Трансфертне ціноутворення: поради навздогін за Звітом

В обраному У обране
Друк
Жиленко Катерина, податковий експерт, e.zhylenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Травень, 2016/№ 18-19
ДФСУ видала корисний лист від 14.04.16 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17, що більше схожий на узагальнюючу податкову консультацію: у ньому зібрано питання щодо трансфертного ціноутворення та відповіді на них. Практично всі з них уже знайомі вам. Значна частина висновків і корисних порад наведена в Темі тижня «Трансфертний звіт» («БТ», 2016, № 15, с. 40). Але, як-то кажуть, повторення — основа навчання. І хоча строк подання «трансфертного» Звіту вже сплинув, але проігнорувати працю фіскала ми не могли. До того ж, якщо хтось припустився помилки при заповненні Звіту, її можна виправити.

Запитання

Відповідь

Критерії контрольованих операцій (КО)

Як розрахувати вартісний критерій контрольованих операцій (КО) за 2015 рік?

Завдяки Закону № 609(1) вартісний критерій для застосування трансфертного ціноутворення (ТЦУ) змінився прямо посеред 2015 року — з 13.08.15 р. (деталі — у «БТ», 2015, № 37, с. 25). Але для легкості підрахунку до всіх операцій, здійснених за весь 2015 рік, потрібно застосовувати новий критерій. Тобто подавати Звіт про контрольовані операції (далі — Звіт) довелося тим, у кого за весь 2015 рік обсяг доходу перевищив 50 млн грн., а обсяг зазначених у п.п. 39.2.1.4 ПКУ операцій з контрагентом перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків)

Які саме непрямі податки не враховуються для розрахунку річного доходу платника податків та обсягу КО з кожним контрагентом?

Вирахування непрямих податків при такому підрахунку передбачено у п.п. 39.2.1.7 ПКУ. До них належать ПДВ, акцизний податок та мито, передбачені відповідними розділами ПКУ

Чи враховуються при визначенні вартісного критерію інші доходи, зокрема доходи від операційної (неопераційної) курсової різниці?

Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей ТЦУ

Чи враховується кредит-нота при визначенні вартісного критерію?

Так. Оскільки базою для визначення вартісного критерію є договірна (контрактна) ціна товару, а кредит-нота змінює визначену договором з нерезидентом вартість поставлених товарів, то обсяг КО обчислюється за договірною (контрактною) ціною такого товару з урахуванням змін згідно з наданою нерезидентом кредит-нотою

Які показники річної фінансової звітності мають враховуватись для визначення обсягу річного доходу від будь якої діяльності платника податків?

Обсяг річного доходу розраховується як сумарне значення наступних показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід):

• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000);

• інші операційні доходи (ряд. 2120);

• дохід від участі в капіталі (ряд. 2200);

• інші фінансові доходи (ряд. 2220);

• інші доходи (ряд. 2240)

Яким чином визначати обсяг контрольованих операцій із нерезидентами, держави яких протягом 2015 року було включено або виключено з переліку «офшорних» держав (територій)?

Протягом 2015 року діяло кілька переліків країн (територій), затверджених розпорядженнями КМУ(2), операції з резидентами яких слід перевіряти на контрольованість. Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом (більше 5 млн грн. за відповідний податковий (звітний) рік) враховуються тільки операції, здійснені під час, коли відповідна країна була включена до вищезазначених переліків держав (територій). Причому якщо обсяг операцій перевищить 5 млн грн. у вказаний проміжок, то й до Звіту потрібно включати тільки операції за цей період

Окремі види операцій

Чи підпадають операції між пов’язаними особами — резидентами під визначення КО?

Господарські операції з пов’язаними особами — резидентами не підпадають під визначення контрольованих. «У грі» лише операції з НЕрезидентами

Чи визнаються господарські операції із підприємством, яке має місцезнаходження в АР Крим, контрольованими та за яких умов?

Юридична особа, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636(3)). Територію ВЕЗ «Крим» не включено до переліку «офшорних» держав (територій).

Отже, господарські операції з кримчанами будуть визнані контрольованими тільки у випадках, якщо така особа є пов’язаною із платником податків або є комісіонером у зовнішньоекономічних господарських операціях з продажу товарів та одночасно дотримується вартісний критерій

Платник податків здійснював продаж товарів за договорами комісії. Комісіонером була компанія-нерезидент, зареєстрована у державі, яка не входила до переліку «офшорних» держав (територій). Чи визнаються такі господарські операції контрольованими?

У разі, якщо нерезидент-комісіонер є пов’язаною особою з платником податків та/або зареєстрований в «офшорній» державі (на території), а сума комісійної винагороди перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то для платника податків — комітента КО також будуть визнаватись господарські операції з отримання послуг за договором комісії. В такому випадку стороною КО є нерезидент-комісіонер, а інформація про ці операція також має бути відображена у Звіті

Чи вважаються КО, що здійснюються між резидентом і постійним представництвом нерезидента — пов’язаної з таким резидентом особи?

У разі якщо господарські операції в обсягах понад 5 млн грн. здійснюються резидентом з постійним представництвом нерезидента — пов’язаної особи чи нерезидента-«офшорника», такі операції для резидента визнаватимуться контрольованими за умови досягнення ним обсягу річного доходу більше як 50 млн грн. При цьому для постійного представництва нерезидента такі операції не вважаються контрольованими

Чи визнаються господарські операції сільськогосподарського товаровиробника — платника єдиного податку четвертої групи з реалізації продукції на експорт контрольованими?

Визнання господарських операцій контрольованими здійснюється для цілей нарахування податку на прибуток підприємств, а господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими

Звіт

Який порядок подання Звіту, якщо КО у 2014 — 2015 роках здійснював сільгоспвиробник — платник податку на прибуток?

Для виробників сільськогосподарської продукції, на відміну від інших платників податку на прибуток, річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Для них ДФСУ прописала особливий порядок звітування.

У разі якщо виробники сільгосппродукції, річний податковий період яких починається з 01.07.14 р. і закінчується 30.06.15 р., протягом 2014 року здійснювали операції, які відповідно до положень ПКУ, що діяли до 01.01.15 р., підпадали під визначення контрольованих, такі платники податку зобов’язані були в установленому порядку подати Звіт за 2014 рік.

Крім того, у разі здійснення протягом 2015 року операцій, які відповідно до положень ПКУ, у редакції, чинній з 01.01.15 р., підпадали під визначення контрольованих, такий сільгоспвиробник повинен був подати Звіт за 2015 рік. Як бачите, сільгоспвиробникам потрібно орієнтуватися на старі критерії КО, що діяли до 13.08.15 р.

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Звіті за минулі звітні (податкові) періоди, та чи застосовуються при цьому штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ПКУ?

У разі самостійного виявлення платником помилок у раніше поданому Звіті платник зобов’язаний подати уточнюючий Звіт.

Уточнюючий Звіт включає всю інформацію з раніше поданого Звіту (всі додатки разом з інформацією до додатків) із виправленням помилкових даних.

Якщо платник виявив КО, які були не задекларовані у Звіті, то такий платник сплачує штраф у розмірі 1 % суми незадекларованих КО, але не більше 300 розмірів мінзарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані КО. Отже, якщо виправлення пов’язане не з доповненням Звіту «забутими» КО, то штраф не застосовується.

Пам’ятайте: не можна подавати уточнюючі Звіти за будь-який звітний (податковий) період під час проведення документальних планових та позапланових перевірок

Як здійснити самостійне коригування ціни КО та суми податкових зобов’язань, якщо ціна операції при реалізації товару менше розрахованого діапазону цін зіставних операцій?

Відповідно до п.п. 39.3.2.3 ПКУ якщо ціна в КО перебуває в межах діапазону, вважається, що така ціна відповідає принципу «витягнутої руки». А якщо поза межами діапазону — використовується медіана діапазону цін.

Формулу та порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону наведено у Порядку № 381(4).

Самостійне коригування — це доведення ціни КО до ціни, що відповідає принципу «витягнутої руки». Таке коригування платник відображає в додатку ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств.

Приклад. Договірна ціна при реалізації товару складає 1000,00 грн./т. Розраховані відповідно до Порядку № 381 значення діапазону цін склали: мінімальне значення — 1150 грн./т, максимальне значення — 1400 грн./т, медіана діапазону цін — 1300,00 грн./т. Обсяг реалізації товару — 2000 т. Сума податку на прибуток, яку платник повинен додатково сплатити, складає (1300,00 - 1000,00) х 2000 т х 18 % (податок на прибуток) = 108000,00 грн.

Перевірки

Чи розповсюджується строк позовної давності, визначений п. 102.1 ПКУ (1095 днів), у разі проведення перевірок КО на період 2013 — 2014 років?

З 01.01.15 р. Законом № 72(5) внесено зміни до п. 102.1 ПКУ, відповідно до яких у разі проведення перевірки КО відповідно до ст. 39 ПКУ контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника не пізніше закінчення 2555-го дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше — за днем її фактичного подання. Тобто загальний термін 1095 днів не застосовується.

При цьому з урахуванням уже відомого рішення Конституційного Суду України у справі від 09.02.99 р. № 1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначені норми розповсюджуються й на КО, здійснені у 2013 та 2014 звітних роках

Частиною 3 п.п. 75.1.2 ПКУ встановлено, що не є предметом документальної планової перевірки питання ТЦО. Чи можуть контролюючі органи під час проведення документальної планової перевірки перевіряти дотримання платником податків вимог щодо обов’язку подання Звіту?

На думку ДФСУ, контроль за поданням (несвоєчасним поданням) Звіту або невключенням до поданого Звіту окремих КО не є питанням встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» та повноти нарахування й сплати податків під час здійснення контрольованих операцій. А тому заборона на проведення перевірок у даному випадку не діє

(1) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 15.07.15 р. № 609-VIII.

(2) З 16.09.15 р. і по сьогодні діє Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.15 р. № 977-р.

(3) Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.14 р. № 1636-VII.

(4) Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення, затверджений постановою КМУ від 04.06.15 р. № 381.

(5) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» від 28.12.14 р. № 72-VII.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити