Фінзвітність за 2015 рік: порядковий алгоритм (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, консультант газети «Бухгалтерський тиждень», канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Січень, 2016/№ 3

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3-н) (за непрямим методом)

Назва статті

Код рядка

Дані для заповнення графи 3 «Надходження»

Дані для заповнення графи 4 «Видаток»

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Прибуток від звичайної діяльності

(гр. 3 ряд. 2290 Форми № 2)

Збиток від звичайної діяльності (гр. 3 ряд. 2295 Форми № 2)

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

Сума нарахованої амортизації (гр. 3 ряд. 2515 Форми № 2)

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Форма № 1: (ряд. 1505 + ряд. 1520 + ряд. 1521 + ряд. 1660) гр. 4 - (ряд. 1505 + ряд. 1520 + ряд. 1521 + ряд. 1660) гр. 3 (у частині операційної діяльності)

> 0

< 0

Примітка. Щоб полегшити роботу щодо заповнення цього рядка, є сенс обліковувати забезпечення, пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю на окремих субрахунках рах. 47.

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

Обороти Дт 945 — Кт 302, 312, 314, 334, 351 мінус обороти Дт 302, 312, 314, 334, 351 — Кт 714

> 0 (збиток)

< 0 (прибуток)

Примітка. У цьому рядку зазначають тільки нереалізовані курсові різниці за залишками грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті на кінець звітного періоду. Тут не обліковують курсові різниці за монетарною заборгованістю, пов’язаною з операційною діяльністю.

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Форма № 2, гр. 3: (ряд. 2255 + ряд. 2270) - (ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240) плюс (ряд. 2180 - ряд. 2120) гр. 3 Форми № 2 (у частині збитку від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття, а також збитку від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

> 0

< 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі (вписуваний рядок)

3521

Ряд. 2255 - ряд. 2200 гр. 3 Форми № 2. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і дохід (витрати) від первісного визнання (вписуваний рядок)

3522

Ряд. 2181 + ряд. 2182 - ряд. 2121 - ряд. 2122 гр. 3 Форми № 2. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття (вписуваний рядок)

3523

Обороти Дт 791 — Кт 943 мінус обороти Дт 712 — Кт 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Примітка. Зверніть увагу: хоча у Формі № 2 операції реалізації необоротних активів відображають у складі операційних доходів і витрат (ряд. 2120 і 2180), у Формі № 3-н реалізація необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття належить до інвестиційної діяльності. Для полегшення роботи із заповнення ряд. 3520 і 3523 Форми № 3-н до субрах. 712 і 943 є сенс відкрити додаткові субрахунки для накопичення інформації про доходи і витрати від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття.

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (вписуваний рядок)

3524

Обороти Дт 793 — Кт 971 мінус обороти Дт 741 — Кт 793. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (вписуваний рядок)

3526

Обороти Дт 972 мінус обороти Кт 742

> 0

< 0

Фінансові витрати (вписуваний рядок)

3540

Форма № 2: ряд. 2250 гр. 3

Х

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Форма № 1: різниця між сумою ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 за гр. 3 і сумою цих самих рядків за гр. 4

> 0

< 0

Примітка. До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані для заповнення таких рядків Форми № 1:

• ряд. 1100, крім зміни оборотних активів у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів і погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, негрошові внески до статутного капіталу тощо), а також зміни оборотних активів у результаті виправлення помилок минулих років;

• ряд. 1110, крім змін у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності;

• ряд. 1120 — обліковується в частині вартості векселів, отриманих у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності (наприклад, виключаються векселі, отримані в оплату вартості необоротних активів);

• ряд. 1125, крім суми зміни дебіторської заборгованості внаслідок її погашення необоротними активами;

• ряд. 1130 у частині дебіторської заборгованості за авансами, виданими у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;

• ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості з поточного податку на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності (тобто виключається «вхідний» ПДВ, сплачений при придбанні об’єктів необоротних активів);

• ряд. 1140 у частині заборгованості за нарахованими доходами від операційної діяльності;

• ряд. 1145, крім сум внутрішніх розрахунків за інвестиційною та фінансовою діяльністю;

• ряд. 1155, окрім змін дебіторської заборгованості, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, наприклад з реалізацією поточних фінансових інвестицій;

• ряд. 1170, крім зменшення таких витрат унаслідок їх уключення до складу групи вибуття;

• ряд. 1190, крім сум змін інших оборотних активів, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не обліковують зменшення статей унаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття та зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.

Збільшення (зменшення) запасів (вписуваний рядок)

3551

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1100. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (вписуваний рядок)

3552

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1110. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (вписуваний рядок)

3553

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1125. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (вписуваний рядок)

3554

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1155. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (вписуваний рядок)

3556

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1170. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (вписуваний рядок)

3557

Форма № 1: різниця між гр. 3 і гр. 4 ряд. 1190. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Форма № 1: різниця між сумою ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 за гр. 4 і сумою цих самих рядків за гр. 3

> 0

< 0

Примітка. До розрахунку показника цього рядка приймаються аналітичні дані для заповнення таких рядків Форми № 1:

• ряд. 1605, обліковують у частині вартості векселів, виданих при здійсненні операційної діяльності (наприклад, не обліковують векселі, видані в оплату вартості необоротних активів);

• ряд. 1615, крім суми зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій у межах інвестиційної та фінансової діяльності (погашення зобов’язання шляхом передачі необоротних активів або фінансових інвестицій, погашення заборгованості за придбаними необоротними активами, погашення боргу акціями власної емісії (раніше викупленими) тощо), а також зміни поточних зобов’язань унаслідок виправлення помилок минулих років;

• ряд. 1620, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати (але враховують зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання та визнання доходу), а також з ПДВ, що виник унаслідок інвестиційної діяльності (наприклад, ПДВ, нарахований при продажу необоротних активів);

• ряд. 1625, 1630;

• ряд. 1635, крім зміни поточних зобов’язань за авансами, отриманими в межах інвестиційної та фінансової діяльності, а також у зв’язку з виправленням помилок минулих років;

• ряд. 1645, крім суми зміни зобов’язань за внутрішніми розрахунками, не пов’язаними з операційною діяльністю;

• ряд. 1665, крім зміни доходів майбутніх періодів унаслідок їх створення від операцій із засобами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення засобів цільового фінансування тощо;

• ряд. 1690, крім суми зміни зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю.

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (вписуваний рядок)

3561

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1615. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (вписуваний рядок)

3562

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1620. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (вписуваний рядок)

3563

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1625. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (вписуваний рядок)

3564

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1630. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (вписуваний рядок)

3566

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1665. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (вписуваний рядок)

3567

Форма № 1: різниця між гр. 4 і гр. 3 ряд. 1690. Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

> 0

< 0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Форма № 3-н: (ряд. 3500 + ряд. 3505 + ряд. 3510 + ряд. 3515 + ряд. 3520 + ряд. 3540 + ряд. 3550 + ряд. 3560) гр. 3 - (ряд. 3510 + ряд. 3515 + ряд. 3520 + ряд. 3550 + ряд. 3560) гр. 4

> 0

< 0

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

Оборот Дт 641/податок на прибуток — Кт 311

Сплачені відсотки (вписуваний рядок)

3585

Х

Оборот Дт 684 — Кт 30, 311-314 (крім відсотків, які капіталізуються, і відсотків за позиками, що використовуються у фінансовій та інвестиційній діяльності)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Форма № 3-н: ряд. 3570 гр. 3 - (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4

> 0

< 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Примітка. Звертаємо увагу, що в цьому розділі всі суми, пов’язані з придбанням або продажем необоротних активів, відображають з урахуванням ПДВ (якщо він входить до складу вартості).

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді фінансові інвестиції. При цьому аналізують дані за оборотом Дт 36, 377 — Кт 741

Х

необоротних активів

3205

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані необоротні активи, оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді необоротні активи (у тому числі й надходження від реалізації необоротних активів, що обліковуються на субрах. 286).

При цьому аналізують дані за оборотом Дт 36, 377 — Кт 712

Х

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 373, 732 у частині отриманих відсотків

Х

Примітка. У рядку зазначають отримані підприємством відсотки за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), відсотки за позиками нефінансовим установам, за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, відсотки з фінансової оренди.

дивідендів

3220

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 373 у частині отриманих дивідендів

Х

Надходження від деривативів

3225

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 377 у частині надходжень від деривативів

Х

Надходження від погашення позик (вписуваний рядок)

3230

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 183, 377 у частині погашення позик, пов’язаних з інвестиційною діяльністю

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (вписуваний рядок)

3235

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 377 у частині надходжень від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Х

Інші надходження

3250

Оборот Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 143, 183, 184, 352, 371, 377, 48, 681

Х

Примітка. У ряд. 3250 відображають суми грошових надходжень від інвестиційної діяльності, що не були відображені в ряд. 3200 — 3230 Форми № 3, зокрема від:

• реалізації майнових комплексів (Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377, 681);

• повернення авансів, крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю (Дт 30, 311-314, 316, 335 — Кт 371);

• надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо, за винятком тих контрактів, що укладаються для основної (операційної) діяльності підприємства або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність (Дт 30, 311-314, 316 — Кт 36, 377);

• повернення наданих фінансових інвестицій, зокрема виплати коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами (Дт 311-314, 316 — Кт 352) тощо.

У цьому рядку наводять і отримане цільове фінансування, пов’язане з фінансуванням капітальних інвестицій (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Х

Оборот Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314, 335 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими фінансовими інвестиціями

необоротних активів

3260

Х

Оборот Дт 48, 63, 684, 685 — Кт 30, 311-314, 335 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими необоротними активами

Примітка. До цього рядка включаються також сплачені відсотки (Дт 684 — Кт 311-314) у ситуації, коли вони включаються до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).

У цьому рядку наводять також витрачене на фінансування капітальних інвестицій цільове фінансування (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).

Виплати за деривативами

3270

Х

Оборот Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314 у частині виплат за деривативами

Витрачання на надання позик (вписуваний рядок)

3275

Х

Оборот Дт 183, 371, 377 — Кт 30, 311-314 у частині витрат на надання позик (крім фінансових установ)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (вписуваний рядок)

3280

Х

Оборот Дт 685 — Кт 30, 311-314 у частині витрат на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Інші платежі

3290

Х

Оборот Дт 143, 183, 184, 352, 37, 61, 63, 685 — Кт 30, 311-314, 335

Примітка. У ряд. 3290 показують вибуття грошових коштів, пов’язане зі здійсненням інших операцій інвестиційної діяльності, не включених до ряд. 3255 — 3275 Форми № 3, зокрема:

• аванси, пов’язані з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням фінінвестицій, необоротних активів, майнових комплексів: Дт 371 (63) — Кт 30, 311-314);

• витрати на придбання майнових комплексів: Дт 63, 685 — Кт 30, 311-314;

• погашення зобов’язання за фінансовою орендою: Дт 61 — Кт 30, 311-314;

• надання фінансових інвестицій, у тому числі надання коштів, оформлених ощадними (депозитними) сертифікатами: Дт 143, 352 — Кт 311-314;

• перерахування коштів за депозитним договором, укладеним на строк, що перевищує 12 місяців: Дт 184 — Кт 311-314 тощо.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Форма № 3-н: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3235 + ряд. 3250) гр. 3 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3280 + ряд. 3290) гр. 4

> 0

< 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 41, 42, 45, 46

Х

Отримання позик

3305

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 50, 52, 55, 60, 685

Х

Надходження від продажу частини в дочірньому підприємстві (вписуваний рядок)

3310

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 685 у частині надходжень від продажу частини в дочірньому підприємстві

Х

Інші надходження

3340

Оборот Дт 30, 311-314, 316 — Кт 55, 685

Х

Примітка. У цьому рядку не відображають відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на поточному рахунку, відсотки банку за розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (за винятком депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), оскільки такі доходи належать до інших операційних доходів (субрах. 719) (лист МФУ від 29.12.08 р.

№ 31-34000-20-16/45983).

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х

Оборот Дт 45 — Кт 30, 311, 312

Погашення позик

3350

Х

Оборот Дт 50, 52, 55, 60, 61, 685 — Кт 30, 311, 312

Примітка. У цьому рядку наводять, зокрема, погашення зобов’язання за позиками, переведеними до складу короткострокових:

Дт 61 — Кт 30, 311, 312.

Сплату дивідендів

3355

Х

Оборот Дт 671 — Кт 30, 311, 312

Витрачання на сплату відсотків (вписуваний рядок)

3360

Х

Оборот Дт 684 — Кт 30, 311, 312 у частині відсотків, що не підлягають капіталізації

Витрачання на сплату заборгованості за фінансовою орендою (вписуваний рядок)

3365

Х

Оборот Дт 53, 61 — Кт 30, 311, 312 у частині погашення заборгованості за фінансовою орендою

Витрачання на придбання частини в дочірньому підприємстві (вписуваний рядок)

3370

Х

Оборот Дт 685 — Кт 311, 312 у частині витрат на придбання частини в дочірньому підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим частинам у дочірніх підприємствах (вписуваний рядок)

3375

Х

Оборот Дт 685 — Кт 311, 312 у частині витрат на виплати неконтрольованим частинам у дочірніх підприємствах

Інші платежі

3390

Х

Оборот Дт 45, 51, 53, 62, 641/прибуток, 672, 684, 685 — Кт 30, 311, 312

Примітка. У цьому рядку відображають інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 Форми № 3.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Форма № 3-н: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3310 + ряд. 3340) гр. 3 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3370 + ряд. 3375 + ряд. 3390) гр. 4

> 0

< 0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

Форма 3-н: (ряд. 3195 + ряд. 3295 + ряд. 3395) гр. 3 - (ряд. 3195 + ряд. 3295 + ряд. 3395) гр. 4

> 0

< 0

Залишок коштів на початок року

3405

Форма № 1 гр. 3: ряд. 1165

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Форма № 3-н ряд. 3515 гр. 4

Форма № 3-н ряд. 3515 гр. 3

Залишок коштів на кінець року

3415

Форма № 3-н: ряд. 3405 гр. 3 + (-) + (-) ряд. 3400 гр. 3 (гр. 4) + (-) + (-) ряд. 3410 гр. 3 (гр. 4)

Х

Перевірка: показник гр. 3 ряд. 3415 Форми № 3-н має дорівнювати показнику гр. 4 ряд. 1165 Форми № 1.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ФОРМА № 4)

Найменування статті

Код рядка

№   графи

Дані для заповнення

Примітки

Залишок на початок року

4000

3

Форма № 1, ряд. 1400, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Кт 40

4

Форма № 1, ряд. 1405, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Кт 41

5

Форма № 1, ряд. 1410, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Кт 42

6

Форма № 1, ряд. 1415, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Кт 43

7

Форма № 1, ряд. 1420, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

Збиток наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумкового показника за ряд. 4000

8

Форма № 1, ряд. 1425, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за рах. 46

Наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумкового показника за ряд. 4000

9

Форма № 1, ряд. 1430, гр. 3;

сальдо на 01.01.15 р. за Дт 45

10

Форма № 1, ряд. 1495, гр. 3;

Форма № 4: ряд. 4000 (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)

Примітка. Якщо протягом 2015 року підприємство виправляло помилки, допущені в попередніх роках, що вплинули на величину власного капіталу такого підприємства, у гр. 3 — 10 ряд. 4000 наводять дані, які були відображені у гр. 4 ряд. 1400 — 1430 Форми № 1 на 31.12.14 р., тобто без виправлень.

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46

При зміні облікової політики. При цьому суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46 відображають у дужках і віднімають

7

Обороти

Дт 441, 442 — Кт рах. класів 1, 2, 3, 5, 6

При зміні облікової політики. Наводять у дужках і віднімають

Обороти Дт рах. класів 1, 2, 3, 5, 6 — Кт 441, 442

При зміні облікової політики

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4005 Форми № 4

Примітка. Зміна облікової політики може відбуватися внаслідок зміни статутних вимог, методології бухгалтерського обліку або якщо зміна облікової політики забезпечить отримання достовірнішого відображення подій у фінансовій звітності.

Про зміни в обліковій політиці можна прочитати в «БТ», 2015, № 4, с. 33.

Виправлення помилок

4010

3 — 9

Заповнюються аналогічно ряд. 4005

При виправленні помилок

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4010 Форми № 4

Примітка. Якщо виправлення помилки торкнулося тільки нерозподіленого прибутку підприємства, то в ряд. 4010 Форми № 4 заповнюють тільки гр. 7. Якщо виправлення помилки зачіпає дані за іншими статтями власного капіталу, то у Формі № 4 заповнюють гр. 7 ряд. 4010 і відповідні гр. 3 — 9.

Інші зміни

4090

3 — 9

Заповнюються аналогічно ряд. 4005

Суми коригувань, що не увійшли до ряд. 4005 і 4010

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4090 Форми № 4

Скоригований залишок на початок року

4095

3 — 9

Форма № 4: ряд. 4000 ± ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 за відповідними графами

Сальдо за Дт рах. 44, 45 і 46 наводять у дужках. Від’ємний результат наводять у дужках

10

Форма № 4, ряд. 4095: (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9)

Перевірка: показники ряд. 4095 гр. 3 — 10 Форми № 4 повинні відповідати показникам гр. 3 ряд. 1400 — 1495 Форми № 1 на 31.12.14 р.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

7

Ряд. 2350 або 2355 гр. 3 Форми № 2

Суму збитку (ряд. 2355 гр. 3 Форми № 2) наводять у дужках (віднімають)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

4 та/або 5

Ряд. 2460 гр. 3 Форми № 2

Те, що в цьому рядку відображають суму іншого сукупного доходу за звітний період зі Звіту про фінансові результати (Форма № 2), підтвердив Мінфін у листі від 17.07.13 р. № 31-08410-07-29/21303

Дооцінка (уцінка) необоротних активів (вписуваний рядок)

4111

4

Обороти за субрах. 411, 412 або ряд. 2400 Форми № 2

У додаткових статтях наводять інформацію про складові іншого сукупного доходу, якщо вона відповідає критеріям істотності (п. 5.8 розд. V Методрекомендацій № 433). Не включають до розрахунку загальної суми змін у капіталі

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів (вписуваний рядок)

4112

4

Обороти за субрах. 413 або ряд. 2405 Форми № 2

Накопичені курсові різниці (вписуваний рядок)

4113

5

Обороти за субрах. 423 (за винятком операцій з власниками Дт 423 — Кт 46, Дт 46 — Кт 423) або ряд. 2410 Форми № 2

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств (вписуваний рядок)

4114

4 та/або 5

Обороти за рах. 422, 425 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств) або ряд. 2415 Форми № 2

Інший сукупний дохід (вписуваний рядок)

4116

4 та/або 5

Обороти за субрах. 424, 425 у частині інших змін у власному капіталі, що не належать до операцій з власниками і не були відображені на рах. 79, зокрема, за операціями з безоплатного отримання необоротних активів або в ряд. 2445 Форми № 2

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

7

Оборот Дт 443 — Кт 671 (крім держдивідендів)

Суму наводять у дужках (віднімають)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

3, 7

Оборот Дт 443 — Кт 40

Суму відображають одночасно у гр. 3 ряд. 4205 Форми № 4 (додатне значення) і у гр. 7 ряд. 4205 Форми № 4 (суму наводять у дужках)

Відрахування до резервного капіталу

4210

6, 7

Оборот Дт 443 — Кт 43

Суму відображають одночасно у гр. 6

ряд. 4210 Форми № 4 (додатне значення)

і у гр. 7 ряд. 4210 Форми № 4 (суму наводять у дужках)

Примітка. Показники, уключені в ряд. 4205 і 4210, не впливають на загальну суму власного капіталу підприємства. Тут відображають тільки його внутрішній перерозподіл.

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства (вписуваний рядок)

4215

7

Оборот Дт 443 — Кт 671 (у частині держдивідендів)

Наводять у дужках (віднімають)

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів (вписуваний рядок)

4220

5, 7

Оборот Дт 443 — Кт 426

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення (вписуваний рядок)

4225

7

Оборот Дт 443 — Кт 661

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

3, 5, 8

Обороти Дт 46 — Кт 40, 421

Загальну суму внесків у гр. 8 ряд. 4240 Форми № 4 наводять у дужках (віднімають)

Погашення заборгованості з капіталу

4245

8

Оборот Кт 46

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

9

Обороти Дт 45 — Кт 30, 311, 312, 672

Відображають фактичну собівартість викуплених власних акцій. Суму наводять у дужках (віднімають)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

5, 7, 9

Обороти Дт 30, 311, 316, 34, 44, 421 — Кт 45;

Дт 45 — Кт 421

У цьому рядку відображають:

• виручку від перепродажу викуплених акцій (часток);

• збиток від продажу акцій, що покривається за рахунок емісійного доходу та нерозподіленого прибутку;

• прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій.

Обороти за Дт рах. 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках і віднімають

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

3, 5, 7, 9

Обороти Дт 40, 44, 421 — Кт 45;

Дт 45 — Кт 421

У цьому рядку відображають:

• зменшення статутного капіталу на суму номінальної вартості викуплених та анульованих власних акцій (часток);

• збиток від анулювання акцій, що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку;

• прибуток (емісійний дохід) від анулювання раніше викуплених акцій.

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках і віднімають

Вилучення долі в капіталі

4275

3, 5, 7, 8, 9

Обороти Дт 40, 422, 443 — Кт 45, 46, 672;

Дт 45 — Кт 422, 672

Відображають інформацію про вилучення капіталу власниками при виході їх зі складу засновників.

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 45 (гр. 9), субрах. 443 (гр. 7) і 422 (гр. 5) наводять у дужках і віднімають

Зменшення номінальної вартості акцій (вписуваний рядок)

4280

3, 5

Оборот Дт 40 — Кт 425, 672

Суму в гр. 3 наводять у дужках (віднімають)

Інші зміни в капіталі

4290

3, 5, 6, 7

Оборот Дт 40, 42, 43 — Кт 442

Списання невідшкодованих збитків.

Суми у гр. 3, 5, 6 наводять у дужках (віднімають)

5

Оборот Кт 422

Додаткові внески засновників у капітал підприємства, що перевищують їх частку у статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу і реєстрації такого рішення у держреєстратора

6

Оборот Дт 43 — Кт 671

Виплата дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу. Суму у гр. 6 наводять у дужках (віднімають)

7

Оборот Дт 443 — Кт 672

Нарахування власникам товариства доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими і земельними паями тощо). Суму у гр. 7 наводять у дужках (віднімають)

8

Обороти Дт 46 — Кт 423, Дт 423 — Кт 46

Курсові різниці за заборгованістю із внесків у капітал в іноземній валюті. Обороти за Дт рах. 46 у гр. 8 наводять у дужках (віднімають)

Придбання (продаж) неконтрольованої частини в дочірньому підприємстві (вписуваний рядок)

4291

5

Оборот Кт 425

Заповнюють підприємства, які придбали неконтрольовану частину в дочірньому підприємстві

Всього змін у капіталі

4295

10

Алгебраїчна сума ряд. 4100 4291

гр. 3 10 Форми № 4 з урахуванням знаків (+, -) (крім ряд. 4111 4116)

Залишок на кінець року

4300

10

Алгебраїчна сума ряд. 4095 і 4295 гр. 3 10 Форми № 4 з урахуванням знаків (+, -)

Перевірка: показники гр. 3 — 10 ряд. 4300 Форми № 4 повинні відповідати показникам гр. 4 ряд. 1400 — 1495 Форми № 1 на 31.12.15 р. Показники гр. 10 ряд. 4000 — 4300 Форми № 4 мають дорівнювати алгебраїчній сумі гр. 3 — 9 ряд. 4000 — 4300 Форми № 4 відповідно.

 

Документи

Інструкція № 291 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Методрекомендації № 433 Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 28.03.13 р. № 433.

Методрекомендації № 476 Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 11.04.13 р. № 476.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити