Теми статей
Обрати теми

Спеціаліст відділу освіти ОТГ: оформлення, ранги та оплата праці

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
У новоствореному відділі освіти ради ОТГ серед інших працівників працюють головні спеціалісти відділу, які є посадовими особами ОМС. У зв’язку з чим у працівників кадрової служби виникає безліч запитань відносно прийняття на службу в ОМС таких спеціалістів, а також присвоєння їм чергових рангів. Пропоную розібратись із нюансами оформлення трудових відносин та оплати праці у нашій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП Кодекс законів про працю України.

Закон № 2493 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493‑III.

ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

Відповідно до ст. 3 Закону № 2493 посадами в ОМС є: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до п. 1 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169, який застосовується під час прийняття на службу в ОМС, на зайняття посади головного спеціаліста проводиться конкурс.

Отже, у разі успішного проходження конкурсу особа призначається на посаду головного спеціаліста відділу освіти розпорядженням голови ради ОТГ.

У трудовій книжці такої особи робиться запис про призначення на посаду із посиланням на розпорядження голови ради ОТГ та зазначається порядковий номер запису.

Загальні підстави припинення служби в ОМС передбачені КЗпП, спеціальні — Законом № 2493.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 36 КЗпП трудовий договір може бути припинений за таких підстав:

— за угодою сторін;

— закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення;

— призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої ст. 119 цього Кодексу;

— розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

— переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

— відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

— набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи;

— укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року із дня її припинення;

— з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади», підстав, передбачених іншими законами.

Відповідно до ст. 20 Закону № 2493 служба в ОМС припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР, цим та іншими законами України, а також у разі: порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої ст. 11 цього Закону; порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5 цього Закону); виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в ОМС (ст. 12 цього Закону); досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в ОМС (ст. 18 цього Закону).

Звільнення з посади головного спеціаліста відділу освіти ОТГ оформлюється розпорядженням голови ради ОТГ. У трудовій книжці робиться запис про звільнення із посиланням на пункт і статтю закону із зазначенням дати і підстав звільнення, порядкового номеру запису.

ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ

Відповідно до ст. 15 Закону № 2493 кожній категорії посад в ОМС відповідають певні ранги.

Статтею 14 Закону № 2493 передбачено, що в ОМС встановлюються сім категорій посад.

Статтею 15 Закону № 2493 встановлюються 15 рангів посадових осіб місцевого самоврядування.

Головні спеціалісти відділу освіти ради ОТГ належать до сьомої категорії посад ОМС.

Відповідно, як особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, їм можуть бути присвоєні 15, 14, 13 ранги посадової особи місцевого самоврядування.

Частинами 4 — 9, 12 ст. 15 Закону № 2493 передбачено, що ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в ОМС або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

Тож з аналізу наведених норм випливає, що за загальним правилом особі, призначеній на посаду головного спеціаліста відділу освіти ради ОТГ, ранги присвоюються у послідовному порядку, починаючи з нижчого, передбаченого для відповідної категорії посад.

Ранг присвоюється розпорядженням голови ради ОТГ відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Черговий, більш вищий ранг, порівняно з тим, який вже присвоєно, присвоюється також розпорядженням голови ради ОТГ за умов, визначених у Законі № 2493 (ср. ).

Водночас слід зазначити, що ст. 15 Закону № 2493 передбачає можливе, але не обов’язкове присвоєння чергового рангу.

Тож можна припустити, що критерієм при вирішенні питання про присвоєння чергового рангу буде не просто відпрацювання, а саме успішне відпрацювання на займаній посаді не менше двох років.

При вирішенні питання про присвоєння достроково чергового рангу, напевно, не буде єдиним критерієм виконання особливо відповідальних завдань або сумлінна праця.

ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ

Відповідно до ст. 9 Закону № 2493 посадова особа місцевого самоврядування, в тому числі головний спеціаліст відділу освіти, має право на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

Статтею 21 Закону № 2493 передбачено, що посадові особи одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України, а саме постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Умови оплати праці саме головних спеціалістів відділу освіти ради ОТГ визначаються згідно з додатками 50 — 51 до постанови № 268.

Згідно із постановою № 268 оплата праці спеціалістів складається з окладу, надбавок (за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, за почесне знання «заслужений», за знання та використання в роботі іноземної мови, за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності), премій, щорічної допомоги на оздоровлення, допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Конкретні умови оплати праці головних спеціалістів відділу освіти ради ОТГ визначаються Положенням про оплату праці працівників ради, яке затверджується кожним ОМС.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання таких працівників визначаються у Положенні про преміювання відповідного ОМС.

Рішення про проведення зазначених вище виплат приймається головою ради ОТГ.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важкої роботи скасовується або розмір її зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни (п.п. 1 «в» п. 2 постанови № 268).

Оскільки конкретні умови та порядок скасування або зменшення надбавок діючим законодавством не встановлені, ОМС має в Положенні про оплату праці передбачити порядок скасування надбавок, визначених п.п. 1 «в» п. 2 постанови № 268 або розробити окреме Положення щодо порядку скасування/зменшення надбавок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі