Теми статей
Обрати теми

Виплати та гарантії у разі звільнення з посади

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
У зв’язку із припиненням повноважень відповідної ради були припинені повноваження її секретаря. У трудовій книжці останньої зроблено запис про звільнення на підставі ч. 1 ст. 50 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1. Про те, на які виплати у такому випадку має право особа, яка займала посаду секретаря, і які гарантії відносно неї встановлені, поговоримо у нашій статті.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Види виплат при звільненні

Підстави, порядок та умови всіх виплат, які належать працівнику при звільненні, встановлені законодавством про працю.

Так, ст. 47 Кодексу законів про працю України2 передбачає, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належним чином оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу.

2 Далі за текстом — КЗпП.

Давайте розглянемо детально, які ж виплати належать працівнику при звільненні.

Так, працівнику у разі звільнення повинні бути виплачені:

1

заробітна плата за фактично відпрацьований час у місяці звільнення

2

грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

3

вихідна допомога

Виплата заробітної плати працівникам, які звільняються, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Заробітна плата виплачується за фактично відпрацьований працівником у місяці звільнення час.

Крім того, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні (ст. 83 КЗпП, ст. 24 Закону України від 15.11.1996 № 504/96ВР «Про відпустки»).

Тож, секретар ОМС при звільненні має отримати заробітну плату за фактично відпрацьований час та компенсацію за невикористані відпустки за всі попередні роки. Взамін виплати компенсації на свій розсуд секретар має право на отримання невикористаних відпусток з наступним звільненням.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КЗпП вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку виплачується працівникам у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у:

п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП

відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП

змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП

виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає такого доступу

п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Вихідна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується працівникам у разі призову або вступу на військову службу (п. 3 ст. 36 КЗпП).

Вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше ніж тримісячний середній заробіток, виплачується у разі звільнення працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП).

У разі вивільнення працівників, віднесених до категорій 1 — 3 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, за п. 1 ст. 4 КЗпП їм, крім вихідної допомоги, передбаченої ст. 40 КЗпП, виплачується допомога в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат.

Оскільки звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради відбувається у зв’язку із припиненням повноважень відповідної ради відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону № 280, що не входить до переліку підстав звільнення, передбачених ст. 44 КЗпП, вихідна допомога секретарю при звільненні не виплачується.

Гарантії при звільненні

Зауважимо, що згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад»3 депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

3 Далі за текстом — Закон № 93.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

Згідно з ч. 1 ст. 118 КЗпП працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Тож, після припинення повноважень секретаря (який обирався з числа депутатів) особа має гарантоване право на повернення до попереднього місця роботи, але за умови правильного оформлення її звільнення, а саме відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП у зв’язку із переходом на виборну посаду.

Звільнення особи з попереднього місця роботи за власним бажанням, навіть напередодні обрання на виборну посаду на підставі ст. 38 КЗпП, не означає, що на час обрання на посаду секретаря особа працювала, і виключає застосування ч. 2 ст. 33 Закону та отримання відповідних виплат.

Така позиція викладена у постанові Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 219/2204/2016-ц.

Так, доводи позивача у вказаній цивільній справі зводились до того, що він у зв’язку із прийняттям на службу в ОМС (обранням на посаду секретаря міської ради) змушений був звільнитись із посади менеджера у фізичної особи — підприємця.

Після закінчення повноважень в ОМС його було позбавлено можливості повернутись до попереднього місця роботи внаслідок припинення діяльності фізичної особи — підприємця, а іншу рівноцінну роботу відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону № 93 міська рада йому не запропонувала, чим порушила його права.

На думку позивача, запис у його трудовій книжці про звільнення на підставі ст. 38 КЗпП (за власним бажанням) є помилковим, що підтверджується довідкою фізичної особи — підприємця про те, що вказаний запис необхідно читати як «звільнений згідно із п. 5 ст. 36 КЗпП (перехід на виборну посаду)». Право вибору підстави звільнення при обранні на виборну посаду жодним законодавчим актом України не обмежене.

У зв’язку з наведеним просив стягнути з міської ради заборгованість з виплати в період його працевлаштування середньої заробітної плати, з урахуванням трьох процентів річних, та моральну шкоду.

Суд першої інстанції, з доводами якого погодився апеляційний суд, не встановив порушень прав позивача ОМС, в задоволенні позову відмовив у повному обсязі.

При цьому виходив з того, що позивач звільнився за власним бажанням за день, що передував його призначенню на виборну посаду, тому ст. 33 Закону № 93 у вказаному випадку не застосовується.

Довідку фізичної особи — підприємця суд не врахував як належний доказ, оскільки на момент видачі довідки останній припинив свою підприємницьку діяльність, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Суд касаційної інстанції вказав, що ст. 33 Закону № 93 встановлює право працівника, звільненого з роботи внаслідок обрання на виборну посаду у раді, на одержання після закінчення його повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому ж підприємстві, в установі, організації або надання йому рівноцінної роботи (посади).

Оскільки за день, що передував призначенню позивача на виборну посаду, останній звільнився за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП, тобто на час обрання на посаду секретаря міської ради — не працював, позовні вимоги про застосування ст. 33 Закону № 93 та нарахування відповідних виплат є безпідставними.

Тож, якщо до обрання на виборну посаду особа не працювала (звільнена з попередньої посади або взагалі не була працевлаштована), вона має шукати роботу самостійно або звернутись за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості. Це важливий нюанс, на який потрібно звертати увагу.

Виключення складають тільки вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одинокі матері за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ч. 3 ст. 184 КЗпП), звільнення яких допускається з обов’язковим працевлаштуванням.

На період працевлаштування за такими жінками зберігається середня заробітна плата, але не більш ніж три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі