Теми статей
Обрати теми

Особливості звільнення з виборних посад «пільговиків»

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Держслужбовець Грудень, 2020/№ 12
Друк
В умовах процесів, які відбуваються в ОМС унаслідок формування нової мапи адміністративно-територіального устрою України, дуже гостро постали питання захищеності трудових прав посадових осіб органів місцевого самоврядування. Насамперед тих, хто займає виборні посади. Зокрема, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, та одиноких матерів. Пропоную розібратись у тому, чи підлягає звільненню із займаних посад зазначена категорія службовців ОМС, та якщо так, то з дотриманням яких особливих умов.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Звільнення з виборних посад

Розпочнемо з того, що визначимось, які саме посади належать до виборних посад місцевих рад. Відповідно до ст. 10 Закону № 2493 прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

у порядку, встановленому Законом № 280

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону № 280 сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до ст. 541 Закону № 280 староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

Тож виборними посадами сільських, селищних, міських рад є посади сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, старости.

Далі, щоб визначитись із правовими підставами для звільнення, виходитимемо із ймовірної реорганізації сільських, селищних, міських рад шляхом приєднання до ради, розміщеної в адміністративному центрі громади, і переходу прав та обов’язків у трудових відносинах з працівниками до ради-правонаступника.

Так, ч. 3 ст. 7 Закону № 2493 передбачено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII та законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону № 2493, крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом № 280, цим та іншими законами України.

Відповідно до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 06.10.2020 р. № 3651-д у день набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою закінчаться повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, території яких увійшли до території сформованої територіальної громади.

А отже, із закінченням повноважень сільських, селищних, міських рад, території яких увійшли до території сформованої територіальної громади, припиняться повноваження голів, секретарів та старост, відповідно останні підлягатимуть звільненню із займаних посад у зв’язку із закінченням строку повноважень рад.

Верховний Суд у постанові від 18.04.2018 р. у справі № 392/528/16-а(2-а/392/26/16), предметом розгляду якої були вимоги звільненого з посади у зв’язку із закінченням повноважень ради секретаря міської ради (який проходив військову службу за контрактом):

<…>

— визнати незаконним рішення міської ради щодо звільнення його з роботи і припинення виплати середнього заробітку;

— поновлення його на посаді секретаря міської ради,

<…>

визнав правильними висновки судів попередніх інстанцій, що між депутатом міської ради, позивачем у справі, та міською радою шостого скликання фактично був укладений строковий трудовий договір про службу на посаді секретаря міської ради, строк дії якого відповідає юридично встановленому факту набуття депутатом/секретарем своїх повноважень та вичерпує (припиняє) свою дію після обрання депутатів ради нового скликання.

А відтак, із припиненням повноважень ради відповідного скликання також припиняється і дія трудового договору депутата/секретаря міської ради.

Судами встановлено, що рішенням першої сесії міської ради сьомого скликання обрано нового секретаря міської ради, а позивача із зазначеної посади звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень.

На період дії строкового трудового договору позивача гарантії, передбачені ст. 119 Кодексу законів про працю України, за позивачем були збережені.

Після закінчення строку, на який був із позивачем укладений строковий трудовій договір, зазначені гарантії шляхом продовження строку дії такого трудового договору збережені бути не можуть.

Який висновок?

Рішення міської ради про звільнення позивача є правомірним, а тому підстав для поновлення позивача на роботі та стягнення середнього заробітку за посадою секретаря ради не вбачається.

«Пільгова» категорія

Нагадаю, що для окремої категорії працівників чинним законодавством встановлено додаткові гарантії. Ці гарантії поширюються також на посадових осіб місцевих рад.

Так, ч. 3 ст. 184 КЗпП передбачено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

<…>

Відповідно до ст. 1861 КЗпП гарантії, встановлені ст. 184 КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

<…>

У п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 зазначено, що при розгляді справ про звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП судам слід враховувати, що звільнення з цих підстав вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (або понад три роки, але не більше ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком у цей період потребує домашнього догляду), одиноких матерів (жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує та утримує дитину сама) за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда провадиться з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП). Не може бути визнано, що власник або уповноважений ним орган виконав цей обов’язок з працевлаштування, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому підприємстві (в установі, організації) інша робота або запропонована робота, від якої вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).

Передбачені ч. 3 ст. 184 КЗпП гарантії поширюються і на випадки звільнення у зв’язку із закінченням строку договору зазначених працівників, коли вони були прийняті на сезонні роботи.

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, що викладені в листі «Про звільнення вагітних жінок та інших пільгових категорій громадян по закінченню строкового трудового договору» від 15.04.2011 р. № 3961/0/1411/10, звільнення жінок, зазначених у ч. 3 ст. 184 КЗпП, можливе, однак власник зобов’язаний працевлаштувати жінку на цьому ж або іншому підприємстві відповідно до її фаху. Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у цьому випадку не допускається. Однак відносини між власником (підприємством) і працівницею із дня закінчення строку трудового договору мають істотну специфіку. Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, однак не більше ніж на три місяці із дня закінчення строкового трудового договору, а не з дня звільнення.

Власник повинен тільки попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде, що на період пошуку роботи, яка їй підходить, може перебувати вдома, що вона повинна буде з’явитися на підприємство, коли буде знайдена можливість її працевлаштувати для продовження роботи (при працевлаштуванні на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки і розрахунку заробітної плати (при працевлаштуванні на іншому підприємстві).

За наявності зазначеного попередження можливий й інший варіант: продовження жінкою тієї ж (або за її згодою — іншої) роботи на цьому ж підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування. Якщо жінка відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то вона може бути звільнена на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, навіть якщо після закінчення строку трудового договору минув певний час. Вважати при цьому трудовий договір продовженим на невизначений строк, що виключало б застосування п. 2 ст. 36 КЗпП, неможливо, оскільки після закінчення строку трудового договору мала місце вимога припинення трудового договору (ст. 391 КЗпП).

Це означає, що вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одинокі матері за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, які займають виборні посади в радах, що приєднуються до ради ОТГ, у випадку звільнення у зв’язку із закінченням строку повноважень повинні бути обов’язково працевлаштовані.

Таке працевлаштування здійснюється правонаступником або через державну службу зайнятості.

Дещо про нюанси дотримання трудових прав осіб на виборних посадах в ОМС, реалізація яких пов’язана із застосуванням норм, що забезпечують охорону трудових та інших прав депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV (ср. ).

Так, посада секретаря відповідної ради нерозривно пов’язана із депутатськими повноваженнями особи в цій раді і з припиненням депутатських повноважень особи у місцевій раді відповідного скликання припиняється й її служба в місцевому самоврядуванні на посаді секретаря ради.

При цьому повноваження депутата місцевої ради відповідного скликання в будь-якому разі закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Тож за загальним правилом, повноваження секретаря сільської, селищної ради закінчуються одночасно із закінченням депутатських повноважень у день відкриття першої сесії нового скликання (ст. 50 Закону № 280).

Водночас ч. 2 ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що депутатові місцевої ради, який працював у раді на постійних засадах, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або за згодою депутата — на іншому підприємстві, в установі, організації.

Ця норма встановлює право працівника, звільненого з роботи внаслідок обрання на виборну посаду в раді, на одержання після закінчення його повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому самому підприємстві, в установі, організації або надання йому іншої рівноцінної роботи (посади).

Тож якщо до обрання депутатом місцевої ради особа, звільнена з посади секретаря, працювала на підприємстві, в установі, організації, то їй мають надати ту саму або іншу рівноцінну роботу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі