Як відображати лишки: офіційна відповідь Мінфіну

Пеклуха Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Пам’ятаєте, ми нещодавно розповідали про порядок взяття на облік безхазяйного майна (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 37)? Але з того часу нас не полишало у спокою одне запитання: за яким кодом доходів все-таки слід відображати такі надходження та як правильно показати цю операцію у звітності? Тому ми вирішили докопатися до істини і звернулися із запитом до Мінфіну.

На щастя, фахівці Мінфіну не забарилися із відповіддю. Як правильно обліковувати та класифікувати доходи від оприбуткування раніше не врахованих у балансі активів, вони пояснили у листі від 01.10.2019 р. № 35120-04-3/24616 (далі — лист № 24616). Тож тепер ми маємо офіційну відповідь Мінфіну і готові нею з вами поділися.

Але спершу пригадаємо основні приписи законодавства щодо порядку обліку таких операцій.

Так, виявлені у результаті інвентаризації лишки слід відносити на збільшення доходів спеціального фонду бюджетної установи. Пряму вказівку на це містить п. 4 розд. IV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Разом з тим сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, також визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору. Це правило продиктовано абз. 4 п. 5 розд VI Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Відображати такі доходи слід на субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі». Адже саме цей субрахунок призначено для обліку доходів від оприбуткування активів, виявлених у результаті інвентаризації (як лишки), отриманих внаслідок демонтажу, списання майна тощо та які будуть використовуватись для потреб установи.

При цьому Мінфін у листі № 24616 особливо наголосив на необхідності розмежування в бухобліку зазначених доходів та доходів від реалізації. Останні ж слід обліковувати на окремому субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів».

На цей момент слід звернути увагу передусім у випадку оприбуткування активів, одержаних у результаті списання необоротних активів. У цьому разі необхідно чітко визначитися з планами подальшого використання вилучених активів. Зокрема, якщо ви збираєтеся використовувати ці активи для потреб установи, тоді відображайте доходи за субрахунком 7112. Якщо ж ви оприбутковуєте матеріальні цінності, заздалегідь знаючи, що будете їх продавати, тоді слід показати дохід за субрахунком 7211.

Безпосередньо порядок відображення операцій з оприбуткування раніше не врахованих на балансі активів визначено пп. 1.17, 2.9 та 3.11 Типової кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

У будь-якому випадку без Довідки про надходження у натуральній формі тут не обійтися. Адже органи Держказначейської служби без неї не матимуть жодних підстав для відображення таких доходів в обліку. Таким чином, у всіх вищезазначених випадках розпорядники бюджетних коштів повинні підготувати і надати до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Цього вимагають п. 11.17 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407, та п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938 (ср. ).

Нагадаємо: неподання Довідки про надходження у натуральній формі вважатиметься порушенням бюджетного законодавства. Це випливає з норм п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ). У свою чергу, недотримання вимог ведення бухобліку та складання звітності про виконання бюджетів загрожує зупиненням операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).

Увага!

При заповненні Довідки про надходження у натуральній формі доходи від оприбуткування активів, раніше не врахованих у балансі, слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

Саме цей код відповідає зазначеному виду надходжень та саме його рекомендують застосовувати фахівці Мінфіну у листі № 24616.

Зазначені надходження належать до підгрупи 2 першої групи власних надходжень бюджетних установ (ч. 4 ст. 13 БКУ). У свою чергу, це визначає порядок використання таких коштів. Так, ці надходження можуть бути спрямовані на:

• організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

• господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

При цьому не зовсім зрозуміло, що саме варто розуміти під додатковою (господарською) діяльністю бюджетних установ та які конкретно витрати пов’язані з нею. Адже чинне законодавство (у тому числі й бюджетне) не містить чіткого і конкретного тлумачення цього терміна. Натомість із господарськими потребами все доволі прозоро та зрозуміло. Фактично це будь-які матеріальні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності бюджетної установи. До того ж у випадку, який ми розглядаємо, йдеться не про грошові надходження, а про натуральні. Тож цілком логічно припустити, що такі матеріальні цінності будуть використовуватися саме на господарські потреби установи.

До речі, подати Довідку про надходження у натуральній формі замало. Також необхідно внести зміни до кошторису установи у частині доходів спецфонду за власними надходженнями та, відповідно, видатків. Такою є вимога п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Пояснюється це тим, що такі надходження не мають постійного характеру. Відповідно розпорядники бюджетних коштів не планують такі доходи у свої кошторисах. Отже, у разі фактичного оприбуткування лишків, матеріальних цінностей, одержаних від списання необоротних активів чи зарахування на баланс установи безхазяйного майна, подавайте розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Ці довідки обов’язково повинні бути завірені відповідним органом Держказначейської служби.

Після документального оформлення оприбуткування раніше не врахованих на балансі активів та фіксування цієї операції у регістрах бухобліку слід подбати про належне її відображення у формах звітності.

І спочатку про фінансову звітність. Виходячи із порядку обліку цих операцій інформацію про такі доходи доцільно відобразити у формі № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)». Звісно ж, збільшення залишку за відповідними субрахунками обліку виявлених та оприбуткованих активів (субрахунки рахунків 10, 11, 12, 13 або 15, 18) слід навести за належними кодами рядків (1001, 1011, 1021, 1030 або 1050) у графі 4 розд. І Активу Балансу (форма № 1-дс).

Тепер що стосується бюджетної звітності. Доходи від оприбуткування активів, раніше не врахованих на балансі, мають знайти своє відображення у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м). А конкретно, такі надходження показуємо у складі доходів за кодом рядка 030 «Від додаткової (господарської) діяльності». У свою чергу, залежно від того, які саме активи було оприбутковано, ці суми слід навести у складі видатків:

• якщо було оприбутковано запаси — за кодом рядка 150 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

• у разі оприбуткування необоротних активів — за кодом рядка 450 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

А щоб остаточно закрити питання обліку лишків (у тому числі й безхазяйного майна), розглянемо умовний приклад відображення таких операцій на рахунках бухобліку.

Приклад. Під час інвентаризації у дошкільному навчальному закладі виявлено два неоприбуткованих стільці. Згідно з оцінкою інвентаризаційної комісії справедлива вартість стільців становить 600 грн. (по 300 грн. за кожен). За результатами роботи комісії складено Акт оцінки матеріальних цінностей у довільній формі та Акт введення в експлуатацію основних засобів.

На суму виявлених лишків оформлено і надано до територіального органу Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі та внесено зміни до кошторису установи за власними надходженнями.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1

Оприбутковано стільці, раніше не враховані на балансі

1113

2117

600

4, 17

Одночасно відображено:

• дохід від оприбуткування лишків

2313

7112

600

3, 14

• касові видатки

2117

2313

600

3, 4

• збільшення внесеного капіталу на суму оприбуткованих стільців

7112

5111

600

17

2

Нараховано амортизацію при передачі стільців у експлуатацію (50 % х 600 грн.)

8014

1412

300

17

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі