Теми статей
Обрати теми

Оклад керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності: визначаємо правильно

Мартинів Ірина, канд. екон. наук, судовий експерт-економіст
Друк
На сьогодні питання умов оплати праці керівників держпідприємств все частіше стають предметами трудових спорів. Виникають вони як при призначенні на посаду при визначенні умов трудового контракту, так і після наступних виплат і перерахунків. З метою уникнення зайвого клопоту з приводу суперечок, зокрема тих, що можуть бути вирішені тільки у судовому порядку, пропонуємо вашій увазі огляд положень законодавчого регулювання особливостей встановлення розміру посадового окладу керівників державних і комунальних підприємств.

Законодавче регулювання та система організації оплати праці

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, регулюються Конституцією, КЗпП, Законом № 108 та іншими нормативно-правовими документами.

У Конституції, як Основному Законі Україні, зазначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ч. 1 та 7 ст. 43 Конституції).

Відповідно до ст. 94 КЗпП та ст. 1 Закону № 108, заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства (ст. 1 Закону № 108). Тотожне положення міститься і у ст. 94 КЗпП, однак із доповненням «…і максимальним розміром не обмежується».

Встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, здійснює держава (ст. 8 Закону № 108).

Організація оплати праці здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів, генеральної угоди на національному рівні, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, трудових договорів, грантів (ч. 1 ст. 5 Закону № 108).

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому усі умови можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (ч. 3 ст. 21 КЗпП).

Нагадуємо, що згідно з ч. 2 ст. 5 Закону № 108 суб’єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; роботодавці, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців або їх представницькі органи; професійні спілки, об’єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету

Згідно із ч. 2 ст. 8 Закону № 108 умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених ч. 3 цієї статті (щодо умов розміру оплати праці суддів та членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працівників її центрального апарату і територіальних органів), та ч. 1 ст. 10 Закону № 108 (тобто щодо порядку встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати).

Відтак умови оплати праці керівників державних і комунальних підприємств визначаються в контракті з урахуванням положень постанови № 859, у якій встановлено вичерпний перелік виплат, які можуть здійснюватись керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності. Будь-які інші види надбавок, доплат, премій, які визначені колективним договором, але не передбачені вищезазначеною постановою, керівникам державних і комунальних підприємств не виплачуються (див. лист № 202/0/103-17).

Відповідно до п. 1 постанови № 859 керівникам центральних органів виконавчої влади та іншим уповноваженим суб’єктам, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі підприємств, заснованих на комунальній власності, надається право встановлювати такі виключні умови оплати праці:

1) розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком. У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно з додатком використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів;

2) розмір посадового окладу керівників об’єднань державних підприємств на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об’єднання, який може підвищуватись до 10 %;

3) умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за:

квартал — у розмірі до 3 місячних посадових окладів керівника підприємства;

рік — у розмірі до 24 місячних посадових окладів керівника підприємства.

При цьому у разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 % максимально дозволеного розміру премії відповідно до цієї постанови;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується;

4) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 % і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 % та професора — 33 %, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність. Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням;

51) щомісячну надбавку за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов’язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 %, понад 20 років — 30 %;

6) керівникові підприємства (об’єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також: грошова допомога у розмірі не більш як 6 посадових окладів у разі виходу на пенсію; матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об’єднання державних підприємств), згідно з умовами, затвердженими суб’єктом управління, який виконує функції з управління таким підприємством.

Інші заохочувальні виплати, що не відносяться до оплати праці, керівнику підприємства не надаються. Детальніше про виключні умови оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності, зазначено у п. 1 постанови № 859.

Важливо! Керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також керівник уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами держвласності в оборонно-промисловому комплексі несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об’єднань держпідприємств, утворених центральними органами виконавчої влади, з якими укладаються контракти (п. 4 постанови № 859).

Для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, використовують наведені у додатку до постанови № 859 фінансові показники підприємства за даними річної фінансової звітності та середньооблікову чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік з урахуванням максимально допустимого розміру посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

Із наведеного можна зробити висновок, що керівники центральних органів виконавчої влади та інших уповноважених суб’єктів, перелічених у п. 1 постанови № 859, мають право розробляти та затверджувати відповідні положення про розрахунок розмірів посадових окладів керівників тих державних підприємств, які належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, а також критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників.

Зверніть увагу: під час визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності, необхідно керуватися положеннями про розрахунок розмірів посадових окладів та критеріїв й розмірів преміювання керівників державних установ та підприємств, розроблені відповідним центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого таке підприємство входить.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Закон № 108Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Постанова № 859постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.99 р. № 859.

Лист № 202/0/103-17 лист Мінсоцполітики «Про розгляд звернення» від 04.09.2017 р. № 202/0/103-17.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі