Теми статей
Обрати теми

Безоплатна передача авто: визначаємо ключові моменти

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2019/№ 14
Друк
Передача майна від однієї бюджетної установи до іншої в межах одного розпорядника — поширена операція. Але залежно від того, яке саме майно буде передано, при оформленні та обліку таких операцій виникають різні нюанси. До того ж бухгалтери ще й досі плутаються при здійсненні таких операцій. Тому цього разу розглянемо ситуацію, коли на підставі рішення головного розпорядника бюджетна установа передала іншій установі транспортний засіб.
Яку підготовчу роботу необхідно провести установі, що передає авто? Які документи оформити та передати? Які дії слід провести установі, що отримала такий транспортний засіб? Який порядок відображення операцій з передачі-приймання такого об’єкту в обліку? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у консультації.

Безоплатна передача-приймання майна: чим керуватись?

Бюджетні установи, як суб’єкти господарювання, здійснюють управління майном, яке передане їм на праві оперативного управління.

Операції щодо управління державним та комунальним майном врегульовано такими основними документами:

Законом № 185;

Законом № 147/98;

Законом № 3166;

Законом № 280;

постановою № 1482.

Управління об’єктами державної та комунальної власності здійснюють суб’єкти управління, визначені Законом № 185 та Законом № 280.

Залежно від того, хто є власником майна — державний орган або орган місцевого самоврядування, — за суб’єктом господарювання (бюджетною установою) на праві оперативного управління закріплюють відповідне майно (об’єкти управління).

Зазначимо, що до повноважень суб’єктів управління державним майном віднесено зокрема:

• ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

• погодження передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також передачі об’єктів комунальної власності в державну власність;

• у випадках, передбачених законодавством, приймання рішення про передачу об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;

• виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозиції щодо умов його подальшого використання.

У свою чергу, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до Закону № 280 здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції.

Також можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування та оренду.

Так, у ст. 26 Закону № 280 визначено право органів місцевого самоврядування виключно на пленарних засіданнях вирішувати такі питання, як:

• прийняття рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

• надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.

Тож ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності належить органам, уповноваженим управляти державним майном, Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно, місцевим органам виконавчої влади, відповідним органам місцевого самоврядування.

Серед основних документів, які необхідно взяти до уваги установам при безоплатній передачі майна, — постанова № 1482.

Також варто знати: з метою визначення єдиних підходів щодо об’єктів права державної та комунальної власності органам, уповноваженим управляти державним майном, та відповідним органам місцевого самоврядування доцільно розробити та затвердити розпорядчі документи щодо упорядкування механізму списання та передачі державного та комунального майна.

Саме документи, прийняті суб’єктом управління щодо безоплатної передачі майна державної або комунальної власності, допоможуть бухгалтеру установи правильно та оперативно підготувати документи для передачі майна, яке за ним закріплене.

До того ж такі документи, як правило, стосуються не тільки операцій з передачі майна з балансу на баланс, а й списання, відчуження, передачі в оренду, передачі у державну або у комунальну власність тощо.

Тому радимо їх мати під рукою.

Зазначимо, що на підставі ч. 6 ст. 6 Закону № 996 головні розпорядники бюджетних коштів мають право з метою збереження єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, розробляти для своїх підвідомчих установ методичні рекомендації з урахуванням галузевих особливостей.

У свою чергу підвідомчі установі про застосування таких методрекомендацій зазначають у розпорядчому документі про облікову політику.

ДОВІДКА

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей мають право розробляти на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Далі розглянемо, як здійснити та оформити безоплатну передачу-отримання майна бюджетними установами, які підвідомчі одному суб’єкту управління, а також покажемо, як відобразити такі операції в бухгалтерському обліку таких установ.

Підготовча робота

Для того щоб законно та обґрунтовано здійснити передачу майна (у нашому випадку — транспортного засобу) від однієї установи до іншої, які підвідомчі одному розпоряднику (суб’єкту управління майном), необхідно провести низку заходів. Розглянемо ці заходи (кроки) детально.

img 1 Прийняття рішення про безоплатну передачу майна.

Як було зазначено раніше, рішення про безоплатну передачу майна приймає його власник (або суб’єкт управління, якому делеговані певні повноваження щодо управління майном).

При цьому підставою для здійснення такої передачі майна, тобто документом, який підтверджує виникнення відповідного права, є рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради про закріплення на праві оперативного управління чи господарського відання нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності і безоплатно передається відповідному суб’єкту господарюванню для його діяльності.

Для державного майна таким документом є розпорядчий документ відповідного суб’єкта управління таким майном.

При цьому ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності може виходити від органів, уповноважених управляти державним майном, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування. Також ініціатором такої передачі може бути сама установа.

img 2 Створення комісії з безоплатної передачі майна.

Для оформлення операцій з передачі майна суб’єкт управління своїм наказом створює комісію з передачі майна.

Так, в наказі зазначають, яке майно підлягає передачі, наводять його коротку характеристику, склад комісії з передачі майна, строки передачі майна та затвердження Акта приймання-передачі, а також призначають осіб, відповідальних за виконання наказу.

До складу такої комісії включають:

• голову комісії — заступника керівника органу, уповноваженого управляти державним або комунальним майном;

• заступника голови комісії — головного бухгалтера або його заступника (в установах та організаціях, де штатним розписом посаду головного бухгалтера не передбачено, — особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

• представників органу, уповноваженого управляти державним майном, та установ, які передають та приймають майно. Це можуть бути працівники інженерних, технічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб (відділів, управлінь) установи та інші посадові особи.

Чим займається комісія?

Зазначимо, що до повноважень такої комісії віднесено:

1) проведення в установленому законодавством порядку інвентаризації майна, яке підлягає передачі. У нашому випадку доцільно фактичну наявність транспортного засобу звірити з даними бухгалтерського обліку за субрахунком 1015 «Транспортні засоби»;

2) проведення огляду транспортного засобу, що підлягає передачі, визначення кількості проведених ремонтів. Для цього використовують необхідну технічну документацію, а також регістри аналітичного обліку (інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів);

3) підготування необхідної документації для отримання дозволу на передачу майна (транспортного засобу);

4) передачу транспортного засобу новому власнику та оформлення необхідної документації для такої передачі.

img 3 Отримання дозволу на передачу майна.

На цьому етапі необхідно отримати погодження щодо здійснення передачі-прийняття майна з відповідними власниками (головним суб’єктом управління, уповноваженими органами управління), органами державної влади та/або місцевого самоврядування, які наділені відповідними повноваженнями.

Для розгляду питання щодо безоплатної передачі майна суб’єкту управління майном подають такі документи:

1) обґрунтовану заяву (звернення) установи з клопотанням про безоплатну передачу майна з обґрунтуванням необхідності та доцільності;

2) згоду організації, яка приймає таке майно на баланс (якщо майно передається у власність територіальної громади — згоду ради (рішення сесії));

3) інформацію про транспортний засіб, який пропонують безоплатно передати.

Радимо перелік такої інформації з’ясувати бухгалтеру заздалегідь.

Як правило, при безоплатній передачі транспортного засобу додають також:

• завірену належним чином копію технічного паспорта;

• акт технічного стану транспортного засобу.

Якщо ж безоплатну передачу майна здійснюють за ініціативою суб’єкта управління майном, то для здійснення такої операції не потрібно отримувати погодження. У такому разі безоплатну передачу майна здійснюють на підставі розпорядчого документа такого суб’єкта управління. Документ оформлюють у вигляді рішення (наказу) суб’єкта управління про надання дозволу на безоплатну передачу майна та закріплення (вилучення) майна в оперативне управління (з оперативного управління).

img 4 Оформлення Акта приймання-передачі транспортного засобу.

Після того як комісія провела підготовчу роботу, саме час перейти до наступного етапу. Для цього комісія оформлює Акт приймання-передачі транспортного засобу. Такий Акт складають у 4 примірниках, підписують голова та члени комісії та затверджує керівник суб’єкта управління майном, який створив комісію.

Майте на увазі: право на управління об’єктом передачі виникає з дати підписання Акта приймання-передачі.

Яку інформацію слід зазначити в цьому Акті? Насамперед наводять:

• найменування установи, що передає, та установи, що приймає майно;

• найменування об’єкта передачі (транспортного засобу);

• опис майна (транспортного засобу), достатній для його ідентифікації, реєстраційний номер, марку, модель, номер шасі, рік випуску;

• первісну та залишкову вартість, суму зносу.

img 5 Передача транспортного засобу.

І нарешті, заключний крок — передача майна від однієї установи іншій.

Після того як оформлена вся необхідна документація, саме час здійснити фактичну передачу транспортного засобу.

Нагадаємо, що основні засоби передають разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, у яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів.

Так, для транспортного засобу такими документами є:

облікові регістри (або копії таких документів) — Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини, Картка обліку наробітку та відстежування обігу АБ, Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів;

технічна документація — оригінал та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або технічного паспорта.

У випадку передачі автівки виникає запитання: а що робити із запчастинами та комплектуючими, які були придбані установою для обслуговування та ремонту транспортного засобу, та обліковуються окремо від нього? Наприклад, це вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, комплект зимових шин тощо.

Адже зазначені матеріальні цінності не входять до комплектації автомобіля, а були придбані безпосередньо для обслуговування транспортного засобу, який нині вибуває. Відповідаємо. Якщо установі немає потреби залишати такі матеріальні цінності для ремонту та обслуговування інших авто, їх доцільно передати разом з транспортним засобом.

Але про це повинно бути зазначено у рішенні про безоплатну передачу майна. Або ж, якщо в таких матеріальних цінностях немає більше потреби, їх можна продати.

Транспортний засіб отримано: подальші кроки

Тепер варто окремо розглянути, як діяти установі, яка безоплатно отримала транспортний засіб.

img 6 Встановлення нового інвентарного номеру та зарахування на баланс.

Дійсно, на безоплатно отриманий транспортний засіб бюджетна установа повинна встановити новий інвентарний номер. Чому? В якому документі про це зазначено?

Підтвердження такого висновку знаходимо в пп. 3 та 5 розд. ІІ Методрекомендацій: «Кожному об’єкту основного засобу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання) присвоюється інвентарний номер…. Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об’єктам основних засобів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у даного суб’єкта державного сектору».

Тому, щоб не виникло ситуації із задвоєнням інвентарних номерів, слід дотримуватися загального правила — кожен об’єкт повинен мати свій унікальний інвентарний номер.

Тобто незалежно від того, яким чином до установи потрапив об’єкт ОЗ (придбаний за кошти або отриманий безоплатно), застосовують загальний підхід.

Кожному отриманому об’єкту ОЗ установа присвоює новий інвентарний номер. І робить це саме установа, яка зарахувала такий об’єкт собі на баланс.

img 7 Перереєстрація транспортного засобу

У зв’язку з тим, що при передачі транспортного засобу відбувається зміна його власника, його необхідно перереєструвати на нового власника. Така вимога передбачена п. 33 Порядку № 1388. Також знайте: при перереєстрації транспортних засобів у разі зміни власників такі транспортні засоби з обліку не знімають.

Установі — отримувачу авто доведеться звернутися із заявою про перереєстрацію автомобіля до сервісного центру МВС та додати документи, що підтверджують право власності (зокрема, Акт приймання-передачі транспортного засобу).

Оплату послуг з перереєстрації транспортного засобу установи здійснюють через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зазначимо, що перереєстрацію проводять за місцем звернення автовласника або уповноваженої ним особи. Тобто ніякого зв’язку з місцем знаходження юридичної особи наразі немає.

Врахуйте також: під час перереєстрації транспортні засоби підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС.

Такий огляд здійснюють на підставі п. 15 Порядку № 1388 з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для перереєстрації, здійснюють відповідну відмітку або складають акт огляду.

Для оплати послуг з перереєстрації авто установи застосовують КЕКВ 2240 (п. 5 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333). Тобто той самий код видатків, за яким оплачують послуги з реєстрації транспортних засобів.

Процедуру перереєстрації транспортного засобу здійснюють швидко — протягом одного робочого дня з моменту подачі заяви. Тож приємно, що на цю процедуру не доведеться витрачати багато часу.

Бухоблік передачі-приймання авто

Наостанок розглянемо, як відобразити в бухобліку безоплатну передачу-приймання транспортного засобу від однієї установи до іншої в межах одного розпорядника.

Почнемо з обліку таких операцій установою, яка передає майно.

1. При передачі об’єкта ОЗ необхідно нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Амортизацію нараховують за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

У цьому випадку бухгалтер нараховує амортизацію на транспортний засіб за час його експлуатації, включаючи місяць його вибуття. Тому якщо об’єкт ОЗ передано у березні 2019 року (незалежно від дати його списання в цьому місяці), то останнім місяцем, за який потрібно нарахувати амортизацію, буде саме березень 2019 року.

При нарахуванні амортизації на ОЗ установа складає запис: Дт 8014, 8114 — Кт 1411.

2. Установа, яка передає ОЗ іншій бюджетній установі, списує з балансу його первісну (переоцінену) вартість, балансову вартість та суму накопиченого зносу.

Принаймні саме такий підхід до вибуття таких активів при безоплатній передачі в межах одного суб’єкта управління випливає з вимог НП(С)БО 121 та закріплено в п. 1.13 Типової кореспонденції.

Так, при безоплатній передачі ОЗ за операціями внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, складають таку кореспонденцію: Дт 5111 — Кт 10.

Яку вартість ОЗ списати із субрахунку 5111: первісну чи залишкову? Це одне з ключових запитань, яке й досі хвилює багатьох бухгалтерів, починаючи з 2017 року. Тому далі розглянемо це питання з усіх боків та пояснимо на прикладах можливі ситуації.

Справа у тому, що відповідь на це запитання залежить від того, було проведено установою коригування внесеного капіталу, що обліковується на субрахунку 5111, на суму зносу, нарахованого в минулих роках, чи ні. Чим пояснити доцільність такого коригування та які підставі є для цього?

Насамперед пропонуємо ознайомитись з позицією Мінфіну щодо такого коригування. Так, ще на початку 2018 року щодо порівняння сум, які обліковують на субрахунках 5111 та 10, Мінфін надав відповідь в Методологічних роз’ясненнях проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді. Цей документ розміщено на офіційному веб-порталі ДКСУ (www.treasury.gov.ua) в рубриці «Бухгалтерський облік і звітність у державному секторі» від 13.02.2018 р. Тому всі бажаючі можуть переглянути цей документ самостійно.

Для вашої зручності наведемо витяг з нього, а саме запитання та відповідь, які стосуються нашої ситуації:

«1. Чи має дорівнювати сума рядків Балансу (форма 1-дс) 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість» та 1020 «Нематеріальні активи» вартості внесеного капіталу, відображеного в рядку 1400 «Внесений капітал» Балансу (з урахуванням виконання технічної проводки по доведенню вартості внесеного капіталу до первісної вартості необоротних активів)?

Порівнювати суму рядків 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість», 1020 «Нематеріальні активи» з показником рядка 1400 «Внесений капітал» форми № 1-дс «Баланс» не потрібно. Методичними рекомендаціями не передбачена зазначена порівнянність показників.

Зазначені рядки не порівнюються, оскільки починаючи з 2017 року змінено порядок відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування, нарахування амортизації та списання необоротних активів.

Наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1127 затверджені Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків. В результаті технічного перенесення інформації на рахунку 51 «Внесений капітал» відобразилась інформація про залишкову вартість основних засобів. Нарахування амортизації починаючи з 2017 року на основні засоби, які були придбані (споруджені) як в попередніх бюджетних періодах, так і в звітному бюджетному періоді, відображається на витратних субрахунках 8014 «Амортизація» та 8114 «Амортизація» з подальшим віднесенням до накопиченого фінансового результату 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

З метою дотримання єдиного підходу щодо відображення в обліку основних засобів та для аналізу стану нефінансових активів керівником бюджетної установи може бути прийняте рішення зробити одноразово технічну проводку Дт 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» — Кт 5111 «Внесений капітал» на суму нарахованого станом на 01.01.2017 р. зносу.

Після цього на субрахунку 5111 «Внесений капітал» буде первісна вартість об’єктів, як уведених в експлуатацію в 2017 році, так і в минулих роках.

В іншому випадку операція по списанню об’єктів, які були введені в експлуатацію до 2017 року, відображатиметься за Дт 51 «Внесений капітал» — Кт 5512 (5522) «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» не на первісну вартість, як зазначено в п. 1.32 Типової кореспонденції, а на суму, за якою об’єкт обліковувався на рахунку 51 «Внесений капітал».

Головний розпорядник бюджетних коштів має самостійно прийняти рішення щодо приведення у відповідність показників, відображених на субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів», з показниками, відображеними на субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису». Нормативними документами така порівнянність визначатися не буде, оскільки це виключне повноваження головного розпорядника бюджетних коштів. Прийняті в попередні роки нормативні документи щодо зміни методології бухгалтерського обліку в державному секторі зворотної сили не мають».

З огляду на позицію Мінфіну, багато головних розпорядників прийняли рішення про коригування внесеного капіталу: Дт 5512 — Кт 5111. Тому якщо коригування цих показників було проведено, для установи, яка передає майно, питань немає — списувати необхідно первісну вартість об’єктів, що передаються.

А як бути тим, хто й досі не отримав такої вказівки від головного розпорядника? Зробити таке коригування самостійно? Насамперед ми радимо це питання обговорити зі своїм головним розпорядником та якомога швидше вирішити його остаточно. В іншому випадку — як не крути, а доведеться списати з субрахунку 5111 залишкову вартість ОЗ.

Детальніше обидва варіанти розглянуто на прикладах далі.

3. Установа, що передає ОЗ іншій бюджетній установі, також списує суму накопиченого (нарахованого) зносу на такий об’єкт.

Згідно з п. 1.13 Типової кореспонденції при безоплатній передачі ОЗ в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, установа списує суму зносу, накопиченого за кредитом субрахунку 1411, який нараховано як за поточний рік, так і за минулі роки.

Отже, при безоплатній передачі ОЗ суму нарахованого зносу списують записами:

Дт 1411 — Кт 8014, 8114 — за поточний квартал;

Дт 1411 — Кт 5511 — за попередні квартали поточного року;

Дт 1411 — Кт 5512 — за минулі роки.

Тепер щодо обліку установою, яка безоплатно отримала транспортний засіб від іншої бюджетної установи.

1. Первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II П(С)БО 121, з наведенням суми нарахованого зносу.

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (Актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів. При цьому оцінити таке майно за справедливою вартістю установи можуть лише в разі, якщо відсутня достовірна інформація про первісну оцінку такого майна (тобто в разі відсутності первинних документів від установи, яка передає майно).

Так, безоплатно отримані ОЗ за операціями внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, відображають в обліку так: Дт 10 — Кт 5111.

Яку вартість показати на субрахунку 5111: первісну чи залишкову? Тут все залежить від того, яку вартість внесеного капіталу було отримано від установи, яка передала об’єкт ОЗ.

2. Установа, що безоплатно отримала ОЗ від іншої бюджетної установи, також показує суму зносу, нарахованого на такий об’єкт.

Згідно з п. 1.12 Типової кореспонденції при безоплатному отриманні ОЗ в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, установа зазначає суму зносу, яка нарахована за поточний рік та за минулі роки іншою установою.

Отже, при безоплатному отриманні ОЗ суму нарахованого зносу показують записами:

Дт 8014, 8114Кт 1411— за поточний квартал;

Дт 5511 Дт 1411— за попередні квартали поточного року;

Дт 5512Дт 1411 — за минулі роки.

3. Установа — отримувач ОЗ починає нараховувати амортизацію з місяця, наступного за місяцем, у якому такий об’єкт було отримано.

4. І останній момент.

У нашому випадку первісну вартість безоплатно отриманого транспортного засобу також необхідно збільшити на суму витрат, пов’язаних з перереєстрацією такого авто.

Це пов’язано з правилами формування первісної вартості ОЗ.

Нагадаємо, що первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II П(С)БО 121 (ср. ).

За загальними правилами витрати, які збільшують первісну вартість ОЗ, накопичують у складі незавершених капітальних інвестицій, тобто на субрахунку 1311. У подальшому ці суми списують з кредиту субрахунку 1311 в дебет субрахунку 1015.

Отже, аби закріпити усе вищевикладене, розглянемо приклад.

Приклад 1

На підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів установа у березні 2019 року передала іншій бюджетній установі транспортний засіб. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта — 85200 грн.,

сума нарахованого зносу — 62600 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за I квартал 2019 року, — 8520 грн., та зносу, нарахованого у минулих роках, — 54080 грн.

Передача майна оформлена Актом приймання-передачі.

Додамо, що у 2017 році головним розпорядником було прийнято рішення про коригування внесеного капіталу до суми первісної вартості ОЗ. Для цього проведено коригування внесеного капіталу основних засобів, які обліковувались станом на 01.01.2017 р., на суму зносу, нарахованого у минулих роках. У зв’язку з цим всі підвідомчі бюджетні установи у 2017 році здійснили таке коригування, яке в бухгалтерському обліку відобразили записом: Дт 5512 — Кт 5111.

З огляду на це, установа, яка передає авто, на момент передачі транспортного засобу на субрахунку 5111 обліковує первісну вартість об’єкта — 85200 грн.

Для перереєстрації автомобіля установа-отримувач звернулася до сервісного центру МВС. Вартість послуг з перереєстрації — 500 грн. Вона віднесена на збільшення первісної вартості автомобіля.

Автомобілю, який установа отримала безоплатно, присвоєно новий інвентарний номер, і на цей об’єкт відкрита Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передає авто

1

Нараховано амортизацію за I квартал

8014

1411

8520

17

2

Відображено первісну вартість переданого авто

5111

1015

85200

9

3

Списано знос, нарахований за I квартал

1411

8014

8520

9

4

Списано знос, нарахований у минулих роках

1411

5512

54080

9

Установа, яка отримала авто

1

Оприбутковано авто

1015

5111

85200

17

2

Відображено знос, нарахований за I квартал

8014

1411

8520

17

3

Відображено знос, нарахований у минулих роках

5512

1411

54080

17

4

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

8520

17

5

Отримано фінансування для перереєстрації автомобіля

2313

7011

500

2

6

Перераховано кошти за послуги з перереєстрації автомобіля

2117

2313

500

2, 4

7

Перереєстровано автомобіль сервісним центром МВС

1311

2117

500

4

8

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат на перереєстрацію автомобіля, що включають до його первісної вартості

7011

5411

500

17

9

Збільшено вартість автомобіля

1015

1311

500

17

Водночас здійснено другий запис

5411

5111

500

17

Приклад 2

На підставі рішення головного розпорядника бюджетних коштів установа у березні 2019 року передала іншій бюджетній установі транспортний засіб. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість такого об’єкта — 85200 грн.,

сума нарахованого зносу — 62600 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за I квартал 2019 року, — 8520 грн. та зносу, нарахованого у минулих роках, — 54080 грн.

Передача майна оформлена Актом приймання-передачі.

Додамо, що у 2017 році головним розпорядником не було прийнято рішення про коригування внесеного капіталу до суми первісної вартості ОЗ. З огляду на це, установа, яка передає авто, на момент передачі транспортного засобу на субрахунку 5111 обліковує залишкову вартість об’єкта в сумі 22600 грн.

Для перереєстрації автомобіля установа-отримувач звернулася до сервісного центру МВС. Вартість послуг з перереєстрації — 500 грн. Вона віднесена на збільшення первісної вартості автомобіля.

Автомобілю, який установа отримала безоплатно, присвоєно новий інвентарний номер, і на цей об’єкт відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Установа, яка передає авто

1

Нараховано амортизацію за I квартал

8014

1411

8520

17

2

Відображено залишкову вартість переданого авто

5111

1015

22600

9

3

Списано знос, нарахований за I квартал

1411

8014

8520

9

4

Списано знос, нарахований у минулих роках

1411

1015

62600

9

Така кореспонденція пояснюється тим, що установа при передачі майна списує з субрахунку 1015 первісну вартість, а з субрахунку 1411 — суму нарахованого зносу. Як бачимо, у такому разу установа не має можливості використовувати субрахунок 5512.

Установа, яка отримала авто

1

Оприбутковано авто

1015

5111

22600

17

2

Відображено знос, нарахований за I квартал

8014

1411

8520

17

3

Відображено знос, нарахований у минулих роках

1015

1411

62600

17

Така кореспонденція пояснюється тим, що установа при отриманні ОЗ повинна зарахувати об’єкт на субрахунок 1015 за первісною вартістю, яка дорівнює 85200 грн.

4

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

8520

17

5

Отримано фінансування для перереєстрації автомобіля

2313

7011

500

2

6

Перераховано кошти за послуги з перереєстрації автомобіля

2117

2313

500

2, 4

7

Перереєстровано автомобіль сервісним центром МВС

1311

2117

500

4

8

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат на перереєстрацію автомобіля, що включають до його первісної вартості

7011

5411

500

17

9

Збільшено вартість автомобіля

1015

1311

500

17

Водночас здійснено другий запис

5411

5111

500

17

img 8

Нормативні документи

Закон № 185 — Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 147/98 — Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.98 р. № 147/98-ВР.

Закон № 3166 — Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI.

Закон № 966 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

П(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Типова кореспонденція — Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Постанова № 1482 — постанова КМУ «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.98 р. № 1482.

Порядок № 1388 — Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388.

Інструкція № 333 — Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі