Теми статей
Обрати теми

Колективний договір. 5. Рух кадрів (частина 3)

Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 7
Друк

5.6. Звільнення з роботи: оформляємо правильно

Конституція України гарантує кожному громадянину захист від незаконного звільнення (ч. 6 ст. 43). Ця гарантія забезпечується шляхом закріплення низки вимог до порядку припинення трудового договору.

Особливостям звільнення працівників за підставами, передбаченими КЗпП, був присвячений тематичний випуск журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 79. Тут же звернемося до порядку документального оформлення розірвання трудових договорів.

У табл. 5.2 ви можете побачити, який пакет документів необхідний при звільненні в найбільш поширених випадках.

Таблиця 5.2. Документи, необхідні при звільненні

Підстава звільнення (стаття КЗпП)

Документи, необхідні при звільненні

1

2

Звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)

1) заява працівника (якщо ініціатором припинення трудового договору є працівник) або окремий документ, складений у довільній формі та підписаний сторонами трудового договору;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору
(п. 2 ст. 36 КЗпП)

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)*

* Припинення строкового трудового договору після закінчення його строку не вимагає від працівника оформлення заяви про звільнення. Власник підприємства (уповноважена ним особа) також не зобов’язаний попереджати або будь-яким чином заздалегідь інформувати працівника про звільнення.

Звільнення у зв’язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу* (п. 3 ст. 36 КЗпП)

1) повістка або інший документ військового комісаріату, що підтверджує призов на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу;
2) заява працівника про звільнення;
3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

* Нагадаємо: у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за працівником зберігається робоче місце (трудовий договір не розривається), але не більше одного року.

Звільнення у зв’язку з переведенням на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП)

1) лист-клопотання, підписаний керівником підприємства, на яке працівник переводиться, адресований підприємству, де він працює зараз (приклад оформлення див. на с. 65);
2) заява працівника про звільнення у зв’язку з переведенням на інше підприємство;
3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу до іншої місцевості разом з підприємством, а також у зв’язку з відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

1) письмове повідомлення працівника про майбутнє переведення разом з підприємством на роботу до іншої місцевості або про майбутню зміну істотних умов праці;
2) заява працівника про відмову від переведення на роботу до іншої місцевості або від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці*;
3) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

* Якщо працівник бажає звільнитися раніше дати переведення на роботу до іншої місцевості або зміни істотних умов праці, він подає заяву про звільнення.

Звільнення у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, що унеможливлює продовження цієї роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП)

1) копія вироку суду, що набув законної сили, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що унеможливлює продовження роботи;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)*

* Зверніть увагу: наказ (розпорядження) керівника підприємства про звільнення працівника видається після набуття чинності вироком суду. При цьому днем звільнення вважається останній день фактичного виконання працівником його трудових обов’язків (п. 11 постанови № 9). Для оформлення звільнення на підставі п. 7 ст. 36 КЗпП заява працівника не потрібна.

Звільнення працівника, з яким укладено безстроковий трудовий договір, з його ініціативи (ст. 38 КЗпП)

1) заява працівника про звільнення*;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту). Крім того, на вимогу роботодавця в окремих випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП, неможливість продовжувати роботу на цьому підприємстві має бути підтверджена, зокрема, такими документами:  
— довідкою про переведення чоловіка (дружини) на роботу до іншої місцевості, виданою його (її) роботодавцем;  
— довідкою про вступ працівника до навчального закладу, виданою таким навчальним закладом;
— медичним висновком про неможливість проживання працівника в даній місцевості;  
— медичним висновком про необхідність догляду за хворим членом сім’ї тощо

* Зверніть увагу: заява про звільнення має бути підписана працівником і містити дату. Відсутність цих реквізитів є підставою для визнання заяви про звільнення недійсною (див. лист Мінпраці від 29.05.2007 р. № 134/06/187-07).

Звільнення працівника, з яким укладено строковий трудовий договір, з його ініціативи (ст. 39 КЗпП)

1) заява працівника про звільнення;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)

1) письмова інформація для профкому підприємства з приводу заходів, пов’язаних зі звільненням працівників;
2) наказ керівника про зміни в організації виробництва та праці*;
3) затверджений новий штатний розпис;
4) наказ (розпорядження)** про попередження конкретних осіб про звільнення на підставі п1 ст. 40 КЗпП, з яким працівників ознайомлюють під підпис або шляхом направлення їм повідомлення про майбутнє звільнення;
5) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення з роботи працівників, які є членами профспілки, у разі відсутності іншої роботи або їх відмови від запропонованого працевлаштування на цьому підприємстві***;
6) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
7) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

* У ньому необхідно зазначити причини проведення скорочення штату або зменшення чисельності працівників, конкретні посади та роботи, що підлягають скороченню, а також дату, з якої проводитиметься скорочення штату (чисельності) на підприємстві.
** Його видають не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Важливо! Роботодавець має враховувати особливості звільнення окремих категорій працівників, а також переважне право на збереження робочого місця.
*** У разі ліквідації підприємства попередня згода профкому не потрібна.

Звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі унаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи
(п. 2 ст. 40 КЗпП)

1) висновок атестаційної комісії, отриманий під час атестації, передбаченої чинними нормативно-правовими актами;
2) документи перевірок роботи відділу, звіти, плани, доповідні записки та інші докази неякісного або неналежного виконання трудових обов’язків, інші документи, які свідчать про те, що працівник приймав помилкові рішення, — якщо звільняють через недостатню кваліфікацію працівника;
3) висновок медико-соціальної експертизи, медичний висновок про стан здоров’я працівника, зобов’язаного відповідно до законодавства проходити періодичні медичні огляди, якщо звільнення проводиться через стан здоров’я працівника;
4) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;
5) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
6) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП)

1) доповідна записка безпосереднього начальника працівника на ім’я керівника підприємства;
2) акт, підписаний комісією, що складається не менше ніж із 3 осіб;
3) табель обліку використання робочого часу (може бути доказом систематичного запізнення на роботу);
4) письмові пояснення працівника щодо причин невиконання ним обов’язків, покладених на нього трудовим договором; 5) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;
6) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
7) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП)

1) доповідна записка безпосереднього начальника працівника на ім’я керівника підприємства;
2) акт про відсутність на робочому місці, підписаний комісією, що складається не менше ніж із 3 осіб;
3) табель обліку використання робочого часу;
4) письмові пояснення працівника щодо причин відсутності на робочому місці;
5) лист працівнику з вимогою надати пояснення щодо причин відсутності на роботі (якщо працівник не з’являється на роботу протягом декількох днів і не повідомляє про причину своєї відсутності);
6) акт про відмову працівника давати пояснення з приводу своєї відсутності на роботі (якщо працівник не пояснює причини);
7) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;
8) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
9) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більше 4 місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалого строку збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні (п. 5 ст. 40 КЗпП)

1) листки непрацездатності працівника;
2) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;
3) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
4) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з відновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

1) копія рішення суду про відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення працівника у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП)

1) медичний висновок;
2) інші документи (акти, пояснення третіх осіб, показання свідків або власне зізнання працівника у письмовій формі), що слугують доказом появи працівника на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння*;
3) подання на попередню згоду профспілкового комітету на звільнення;
4) виписка з протоколу засідання профспілкового комітету зі згодою на звільнення;
5) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

* Майте на увазі: оптимальним варіантом для підтвердження алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння працівника буде його направлення для огляду на предмет сп’яніння до закладу охорони здоров’я. Якщо реалізувати цей варіант роботодавцеві не вдалося, то доцільним є складання відповідного акта в довільній формі за підписом декількох свідків. В акті необхідно описати всі зовнішні ознаки сп’яніння (різкий запах алкоголю, нестійка хода, незв’язне мовлення тощо) і показання спеціальних технічних засобів (якщо вони застосовувалися).

Звільнення за здійснення працівником розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника (п. 8 ст. 40 КЗпП)

1) копія вироку суду, що набув законної сили, або постанови органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

Звільнення у зв’язку з незадовільними результатами випробування працівника (ст. 28 КЗпП)

1) доповідна записка безпосереднього керівника працівника, який не пройшов випробування;
2) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
Працівнику видають копію наказу про звільнення

 

Документи, які є підставою для складання наказу (розпорядження) про звільнення працівника, передають керівнику підприємства. Він їх розглядає і проставляє відповідну резолюцію. Якщо на документах стоїть резолюція «в наказ», то, як правило, такі документи направляють до відділу кадрів.

Відділ кадрів відповідно до резолюції, проставленої керівником підприємства, оформляє наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) за типовою формою № П-4, затвердженою наказом № 489. Водночас на практиці багато підприємств замість цієї типової форми використовують власну внутрішню форму. Проте в будь-якому разі в наказі (розпорядженні) про звільнення працівника має бути чітко згідно з КЗпП сформульована причина звільнення працівника із зазначенням відповідної норми цього Кодексу. Якщо працівник звільняється за власним бажанням (ст. 38, 39 КЗпП) з причин, з якими законодавство пов’язує надання певних пільг, то в наказі мають бути зазначені ці причини.

Належним чином оформлений наказ (розпорядження) про звільнення підписує керівник підприємства. Після цього працівника ознайомлюють з наказом під підпис. Якщо працівник відмовляється поставити підпис, складають відповідний акт.

Якщо трудовий договір розривають з ініціативи роботодавця, в день звільнення працівнику в обов’язковому порядку видають копію наказу (розпорядження) про звільнення. У всіх інших випадках такий наказ видають на вимогу працівника.

Наведемо приклади таких документів:

— заяви про звільнення за власним бажанням;

— повідомлення про звільнення у зв’язку зі скороченням штату;

— подання на попередню згоду профкому на звільнення (див. с. 64);

— виписки з протоколу засідання профспілкового комітету з попередньою згодою на звільнення (див. с. 64);

— листа-клопотання про переведення на інше підприємство (див. с. 65);

— наказу про звільнення за формою № П-4 (див. с. 66).

 

Директору ПП «Сандом»
Боровик О. О.
бухгалтера Павлюк Марини Олегівни

Заява

Прошу звільнити мене за власним бажанням у зв’язку з переведенням чоловіка на роботу до м. Чернівців з 30.01.2015.

Довідку про переведення чоловіка на роботу до іншої місцевості, видану його роботодавцем, додаю.

26.01.2015 Павлюк

 

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Космос»

Інженеру II категорії
Шевченку П. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення трудового договору

у зв’язку зі скороченням штату

12.01.2015 № 15

м. Харків

Шановний Петре Анатолійовичу!

Керуючись ч. 1 ст. 492 КЗпП України, повідомляємо Вас про те, що у зв’язку зі скороченням штату працівників підприємства (див. наказ від 08.01.2015 № 13), посада інженера II категорії відділу головного енергетика, яку Ви обіймаєте, підлягає скороченню.

Трудовий договір з Вами планується розірвати 20 березня 2015 року на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. При звільненні за зазначеною підставою Ви маєте право на отримання вихідної допомоги, передбаченої ст. 44 КЗпП України, у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати.

Доводимо до Вашого відома, що в разі появи на підприємстві вакансій, які відповідають Вашій кваліфікації, до планованої дати розірвання трудового договору Вам буде направлено пропозицію іншої роботи.

Начальник відділу кадрів Ремегайло С. М. Ремегайло

З повідомленням ознайомлений, один примірник отримав:

Інженер II категорії Шевченко П. А. Шевченко

12.01.2015

 

Голові первинної
профспілкової організації
ТОВ «Космос»
Горобець Т. М.
директора ТОВ «Космос»
Сурікова З. В.

ПОДАННЯ
на отримання попередньої згоди на звільнення

У зв’язку зі зниженням обсягів робіт на підприємстві згідно з наказом від 08.01.2015 № 13 проводиться скорочення штату працівників на 15 осіб. Про майбутнє звільнення працівники були попереджені не менше ніж за два місяці відповідно до наказу від 12.01.2015 № 15. Одночасно з попередженням, виходячи з можливостей підприємства, окремим працівникам пропонується працевлаштування на вакантні посади.

Виходячи з вищезазначеного і відповідно до ст. 43 КЗпП України прошу дати попередню згоду на звільнення інженера II категорії відділу головного енергетика Шевченка Петра Анатолійовича на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників підприємства. Шевченко П. А. не має переважного права на збереження робочого місця.

Директор ТОВ «Космос» Суріков З. В. Суріков

23.02.2015

 

Первинна профспілкова організація ТОВ «Космос»

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

25.02.2015      м. Харків        № 9

Засідання профспілкового комітету

Голова — Горобець Т. М.

Секретар — Орлова Г. П.

Присутні: Баранов К. Р., Кутузов З. Г., Мойсеєва В. П.

Запрошені: начальник відділу кадрів Ремегайло С. М., інженер II категорії відділу головного

енергетика Шевченко П. А.

Порядок денний:

1. Про надання попередньої згоди на звільнення інженера II категорії відділу головного енергетика Шевченка П. А. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників підприємства (інформація начальника відділу кадрів Ремегайла С. М.).

1. СЛУХАЛИ:

Ремегайла С. М. — Інформував про подання директора ТОВ «Космос» Сурікова З. В. на отримання попередньої згоди профкому на звільнення інженера II категорії відділу головного енергетика Шевченка П. А. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників підприємства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Дати попередню згоду на звільнення інженера II категорії відділу головного енергетика Шевченка П. А. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників підприємства.

Голова Т. М. Горобець

Секретар Г. П. Орлова

Згідно з оригіналом

Секретар Орлова Г. П. Орлова

26.01.2015

 

Товариство з обмеженою
відповідальністю «МістБудІнвест»
вул. Заводська, 5, м. Кременчук, 39601
тел. 72-67-80,
тел./факс. 72-68-62
Код ЄДРПОУ 25657898 26.01.2015 № 20/2015
На № ______ від ____________

Директорові ТОВ «Альфа»
Іванченку П. П.

Про переведення працівника

Шановний Павле Петровичу!

Просимо Вас звільнити юриста Довгу Наталію Степанівну в порядку переведення на постійне місце роботи в ТОВ «МістБудІнвест» на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України у строк до 13.02.2015.

Обов’язок з укладення трудового договору з Довгою Н. С. ТОВ «МістБудІнвест» нестиме до 16.02.2014 включно.

Директор ТОВ «МістБудІнвест» Гаврилюк Г. Г. Гаврилюк

 

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі