Теми статей
Обрати теми

Фінансова звітність за I квартал: що врахувати?

Занурившись з головою в освоєння новацій податкової реформи (зокрема, електронного адміністрування ПДВ ), ми й не помітили, як пролетів І квартал. А отже, настала пора подання звітності, у тому числі й фінансової. Останній день для виконання «фінповинності» (не в ділі лише «мікросуб’єкти») — понеділок 27 квітня. Тому давайте розберемося, як цю «повинність» правильно виконати.
звітуємо до статистики

Як не крути, а податкова реформа зачепила і бухгалтерський облік. Тепер саме виходячи з його даних доведеться визначати об’єкт обкладення податком на прибуток*. У зв’язку з цим значущість фінзвітності зросла в рази. Давайте ж крок за кроком з’ясуємо, як не допустити того, щоб «перша чарка» цього року була «колом».

* Про що детальніше ви могли прочитати у статті «Податок на прибуток: фінрезультат усьому голова» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 4.

Що, куди, як та коли?

Квартальна фінзвітність є проміжною, тому її склад скорочений порівняно з річною звітністю. Так, вона складається з:

1) балансу (звіту про фінансовий стан) (форма № 1, затверджена додатком 1 до НП(С)БО 1**);

** Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

2) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма № 2, затверджена додатком 2 до НП(С)БО 1).

img 1

Для суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв різниці між річною і квартальною фінзвітністю, по суті, немає. В обох випадках — це скорочена за показниками звітність у складі двох «головних» форм. Затверджені останні (для малих, але не «мікро») додатком 1 до П(С)БО 25.

Подавати звітність відповідно до ст. 14 Закону про бухоблік*** необхідно:

*** Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

— органам, до сфери управління яких належить підприємство;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— іншим органам і користувачам.

Головні серед останніх — це органи Держстатистики та податкові органи.

Добре, що подання звітності за І квартал податківцям не передбачено. Уся річ у тім, що саму собою фінзвітність їм не подають (лише разом з декою з податку на прибуток). А відповідно до зміненого п. 57.1 ПКУ «квартальних» платників податку поменшало. При цьому ті, що залишилися, уперше звітують за перше півріччя (згідно з  абз. 8 п. 57.1 ПКУ).

Тому зосередимо вашу увагу на поданні фінзвітності саме органам Держстатистики. Як ви вже відмітили, останній день для цього — понеділок 27 квітня. Узагалі ж відповідно до п. 5 Порядку № 419**** «відстрілятися» необхідно не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Але оскільки 25 квітня — субота, то строк подання фінзвітності переноситься на перший після вихідного робочий день (а це — 27-ме число). Право на таке перенесення передбачено п. 10 Порядку № 419.

**** Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Настійно рекомендуємо не зволікати з поданням будь-якої звітності (у тому числі й фінансової) до останнього дня відведеного для цього строку.

Важливо: ще на початку року податківці звертали увагу, що приймання та опрацювання фінзвітності здійснюються в режимі єдиного вікна за допомогою системи «Єдине вікно подання електронної звітності», запровадженої на базі ДФСУ. Відповідно, фінзвітність подається на електронну адресу системи: zvit@sta.gov.ua.

Для формування звітності, що подається до Держстатистики та ДФСУ (у нашому випадку — лише до статистики), слід використовувати формати з літерою «S». При цьому квитанція № 2 надходитиме після проведення арифметичного та логічного контролю в органах статистики.

Зауважимо: подання в паперовому вигляді також є можливим, у тому числі поштою. У разі надсилання поштовою дата подання = дата отримання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата.

img 2

При поданні фінзвітності виключно до органів ДФСУ необхідно використовувати формат з літерою «J». При цьому квитанцію № 2 ви отримаєте після опрацювання звітності податковим органом. Про це ДФСУ повідомляла в електронному повідомленні на своєму порталі (http://sfs.gov.ua/).

«Послаблення» для підприємств на лінії фронту

Завдяки змінам, унесеним постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 29.12.2014 р. № 718, для підприємств у зоні АТО з’явилися корисні нюанси. Зокрема, вони «допоможуть», якщо організація діяльності органів Держстатистики, Казначейства та інших органів, до яких подають фінзвітність, припинена у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням АТО.

У таких випадках паперову звітність можна подати до органів статистики в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі (а вони вже передадуть її за призначенням).

img 3

Запровадили також «інвентаризаційне» послаблення ( абз. 8 — 10 п. 12 Порядку № 419). Однак «зіграти» на ньому можна лише за умови, що обов’язковим є проведення інвентаризації, тобто при складанні річної фінзвітності.

Звітність за МСФЗ

Тут лише звернемо увагу, що:

— з 01.01.2015 р. перехід на МСФЗ став обов’язковим для кредитних спілок і підприємств, які провадять діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010);

— усі підприємства (у тому числі і суб’єкти малого підприємництва), які застосовують МСФЗ, складають фінзвітність за «великими» формами, наведеними в  НП(С)БО 1.

Далі стисло охарактеризуємо обох представників фінзвітності підприємства, яке не є суб’єктом малого підприємництва.

Баланс

Заповнити баланс допоможе розд. ІІ Методрекомендацій № 433*****, перевірити — Методрекомендації № 476****** (розділ «Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»).

***** Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.

****** Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

Квартальний баланс складають наростаючим підсумком з початку звітного року. При цьому у звіті за І квартал слід наводити:

— у графі 3 «На початок звітного періоду» — дані на 31.12.2014 р.;

— у графі 4 «На кінець звітного періоду» — на 31.03.2015 р.

img 4

Складаючи баланс і звіт про фінрезультати, ви маєте право:

не наводити статей, передбачених у формах фінзвітності, якщо за ними немає інформації (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді);

— уключати додаткові статті, якщо (1) інформація за статтею є істотною, (2) можна достовірно визначити оцінку статті.

Звіт про фінансові результати

Доходи та витрати наводять у цьому звіті за умови, що вони відповідають критеріям, визначеним у  НП(С)БО. При цьому витрати та збитки, вирахування з доходу наводять у дужках.

img 5

Звіт складається з чотирьох розділів. Якщо перші три заповнюють, як і баланс, у тисячах гривень без десяткового знака, то грошові показники розділу IV — у гривнях з копійками.

Заповненню звіту про фінансові результати присвячений розд. ІІІ Методрекомендацій № 433, а перевірці — розділ «Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» Методрекомендацій № 476.

На відміну від балансу, при складанні звіту про фінансові результати за І квартал порядок заповнення граф має бути таким:

— у графі 3 «За звітний період» наводять дані за період з 01.01.2015 р. по 31.03.2015 р.;

— у графі 4 «За аналогічний період попереднього року» — за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

Фінзвіт суб’єкта малого підприємництва

Такий звіт, як відомо, є «сумою» балансу (форма № 1-м) і звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Подавати його саме за такою формою зобов’язані, крім суб’єктів малого підприємництва, також представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності.

А ось суб’єктам мікропідприємництва подавати квартальний звіт не доведеться! Уся річ у тім, що для них передбачено подання лише річного звіту. Ідеться про спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі форм № 1-мс і № 2-мс. При цьому нагадуємо: суб’єктами мікропідприємництва відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб;

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн €, визначену за середньорічним курсом НБУ (не перевищив за 2014 рік 31442032 грн.).

Але якщо раптом підприємство за результатами діяльності в I кварталі 2015 року втратило ознаки суб’єкта, якому дозволено складати спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, то:

— якщо воно відповідає ознакам суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, — потрібно скласти такий звіт уже за I квартал. Те саме доведеться робити і в подальші періоди поточного (звітного) року;

— якщо воно не відповідає критеріям, наведеним у  п. 2 розд. I П(С)БО 25 для подання будь-якої «малої» звітності, — фінзвіт такому підприємству доведеться складати за «звичайною» формою. Причому як за І квартал, так і в подальші періоди поточного (звітного) року. Підтверджує це і Мінфін (див. лист від 19.09.2014 р. № 31-11410-08-10/24149).

Відмінною рисою фінзвіту суб’єкта малого підприємництва є те, що його слід заповнювати в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми.

Правила його заповнення розписані в  пп. 2.1 — 2.30 розд. ІІ (для статей балансу) і  пп. 5.1 — 5.9 розд. ІІ П(С)БО 25 (для статей звіту про фінансові результати). Перевірити правильність виконаного можуть відповідні розділи Методрекомендацій № 476.

При заповненні балансу за І квартал:

— у графі 3 «На початок звітного року» наводять дані станом на 31.12.2014 р.;

— у графі 4 «На кінець звітного періоду» — станом на 31.03.2015 р.

При заповненні звіту про фінансові результати:

— у графі 3 «За звітний період» наводять дані за І квартал 2015 року;

— у графі 4 «За аналогічний період попереднього року» — за І квартал 2014 року.

Сподіваємося, що скласти будь-який з описаних звітів для вас — справа техніки. Принаймні, ми чим могли, тим допомогли вам у цьому.

Заздалегідь попереджаємо: неподання фінзвітності — привід для застосування до посадових осіб адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1863 КУпАП. Уникайте цього!

img 6

Перше порушення — штраф від 10 до 15 нмдг (170 — 255 грн.). Повторне протягом року порушення загрожує штрафом від 15 до 25 нмдг (255 — 425 грн.).

у.tovstopyat@buhgalter911.com

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі