Теми статей
Обрати теми

Вчитель ЗСО з «інклюзивними» годинами: визначаємо умови оплати праці

Гаращук Ольга, завідувач відділу вищої школи і науки ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2020/№ 43
Друк
Вчитель української мови та літератури ЗСО має вищу кваліфікаційну категорію і звання «старший вчитель». Крім годин педагогічного навантаження в інклюзивному класі ЗСО, йому встановлено 2 години індивідуальних занять з учнем з особливими освітніми потребами. Як оплачується робота такого вчителя в інклюзивному класі та за індивідуальні заняття з української мови? Чи може вчитель з української мови вести корекційно-розвиткові заняття з такими учнями? За яким тарифікаційним розрядом слід нараховувати заробітну плату за індивідуальні години навчання? Чи нараховуються на ці години підвищення посадового окладу за педзвання «старший вчитель», доплата за перевірку зошитів та надбавки за вислугу років і престижність педагогічної праці? (запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)

Організація інклюзивного навчання в ЗСО

Оплата праці вчителя закладу загальної середньої освіти (ЗСО) за проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами залежить від форми навчання та змісту занять.

Порядок організації інклюзивного навчання у ЗСО затверджено постановою № 8721.

1 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 р. № 872.

Цим Порядком передбачено можливість отримання дітьми з особливими освітніми потребами (з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) освітніх послуг шляхом їхнього навчання в інклюзивних класах ЗСО, які за певних умов та за потреби створюються керівниками цих закладів за підтримки відповідного органу управління освітою.

Згідно з п. 6 Порядку № 872 у ЗСО здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками.

Відповідно до п. 10 цього Порядку навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану ЗСО, складеного на основі типових навчальних планів ЗСО.

Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Індивідуальна програма розвитку, яка є додатком до Порядку № 872, містить перелік навчальних предметів, зокрема за адаптованою або модифікованою програмою, тобто у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму. Тобто індивідуальна програма розвитку учня може містити, зокрема, й предмет з української мови і літератури за адаптованою програмою.

При цьому слід зауважити, що згідно з п. 11 Порядку № 872 корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами та практичними психологами.

Відповідно до п. 1 розд. ІV Положення № 82 для осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини, може бути організовано педагогічний патронаж, який передбачає надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям.

2 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 12.01.2016 р. № 8.

Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

Оплата праці вчителя ЗСО

Години проведення навчальних занять вчителем з предмета, зокрема з української мови, за денною формою навчання в інклюзивному класі за робочим навчальним планом або за індивідуальною адаптованою програмою з учнем, а також за індивідуальною формою (педагогічним патронажем) оплачуються за тарифікацією відповідно до п. 68 Інструкції № 1023.

3 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Оплата праці здійснюється виходячи зі ставки заробітної плати вчителя вищої категорії, що відповідає 14-му тарифному розряду за ЄТС (додаток 6 до наказу № 5574).

4 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Крім того, оклад педагогічного працівника підвищується на 10 % відповідно до постанови № 225.

5 Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22.

Також відповідно до п.п. «д» п. 24 Інструкції № 102 посадові оклади (ставки заробітної плати) вчителів за звання «старший учитель» підвищуються на 10 %.

У свою чергу, п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників ЗСО (класів, груп) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (у тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей), підвищуються на 20 %.

Однак за години роботи в інклюзивних класах, на відміну від індивідуальних занять, за які підвищується ставка заробітної плати, встановлюється додаткова оплата праці. Відповідно до п. 5 постанови № 10966 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах ЗСО встановлюється доплата у граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Ця доплата встановлюється педагогічним працівникам за години роботи у цих класах (групах).

6 Постанова КМУ Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності від 25.08.2004 р. № 1096.

Вчителям V — XI (XII) класів шкіл, у тому числі й тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями вдома (у лікарні або санаторії), провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов і літератури в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Вчителям ЗСО виплачується надбавка за вислугу років у відсотках від розміру місячної ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи відповідно до постанови № 787, пропорційно кількості годин навчального навантаження, встановленого при тарифікації. Вчителям також установлюється надбавка за престижність педагогічної праці у граничному розмірі 30 % від місячної ставки відповідно до постанови № 3738. Згідно з п. 1 цієї постанови надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується педагогічним працівником.

7 Постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78.

8 Постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373.

Слід зазначити, що постановою № 889 передбачено оплату праці фахівців із числа працівників закладу освіти та у разі потреби — додатково залучених фахівців, з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори, за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) ЗСО.

9 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14.02.2017 р. № 88.

Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначено у додатку 5 до постанови № 88. Це, зокрема, фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань: початкова освіта, спеціальна освіта, а також вчителі початкової школи, вчитель з корекційної освіти, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог.

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови № 129810, підвищеними на 20 % за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

10 Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Розмір ставки погодинної оплати встановлюється у відсотках до окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду і становить для доцента або кандидата наук 3,4 %.

Оскільки переліком посад вчителів, які можуть проводити додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) з дітьми з особливими потребами, не визначено посад «вчителів-предметників», оплата праці таких вчителів, зокрема вчителя з української мови та літератури, за проведення занять за денною формою (в інклюзивних класах або за індивідуальною програмою) або за індивідуальною формою — педагогічним патронажем провадиться за тарифікацією з урахуванням відповідних підвищень, доплат, надбавок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі