Інвентаризація-2015. Частина I (проводимо по-новому)

В обраному У обране
Друк
Біляєва Олена, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 42
Кінець осені і початок зими — традиційний час для проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності. Цього року бухгалтерам уперше доведеться проводити інвентаризацію за новим «інвентаризаційним» Положенням № 879, яке визначило загальні засади проведення інвентаризації для госпрозрахункових і бюджетних суб’єктів господарювання і замінило собою стару добру Інструкцію № 69. Однак не такий страшний вовк, як його малюють. З нашою допомогою ваша інвентаризаційна кампанія пройде гладесенько-рівнесенько. Отже, сміливо за діло!

Що, коли та як інвентаризуємо

А чи потрібно?

Перше запитання, на яке потрібно відповісти, перш ніж щось починати: чи можна цього не робити? У плані проведення річної інвентаризації, на жаль, вимушені засмутити: проводити її потрібно обов’язково.

По-перше, фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, де використовується грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухобліку ( ч. 2 ст. 3 Закону про бухоблік). Щоб забезпечити достовірність даних бухобліку та складеної на його підставі фінансової звітності, підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань. Під час інвентаризації мають бути перевірені та документально підтверджені наявність об’єктів обліку, їх стан та оцінка ( ч. 1 ст. 10 Закону про бухоблік).

По-друге, обставини, коли інвентаризація проводиться обов’язково, наведені в основному «інвентаризаційному» документі — тепер це Положення № 879. З переліком цих випадків ви можете ознайомитися у табл. 1 (див. далі). Серед них згадується, зокрема, і підготовка до складання річної бухгалтерської звітності. Саме на цій інвентаризації ми сьогодні і зосередимося.

Таблиця 1. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації

Випадок, коли інвентаризація є обов’язковою

Коли і в якому обсязі проводять інвентаризацію

Перед складанням річної фінансової звітності

Якщо Інструкція № 69 приписувала проводити інвентаризацію не раніше 1 жовтня, то Положення № 879 зобов’язує це зробити до дати балансу. Причому для різних видів активів і зобов’язань установлені свої періоди проведення інвентаризації (див. табл. 2 далі)

Зміна МВО, а також зміна керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності

На день приймання-передачі справ в обсязі активів, які перебувають на відповідальному зберіганні

Встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей

На день встановлення таких фактів в обсязі, визначеному керівником підприємства

За судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який згідно із законом має право вимагати проведення інвентаризації (наприклад, під час податкової перевірки — п.п. 20.1.9 ПКУ)

У строк і в обсязі, які зазначені в належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа

У разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха

На день після закінчення зазначених явищ в обсязі, визначеному керівником підприємства

У разі припинення підприємства

Перед складанням проміжного ліквідаційного балансу (суцільна інвентаризація)

У разі переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ

Пункт 7 розд. I Положення № 879 пропонує проводити інвентаризацію на дату переходу на складання звітності за МСФЗ

Отримання відмови постачальника задовольнити претензію про недовантаження товарів або отримання від покупця претензії про недовантаження товарів

Проводять вибіркову інвентаризацію тих товарів, на які заявлені вказані претензії

Інші випадки, передбачені законодавством

«Завдяки» Положенню № 879 тепер перелік випадків, коли інвентаризацію проводять обов’язково, не є вичерпним

Таблиця 2. Строки проведення річної інвентаризації

Вид активів і зобов’язань

Строки проведення інвентаризації

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів ОЗ, які на момент інвентаризації перебуватимуть за межами підприємства, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які вирушать у тривалі рейси тощо)

Період до трьох місяців до дати балансу, тобто не раніше 1 жовтня

Запаси (крім НЗВ і напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть за межами підприємства)

Поточні біологічні активи

Дебіторська і кредиторська заборгованість

Витрати та доходи майбутніх періодів

Зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

Незавершені капітальні інвестиції

Період до двох місяців до дати балансу, тобто не раніше 1 листопада

НЗВ, напівфабрикати

Фінансові інвестиції

Грошові кошти

Кошти цільового фінансування

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Об’єкти ОЗ, зокрема, автомобілі, морські і річкові судна, які вирушать у тривалі рейси

До тимчасового вибуття з підприємства

Інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації перебуватимуть за межами підприємства

 

Важливо! Інвентаризацію деяких об’єктів дозволено проводити рідше ніж один раз на рік. Рішення про це приймає керівник підприємства. Давайте подивимося, які ж об’єкти потрапили до числа винятків (табл. 3).

Таблиця 3. Періодичність інвентаризації

Об’єкти

Коли інвентаризують

Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти

Один раз на три роки

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Щорічно в обсязі не менше 30 % усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією усіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років

Бібліотечні фонди

За встановленим графіком протягом року

Бібліотечні фонди обсягом від 100 до 500 тис. одиниць

Протягом 5 років з охопленням щорічно не менше 20 % одиниць

Бібліотечні фонди обсягом понад 500 тис. одиниць

Протягом 10 років з охопленням щорічно не менше 10 % одиниць

Рідкісні книжкові видання

Щорічно

 

Майте на увазі! Встановлені на підприємстві строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строки, визначені Положенням № 879.

Увага! Інвентаризацію окремих об’єктів обліку слід проводити за специфічними правилами, встановленими профільними документами:

• готівки та документів, що зберігаються в касі підприємства, — Положенням № 637;

• нафти та нафтопродуктів — Інструкцією № 281;

• нематеріальних активів — Методрекомендаціями № 1327 і Порядком № 732.

Що стосується інвентаризації дорогоцінностей, то спеціальна Інструкція від 06.04.98 р. № 84 втратила чинність влітку поточного року. Замість цього наказом від 22.06.15 р. № 587 Мінфін встановив, що облік дорогоцінних металів і каміння госпсуб’єкти повинні проводити на підставі внутрішніх інструкцій, розроблених самостійно з урахуванням методрекомендацій, затверджених Мінфіном. Такі Методрекомендації нещодавно з’явилися «завдяки» наказу Мінфіну від 15.09.15 р. № 780.

Інвентаризацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які містяться в приладах, обладнанні та інших виробах, проводять одночасно з інвентаризацією цих активів.

Важливо! Підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО, повинні провести обов’язкову інвентаризацію тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний і безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Інвентаризацію проводять за станом на 1-ше число місяця, наступного за місяцем, в якому зникли перешкоди для доступу до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, і відображають її результати у бухобліку відповідного звітного періоду (п. 8 розд. I Положення № 879).

Організація процесу інвентаризації

Інвентаризаційні комісії

Щоб забезпечити інвентаризаційний процес, на підприємстві необхідно створити інвентаризаційну комісію.

Зверніть увагу! У Положенні № 879 не зазначено, що ця комісія є постійно діючою. Входити до неї можуть:

• представники апарату управління підприємства;

• представники бухгалтерської служби. Зверніть увагу! До інвентаризаційної комісії тепер можна включати не лише своїх бухгалтерів, а й представників аудиторської фірми або фізособу-підприємця, яка веде бухоблік на підприємстві на договірних засадах (п. 1 розд. II Положення № 879);

• досвідчені працівники підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери).

Також за рішенням керівника підприємства до складу комісії можуть бути включені члени ревізійної комісії госптовариства, представники структурного підрозділу (служби) з внутрішнього аудиту.

Очолює інвентаризаційну комісію керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником підприємства.

Важливо! У Положенні № 879 закріплено, що у разі якщо керівник сам веде бухоблік, він самостійно очолює інвентаризаційну комісію, тобто затверджує склад комісії з однієї особи. До речі, такий підхід Мінфін пропонував і раніше (див. «БТ», 2014, № 43, с. 7).

На підприємствах з великим обсягом інвентаризаційних робіт, як і раніше, можна створювати робочі інвентаризаційні комісії, які проводять інвентаризацію ТМЦ у місцях зберігання та виробництва. До складу робочих комісій можуть бути включені члени «головної» інвентаризаційної комісії.

Якщо на підприємстві не створені такі комісії (це є характерним для малих підприємств), то їх функції виконує «головна» інвентаризаційна комісія.

Основні функції «головної» і робочих інвентаризаційних комісій наведемо у табл. 4.

Таблиця 4. Функції інвентаризаційних комісій

«Головна» інвентаризаційна комісія

Робоча інвентаризаційна комісія

1. Організовує проведення інвентаризацій та інструктує членів робочих інвентаризаційних комісій.

2. Здійснює контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації активів та зобов’язань за рішенням керівника підприємства.

3. Перевіряє правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліку пересортиці цінностей у всіх місцях їх зберігання.

4. При встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводить за рішенням керівника повторну інвентаризацію.

5. Розглядає причини виявлених нестач і втрат від псування активів, формує пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також наднормативних нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин і вжитих заходів щодо запобігання таких втрат і нестач і відображає відповідну інформацію в протоколі

1. Здійснює інвентаризацію активів у місцях їх зберігання і виробництва.

2. Разом з бухгалтерською службою бере участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляє пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку.

3. Оформляє протокол, в якому наводиться інформація, що потрібна при складанні протоколу інвентаризаційної комісії

 

Наказ про проведення інвентаризації

Керівник підприємства має видати наказ про проведення інвентаризації. У ньому визначають: дату, на яку проводиться інвентаризація, строки її проведення, види активів і зобов’язань, які інвентаризуються. Як правило, цим же наказом затверджується склад робочих інвентаризаційних комісій.

Зверніть увагу! Строки та порядок проведення інвентаризації можна прописати в наказі про облікову політику. Тоді видавати наказ про проведення щорічної інвентаризації не потрібно. Наказом керівника може призначатися лише склад інвентаризаційних комісій.

Важливий нюанс! МВО не можна включати до складу інвентаризаційної комісії, оскільки вона є особою, яка перевіряється. Тепер це чітко закріплено в п. 2.4 розд. II Положення № 879.

Цією самою нормою заборонено призначати головою робочої інвентаризаційної комісії одного й того самого працівника два роки поспіль, якщо інвентаризація проводитиметься у тих самих МВО.

Інвентаризація повинна проводитися повним складом інвентаризаційної комісії у присутності МВО (касира, завідувача складу тощо). Без МВО інвентаризація можлива тільки у разі її смерті, хвороби тощо. Відсутність хоча б одного члена інвентаризаційної комісії є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними. Тому якщо член інвентаризаційної комісії відсутній, наприклад, у зв’язку з хворобою або відрядженням, то керівник підприємства може його замінити. Для цього потрібно видати наказ про затвердження нового складу комісії.

Підготовка до інвентаризації

Про проведення планової інвентаризації слід завчасно попередити МВО, які повинні підготувати ТМЦ до інвентаризації: згрупувати, розсортувати і розкласти за назвами, сортами, розмірами в порядку, зручному для підрахунку (п. 5 розд. II Положення № 879). Якщо проводиться раптова інвентаризація, таке сортування ТМЦ провадиться у присутності інвентаризаційної комісії.

До початку інвентаризації необхідно:

• перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів;

• завершити обробку усіх документів з обліку руху активів і сформувати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів або звіти про рух активів;

• визначити залишки на дату інвентаризації.

Голова інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) візує усі прибуткові та видаткові документи, які додаються до реєстрів (звітів), із зазначенням «До інвентаризації на (дата)». Для бухгалтерії ці документи є підставою для визначення залишків активів на початок інвентаризації за даними обліку.

МВО дають в інвентаризаційному описі розписки про те, що до початку інвентаризації:

• усі прибуткові та видаткові документи на активи здано до бухгалтерії;

• усі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

До дня закінчення зняття фактичних залишків бухгалтерія підприємства повинна закінчити обробку усіх документів з прибуття та витрачання цінностей, зробити відповідні записи в регістрах аналітичного обліку і вивести залишки на день інвентаризації.

Як правило, спочатку бухгалтерія складає інвентаризаційні описи матеріальних цінностей підприємства в розрізі МВО та місць зберігання, а вже потім інвентаризаційна комісія перевіряє їх наявність за інвентарними номерами і найменуваннями.

Перед складанням річної фінзвітності проводять суцільну інвентаризацію. Її визначення тепер наведене в п. 6 розд. I Положення № 879. Так, суцільна інвентаризація охоплює усі види зобов’язань та усі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, які передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, в ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Також інвентаризації підлягають:

• активи та зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні — це об’єкти оперативної оренди ОЗ, матцінності на відповідальному зберіганні, у переробці, комісії, монтажі;

• умовні (непередбачені) активи та зобов’язання підприємства — застави, гарантії, зобов’язання тощо;

• бланки документів суворої звітності;

• інші активи.

Увага! Під час інвентаризації Положення № 879 пропонує перевіряти та документально підтверджувати не лише наявність і стан активів і зобов’язань, а й відповідність їх критеріям визнання активами, а також правильність їх оцінки. При цьому у процесі інвентаризації, крім іншого, слід виявляти (п. 5 розд. I Положення № 879):

• невикористані суми забезпечень;

• активи та зобов’язання, що не відповідають критеріям їх визнання.

Для аналізу результатів інвентаризації активів і зобов’язань на предмет їх відповідності критеріям визнання та оцінки, вимогам НП(С)БО, міжнародних стандартів та інших актів законодавства підприємства можуть створювати уповноважені комісії (призначати відповідальних осіб) (п. 20 розд. II Положення № 879).

Інвентаризацію проводять окремо за місцезнаходженням цінностей і за кожною МВО, на зберіганні в якої перебувають ці цінності.

Дії, які потрібно виконати при підготовці до інвентаризації, наведемо на рисунку.

Рис. Підготовка до інвентаризації

Особливості інвентаризації деяких об’єктів

Основні засоби

Після виконання підготовчих процедур інвентаризаційна комісія перевіряє фактичну наявність об’єктів ОЗ і оглядає кожний об’єкт.

Якщо виявлені об’єкти, які не значаться в обліку або дані про які відсутні в обліку, то до інвентаризаційного опису уносять такі об’єкти (відомості та технічні показники). При цьому інвентаризаційна комісія зобов’язана з’ясувати, коли і за чиїм розпорядженням зведено (придбано) невраховані об’єкти, куди списані витрати на їх зведення (придбання), і відобразити це в протоколі.

Виявлені об’єкти оцінюють за справедливою вартістю.

Зверніть увагу! Щоб за всіма правилами провести переоцінку ОЗ для цілей бухобліку, потрібно залучити фахівця-оцінювача (ст. 7 Закону про оцінку). Водночас визнання активом об’єктів ОЗ, виявлених під час інвентаризації, на які відсутні прибуткові документи, та їх оцінка не є переоцінкою. Тому залучати сторонніх фахівців (відповідно, оплачувати їх послуги) госпрозрахунковим підприємствам не обов’язково.

При виявленні об’єктів ОЗ з нульовою залишковою вартістю, які придатні для використання, інвентаризаційна комісія передає відповідні матеріали керівнику підприємства.

ОЗ, які ремонтуються на інших підприємствах, уносять до інвентаризаційного опису на підставі документів про передачу об’єктів у ремонт.

На ОЗ, які не придатні до експлуатації та не підлягають відновленню, складають окремий інвентаризаційний опис. У ньому вказують час введення об’єкта в експлуатацію та причини, які призвели до непридатності цих об’єктів (псування, повний знос тощо). Списують такі об’єкти в порядку, установленому законодавством.

Допускається складання групових інвентаризаційних описів МНМА, виданих в індивідуальне користування працівникам. У описах вказують осіб, відповідальних за ці предмети (на яких заведено особисті картки). Працівники підтверджують правильність даних своїм підписом.

Нематеріальні активи

При інвентаризації об’єктів НА їх наявність встановлюється за документами, які були підставою для оприбуткування, або за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права. Зокрема, з метою ідентифікації об’єктів НА інвентаризаційна комісія переконується в наявності та дійсності документів, що посвідчують правомірність набуття прав власності, прав використання об’єктів інтелектуальної власності, — патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо.

До Інвентаризаційного опису (ф. № НА-4, затверджена наказом № 732) уносять об’єкти НА, ідентифіковані (виявлені) під час інвентаризації.

Крім того, під час інвентаризації з’ясовують, чи відповідають наявні активи критеріям віднесення до НА, встановленим П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», а також оцінюють фактичний стан об’єктів, що інвентаризуються (придатні до подальшого використання чи ні). НА, які не придатні до подальшого використання та не відповідають вимогам П(С)БО 8, підлягають списанню з балансу на підставі оформленого Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. № НА-3).

ТМЦ

При інвентаризації ТМЦ їх переважують, обмірюють, підраховують у присутності МВО в порядку розміщення активів у приміщенні, де вони зберігаються.

Якщо ТМЦ зберігаються в різних ізольованих приміщеннях у однієї МВО, то інвентаризацію проводять послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовують, і комісія переходить у наступне приміщення.

Інвентаризаційні описи складають окремо на ТМЦ:

• що знаходяться в дорозі;

• не оплачені у строк покупцями відвантажені товари (продукцію);

• що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці).

Кількість ТМЦ, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів при обов’язковій перевірці в натурі частини таких ТМЦ.

На прибуткових документах на ТМЦ, що надійшли під час інвентаризації, МВО у присутності членів інвентаризаційної комісії робить позначку «після інвентаризації». На видаткових документах про ТМЦ, відпущені зі складу під час інвентаризації, з дозволу керівника підприємства МВО також робить позначку «після інвентаризації» з посиланням на дату інвентаризаційного опису, де записані ці ТМЦ. Якщо ж ТМЦ ще не були внесені до інвентаризаційного опису, то їх заносять до окремого опису.

Увага! Положення № 879 дозволяє не складати інвентаризаційні описи на малоцінні і швидкозношувані предмети, які обліковуються в оперативному обліку (тобто видані працівникам в індивідуальне користування). Фактичну наявність цих предметів у МВО перевіряють шляхом звіряння з відомістю оперативного обліку. Виявлену нестачу оформляють актом.

Розрахунки

При інвентаризації розрахунків підприємства-кредитори повинні передати виписки всім дебіторам про їх заборгованість. Ці виписки пред’являють інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості.

Підприємства-дебітори зобов’язані підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення.

У результаті звіряння на рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядниками, іншими дебіторами та кредиторами повинні залишатися виключно погоджені суми.

В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунуто або вони залишилися нез’ясованими, розрахунки з дебіторами та кредиторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, які випливають із записів у бухобліку та визнаються нею правильними.

Зацікавлена сторона зобов’язана передати матеріали про розбіжності на вирішення відповідних органів (до суду).

До акта інвентаризації розрахунків додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованість, за якою строк позовної давності минув, із зазначенням назви та адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати та підстави виникнення заборгованості.

Готівка

Інвентаризацію каси інвентаризаційна комісія проводить у такій послідовності:

• спочатку записує останні номери прибуткового та видаткового касових ордерів;

підраховує фактичну наявність у касі готівкових коштів, грошових документів, цінних паперів, чекових книжок тощо;

• перевіряє правильність оприбуткування і списання готівки, оформлення грошових документів;

порівнює фактичну наявність готівки, грошових документів, цінних паперів тощо з даними бухобліку (за касовою книгою). Якщо підприємство застосовує РРО, то суму наявної готівки порівнюють із сумою, зазначеною в денному Х-звіті РРО (у розрахункових книжках і Книзі обліку розрахункових операцій);

оформляє Акт про результати інвентаризації наявних коштів.

Важливо! Відомості про готівку в іноземній валюті вносять до Акта інвентаризації із зазначенням назви та суми інвалюти, курсу НБУ на початок робочого дня інвентаризації, суми інвалюти в перерахунку у гривні (п. 6.1 розд. II Положення № 879). Наприклад, наказом по підприємству інвентаризація призначена станом на 20 листопада. Тоді для перерахунку готівкової інвалюти у гривні для цілей заповнення Акта інвентаризації беруть курс НБУ на 20 листопада.

За результатами інвентаризації каси складають Акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 7 до Положення № 637) у двох примірниках. Виявлені нестачі або надлишки коштів (цінностей) у касі комісія відображає в такому Акті та з’ясовує обставини їх виникнення.

Для цього МВО надає письмові пояснення причин, в результаті яких виникли нестачі або надлишки. Також до Акта заноситься рішення із цього приводу, прийняте керівником підприємства.

Висновки

  • Перед складанням річної фінансової звітності підприємство зобов’язане провести суцільну інвентаризацію активів і зобов’язань. Зробити це потрібно до дати балансу.

  • Для окремих видів активів і зобов’язань установлені свої періоди проведення інвентаризації.

  • Проводять інвентаризацію тільки повним складом робочих інвентаризаційних комісій або «головної» інвентаризаційної комісії виключно у присутності МВО.

  • Під час інвентаризації перевіряють і документально підтверджують не лише наявність, стан та оцінку активів і зобов’язань, а й відповідність критеріям визнання їх активом.

  • Дозволено не складати інвентаризаційні описи на малоцінні та швидкозношувані предмети, які обліковуються в оперативному обліку (тобто видані працівникам в індивідуальне користування).

  • При складанні Акта інвентаризації готівку в інвалюті перераховують у гривні за курсом НБУ на початок робочого дня інвентаризації.

Документи та скорочення

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879.

Інструкція № 69 — Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69 (втратила чинність).

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

Методрекомендації № 1327 — Методичні рекомендації з бухобліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327.

Порядок № 732 — Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затверджений наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732.

Інструкція № 281 — Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена наказом Міненерго, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, Держспоживстандарту від 20.05.08 р. № 281/171/578/155.

МСФЗ — міжнародні стандарти фінансової звітності.

МВО — матеріально відповідальні особи.

НЗВ — незавершене виробництво.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

НМА — необоротні матеріальні активи.

НА — нематеріальні активи.

ТМЦ — товарно-матеріальні цінності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити