Теми статей
Обрати теми

Благодійна допомога & додаткові витрати: що в обліку

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2020/№ 47
Друк
Бюджетна установа отримала благодійну допомогу (бойлер). Вартість отриманого подарунка зазначена у супровідних документах та складає 5700 грн. Для його експлуатації необхідно додатково виконати роботи, пов’язані в монтажем зазначеного об’єкта. Чи правильно у такому разі отриманий подарунок спочатку віднести на рахунок 13, а вже потім увести в експлуатацію та зарахувати на субрахунок 1113?

Здається, про облік благодійної допомоги вже на сторінках журналу «Бюджетна бухгалтерія» було написано чимало матеріалів та наведено багато прикладів. Але, як свідчать запитання, у бухгалтерів все одно виникають деякі складнощі при відображенні в обліку операцій з такими об’єктами. Як, наприклад, запитання, що виникло у нашого читача.

Тож з’ясуємо, як правильно вчинити при отриманні благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей. Чи правильно буде при отриманні благодійної допомоги отримані активи спочатку віднести на рахунок 13? Аби розвіяти всі сумніви, погляньмо, що з цього питання зазначено в нормативних документах та чи дійсно є підстави вчинити саме так, як пропонує наш читач.

img 1звернемось до Порядку № 12191. У ньому зазначено, що рахунок 13 призначений для обліку витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення необоротних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

1 Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Тож тільки за умови, якщо установа здійснює витрати на придбання або створення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, такі витрати накопичують на рахунку 13.

img 2відповідно до п. 1.11 Типової кореспонденції2 відображення вартості безоплатно отриманих необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності) зазначають в обліку записом:

2 Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Дт 10, 11 — Кт 2117, 6211, 6415.

Як бачимо, для безоплатно отриманих активів у Типовій кореспонденції передбачена кореспонденція рахунків, з якої чітко випливає, що такі активи потрібно одразу зараховувати на рахунок 10 чи 11. Виходить, що безоплатно отримані активи необхідно відразу вводити в експлуатацію, без застосування рахунку 13.

Таким чином, всі сумніви читача ми розвіяли, спираючись насамперед на чинні нормативно-правові акти Мінфіну.

Але, отримавши благодійну допомогу, бухгалтеру також варто враховувати особливості обліку таких операцій:

1. Приймає та оцінює активи, отримані у вигляді безповоротної допомоги чи дарунка, комісія установи. Таку комісію створюють за наказом керівника установи. До її складу обов’язково включають працівника бухгалтерської служби.

2. Первісною вартістю необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій3). Хто визначає справедливу вартість? Цим питанням займається вищезазначена комісія. Разом з тим первісною вартістю таких активів може бути вартість, зазначена у первинних документах. Але таке можливо лише у разі, якщо благодійник надав такі документи.

3 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

3. Дохід від безоплатно отриманих об’єктів є доходом від необмінних операцій (субрахунок 7511). Також при визнанні доходів від безоплатно отриманих активів збільшуємо внесений капітал (кредитуємо субрахунок 5111) та одночасно відображаємо касові видатки (за дебетом субрахунку 2313).

4. Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Такі надходження є доходами спеціального фонду, які відображають за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Тож у разі отримання благодійної допомоги необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями. Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями.

Ці довідки обов’язково мають бути засвідчені відповідним органом Казначейства.

До того ж не забудьте при отриманні благодійної допомоги подати до органу Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

5. Всі додаткові витрати на доведення таких об’єктів до стану, придатного для застосування (наприклад, монтаж, налагодження), установа включає до первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта.

Додаткові витрати накопичуємо за дебетом рахунку 13.

Після закінчення всіх робіт, пов’язаних з уведенням в експлуатацію безоплатно отриманого об’єкта, їх вартість відносимо на збільшення первісної вартості такого об’єкта.

Наприклад, установа отримала як благодійну допомогу бойлер. Такий подарунок було оприбутковано за справедливою вартістю (або вартістю, зазначеною в первинних документах). Аби почати ним користуватися, установі довелося оплатити роботи зі встановлення бойлера.

Так ось, витрати на встановлення цього об’єкта, які були понесені установою, слід додати до його первісної вартості.

6. Безоплатно отримані активи амортизують у загальному порядку, адже ані в НП(С)БО 1214, ані в Методрекомендаціях для них не передбачено будь-яких винятків. Тобто порядок нарахування амортизації для таких об’єктів не має жодних особливостей.

4 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Разом з тим є певні нюанси щодо відображення в бухобліку амортизації безоплатно отриманих активів.

Так, при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані активи здійснюють запис:

Дт 8014, 8114 — Кт 1412.

Цей запис здійснюють на суму амортизації, яку обчислюють від первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта.

Тобто виходячи із справедливої вартості або вартості, зазначеної у первинних документах надавача благодійної допомоги, а також додаткових витрат на доведення таких об’єктів до стану, придатного для застосування (монтаж, налагодження тощо).

До того ж водночас складають другий запис:

Дт 5111 — Кт 7511.

Такий запис необхідно складати виходячи з «чистої» вартості безоплатно отриманого об’єкта (тобто без додаткових витрат).

Виходить, що це буде саме та сума амортизації, яку нараховано на справедливу вартість або вартість, зазначену у первинних документах надавача благодійної допомоги.

З огляду на це, суми нарахованої амортизації, зазначені в першому та другому записі, будуть відрізнятися.

Розглянемо приклад.

Приклад. Дошкільний заклад отримав благодійну допомогу — бойлер. На підставі первинних документів, наданих благодійником, вартість подарунка становить 5700 грн (у тому числі ПДВ — 950 грн).

Факт отримання благодійної допомоги у вигляді інших необоротних матеріальних активів оформлено Актом приймання-передачі основних засобів.

Крім того, для встановлення бойлера установа уклала договір з підрядною організацією. Вартість установки згідно з Актом виконаних робіт становить 1500 грн (у тому числі ПДВ — 250 грн). Такі роботи оплачено за рахунок коштів спецфонду, а саме — доходів від надання платних послуг.

Вартість робіт зі встановлення бойлера віднесено до його первісної вартості, внаслідок чого його загальна первісна вартість склала 7200 грн (5700 грн + 1500 грн).

У бухгалтерському обліку ці операції відображаємо так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Оприбуткування благодійної допомоги*

1

Відображено вартість отриманого бойлера (на підставі підтвердних документів)

1113

2117

5700

4

2

Водночас відображено:

дохід від безоплатно отриманого ІНМА

2313

7511

5700

3, 14

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманого ІНМА

7511

5111

5700

14

касові видатки

2117

2313

5700

3, 4

* Не пізніше останнього робочого дня місяця слід скласти та подати до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі.

3

Виконано роботи зі встановлення бойлера

1312

6211

1500

6

4

Віднесено на збільшення первісної вартості бойлера витрати на його встановлення

1113

1312

1500

17

Водночас відображено зміни у внесеному капіталі

5411

5111

1500

17

5

Перераховано підрядній організації кошти за встановлення бойлера

6211

2313

1500

3, 6

6

Вилучено з доходів спецфонду кошти, використані на оплату послуг зі встановлення бойлера

7111

5411

1500

17

7

Нараховано амортизацію на безоплатно отриманий ІНМА ((5700 грн + 1500 грн) х 50 % = 3600 грн)

8014

1412

3600

17

Водночас другий запис (5700 грн х 50 % = 2850 грн)

5111

7511

2850

17

8

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

3600

17

9

Закриття рахунку доходів у частині нарахованої амортизації

7511

5511

2850

17

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі