Філія: що за фрукт?

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2015/№ 99
Коли у компанії є потенціал, у її власників виникає природне бажання розширити свій бізнес, причому нерідко в інші регіони. Одні роблять це через дилерів чи дистриб’юторів, а інші, не боячись великих капіталовкладень, наважуються відкрити власні філії та представництва. До того ж наявність мережі філій усе частіше стає необхідною складовою іміджу підприємства. Цікаво, що саме є філією? Чим вона відрізняється від структурного підрозділу? Давайте це з’ясуємо прямо зараз.

Щоб завоювати додаткові ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг) і в результаті збільшити обсяги продажів, суб’єкти господарювання вдаються до різних способів. Один із них — відкриття відокремлених підрозділів.

Підрозділи підприємства: хто є хто?

Якщо ми з вами зазирнемо до ЦКУ, то побачимо, що він передбачає можливість створення відокремлених підрозділів у вигляді філій і представництв.

Філія, як визначає ч. 1 ст. 95 ЦКУ, — це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

У свою чергу, представництва — це відокремлені підрозділи юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи ( ч. 2 ст. 95 ЦКУ).

Схоже визначення цих понять дає й абзац перший ч. 1 ст. 1 Закону № 755. Він уточнює, що відокремлений підрозділ юридичної особи — це:

— філія, інший підрозділ юрособи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юрособи,

або

— представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Таку саму розшифровку понять «філія» та «представництво» ми можемо знайти і в п.п. 3.6.1 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 р. № 97 (далі — КОПФГ ДК 002:2004).

Так, філія — це структурно відокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування її керівного органу і виконує таку саму діяльність (виробничу, наукову тощо), як і юрособа в цілому. Філія має своє керівництво, що підпорядковане керівному органу юридичної особи

і діє на підставі довіреності, отриманої від відповідного керівного органу юрособи

Представництво — це структурно відокремлена частина юридичної особи. Воно діє поза межами знаходження юрособи від її імені. Діяльність представництва обмежується виключно представницькими функціями (укладання угод, приймання-здавання продукції тощо).

Тобто представництва не здійснюють основну діяльність юрособи, а тільки виконують дії, спрямовані на її обслуговування. Наприклад, виробниче підприємство може розмістити поза місцем свого знаходження представництво, що поширюватиме інформацію про продукцію, яка виробляється підприємством, збиратиме та аналізуватиме відомості про потенційні ринки збуту тощо.

Як бачите, філія і представництво відрізняються одне від одного обсягом і характером функцій, які вони можуть здійснювати. Максимально «функціональними» виступають філії — вони здійснюють всі або частину функцій юрособи, так би мовити, виконують операції в єдиному замкнутому технологічному процесі з юрособою. А ось повноваження представництва обмежуються тільки представництвом і захистом прав та інтересів юрособи.

Ані філії (незважаючи на широкий набір функціо­нальних обов’язків), ані представництва не мають статусу юридичної особи. Вони наділяються майном юрособи, яка створила їх, і діють на підставі затвердженого нею положення ( ч. 3 ст. 95 ЦКУ).

Крім філій і представництв, ч. 6 ст. 55 і ч. 4 ст. 64 ГКУ, а також абзац перший ч. 1 ст. 1 Закону № 755 закріплюють право підприємства утворювати й інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Це можуть бути, наприклад, відділення.

На можливість визнання інших, ніж філії та представництва, видів відокремлених підрозділів вказують також ПКУ (зокрема пп. 14.1.122, 14.1.180, 14.1.182, 14.1.222) і п.п. 3.6.1 КОПФГ ДК 002:2004.

Таке розмежування понять відокремленого підрозділу в нормативних документах не повинне вас бентежити.

Підстав вважати, що в цій частині ГКУ і Закон № 755 суперечать ЦКУ, немає. Підтверджує це п. 6 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1182. Адже, по суті, і ЦКУ, і ГКУ, і Закон № 755 регулюють одну й ту саму сферу правовідносин, пов’язану з діяльністю суб’єктів господарювання, і виходять з єдиного розуміння того, які підрозділи слід вважати відокремленими.

Ситуація, коли в цілях ЦКУ підрозділ вважається відокремленим, а в цілях ГКУ — ні, неможлива. Наведені законодавчі положення, що регулюють порядок створення та умови діяльності підрозділів юрособи, слід застосовувати в комплексі.

Крім відокремлених підрозділів, ч. 1 ст. 64 ГКУ дає підприємствам право створювати:

— виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, ділянки, бригади, бюро, лабораторії тощо);

— функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо).

Проте зараз нас із вами цікавить диференціація підрозділів на відокремлені та структурні. Саме залежно від обраної форми підрозділу — відокремлений чи структурний — визначатиметься його податковий і бухгалтерський статус для підприємства.

Давайте дізнаємося, чим відрізняються один від одного відокремлені та структурні підрозділи юрособи.

Відокремлений і структурний: у чому різниця?

У відокремлених і структурних підрозділів є загальна ознака — вони хоч і мають статус окремої структури, але самостійними суб’єктами господарювання виступати не можуть.

Тобто вони не можуть нести зобов’язання за договором, виступати суб’єктом податкової або адміністративно-господарської відповідальності, за необхідності брати участь у судових розглядах.

Усіма цими справами займається юрособа, а відокремлені та структурні підрозділи залишаються тільки її частиною

Тепер про відмінності. Структурні підрозділи (наприклад, дирекція, бухгалтерія, відділ маркетингу, рекламний відділ тощо) є окремим елементом тільки організаційно, і подібний поділ має значення лише для внутрішніх цілей юрособи.

З відокремленими підрозділами історія інша — вони отримують певну юридичну правомочність, що дозволяє їм виступати від імені юрособи у відносинах з третіми особами.

Функції, права та обов’язки і структурних, і відокремлених підрозділів підприємство визначає положеннями про них. Ці положення воно затверджує в порядку, передбаченому статутом або іншими установчими документами.

Наведемо ознаки відокремлених і структурних підрозділів у таблиці.

Ознаки відокремлених і структурних підрозділів

Ознака

Підрозділ

відокремлений

структурний

Місцезнаходження

Завжди окремо від юрособи, тобто має свою адресу місцезнаходження (чи то сусідній офіс, будівля, чи то інший район, місто, держава)*

Як за окремою адресою, так і за адресою головного підприємства

* Виходячи з роз’яснень, наданих Держкомпідприємництва (див. листи від 05.08.2014 р. № 6313 і № 6337) і Мін’юстом (див. лист від 06.08.2014 р. № 404-0-2-14/8.1) щодо поняття «місцезнаходження юридичної особи», адресою місцезнаходження відокремленого підрозділу є адреса, що вноситься до ЄДР на підставі ч. 2 ст. 28 Закону № 755.

Можливість вступати у правовідносини з третіми особами від імені юрособи

У межах повноважень, наданих головним підприємством. Підтверджує повноваження довіреність, видана юрособою керівнику підрозділу*

Не володіє повноваженнями**

* Керівник відокремленого підрозділу діє від свого імені, але, як і будь-який представник, замість юрособи. Відомості про нього як про особу, уповноважену діяти від імені юрособи, вносяться до ЄДР ( абзац сьомий ч. 2 ст. 28 Закону № 755).

** Структурний підрозділ функціями представництва не наділений. Проте керівник такого підрозділу може бути наділений певними повноваженнями, які дозволяють йому здійснювати фактичні дії та підписувати документи від імені юрособи.

Наявність у керівника підрозділу довіреності, що дає право здійснювати дії від імені юрособи

Видається*

Не видається

* Обов’язкове нотаріальне посвідчення довіреності не потрібне.

За її відсутності керівник філії не може самостійно здійснювати жодних юридично значущих дій — Положення про філію не замінює довіреності і не оформляє належним чином повноваження керівника філії.

Виконувані функції

Не обмежені в межах виданої довіреності. Це можуть бути будь-які функції, якими наділено саме головне підприємство

Обмежені чітко визначеними функціями у виробничому процесі, відмінними від функцій інших ланок. Тобто це може бути функція виробнича, торговельна, управлінська тощо

Наявність поточного рахунка в банку

Можуть відкрити окремий поточний рахунок для обслуговування своєї діяльності (п. 1.3 Інструкції № 492)*

Не можуть мати окремого поточного рахунка

* З юридичної точки зору, наявність поточного рахунка не є обов’язковою ознакою відокремленого підрозділу.

Майнова відокремленість

Мають окремо виділене майно. Можуть самостійно реалізовувати щодо нього права, делеговані керівнику підрозділу*

Відсутня**

* Філія не стає власником виділеного їй майна, оскільки не має статусу юрособи. Проте вона наділена повноваженням самостійно розпоряджатися таким майном. Усі дії, здійснені філією щодо переданого їй майна, створюють юридичні наслідки для головного підприємства.

** Будь-яке майно за певним структурним підрозділом може закріплюватися тільки адміністративно, для здійснення покладених на нього функцій, тобто мати тільки внутрішнє значення. Повноваженнями розпоряджатися таким майном підрозділ не наділяється.

Включення відомостей до ЄДР

Включаються ( ч. 2 ст. 17 Закону № 755)*

Не включаються

* Відокремлений підрозділ може скористатися наданими йому юрособою повноваженнями (виступати від імені юрособи у відносинах з третіми особами, розпоряджатися певним майном, самостійно вирішувати питання про здійснення тих чи інших операцій тощо) тільки в тому випадку, якщо відомості про цей підрозділ уключено до ЄДР.

І ще такий момент. Інколи можна почути думку, що відокремленим повинен вважатися будь-який підрозділ, який знаходиться за іншою адресою, ніж адреса держреєстрації юрособи, і:

— виробляє продукцію,

— виконує роботи чи операції,

— надає послуги.

За такого підходу виходить, що будь-який цех, склад, торговельна точка тощо повинні набути статусу відокремленого підрозділу. Невже так і є насправді? Вважаємо, що ні.

Головною умовою є те, що перелічені функції відокремлений підрозділ виконує «від імені юрособи»

Виступати ж від чийогось іншого імені можна тільки у відносинах з третіми особами і тільки через спеціальне доручення на це (чи то згідно із законом, чи то за довіреністю).

Так-от, структурний підрозділ діяти від імені юр­особи не може, він входить у ціле як організаційно відокремлена від інших підрозділів частина підприємства (див., зокрема листи Держкомпідприємництва від 19.07.2007 р. № 5292, від 06.11.2008 р. № 9403). Інша справа, що юрособа може наділити, наприклад, співробітника структурного підрозділу повноваженням підписувати первинні документи. Але в цій ситуації елементів відносин представництва не виникає.

Тому будьте впевнені: виробничий цех, склад, що відпускає та приймає товари, бухгалтерія, яка знаходиться у приміщенні за окремою адресою, відокремленими підрозділами не вважаються, навіть якщо їх окремі співробітники наділені повноваженнями підписувати первинні документи.

А ось відокремлений підрозділ (зокрема філія) може й сам:

— у межах своїх повноважень виступати ініціатором укладення тих чи інших правочинів;

— не будучи самостійним суб’єктом господарювання, підписувати документи із зазначенням у них свого статусу.

Тобто у «відокремленому» випадку юридичні наслідки настають для юрособи, але в документах зазначається, що від імені юрособи діє філія або інший відокремлений підрозділ.

Але якщо ви хочете, не залізаючи у правові нетрі, вмить визначити, що перед вами — відокремлений підрозділ чи структурний, то достатньо розібратися в головному — включена одиниця, що вас цікавить, до ЄДР чи ні. Якщо так, то перед вами однозначно відокремлений підрозділ. Адже йому завжди присвоюють код ЄДРПОУ.

Ну що ж, загальне поняття про підрозділи підприємства ми з вами отримали. Тепер саме час дізнатися, як створити філію. Про це наша наступна стаття.

висновки

  • Філія і представництво відрізняються одне від одного обсягом і характером функцій, які вони можуть здійснювати.

  • Ані філії, ані представництва не мають статусу юридичної особи.

  • Усім відокремленим підрозділам юрособи властива загальна ознака — їх розташування поза її місцезнаходженням.

  • Відокремлений підрозділ, на відміну від структурного, обов’язково включають до ЄДР.

Теги філія
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд