Обмін НЕподібними товарами: відображаємо бартер у бухгалтерському обліку

В обраному У обране
Друк
Влада КАРПОВА, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 48
Продовжуючи тему обліку бартерних договорів, започатковану у «БТ», 2015, № 47, с. 24, сьогодні ми зупинимося на облікових особливостях операцій обміну неподібними товарами.

Бухгалтерський облік: головне

Подібними вважають товари, однакові за характером і вартістю (п. 12 МСБО 18 «Дохід»). З цього «методом від зворотного» можна зробити висновок, що неподібними є товари, не однакові за характером та/або вартістю.

Нагадаємо, що право власності на товари, які обмінюються, переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань з передачі майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором чи законом ( ч. 4 ст. 715 ЦКУ).

Отже, якщо в договорі не будуть передбачені особливі умови переходу права власності на товар, то за загальними правилами ця подія відбудеться на останню дату (або на дату відвантаження товару покупцю або на дату отримання від нього товару), що впливає і на бухгалтерський облік.

Зокрема, за таких обставин у бухобліку слід відобразити списання товарів з балансу та їх оприбуткування одночасно у момент здійснення завершальної операції. При цьому податкові зобов’язання з ПДВ виникатимуть на дату передачі товару покупцю, а податковий кредит — на дату отримання товару від покупця*. Тож у бухобліку потрібно правильно відобразити операцію з передачі та отримання товарів від покупця.

* Детальніше про податковий облік бартерних операцій можна дізнатися зі статті «Обмін подібними товарами: відобра жаємо бартер в обліку» // «БТ», 2015, № 47, с. 24.

Відповідно до Інструкції № 291 товари, які були відвантажені, до переходу покупцю ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на них, відображають на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів, зокрема, на субрахунку 287 «Товари в дорозі».

Отримані за бартером товари, на які ще не перейшло право власності, зараховують на забалансовий субрахунок 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». Після отримання права власності на такі товари їх списують з субрахунку 023 і відображають на відповідному балансовому субрахунку, призначеному для обліку товарів.

При проведенні обміну неподібними товарами визнають дохід. Порядок розрахунку суми такого доходу залежить від того, чи можна визначити справедливу вартість отриманих за бартерним договором активів.

На нашу думку, у «бартерній» ситуації для визначення справедливої вартості товарів слід орієнтуватися на їх ринкову ціну. При цьому згідно з  п. 2.9 Методрекомендацій № 2 при визначенні справедливої вартості запасів підприємство може використати дані про:

а) останню ринкову ціну операцій з відповідними запасами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому воно діє);

б) ринкові ціни на подібні активи, відкориговані з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня незавершеного виробництва, для якого визначають справедливу вартість;

в) додаткові показники, які характеризують рівень цін на запаси.

При цьому ціна реалізації, очевидно, має включати і ПДВ. Однак з метою оприбуткування товару в операціях обміну між платниками ПДВ, за загальними правилами бухобліку, справедливу вартість товарів слід брати без ПДВ, оскільки до первісної вартості запасів уключаються тільки суми непрямих податків, що не відшкодовуються підприємству ( п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»). А в цій ситуації ПДВ підлягає відшкодуванню.

Справедлива вартість відома

У цьому випадку суму доходу визначають за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню підприємством, зменшеною (збільшеною) відповідно на суму переданих (отриманих) грошових коштів та їх еквівалентів ( п. 23 П(С)БО 15 «Дохід»).

Первісною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів ( п. 13 П(С)БО 9).

Приклад 1. ТОВ «Статус» (платник ПДВ) передало за бартерним договором ТОВ «Олімп» (платник ПДВ) товар «А», балансова вартість якого становила 9000 грн. (сальдо за субрахунком 281 «Товари на складі»). Як ціна постачання була зазначена в договорі вартість 12000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 2000 грн.), вона ж є і справедливою вартістю товару «А».

В обмін ТОВ «Статус» отримало інший (неподібний) товар «Б». Справедлива вартість товару «Б» дорівнює 15000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 2500 грн.), вона визначена і як договірна ціна товару «Б». У зв’язку з цим ТОВ «Статус» доплачує покупцю (15000 - 12000) = 3000 грн.

Балансова вартість товару «Б» у ТОВ «Олімп» становила 11000 грн. без ПДВ (сальдо за субрахунком 281 «Товари на складі»).

Підприємства класифікують таку операцію як обмін неподібними активами.

У договорі не передбачена особлива умова про перехід права власності на товари, тому таке право переходить до сторін за «останньою подією». Першим передало товар «А» ТОВ «Статус», а потім передало товар «Б» ТОВ «Олімп».

Облік зазначених операцій відображено у табл. 1.

Таблиця 1. Облік операцій з обміну неподібними товарами між платниками ПДВ (справедлива вартість отриманого активу відома)

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

Облік у ТОВ «Статус»

1. Передано ТОВ «Олімп» товар «А» за бартерним договором (до моменту переходу права власності на товар до покупця)

287

281/А

9000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за операцією обміну

643

641/ПДВ

2000(1)

3. Отримано товар від ТОВ «Олімп»

281/Б

631

12500

4. Відображено податковий кредит за отриманим товаром (за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

631

2500

5. Відображено дохід на дату переходу права власності до покупця

361

702

12000(2)

6. Відображено ПДВ

702

643

2000

7. Списано собівартість переданого товару

902

287

9000

8. Перераховано грошові кошти як доплату за товар

631

311

3000

9. Відображено залік заборгованостей

631

361

12000

10. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

10000

• витрати

791

902

9000

Облік у ТОВ «Олімп»

11. Отримано товар «А» від ТОВ «Статус» (до моменту переходу права власності на товар)

023

12000

12. Відображено податковий кредит з ПДВ за отриманим товаром (за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644

2000(1)

13. Передано ТОВ «Статус» товар за бартерним контрактом

361

702

15000(3)

14. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

2500(4)

15. Списано собівартість переданого товару

902

281/Б

11000

16. Оприбутковано товар «А» від ТОВ «Статус» (після переходу права власності на товар)

281/А

631

10000

17. Відображено ПДВ за отриманим товаром

644

631

2000

18. Списано товар «А» із забалансового субрахунку

023

12000

19. Отримано від ТОВ «Статус» доплату за товар

311

361

3000

20. Відображено залік заборгованостей

631

361

12000

21. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

12500

• витрати

791

902

11000

(1)ПДВ нараховують виходячи з договірної вартості товару «А».

(2)Суму визначають так: справедлива вартість отриманого від ТОВ «Олімп» товару «Б» (15000 грн.) мінус сума доплати (3000 грн.).

(3)Суму визначають так: справедлива вартість отриманого товару «А» (12000 грн.) плюс сума отриманої доплати (3000 грн.).

(4)ПДВ нараховують виходячи з договірної вартості товару «Б», зазначеної у ПН.

 

За ситуації, коли сторона, яка передає, є платником ПДВ, а товари отримано від неплатника ПДВ, цей податок до справедливої вартості отриманих від неплатника ПДВ товарів не входить, відповідно, права на податковий кредит немає.

Продемонструємо облік цих операцій на прикладі.

Приклад 2. Припустимо, що у прикладі 1 ТОВ «Олімп» не є платником ПДВ. Інші умови є аналогічними прикладу 1 з тією лише різницею, що договірна вартість товару «Б» становить 15000 грн. без ПДВ, а справедлива вартість товару «Б» — 15500 грн.

Тоді облік операцій буде таким (табл. 2).

Таблиця 2. Облік операцій з обміну неподібними товарами між платником і неплатником ПДВ (справедлива вартість отриманого активу відома)

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

Облік у ТОВ «Статус»

1. Передано ТОВ «Олімп» товар за бартерним договором (до моменту переходу права власності на товар до покупця)

287

281/А

9000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за операцією обміну

643

641/ПДВ

2000(1)

3. Отримано товар від ТОВ «Олімп»

281/Б

631

15500

4. Відображено дохід на дату переходу права власності до покупця

361

702

12500(2)

5. Відображено ПДВ

702

643

2000

6. Списано собівартість переданого товару

902

287

9000

7. Перераховано грошові кошти як доплату за товар

631

311

3000

8. Відображено залік заборгованостей

631

361

12500

9. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

10500

• витрати

791

902

9000

Облік у ТОВ «Олімп»

10. Отримано товар «А» від ТОВ «Статус» (до моменту переходу права власності на товар)

023

12000

11. Передано ТОВ «Статус» товар за бартерним контрактом

361

702

15000(3)

12. Списано собівартість переданого товару

902

281/Б

11000

13. Оприбутковано товар «А» від ТОВ «Статус» (після переходу права власності на товар)

281/А

631

12000

14. Списано товар «А» із забалансового субрахунку

023

12000

15. Отримано від ТОВ «Статус» доплату за товар

311

361

3000

16. Відображено залік заборгованостей

631

361

12000

17. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

15000

• витрати

791

902

11000

(1)ПДВ нараховують виходячи з договірної вартості товару.

(2)Суму визначають так: справедлива вартість отриманого від ТОВ «Олімп» товару «Б» (15500 грн.) мінус сума доплати (3000 грн.).

(3)Суму визначають так: справедлива вартість отриманого товару «А» (12000 грн.) плюс сума отриманої доплати (3000 грн.).

 

Справедливу вартість визначити неможливо

У цьому випадку дохід визначають за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за цим бартерним контрактом ( п. 24 П(С)БО 15). При цьому продавцям — платникам ПДВ доречно визначати суму доходу з ПДВ (кредит рахунка 70), а потім на суму ПДВ зменшити дохід.

Згідно з  п. 13 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів. А ось як визначити первісну вартість запасів за ситуації, коли справедлива вартість отриманих запасів невідома, у  П(С)БО 9 не зазначено.

Тут можна провести аналогію з основними засобами. Тоді первісну вартість запасів, отриманих в обмін на неподібний актив, можна визначити за справедливою вартістю переданого немонетарного активу, збільшеною (зменшеною) на суму грошової доплати, яка була передана (отримана) під час обміну.

Справедливу вартість переданого немонетарного активу платникам ПДВ у цьому випадку слід визначати виходячи з ціни, що включає ПДВ, інакше не буде збігу результатів (див. приклад 3).

Приклад 3. ПП «Фаворит» (платник ПДВ) за бартерним договором передало ТОВ «Лідер» (платник ПДВ) товар «А», балансова вартість якого становила 10000 грн. (сальдо за субрахунком 281 «Товари на складі»). Ця сама вартість 12000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 2000 грн.) була зазначена в договорі як ціна постачання та є справедливою вартістю товару «А».

У обмін ПП «Фаворит» отримало інший (неподібний) товар «Б» за договірною вартістю 15000 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ — 2500 грн.). У зв’язку з цим підприємство доплачує покупцю (15000 - 12000) = 3000 грн. Справедлива вартість товару «Б» є невідомою. Підприємства класифікують таку операцію як обмін неподібними активами.

У договорі не передбачена особлива умова щодо переходу права власності на товари, тому таке право переходить до сторін за «останньою подією». Першим передало товар ПП «Фаворит», а потім передало товар ТОВ «Лідер»*.

* ТОВ «Лідер» відображає операцію аналогічно ТОВ «Олімп» за даними прикладу 1.

Операції у ПП «Фаворит» будуть відображені так, як показано в табл. 3.

Таблиця 3. Облік операцій з обміну неподібними товарами між платниками ПДВ (справедлива вартість отриманого активу є невідомою)

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

Облік у ПП «Фаворит»

1. Передано ТОВ «Лідер» товар за бартерним договором (до моменту переходу права власності на товар до покупця)

287

281/А

10000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за операцією обміну

643

641/ПДВ

2000(1)

3. Отримано товар від ТОВ «Лідер»

281/Б

631

12500(2)

4. Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

2500(3)

5. Відображено дохід на дату переходу права власності до покупця

361

702

12000(4)

6. Відображено ПДВ

702

643

2000

7. Списано собівартість переданого товару

902

287

10000

8. Перераховано грошові кошти як доплату за товар

631

311

3000

9. Відображено залік заборгованостей

631

361

12000

10. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

10000

• витрати

791

902

10000

(1)ПДВ нараховують виходячи з договірної вартості товару «А».

(2)Суму визначають так: справедлива вартість переданого товару «А» (12000 грн.) плюс сума перерахованої доплати (3000 грн.) за вирахуванням ПДВ (2500 грн.).

(3)Податковий кредит визначають виходячи з договірної вартості товару «Б», зазначеної у ПН (2500 грн.).

(4)Справедлива вартість переданого товару «А» з ПДВ.

 

Продемонструємо облік цих операцій за ситуації, коли товар отриманий платником ПДВ від неплатника ПДВ.

Приклад 4. Припустимо, що у прикладі 3 ТОВ «Лідер» не є платником ПДВ. Інші умови є аналогічними прикладу 3 з тією лише різницею, що вартість товару «Б» дорівнює 15000 грн. без ПДВ.

Операції відобразимо в обліку так, як показано в табл. 4.

Таблиця 4. Облік операцій з обміну неподібними товарами між платником і неплатником ПДВ (справедлива вартість отриманого активу є невідомою)

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

Облік у ПП «Фаворит»

1. Передано ТОВ «Лідер» товар за бартерним договором до моменту переходу права власності на товар до покупця)

287

281/А

10000

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за операцією обміну

643

641/ПДВ

2000(1)

3. Отримано товар від ТОВ «Лідер»

281/Б

631

15000(2)

4. Відображено дохід на дату переходу права власності до покупця

361

702

12000(3)

5. Відображено ПДВ

702

643

2000

6. Списано собівартість переданого товару

902

287

10000

7. Перераховано грошові кошти як доплату за товар

631

311

3000

8. Відображено залік заборгованостей

631

361

12000

9. Списано на фінансові результати:

• доходи

702

791

10000

• витрати

791

902

10000

(1)ПДВ нараховують виходячи з договірної вартості товару «А».

(2)Суму визначають так: справедлива вартість переданого товару «А» (12000 грн.) плюс сума перерахованої доплати (3000 грн.).

(3)Справедлива вартість переданого товару «А» з ПДВ.

 

Документи та скорочення статті

Інструкція № 291  Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом МФУ від 10.01.07 р. № 2.

ПН — податкова накладна.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

Теги бартер
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити