Теми статей
Обрати теми

Колективний договір. 4. Посадові (робочі) інструкції

Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 7
Друк
Повсякденну діяльність працівників підприємства, їх права, повноваження і відповідальність за невиконання завдань та обов’язків регламентують посадові та робочі інструкції.

Посадові інструкції розробляють за кожною посадою, передбаченою у штатному розписі підприємства. Їх складають для керівників*, професіоналів, фахівців, технічних службовців.

* Виняток можуть становити окремі керівники, для яких правове положення, основні завдання, обов’язки, права та відповідальність визначені у Статуті підприємства або в Положенні про структурний підрозділ.

Для робітників розробляють робочі інструкції

Як правило, посадову (робочу) інструкцію працівника розробляє керівник відповідного структурного підрозділу. Адже саме він може визначити, які завдання має вирішувати співробітник для досягнення цілей, що стоять перед підрозділом і підприємством у цілому.

Інструкції розробляють на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник), що складається з окремих випусків, сформованих за галузевим принципом або за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. При цьому, якщо виникає така необхідність, завдання та обов’язки, уключені Довідником до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями. Водночас коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Важливо! Посадові (робочі) інструкції не повинні включати умови, що обмежують права та соціальні гарантії працівників, надані їм трудовим законодавством.

Зазвичай текст посадової інструкції включає 7 розділів (п. 6 Загальних положень розд. 1 Випуску 1 Довідника): «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» і «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».

Зазначимо, що в посадовій інструкції не обов’язково мають бути присутніми всі перелічені розділи. Наприклад, може бути відсутнім розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою», якщо порядок взаємодії працівників підрозділів відображено в Положеннях про ці структурні підрозділи. Проте якщо йдеться про посадові інструкції працівників підприємств, які не мають структурного поділу, або працівників, безпосередньо підпорядкованих керівнику підприємства, необхідно детально викласти їх взаємовідносини з підрозділами, окремими працівниками і сторонніми організаціями.

Усі посадові інструкції підприємства мають бути взаємопов’язаними, щоб не допускати дублювання в роботі співробітників

Робочі інструкції зазвичай складаються з 5 розділів (п. 6 Загальних положень розд. 2 Випуску 1 Довідника): «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати» і «Кваліфікаційні вимоги». За необхідності робоча інструкція може бути доповнена розділами «Загальні положення», «Приклади робіт», «Взаємовідносини (зв’язки) за професією».

Детально зі змістом розділів посадових і робочих інструкцій ви можете ознайомитися в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 21.

Посадові (робочі) інструкції затверджує керівник підприємства. Після цього їх доводять до відома працівників під підпис. Один примірник інструкції зберігають у відділі кадрів підприємства, а другий передають працівнику.

Наведемо на с. 28 приклад посадової інструкції бухгалтера, який має повну вищу освіту (належить до категорії професіоналів)*. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 зазначеній посаді відповідає код 2411.2. Припустимо, що бухгалтер відповідає за облік необоротних активів, запасів і розрахунків з постачальниками і підрядниками.

* Бухгалтер, який не має повної вищої освіти, належить до професійної групи «фахівці» (код 3433). Відповідно посадова інструкція такого бухгалтера міститиме інші вимоги.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Книголюб»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Пономарьов
П. Г. Пономарьов
14.01.2015

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

12.01.2015 № 42

м. Харків  

бухгалтера (з дипломом спеціаліста)  

1. Загальні положення 

1.1. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) належить до професійної групи «професіонали».

1.2. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) здійснює свою діяльність у бухгалтерії підприємства.

1.3. Призначення на посаду бухгалтера (з дипломом спеціаліста) і звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.

1.4. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства.

1.5. У своїй роботі бухгалтер (з дипломом спеціаліста) керується:

— чинним законодавством України;

— Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— Положенням про бухгалтерію підприємства;

— Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— наказами (розпорядженнями) керівника підприємства;

— цією посадовою інструкцією.

1.6. За відсутності бухгалтера (з дипломом спеціаліста) у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо його обов’язки виконує інша особа, призначена в установленому порядку. Така посадова особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на неї обов’язків. 

2. Завдання та обов’язки 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

2.1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів і розрахунків з постачальниками і підрядниками за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології обробки даних.

2.2. Забезпечує повне і достовірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

2.3. Бере участь у проведенні інвентаризацій активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачами і відшкодуванням втрат від нестач, розкрадання і псування цінностей підприємства.

2.4. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

— внесення змін до обраної облікової політики;

— удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

— розробки додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів і їх погашення;

— інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансовий стан підприємства і результатами його діяльності.

2.5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, складає окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання протягом установлених строків.

2.7. Постійно вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації і ведення бухгалтерського обліку і вносить пропозиції щодо їх запровадження на підприємстві. 

3. Права 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) має право:

3.1. Приймати рішення в цілях забезпечення роботи з усіх питань, що входять до його компетенції.

3.2. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.3. Виносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної із завданнями та обов’язками, передбаченими цією посадовою інструкцією.

3.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства, фахівців та інших працівників інформацію і документи, необхідні для виконання завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.5. Повідомляти головному бухгалтеру про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліки в діяльності підприємства та його структурних підрозділів і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків. 

4. Відповідальність 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) несе відповідальність:

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2. За недостовірність даних, які він надає керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3. За розголошування відомостей, які є комерційною таємницею.

4.4. За нанесення підприємству матеріальної шкоди.

4.5. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6. За правопорушення, здійснені у процесі своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України. 

5. Повинен знати 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) повинен знати:

5.1. Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

5.2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації на підприємстві.

5.3. План та кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

5.4. Систему та форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.

5.5. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

5.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Правила та норми охорони праці.

5.8. Комп’ютерні програми «1С: Підприємство», Excel на рівні користувача. 

6. Кваліфікаційні вимоги 

6.1. На посаду бухгалтера (з дипломом спеціаліста) призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

6.2. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства. 

Головний бухгалтер Кущ С. К. Кущ

12.01.2015 

Начальник відділу організації праці та заробітної плати

Андрюшенко Р. В. Андрюшенко

13.01.2015 

З посадовою інструкцією ознайомлений:  

Бухгалтер Семенова М. З. Семенова

16.01.2015

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі