Річна інвентаризація. 5. Інвентаризація інших активів підприємства

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Білова Наталя і Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 93

5.1. Нюанси інвентаризації незавершеного виробництва

 

Перш за все давайте з’ясуємо, що таке НЗВ. Для цього звернемося до п. 6 П(С)БО 9. Тут зазначено, що під НЗВ розуміють не закінчені обробкою та складанням деталі, вузли, вироби та незавершені технологічні процеси.

Деталізує це поняття п. 573 Методрекомендацій № 373. Згідно з цим пунктом до НЗВ належать продукція, що не пройшла всіх стадій обробки, передбачених технологічним процесом виробництва, а також вироби, які хоча й закінчені виготовленням, але не пройшли випробувань і технічного приймання або повністю не вкомплектовані, а саме:

— повноцінні деталі, напівфабрикати власного виробництва або вироби, що підлягають подальшій обробці чи складанню;

— вироби, хоча й повністю закінчені обробкою, але ще не прийняті відділом технічного контролю, а також прийняті ним, але з будь-якої причини не здані на склад;

— вироби, що повністю закінчені обробкою на цьому підприємстві та прийняті відділом технічного контролю, але не мають належного оформлення, спеціальної упаковки;

— продукція, що проходить стадію випробування або спеціального налагодження, обумовленого договором із замовником, незалежно від місцезнаходження цієї продукції;

— тимчасово припинені виробництвом замовлення (наприклад, у випадках, коли необхідно внести уточнення до креслень, або при затримках з надходженням обладнання тощо);

— продукція, повністю готова, але не вкомплектована необхідними деталями та іншим приладдям, що виготовляються на підприємстві або придбаваються зі сторони;

— продукція, що не пройшла випробувань і технічного приймання;

— вироби, деталі та напівфабрикати, що підлягають виправленню.

На підприємствах, що виконують роботи і надають послуги, НЗВ складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), стосовно яких ще не визнали дохід.

Саме такі матеріальні цінності (витрати на незакінчені роботи та/або послуги) перевіряють під час інвентаризації НЗВ

Пам’ятайте: до складу НЗВ не включають:

— матеріали, отримані структурними підрозділами (цехами, дільницями), але не розпочаті обробкою (розкриєм), а також купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, що не пройшли першої операції їх складання у вузли, агрегати й вироби (незалежно від того, знаходяться вони біля робочого місця чи в коморі);

— остаточно забраковані деталі, вузли, напівфабрикати і вироби.

Закінчені обробкою цінності (тобто готову продукцію) інвентаризують у складі ТМЦ (докладніше див. на с. 30).

Унаслідок особливостей виробничого циклу кожного конкретного підприємства єдиного алгоритму проведення інвентаризації НЗВ будь-якого виду немає. Але, керуючись положеннями п.п. 11.9 Інструкції № 69 та розд. IV Положення № 158, виділимо загальні правила, яких потрібно дотримуватися під час інвентаризації НЗВ.

Так, інвентаризацію НЗВ проводять, щоб:

— визначити фактичну наявність не закінчених обробкою напівфабрикатів та продукції;

— виявити фактичну комплектність НЗВ (заділів), забезпеченість складання деталями;

— виявити необлікований брак;

— перевірити дані оперативного обліку руху напівфабрикатів і деталей та загальної суми витрат у НЗВ;

— визначити залишки НЗВ за анульованими замовленнями, а також за тими, виконання яких призупинене;

— перевірити правильність розподілу витрат за видами продукції та уточнити собівартість випущеної продукції.

Розпочинаючи інвентаризацію НЗВ, пам’ятайте про такі нюанси:

1. Підраховану під час проведення інвентаризації фактичну кількість деталей та напівфабрикатів фіксують в інвентаризаційних описах для кожного цеху (дільниці). В описах наводять найменування заділів, стадію та ступінь їх готовності, кількість чи обсяг робіт (п.п. «а» п.п. 11.9 Інструкції № 69).

Після цього фактичну кількість НЗВ порівнюють із даними кількісного (оперативного) обліку деталей. За допомогою такого порівняння виявляють нестачі та надлишки деталей, а також прихований брак.

2. Сировина, матеріали та купівельні напівфабрикати, що знаходяться біля робочих місць і не розпочаті обробкою, до описів НЗВ не включають (п.п. «б» п.п. 11.9 Інструкції № 69). Такі цінності фіксують в окремих інвентаризаційних документах (актах залишків матеріалів та напівфабрикатів, що не піддавалися обробці). На вартість таких сировини, матеріалів та напівфабрикатів методом «червоне сторно» зменшують витрати звітного місяця. Першим числом наступного місяця саме цю суму в розрізі найменувань матеріальних цінностей відносять до надходжень цеху.

3. Заготівки НЗВ перед інвентаризацією приводять до ладу, який забезпечив би правильність і зручність підрахунку їх кількості. Залишки НЗВ перевіряють шляхом фактичного підрахунку, зважування, вимірювання.

Щоб визначити кількість сировини, матеріалів та напівфабрикатів у НЗВ на підприємствах із безперервним технологічним процесом, здійснюють вимірювання та лабораторні аналізи. Таку кількість наводять у перерахунку на вміст корисної речовини.

У виробництвах із безперервними та закритими технологічними процесами залишки НЗВ визначають виходячи з кількості апаратів, які були завантажені на кінець звітного періоду, і маси сировини та матеріалів, що перебували в кожному з них. При цьому за фактичні можна прийняти і теоретичні залишки, розраховані на основі техніко-економічних характеристик.

На підприємствах масового або великосерійного виробництва інвентаризацію доцільно проводити не поопераційно, а по деталях та вузлах шляхом фактичного підрахунку, зважування, перемірювання.

На підприємствах дрібносерійного та індивідуального виробництв, що застосовують маршрутну систему обліку, при інвентаризації НЗВ можна використовувати маршрутні листи для перевірки наявності оформлених партій та кількості деталей у кожній з них.

Кількість сировини та матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в НЗВ, визначають із застосуванням технічних розрахунків (п.п. «в» п.п. 11.9 Інструкції № 69).

При цьому в описах наводять два кількісні показники: 1) кількість цієї маси або суміші; 2) кількість сировини і матеріалів, що входять до її складу

А якщо в НЗВ знаходяться не закінчені складанням вузли? У такому випадку визначають кількість витрачених на їх складання деталей. Для цього не закінчені складанням вузли, що перебувають у НЗВ, розкомплектовують у спеціальних відомостях.

4. Виявлений під час інвентаризації брак оформляють працівники відділу технічного контролю. Остаточно забраковані деталі до складу НЗВ не включають.

Інвентаризацію НЗВ проводять із періодичністю та у строки, які встановлює керівник підприємства, з урахуванням переліку обов’язкових підстав для її проведення, передбачених Інструкцією № 69.

Водночас існують виробничі підприємства, які залишки НЗВ інвентаризують щомісяця, оскільки без цього показника неможливо встановити собівартість готової продукції.

Тепер про документальне оформлення результатів інвентаризації НЗВ.

На жаль, типової форми інвентаризаційного опису НЗВ сьогодні не існує. Тому кожне підприємство самостійно встановлює порядок інвентаризації НЗВ з урахуванням специфіки свого виробництва та галузевих інструкцій з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції, а також розробляє індивідуальний інвентаризаційний опис.

Підприємства з нескладним виробничим процесом при інвентаризації НЗВ часто застосовують Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей форми № инв-3. Але здебільшого цю форму доводиться коригувати, щоб привести у відповідність до потреб конкретного виробництва (наприклад, замінювати склад і найменування граф, рядків, позицій).

Інші суб’єкти госпдіяльності для оформлення результатів інвентаризації НЗВ розробляють власні форми первинних документів.

А хтось, щоб не ускладнювати собі життя, застосовує перевірений роками, але «відправлений у відставку» Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва типової форми № инв-7, затвердженої наказом ЦСУ СРСР від 10.06.76 р. № 453.

Також під час проведення інвентаризації НЗВ та встановлення її результатів можна використовувати:

— Інвентаризаційний ярлик (форма № инв-2);

— Акт інвентаризації залишків НЗВ;

— Акт залишків матеріалів та напівфабрикатів, що не піддавалися обробці;

— Звіряльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № инв-19).

Перелічені вище форми № инв-2, № инв-3 та № инв-19 затверджені постановою № 241.

Докладніше про облік НЗВ ви можете дізнатися з газети «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 6, с. 102.

Наведемо на с. 44 зразок заповнення інвентаризаційного опису НЗВ, узявши за основу типову форму № инв-7.

 

5.2. Інвентаризуємо незавершене капітальне будівництво та ремонт

Під незавершеним капітальним будівництвом зазвичай розуміють обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незавершених і не введених в експлуатацію будовах та об’єктах будівництва станом на певну дату.

Наявність та обсяг незавершеного капітального будівництва і незавершених ремонтів установлюють під час інвентаризації шляхом їх перевірки в натурі.

Серед іншого при інвентаризації незавершеного капітального будівництва інвентаризаційна комісія перевіряє (п.п. 11.9 Інструкції № 69):

— чи не значиться у складі незавершеного капітального будівництва обладнання, монтаж якого не розпочато;

— стан законсервованих об’єктів, будівництво яких тимчасово припинене (в інвентаризаційних описах наводять причини та підстави для консервації);

— готові об’єкти, фактично введені в експлуатацію повністю або частково, але введення в експлуатацію яких не оформлене документально, а також завершені об’єкти, котрі з будь-яких причин не введені в дію. Причини затримки оформлення здавання в експлуатацію таких об’єктів наводять в окремих інвентаризаційних актах;

— об’єкти, будівництво яких добігає кінця, але з будь-яких причин затримується (в інвентаризаційних описах зазначають причини такої затримки);

об’єкти, будівництво яких припинене, та проектно-дослідні роботи щодо нездійсненого будівництва, які підлягають списанню з балансу. В інвентаризаційних описах наводять дані про характер виконаних робіт та їх вартість із зазначенням причини припинення (нездійснення) будівництва.

Інвентаризацію капітального будівництва проводять щодо кожного окремого об’єкта будівництва і стосовно кожної матеріально відповідальної особи

В інвентаризаційних описах незавершеного капітального будівництва вказують найменування об’єкта, обсяг виконаних робіт за видами, конструктивними елементами, устаткуванням.

Під час інвентаризації незавершених ремонтів ОЗ (будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок тощо) інвентаризаційна комісія:

— вивчає первинні документи, на підставі яких здійснюється ремонт ОЗ;

— перевіряє відповідність фактичних витрат на ремонт об’єкта ОЗ кошторисній вартості ремонту, яка розрахована до взяття такого об’єкта в ремонт;

— визначає ступінь готовності об’єкта, що ремонтується, підраховує економію або перевитрату коштів;

— робить висновки про доцільність продовження довготривалих та/або дорогих ремонтів;

— аналізує причини призупинення ремонту окремих об’єктів ОЗ, ремонтні роботи щодо яких припинено.

На незавершений капітальний ремонт будівель, споруд, машин, обладнання та інших об’єктів складають окремий акт. У ньому наводять: назву об’єкта, що ремонтується, вид і відсоток виконаних робіт, кошторисну та фактичну вартість виконаних робіт.

Як оформляють результати інвентаризації незавершеного капітального будівництва та незавершеного ремонту ОЗ?

На жаль, зафіксувати результати інвентаризації незавершеного капітального будівництва за допомогою спеціальної форми не вийде — її просто немає. Тому підприємство може розробити її самостійно.

А от незавершеним ремонтам пощастило більше. Для оформлення результатів їх інвентаризації передбачено спеціальну форму — Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (форма № инв-10, затверджена постановою № 241). Цей документ об’єднує в собі показники інвентаризаційного опису та звіряльної відомості. Тому результат інвентаризації (економію або перевитрату) фіксують безпосередньо в ній.

Форму № инв-10 інвентаризаційна комісія складає в одному примірнику на підставі перевірки стану робіт у натурі.

Бухгалтерія підприємства заповнює в цій формі графи 1 — 6 і 9, а далі передає її робочій інвентаризаційній комісії. У свою чергу, комісія на підставі перевірки стану ремонтних робіт заповнює графу 7 форми, підписує її та передає назад до бухгалтерії. А вже після цього бухгалтер заповнює решту граф.

Зразок заповнення Акта інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів форми № инв-10 ми навели на с. 46.

висновки

  • Сировину, матеріали та купівельні напівфабрикати, що знаходяться біля робочих місць і не розпочаті обробкою, до описів НЗП не включають. Такі цінності фіксують в окремих інвентаризаційних документах.

  • Заготівки НЗП перед інвентаризацією приводять до ладу, який забезпечив би правильність і зручність підрахунку їх кількості.

  • Наявність та обсяг незавершеного капітального будівництва і незавершених ремонтів установлюють під час інвентаризації шляхом їх перевірки в натурі.

  • Для оформлення результатів інвентаризації незавершених ремонтів застосовують форму № инв-10. НЗП та незавершене капітальне будівництво відображають в інвентаризаційних описах чи актах, розроблених підприємством самостійно.

 

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити