Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Трудові відносини на підприємстві. 8. Відповідальність роботодавця та його посадових осіб

редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Скрипкіна Катерина, Ушакова Лілія, Бєлєвцова Людмила та Гуль Тетяна
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 77
Друк
Як відомо, порушення законодавства загрожує покаранням. Не є винятком і порушення законодавства про працю. Причому притягатися до відповідальності можуть як роботодавці, так і їх посадові особи. У першому випадку відповідальність настає у вигляді накладення адміністративно-господарських санкцій, у другому — у вигляді адміністративної та кримінальної відповідальності фізичних осіб. У цьому розділі спецвипуску ми якраз і поговоримо про те, як можуть покарати підприємство, його директора чи інших осіб, винних в утиску прав працівників.

8.1. Контроль за дотриманням трудового законодавства

Контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на це органи та інспекції, що не залежать у своїй діяльності від власника чи уповноваженого ним органу (ч. 1 ст. 259 КЗпП).

Органом, якому надано повноваження у сфері здійснення перевірок роботодавців, котрі використовують найману працю, є Державна служба України з питань праці (далі — Держ­праці). Відповідно до постанови КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р. № 442 на цю службу покладаються функції, які раніше виконували Державна інспекція України з питань праці та Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Крім того, Держпраці буде контролювати гігієну праці, а також здійснювати дозиметричний контроль робочих місць і доз опромінення працівників.

Держпраці здійснює контроль і нагляд абсолютно за всіма роботодавцями

Зокрема, цей орган контролює дотримання вимог законодавства про:

1) працю з питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці, надання гарантій та компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з на­вчанням, дотримання трудової дисципліни, умов праці жінок, молоді, інвалідів, надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком та лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій; дотримання режимів праці та інших норм законодавства;

2) пільги та компенсації працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;

3) зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийняття на роботу та працівників при звільненні з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; дотримання прав та гарантій щодо працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

4) рекламу щодо реклами про вакансії (прий­няття на роботу);

5) зайнятість і працевлаштування інвалідів у частині: реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;

6) загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомог, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав та гарантій застрахованих осіб тощо.

Реалізація органами Держпраці покладених на них функцій здійснюється шляхом проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності.

Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів затверджено наказом Мінсоцполітики від 02.07.2012 р. № 390.

За результатами кожної перевірки інспектор з питань праці складає акт. Крім того, у разі виявлення порушень законодавства про працю разом з актом складається припис про їх усунення, застосовуються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно з вимогами чинного законодавства. Рішення інспектора може бути оскаржено в порядку, установленому законодавством.

Припис складають в останній день проведення перевірки, а саме після підписання акта перевірки. У приписі перелічують порушення, а також заходи щодо їх усунення, запропоновані представниками Держпраці. У резолютивній частині припису окремо встановлюють строк усунення кожного з порушень, а також зазначають строк, до якого роботодавець має письмово повідомити інспектора про усунення виявлених порушень.

Однак не думайте, що з отриманням акта і припису ви «позбавилися» інспектора Держпраці. Перевіряючий зобов’язаний проконтролювати виконання розпорядження.

Після закінчення строку, визначеного для усунення виявлених порушень, в інспектора з’являється право на проведення повторної контрольної перевірки виконання припису.

Пам’ятайте: за невиконання приписів на винних посадових осіб може бути накладено штраф згідно зі ст. 1886 КУпАП (див. табл. 8.2 на с. 113). При цьому інспектор складає адміністративний протокол.

Відповідно до ст. 287, 288 і 289 КУпАП рішення посадових осіб територіальних органів Держпраці може бути оскаржено в десятиденний строк у посадової особи вищого рівня, в органі вищого рівня або в суді.

Оскарження протоколу призупиняє його виконання до розгляду скарги

Докладніше про порядок проведення перевірок Держпраці читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 27.

Вищий нагляд за дотриманням та правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підлеглими йому прокурорами, а громадський контроль — профспілками та їх об’єднаннями.

 

8.2. Санкції за порушення законодавства про працю

 

За порушення трудового законодавства посадові особи підприємства, установи, організації можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Самі підприємства також притягуються до відповідальності. Наведемо санкції за найбільш поширені порушення трудового законодавства в табл. 8.1 і 8.2.

Таблиця 8.1. Санкції, що накладаються на роботодавців

№ з/п

Вид порушення

Санкція за порушення

Нормативний акт

1

2

3

4

Адміністративно-господарські санкції для підприємств та фізичних осіб, які використовують найману працю

1

Порушення законодавства про охорону праці, невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Штраф на юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5 % середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік цієї юридичної або фізичної особи*

Ч. 1 і 2 ст. 43 Закону про охорону праці

2

Порушення вимог, передбачених ч. 3 і 4 ст. 19 Закону про охорону праці**

Штраф на юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, з розрахунку 25 % різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період*

Ч. 3 ст. 43 Закону про охорону праці

* Несплата або неповна сплата штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення (ч. 4 ст. 43 Закону про охорону праці).

** Відповідно до зазначених вимог витрати на охорону праці мають становити не менше:  — 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які згідно із законодавством використовують найману працю;  — 0,2 % від фонду оплати праці для підприємств, що утримуються за рахунок бюджету.

3

Порушення роботодавцями середньооблікової чисельності працюючих інвалідів* (окрім підприємств, установ, організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів)

Штраф у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (у фізичної особи, яка використовує найману працю) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда та не зайняте ним (для підприємств і фізичних осіб із кількістю працюючих від 8 до 15 осіб — у розмірі половини середньої річної заробітної плати)**

Ст. 20 Закону № 875

* Норматив працевлаштування інвалідів становить 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік; для роботодавців із кількістю працюючих від 8 до 25 осіб — одне робоче місце. ** Порушення строків сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

4

Необґрунтована відмова у працевлаштуванні громадян, перелічених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість, у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування таких громадян*

Штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення, за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких громадян

Ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість

* Підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для працевлаштування представників неконкурентоспроможних на ринку праці громадян, окрім інвалідів (докладніше див. на с. 33).

5

Використання праці іноземців чи осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця:

 

Ч. 5 ст. 53 Закону про зайнятість

— на умовах трудового чи іншого договору* без дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства

Штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення

5

— на інших умовах, ніж передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем

Штраф за кожну особу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення

Ч. 5 ст. 53 Закону про зайнятість

* Під «іншим договором» мається на увазі цивільно-правовий договір, що містить ознаки трудового договору (див. лист Державного центру зайнятості від 05.02.2013 р. № ДЦ-09-588/0/6-13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 59, с. 47).

6

Ненадання або порушення встановленого порядку надання територіальному центру зайнятості відомостей про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників*

Штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на момент виявлення порушення

Ч. 6 ст. 53 Закону про зайнятість

* Такий звіт має бути подано за 2 місяці до вивільнення (абзац третій п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону про зайнятість).

7

Порушення вимоги ст. 241 Закону про рекламу щодо змісту оголошень про вакансії

Штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, установлених на момент виявлення порушення

Ст. 241
Закону про рекламу

 

Таблиця 8.2. Санкції, що застосовуються до фізичних осіб

№ з/п

Вид порушення

Санкція за порушення

Нормативний акт

1

2

3

4

Кримінальна відповідальність

1

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок або їх органів

Виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 ККУ

2

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (до 850 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 172 ККУ

3

Дії, зазначені у п. 2 цієї таблиці, вчинені стосовно неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

Ч. 2 ст. 172 ККУ

4

Грубе порушення угоди про працю посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином чи уповноваженою ним особою шляхом обману або зловживання довірою чи шляхом примусу до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 173 ККУ

5

Порушення, зазначене в п. 4 цієї таблиці, якщо ці дії вчинені стосовно громадянина, з яким укладено угоду з приводу його роботи за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 173 ККУ

6

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ст. 174 ККУ

7

Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам більш ніж за 1 місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 175 ККУ

8

Порушення, зазначене в п. 7 цієї таблиці, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат

Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 175 ККУ

Звертаємо увагу: особа звільняється від кримінальної відповідальності згідно зі ст. 175 ККУ (ч. 1 і 2), якщо до притягнення до відповідальності відбулася виплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати (ч. 3 ст. 175 ККУ).

9

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці посадовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення завдало шкоди здоров’ю потерпілого

Штраф від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 271 ККУ

10

Порушення, зазначене в п. 9 цієї таблиці, якщо воно призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого

Ч. 2 ст. 271 ККУ

Докладніше про заходи кримінальної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, спецвипуск № 6, с. 113.

Адміністративна відповідальність

11

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі

Штраф від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) на посадових осіб підприємств, установ та організацій і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 1 ст. 41 КУпАП

12

Порушення визначеного Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їх вимогу документів стосовно їхньої трудової діяльності на цьому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні відомості

13

Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю

14

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (окрім порушень, передбачених ч. 3 ст. 41 КУпАП)

Штраф:  — від 4 до 10 нмдг (від 68 до 170 грн.) на працівників;  — від 20 до 40 нмдг (від 340 до 680 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 2 ст. 41 КУпАП

15

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві

Штраф від 20 до 50 нмдг (від 340 до 850 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, які використовують найману працю

Ч. 3 ст. 41 КУпАП

16

Ухилення осіб, які представляють власників чи уповноважені ними органи або профспілки чи інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах з приводу укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій із представників сторін або примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк

Штраф від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)

Ст. 411 КУпАП

17

Порушення або невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників чи уповноважені ними органи або профспілки чи інші уповноважені трудовим колективом органи, або представниками трудових колективів

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Ст. 412 КУпАП

18

Ненадання особами, які представляють власників чи уповноважені ними органи або профспілки чи інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.)

Ст. 413 КУпАП

19

Порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил та норм

Штраф:  — від 1 до 12 нмдг (від 17 до 204 грн.) на громадян;  — від 6 до 25 нмдг (від 102 до 425 грн.) на посадових осіб

Ст. 42 КУпАП

20

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн.)

Ч. 1 ст. 200 КУпАП

21

Порушення, зазначене в п. 20 цієї таблиці, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року адміністративного покарання за ті самі дії

Штраф від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.)

Ч. 2 ст. 200 КУпАП

22

Прийняття керівником або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу військовозобов’язаних та призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання

Штраф від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн.)

Ч. 1 ст. 2113 КУпАП

23

Здійснення дій, зазначених у п. 22 цієї таблиці, особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення

Штраф від 3 до 7 нмдг (від 51 до 119 грн.)

Ч. 2 ст. 2113 КУпАП

24

Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладене на ці органи

Штраф від 5 до 8 нмдг (від 85 до 136 грн.)

Ч. 1 ст. 1881 КУпАП

25

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Штраф від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 1881 КУпАП

26

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів

Штраф:  — від 6 до 10 нмдг (від 102 до 170 грн.) на працівників;  — від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) на посадових осіб

Ст. 1884 КУпАП

Докладніше про підстави для притягнення до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, спецвипуск № 6, с. 113.

27

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) на посадових осіб

Ст. 1886 КУпАП

 

висновки

  • Основним органом, якому надані повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства про працю, є Держпраці.

  • За результатами кожної перевірки трудового законодавства складають акт.

  • У разі виявлення порушень законодавства про працю разом з актом складається припис про їх усунення.

  • За невиконання приписів на винних посадових осіб може бути накладено штраф згідно зі ст. 1886 КУпАП.

  • За порушення трудового законодавства посадові особи підприємства, установи, організації можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

  • Порушення законодавства про працю загрожує застосуванням до роботодавця адміністративно-господарських санкцій.

  • На цьому ми не закінчуємо розглядати питання, пов’язані з трудовими відносинами на підприємстві, а лише ставимо три крапки. У тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 79 ви зможете ознайомитися з особливостями розірвання трудових договорів із найманими працівниками.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць