Теми статей
Обрати теми

Розподіл педнавантаження та вакантні години: що слід ураховувати керівникам ЗСО?

Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2020/№ 37
Друк
Наказом керівника закладу загальної середньої освіти на вчителя покладено обов’язок проводити вакантні години з того ж предмета. Ці уроки вчитель проводив дистанційно, у режимі онлайн, адже у нашому місті установлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Бухгалтерія наполягає на тому, що такі проведені вакантні години не оплачуються, мотивуючи тим, що у п. 73 Інструкції № 102 йдеться про оплату годин заміщення відсутнього за хворобою чи з інших причин вчителя, але нічого про оплату вакантних годин не прописано. Чи можна оплачувати нерозподілені між вчителями години навчального навантаження з погодинного розрахунку? Які нормативні документи можна використати для правильного вирішення цього питання?

Робота педпрацівників в умовах карантину

Відповідно до п.п. 2 п. 15 постанови № 6411 на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти.

1 Постанова КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 р. № 641.

Тобто передбачено заборону відвідувати заклади освіти лише здобувачам освіти, а саме дітям, вихованцям, учням, студентам, аспірантам.

У свою чергу, п. 39 постанови № 641 рекомендовано органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності забезпечити на період дії карантину застосування за можливості гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає дистанційну роботу.

У листі МОН від 31.03.2020 р. № 1/9-182 зазначається, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти (ЗСО) організовується в межах навчального року. При цьому форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, згідно з обсягом навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

В умовах карантину та після його завершення педагогічні працівники ЗСО мають вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета (інтегрованого курсу). Навчальний матеріал може бути освоєний з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину.

Тобто робота вчителів на умовах віддаленого доступу (дистанційної форми) під час оголошеного карантину є правомірною і підлягає оплаті згідно з чинним законодавством.

Вакантні години ≠ погодинна ставка

Оплата праці педагогічних працівників, зокрема вчителів закладів ЗСО, провадиться відповідно до Інструкції № 1022.

2 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Згідно із п. 68 цієї Інструкції місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Тому на час оголошеного Кабміном карантину оплата праці вчителів провадиться за тарифікацією за весь обсяг педагогічного навантаження. При цьому немає значення, за якими формам виконується така робота, зокрема на умовах віддаленої роботи, у режимі реального часу, онлайн тощо.

Відповідно до п. 73 Інструкції № 102 за години заміщення тимчасово відсутніх вчителів тривалістю до двох місяців оплата їх праці провадиться з погодинного розрахунку. Якщо таке заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці вчителів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.

Отже, погодинна оплата праці вчителів здійснюється лише у разі заміни тимчасово відсутніх інших учителів.

Тимчасово відсутній працівник — це працівник, відсутній у зв’язку із хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли за ним зберігається місце роботи (посада).

Тому нерозподілені між вчителями години навчального навантаження, так звані «вакантні», не можуть вважатися такими, що виконуються за тимчасово відсутніх вчителів і не можуть оплачуватися з погодинного розрахунку.

Розподіл педнавантаження

Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону № 4633 розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.

3 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

Одним з актів такого законодавства є названа вище Інструкція № 102, згідно з п. 63 якої навчальне навантаження між вчителями та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. При цьому максимальний обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи за основним місцем роботи для педагогічних працівників граничними розмірами не обмежено.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону № 463 право призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства, надано керівнику ЗСО.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 463 залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу освіти.

Відповідно до п.п. «е» п. 20 Типових правил № 4554 керівник закладу освіти зобов’язаний довести до відома педпрацівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році.

4 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 20.12.93 р. № 455.

Якщо ж у школі на початок навчального року були відсутні вчителі з відповідних предметів, то години з цих предметів мають бути розподілені керівником під час тарифікації між іншими вчителями з урахуванням їхнього фаху.

При цьому у розпорядчому документі керівником доцільно передбачити термін, на який доручається проведення навчальних занять з учнями, зокрема до прийняття на роботу нового педагогічного працівника.

Така процедура має узгоджуватися з учителем. Якщо вчитель звільнився посеред навчального року, то ці вакантні години також мають розподілятися між учителями школи або новоприйнятими вчителями.

Після прийняття на роботу вчителя відповідного предмета навчальне навантаження вчителя, якому було доручено проведення таких уроків, може бути зменшено.

Згідно з п. 76 Інструкції № 102 учителям, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, установленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується заробітна плата за фактичну кількість годин у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку.

Керівник закладу зобов’язаний подбати про кадрове забезпечення загальної середньої освіти відповідними фахівцями-предметниками для забезпечення здобуття учнями повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів та вимог освітніх програм і навчальних планів, використовуючи, зокрема, можливості проходження курсів підвищення кваліфікації за різними його формами.

У таких випадках ст. 58 Закону № 21455 дає можливості призначення на посади педагогічних працівників осіб, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, строком на один рік.

5 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

При цьому ч. 5 цієї статті встановлено, що особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

Облік робочого часу

Облік робочого часу працівників ЗСО здійснюється відповідно до вимог первинної облікової документації зі статистики праці, а саме Табеля обліку використання робочого часу, типова форма якого (П-5) затверджена наказом № 4896.

6 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Ураховуючи умовні позначення Табеля, при його заповненні застосовуються відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) умовними позначеннями за буквеними та цифровими кодами. Години роботи позначаються позначкою «Р».

Відмітка про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в Табелі не вимагається. Передбачено лише її місячний обсяг, який для вчителів має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації. Кількість відпрацьованих учителем днів проставляється залежно від тривалості робочих днів у місяці, включаючи ті дні, коли за розкладом занять (уроків) вони не проводились.

Дні, протягом яких учитель не працював, маючи на те підстави відповідно до вимог законодавства або норм колективного договору, або не з’являвся на роботу з інших непередбачуваних причин, відображаються відповідними умовними (буквеними та цифровими) позначками, що передбачені у формі Табеля.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі