Річна інвентаризація. 2. Інвентаризуємо основні засоби

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Білова Наталя і Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 93

2.1. Порядок проведення інвентаризації

 

Нагадаємо, що, з точки зору п. 4 П(С)БО 7, ОЗ — це матеріальні активи, що утримуються підприємством з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).

При цьому в бухгалтерському обліку об’єкт ОЗ визнають активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його вартість може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 7).

Для цілей бухгалтерського обліку п. 5 П(С)БО 7 поділяє ОЗ на дві групи: безпосередньо ОЗ та інші необоротні матеріальні активи. Зауважимо, що податкова класифікація об’єктів ОЗ максимально наближена до їх класифікації в бухгалтерському обліку.

Щодо ОЗ й інших необоротних матеріальних активів застосовують єдиний порядок інвентаризації, установлений Інструкцією № 69.

За приписами п.п. «б» п. 3 Інструкції № 69 проводити інвентаризацію ОЗ потрібно щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня (обов’язково — перед складанням річної бухгалтерської звітності).

Хоча деякі об’єкти ОЗ інвентаризувати щороку зовсім не потрібно. Ідеться про:

— будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти ОЗ — їх інвентаризацію можна проводити один раз на 3 роки;

— бібліотечні фонди — за рішенням керівника підприємства їх можна інвентаризувати або один раз на 5 років, або щороку з охопленням інвентаризацією не менше 20 % одиниць бібліотечного фонду. При цьому потрібно, щоб розпочату інвентаризацію обов’язково було завершено у структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом 30 днів.

Які цілі ставить перед собою інвентаризація ОЗ? Щоб відповісти на це запитання, звернемося до п. 7 Інструкції № 69. Він орієнтує нас на те, що основними завданнями інвентаризації ОЗ є:

— перевірка фактичної наявності ОЗ (порівняння облікових даних із фактичними, виявлення розбіжностей — надлишків, нестач);

— виявлення активів, що не використовуються підприємством;

— перевірка дотримання правил утримання та експлуатації ОЗ;

— перевірка реальної вартості ОЗ, що значаться на балансі (вирішення питання про необхідність проведення їх переоцінки — дооцінки, уцінки).

Ще до початку інвентаризації ОЗ робоча інвентаризаційна комісія має перевірити:

— наявність і стан регістрів аналітичного обліку ОЗ (інвентарних карток, інвентарних книг або описів);

— наявність і стан технічних паспортів чи іншої технічної документації;

— наявність документів на ОЗ, передані або прийняті підприємством в оренду, на відповідальне зберігання, у тимчасове користування або заставу. За відсутності відповідних документів підприємство має вжити заходів щодо їх отримання чи оформлення;

— наявність документів на об’єкти ОЗ, переведені на консервацію або виведені з експлуатації у зв’язку з реконструкцією, технічним переозброєнням та іншими поліпшеннями.

Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи в письмовій формі надають розписки на підтвердження того, що всі прибуткові та видаткові документи на основні засоби здані до бухгалтерії, прийняті об’єкти оприбутковані, а ті, що вибули, списані у видаток. Таку розписку включено до заголовної частини Інвентаризаційного опису основних засобів форми № инв-1, затвердженого постановою № 241 (див. с. 23).

Під час проведення інвентаризації ОЗ інвентаризаційна комісія перевіряє наявність документів на земельні ділянки, водойми та інші об’єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них (п.п. 11.7 Інструкції № 69).

Так само діють і при інвентаризації нерухомості — перевіряють наявність документів, що підтверджують перебування об’єктів у власності підприємства

Крім того, інвентаризаційна комісія вивчає й інші документи, наприклад, договори купівлі-продажу, оренди, зберігання. Це дозволяє отримати уявлення про те, якими саме об’єктами ОЗ розпоряджається підприємство та на якій підставі.

Якщо під час інвентаризації комісія виявляє придатні для використання об’єкти ОЗ, залишкова вартість яких згідно з обліковими даними дорівнює нулю, то вона оформляє пропозиції про визначення їх справедливої та ліквідаційної вартості (п.п. 11.7 Інструкції № 69).

Під час проведення інвентаризації бібліотечних фондів інвентаризаційна комісія відповідно до п.п. 11.8 Інструкції № 69:

— визначає спосіб проведення інвентаризації;

— виявляє помилки, допущені при шифруванні документів, розставлянні фонду, оформленні видачі документів користувачам;

— установлює заборгованість користувачів перед бібліотекою;

— виявляє дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, і документи, які потребують ремонту, оправлення тощо.

У разі встановлення факту відсутності документа його розшукують у строк, установлений правилами користування бібліотекою, але не більше 30 днів.

Після закінчення інвентаризації матеріально відповідальні особи знову надають розписки в тому, що всі цінності, пойменовані в інвентаризаційному описі, комісією перевірені в натурі у їх присутності та внесені до опису, у зв’язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії вони не мають, а цінності, перелічені в описі, перебувають на їх відповідальному зберіганні.

 

2.2. Оформляємо інвентаризацію основних засобів документально

Для оформлення даних інвентаризації ОЗ (будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, комп’ютерної техніки, виробничого та господарського інвентарю тощо) здебільшого використовують Інвентаризаційний опис основних засобів форми № инв-1, затверджений постановою № 241.

Але якщо ця форма не підходить вам за будь-якими параметрами, ви можете сміливо доопрацювати її, доповнивши необхідними реквізитами, або розробити свою форму з урахуванням вимог ст. 9 Закону про бухоблік.

Інвентаризаційна комісія складає інвентаризаційний опис в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження цінностей та кожної посадової особи, відповідальної за збереження ОЗ.

В інвентаризаційному описі ОЗ фіксують за найменуваннями відповідно до основного призначення об’єкта із зазначенням (п. 18 Положення № 158):

— інвентарного номера;

— виготовлювача;

— року випуску;

— первісної вартості;

— суми зносу;

— строку корисного використання;

— інших відомостей.

Машини, обладнання та силові установки потрібно записувати до інвентаризаційних описів індивідуально із зазначенням інвентарного номера, підприємства-виготівника згідно з технічним паспортом, року випуску, призначення, потужності тощо.

Однотипні предмети господарського інвентарю, інструменти, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби однакової вартості, що надійшли одночасно до одного структурного підрозділу підприємства та обліковуються в типовій інвентарній картці групового обліку, в інвентаризаційних описах наводять за найменуваннями із зазначенням кількості цих предметів.

Якщо об’єкт було відновлено, реконструйовано, переобладнано, унаслідок чого змінилося його основне призначення, то його вносять до опису з найменуванням, яке відповідає новому призначенню.

На об’єкти, уведення в експлуатацію яких не оформлене в установленому порядку (незалежно від їх фактичної експлуатації), комісія складає окремі інвентаризаційні описи.

А як бути, якщо інвентаризаційна комісія встановила той факт, що в бухгалтерському обліку підприємства не відображені виконані роботи капітального характеру (наприклад, надбудовування поверхів, прибудовування нових приміщень тощо) або часткова ліквідація ОЗ (наприклад, знесення окремих конструктивних елементів)? У такому випадку вона:

визначає суму збільшення або зменшення первісної вартості об’єкта і наводить в інвентаризаційному описі дані щодо проведених змін

Водночас інвентаризаційна комісія має встановити причини та осіб, винних у тому, що конструктивні зміни тих чи інших об’єктів не отримали відображення в облікових регістрах.

ОЗ, що ремонтуються на інших підприємствах, уносять до інвентаризаційного опису на підставі документів про здавання об’єктів у ремонт (п. 19 Положення № 158).

На ОЗ, що не придатні до експлуатації та не підлягають відновленню, інвентаризаційна комісія складає окремі інвентаризаційні описи. У них зазначають час уведення об’єкта в експлуатацію та причини, з яких ці об’єкти стали непридатними (псування, повний знос тощо). Списують такі об’єкти відповідно до чинного порядку (п. 20 Положення № 158).

На ОЗ, отримані в оренду (обліковуються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи»), або такі, що перебувають на відповідальному зберіганні (обліковуються на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»), заповнюють окремі інвентаризаційні описи форми № инв-1 (п. 5 Інструкції № 69). Такі описи складають уже у двох примірниках. Один із них залишають на підприємстві, а другий надсилають власникові майна, що орендується або перебуває на відповідальному зберіганні.

Ті об’єкти ОЗ, які на дату проведення інвентаризації перебуватимуть поза підприємством (морські та річкові судна, залізничний рухомий склад, автомашини у далеких рейсах ), інвентаризаційна комісія має проінвентаризувати до моменту їх тимчасового вибуття з підприємства.

А що як під час інвентаризації ОЗ виявлено об’єкти, що не відображені в бухгалтерському обліку або щодо яких відсутні відомості, які характеризують їх?

Такі необліковані/нерозпізнані об’єкти комісія теж уносить до інвентаризаційного опису. До нього записують дані про дату придбання чи спорудження цих цінностей та технічні показники щодо цих об’єктів (п. 17 Положення № 158). Наприклад, зазначають:

— для будівель — їх призначення, основні матеріали, з яких вони побудовані, загальну корисну площу, кількість поверхів (без підвалів, напівпідвалів тощо), рік спорудження тощо;

— для мостів — місцезнаходження, викорис­тані матеріали та основні розміри;

— для доріг — тип дороги (шосе, профільована), протяжність, матеріали покриття, ширину полотна тощо.

Одночасно з цим інвентаризаційна комісія зобов’язана з’ясувати, коли та за чиїм розпорядженням споруджено (придбано) виявлені інвентаризацією необліковані об’єкти, куди списано витрати на їх спорудження (придбання), та відобразити це у протоколі.

Оцінку об’єктів, виявлених під час інвентаризації, на яких відсутні прибуткові документи, здійснюють у порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, тобто із залученням фахівця-оцінювача. На це вказує Мінфін у листі від 22.02.2010 р. № 31-34000-20-27/3776.

Інвентаризаційні описи заповнюють члени інвентаризаційної комісії безпосередньо під час інвентаризації. Хоча з цього правила можуть бути винятки.

Так, при великій номенклатурі інвентарних об’єктів та автоматизованому веденні бухобліку буде зручніше, якщо графи 1 — 6 описів бухгалтерія підприємства заповнить ще до початку інвентаризації. Так ви застрахуєте себе від незбігу назв та характеристик ОЗ, які зафіксовані в бухобліку та внесені до інвентаризаційного опису. А такі невідповідності під час проведення інвентаризації інколи трапляються.

Рядки опису, що залишилися незаповненими, прокреслюють.

Наведемо зразок заповнення Інвентаризаційного опису основних засобів форми № инв-1*.

* Тут і далі бланки наведено мовою оригіналу.

 

Після оформлення в установленому порядку інвентаризаційні описи передають до бухгалтерії, де на виявлені нестачі та надлишки складають Звіряльну відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № инв-18). На її підставі відображають інвентаризаційні різниці в обліку підприємства (див. с. 69).

Під час інвентаризації робоча комісія дає оцінку фактичного стану об’єктів ОЗ. Так, вона може рекомендувати перевести об’єкти ОЗ до складу інших активів (ТМЦ чи малоцінних необоротних матеріальних активів), зробити їх переоцінку або списати з балансу (якщо такі цінності не відповідають критеріям визнання активом).

Усі висновки та пропозиції робоча комісія фіксує у протоколі, який передає на розгляд постійно діючій інвентаризаційній комісії.

висновки

  • Щодо ОЗ та інших необоротних матеріальних активів застосовують єдиний порядок інвентаризації, установлений Інструкцією № 69.

  • Для оформлення даних інвентаризації ОЗ здебільшого використовують Інвен­таризаційний опис основних засобів форми № инв-1, затверджений постановою № 241.

  • Під час інвентаризації робоча комісія дає оцінку фактичного стану об’єктів ОЗ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити