Теми статей
Обрати теми

Пробач і прощавай: підстави припинення трудового договору

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Конституція України гарантує кожному громадянину захист від незаконного звільнення (ч. 6 ст. 43). До цього може бути доданий і захист від незаконного перешкоджання працівнику в розірванні трудового договору з його ініціативи. Якими можуть бути підстави для припинення трудового договору, якою є процедура звільнення? Такою інформацією повинні володіти обидві сторони трудового договору: і роботодавець, і працівник. Про це ми з вами поговоримо далі.

Одна з вимог чинного законодавства — можливість припинення трудового договору тільки за передбаченими підставами. Їх загальний перелік закріплено у КЗпП. Наведемо його у вигляді таблиці.

Табл. Підстави припинення трудового договору

№ з/п

Підстава

Норма КЗпП, яку слід зазначити в наказі про звільнення та трудовій книжці працівника

1

2

3

1

Угода сторін

П. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП

2

Закінчення строку, на який було укладено трудовий договір (п.п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не висунула вимогу про їх припинення

П. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП

3

Призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. Виняток — призов працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, коли трудовий договір не припиняється

П. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП

4

Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду

П. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП

5

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

П. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП

6

Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке унеможливлює продовження цієї роботи

П. 7 ч. 1 ст. 36 КЗпП

7

Набрання законної сили судовим рішенням, згідно з яким працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом № 3206

П. 71 ч. 1ст. 36 КЗпП

8

Розірвання трудового договору за підставами, передбаченими контрактом

П. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП

9

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Ст. 38 КЗпП — при розірванні безстрокового трудового договору,
ст. 39 КЗпП 
— при розірванні строкового трудового договору

10

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП), у разі

— змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

П. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— виявлення невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

П. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення

П. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

П. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— нез’явлення на роботу протягом більше чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

П. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

П. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

П. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу

П. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП

— призову або мобілізації власника — фізичної особи під час особливого періоду

П. 10 ч. 1 ст. 40 КЗпП

11

Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (ст. 41 КЗпП) у випадку:

— одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філії, представництва, відділення чи іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками

П. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП

— винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок яких заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

П. 11 ч. 1 ст. 41 КЗпП

— винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

П. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП

— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи

П. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП

— перебування всупереч вимогам Закону № 3206 у безпосередньому підпорядкуванні у близької людини

П. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП

— припинення повноважень посадових осіб

П. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП

12

Розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

Ст. 45 КЗпП

13

Розірвання трудового договору (у тому числі строкового) з неповнолітнім на вимогу його батьків, усиновлювачів та піклувальників, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, у разі, коли продовження його дії загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси

Ст. 199 КЗпП

14

Установлена під час строку випробування невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято

Ст. 28 КЗпП

15

Звільнення за підставами, передбаченими іншими нормативно-правовими актами*

Ст. 7 КЗпП

* Наприклад, державна служба може припинятися у випадках, перелічених у ст. 30 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII. Причому, зверніть увагу: з 01.01.2015 р. на зміну цьому закону повинен прийти Закон «Про державну службу» від 17.11.2011 р. № 4050-VI. У ньому підстави для припинення державної служби перелічені в розд. V.

Додаткові підстави для дострокового розірвання трудового договору, укладеного з робітником/службовцем, зайнятим на сезонних роботах, з ініціативи роботодавця передбачені п. 7 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.74 р. № 310-IX, зайнятих на тимчасових роботах, — п. 6 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.74 р. № 311-IX.

 

Зверніть увагу: додаткові підстави для звільнення працівників, про які йдеться в п. 15 таблиці, можуть бути встановлені не тільки законами, а й підзаконними актами (актами органів виконавчої влади) за умови, що відповідні державні органи належно уповноважені видавати такі акти.

Трудовий договір, на відміну від цивільно-правового договору, не може бути визнано недійсним (див. постанову ВСУ від 09.06.2010 р.)

Важливо! Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються законодавством України, якщо вони уклали з роботодавцями — фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном і це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота (п. 2 ч. 1 ст. 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV). Отже, розриваючи з ними трудовий договір необхідно також дотримуватись вимог КЗпП.

Кожна з перелічених у таблиці підстав припинення трудового договору має свої особливості, які потребують аналізу. Ми з вами далі детально розглянемо вимоги до порядку припинення трудового договору за найбільш поширеними на практиці підставами.

висновки

  • Підстава для припинення трудових відносин має бути передбачена законодавчими актами або контрактом, якщо співробітник належить до категорії працівників, з якими може укладатися трудовий договір у вигляді контракту.

  • Загалом усі підстави для припинення трудових відносин можна умовно розподілити на чотири групи:
    1) волевиявлення однієї зі сторін трудового договору (чи то працівника, чи то роботодавця);
    2) обопільне волевиявлення сторін договору;
    3) неможливість збереження трудових відносин у зв’язку з виникненням певних обставин (наприклад, призов до армії тощо);
    4) настання обставин, що не залежать від волі сторін (зокрема, смерть працівника).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі