Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України
Постанова від 25.09.2019 р. № 844

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246, зміни, що додаються.

2. Установити, що особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», може до 31 грудня 2019 р. подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто або надіслати її поштою. Така інформація не розглядається у разі:

подання її особисто в останній день строку подання після закінчення робочого часу;

надіслання її поштою після закінчення строку подання;

надіслання її поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Прем’єр-міністр України О. Гончарук

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. № 844

Зміни, що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування та визначення його результатів;

5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) складення загального рейтингу кандидатів;

8) визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.».

2. У пункті 8 слова «необхідні документи» замінити словами «необхідну інформацію».

3. Пункт 9 виключити.

4. Пункти 10 — 12 викласти в такій редакції:

«10. Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, які оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

11. Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби.

Наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження) розміщуються через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС:

спеціальним структурним підрозділом НАДС у разі оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А»;

службою управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, у разі оголошення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В».

У разі виявлення розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі (розпорядженні) про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.

12. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС така інформація може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.».

5. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

«Конкурс на зайняття посад категорій «Б» і «В» проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення у державному органі, у складі голови і членів комісії. Суб’єкт призначення може прийняти рішення про утворення кількох конкурсних комісій у державному органі.».

6. Пункт 14 виключити.

7. Абзаци третій — сьомий пункту 15 виключити.

8. У пункті 151 слово «припиняються» замінити словом «призупиняються».

9. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«16. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, у тому числі з інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.».

10. У пункті 17:

1) в абзаці першому слова «не менш як дві третини» замінити словами «не менше половини»;

2) в абзаці п’ятому слова «у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку» замінити словами «засобами телекомунікаційного зв’язку».

11. Пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) у разі проведення закритого конкурсу — іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

5) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.».

12. Пункти 21 і 22 виключити.

13. В абзаці першому пункту 26 слова і цифри «, документи яких пройшли перевірку, передбачену пунктом 22 цього Порядку,» виключити.

14. В абзаці п’ятому пункту 53 слова «одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку» замінити словами і цифрами «в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку».

15. Абзац третій пункту 56 виключити.

16. Пункт 57 викласти в такій редакції:

«57. З метою допущення до наступного етапу конкурсу Комісія або конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

Комісія або конкурсна комісія державного органу, в якому проводиться конкурс, вносить суб’єктові призначення або керівникові державної служби пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.».

17. Пункт 59 викласти в такій редакції:

«59. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення проводиться співбесіда з кожним кандидатом.

Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення може проводитися уповноваженою ним особою.».

18. Доповнити Порядок пунктом 591 такого змісту:

«591. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:

переможця (переможців) конкурсу;

відсутність переможця конкурсу;

відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур.

Оприлюднення зазначеної інформації здійснюється:

спеціальним структурним підрозділом НАДС — для посад державної служби категорії «А»;

службою управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, — для посад державної служби категорій «Б» і «В».».

19. У пункті 60 слова «переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата» замінити словами «переможця (переможців) конкурсу».

20. У пункті 61 слова «ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів» замінити словами «ведуть реєстр кандидатів, запропонованих Комісією або конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу».

21. Пункт 62 виключити.

22. Пункт 64 викласти в такій редакції:

«64. У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, а також переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, суб’єкт призначення має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів.

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.».

23. Доповнити Порядок пунктом 641 такого змісту:

«641. У разі реалізації відкладеного права суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби інформація про переможця конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому пунктом 591 цього Порядку.».

24. Пункт 68 виключити.

25. У пункті 73 слова і цифри «, документи яких пройшли перевірку, передбачену в пункті 22 цього Порядку,» виключити.

26. В абзаці першому пункту 84 слова «подання документів» замінити словами «подання інформації».

27. У підпункті 3 пункту 88 слова «подання документів» замінити словами «подання інформації», а слова «таких документів» — словами «такої інформації».

28. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 у розділі «Загальні умови» слова «Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання» замінити словами «Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання»;

2) додатки 2 і 21 викласти в такій редакції:

img 1

img 2

img 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі