Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347

Кабінет Міністрів України
Податки & бухоблік Жовтень, 2014/№ 82
Друк
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 437
компенсація ЄСВ
за безробітних

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» зміни, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки нижче наводимо затверджений зазначеною постановою Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. — Прим. ред.

 

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15.04.2013 р. № 347

ПОРЯДОК
компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 437)

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.

Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.

2. У цьому Порядку термін «компенсація» означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням цент­ру зайнятості державної служби зайнятості (далі — центр зайнятості) на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і Господарському кодексі України.

3. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця, за яким здійснюється віднесення роботодавця до класу професійного ризику виробництва, відповідно до якого встановлюється розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Робочі місця, які створені у зв’язку з утворенням нового суб’єкта господарювання (крім тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення нового суб’єкта господарювання.

У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді вважається:

для юридичних осіб — збільшення складу працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;

для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб — збільшення чисельності найма­них працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).

Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця.

5. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

6. Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

7. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа громадян, визначених пунктом 3 цього Порядку залежно від джерела компенсації. Тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно.

Роботодавець інформує протягом п’яти робочих днів центр зайнятості про звільнення працівника.

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення йому інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку отримання компенсації.

8. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком*.

* Додаток не публікується. — Прим. ред.

На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних ДФС та її органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Обмін зазначеними даними здійснюється в порядку взаємного обміну інформацією.

9. Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до територіальних органів ДФС, передбаченої статтею 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — звіт), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо заробітної плати працівника, з якої сплачено єдиний внесок.

Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за такою формулою:

Рв = ЗП х Рєв х 0,01,

де Рв — сума єдиного внеску, що підлягає компенсації;

ЗП — заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок;

Рєв — відсоток єдиного внеску, нарахованого роботодавцем на суму заробітної плати працівника відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення заробітної плати особи за місяць на кількість робочих днів місяця та множення на кількість робочих днів, за які надається компенсація.

10. У разі зміни місцезнаходження роботодавця — юридичної особи або місця проживання роботодавця — фізичної особи — підприємця компенсацію виплачує центр зайнятості, який її розпочав.

11. У разі працевлаштування осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку (крім інвалідів, яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається), компенсація роботодавцю виплачується за рахунок коштів, передбачених на зазначену мету у бюджеті Фонду.

12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного інваліда, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Центр зайнятості формує щомісяця на підставі даних Пенсійного фонду України відомість про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у порядку та за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і передає до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту, зазначену відомість територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.

13. Для планування видатків Фондом соціального захисту інвалідів центри зайнятості подають щороку до 1 червня та 1 листопада року, що передує плановому, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів прогнозні показники щодо чисельності осіб, у разі працевлаштування яких буде виплачуватися компенсація, та суми компенсації.

14. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

15. Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.

коментар редакції

КМУ удосконалив порядок компенсації ЄСВ за працевлаштування безробітних

 

Цього разу КМУ влаштував «апгрейд» Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою від 15.04.2013 р. № 347 (далі — Порядок № 347). Згідно із зазначеним Порядком претендувати на компенсацію можуть роботодавці, які працевлаштували на нові робочі місця безробітних з додатковими гарантіями у сприянні працевлаштуванню, а також роботодавці — суб’єкти малого підприємництва, які працевлаштували безробітних у пріоритетних галузях економіки (ст. 26, ч. 2 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI). Зміни до Порядку № 347 внесено постановою КМУ від 10.09.2014 р. № 437.

Тепер з’ясуємо, що ж «перекроїли» у порядку компенсації роботодавцям витрат на ЄСВ.

1. Збільшено строк отримання роботодавцем коштів у вигляді компенсації. Раніше центр зайнятості перераховував кошти на раху­нок роботодавця до 30 числа наступного за звітним місяця. Наприклад, компенсацію ЄСВ за серпень 2014 року можна було отримати не пізніше 30 вересня. Після внесення змін кошти надходитимуть на раху­нок до 30 числа місяця, наступного за місяцем надання ЄСВ-звіту за формою № Д4. Таким чином, компенсацію за вересень 2014 року можна буде отримати не пізніше 28 листопада. Зауважимо, що згідно з усними роз’ясненнями фахівців Державного центру зайнятості «до 30 числа» слід розуміти як «30-е включно».

2. Уточнено, що для новостворених суб’єктів господарювання (крім створених шляхом припинення) робочі місця вважаються новими протягом 12 місяців з моменту створення нового суб’єкта господарювання.

3. КМУ також уточнив, що вважається збільшенням штатної чисельності:

— для юридичних осіб — збільшення складу працівників, які працюють за трудовими договорами, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;

— для фізичних осіб — підприємців і самозайнятих осіб — збільшення чисельності працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (крім строкових).

Тобто для збільшення штатної чисельності потрібно не тільки додати штатну одиницю, а й працевлаштувати на неї безробітного.

Зазначимо, що збільшення штатної чисельності — один зі шляхів створення нового робочого місця за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців.

Тепер у Порядку є відповідь на запитання: як перевірити, чи не зменшилася чисельність? Потрібно визначити середньооблікову кількість працівників за кожен з 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця. Потім визначити середнє значення за рік. Далі отриману величину порівняти з середньообліковою чисельністю працівників за місяць створення нового робочого місця. Нагадуємо, що середньооблікова чисельність працівників визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

4. Важливо для роботодавців-«малюків»! Уточнено, що пріоритетний вид діяльності визначається за основним видом діяльності, згідно з яким роботодавцю встановлено клас професійного ризику виробництва і, отже, розмір єдиного внеску. До речі, й сам перелік пріоритетних видів діяльності істотно розширено.

5. Уточнили, що Порядок № 347 не поширюється на бюджетні установи.

6. Також представлена нова редакція довідки, яку подають роботодавці для отримання компенсації. Зауважимо, що від старої форми вона відрізняється тільки наявністю графи для зазначення відсотка ЄСВ, який установлено роботодавцю.

На жаль, але залишилася без уваги процедура інформування роботодавця про рішення центру зайнятості про виплату/невиплату компенсації. Як і раніше, новини доведеться дізнаватися від співробітника центру зайнятості, який вами «займається».

Зміни, унесені постановою № 437, набули чинності з 26.09.2014 р.

 

 Яна Клиженко, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць