстрованої ПН в ЕРПН, установа має право на податковий кредит з ПДВ. Цю суму відображають в Податковій декларації з ПДВ — ряд. 10.1.

10

Перераховано кошти на електронний рахунок СЕА для розрахунків з бюджетом

2314/1

2313

500

3

У цьому прикладі на електронний рахунок СЕА установа перерахувала 500 грн., тобто ту суму, яку фактично необхідно перерахувати до бюджету. Але якщо необхідно поповнити цей рахунок для реєстрації ПН, то сума поповнення буде іншою. В бухгалтерському обліку така операція відображається аналогічним записом.

11

Сплачено до бюджету суму ПДВ

6311/4

2314/1

500

3

Ця суму визначають як різницю між нарахованими податковими зобов’язаннями та податковим кредитом та відображають в Податковій декларації з ПДВ — ряд. 18.

12

Віднесено на видатки вартість використаних матеріальних цінностей

8113

15, 18

20000

10, 13

Витрати, пов’язані з наданням послуг, є витратами від обмінних операцій. Такі витрати відображають в Картці аналітичного обліку фактичних видатків. У фінансовій звітності такі суми заносять до ф. № 2-дс ряд. 2220 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)», тобто визначають як сальдо за субрахунком 8111.

13

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду доходи від реалізації товарів, робіт та послуг

7111

5511

22500

17*

14

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду понесені витрати

5511

8113

20000

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

Не виключаємо, що деякі бюджетні установи — платники ПДВ вибрали для себе якийсь інший варіант відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ. Тож колеги, якщо є бажання поділитися своїм варіантом, будь ласка, всі своє пропозиції надсилайте на електронну адресу нашої редакції: bb@id.factor.ua.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд