Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

8. Інвентаризуємо витрати і доходи майбутніх періодів, забезпечення і резерви

редактор Наталія Вороная та податковий експерт Наталія Чернишова
Податки & бухоблік Листопад, 2015/№ 93
Друк
Підприємства повинні інвентаризувати і такі статті обліку, як витрати і доходи майбутніх періодів, якщо вони є, а також забезпечення (у тому числі забезпечення на оплату відпусток) і резерви. Як провести таку інвентаризацію? Про це ми зараз розповімо.

8.1. Доходи і витрати майбутніх періодів

Що являють собою витрати і доходи майбутніх періодів? Відповідь на це запитання можна знайти в Методрекомендаціях № 433.

Так, п. 2.36 цих Методрекомендацій вказує на те, що

витрати майбутніх періодів — це витрати, які були здійснені в поточному або попередньому звітному періоді, але належать до наступних звітних періодів

Облік витрат майбутніх періодів ведуть на однойменному рахунку 39. Накопичення таких витрат відображають за дебетом зазначеного рахунка, а їх списання (розподіл) — за кредитом.

Як свідчить Інструкція № 291, до витрат майбутніх періодів можна віднести витрати, пов’язані з:

— підготовчими роботами до виробництва в сезонних галузях промисловості;

— освоєнням нових виробництв та агрегатів;

— сплатою авансом орендних платежів;

— оплатою страхового полісу;

— передплатою газет, журналів, періодичних і довідкових видань тощо.

Доходи майбутніх періодів п. 2.71 Методрекомендацій № 433 характеризує як доходи, які були отримані протягом поточного і попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Такі доходи обліковують на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». За кредитом цього рахунка відображають суму отриманих доходів майбутніх періодів, а за дебетом — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів.

До доходів майбутніх періодів, зокрема, відносять:

— доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду ОЗ та інші необоротні активи;

— передплату газет, журналів, періодичних і довідкових видань;

— виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств;

— абонентну плату за користування засобами зв’язку тощо.

Зверніть увагу: наведені вище списки витрат і доходів майбутніх періодів аж ніяк не вичерпні. Ви можете доповнити їх будь-якими витратами, які вже здійснили, але змушені «притримати на якийсь час», і доходами, які вже отримані, але поки що не можуть бути відображені на рахунках доходів.

Обов’язкову інвентаризацію витрат і доходів майбутніх періодів проводять перед складанням річної фінансової звітності в період 3 місяців до дати балансу (п. 10 розд. І Положення № 879).

При цьому інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) діє таким чином:

— вивчає первинні документи, на підставі яких сформовані показники рахунків 39 і 69;

— перевіряє реальність сум витрат і доходів майбутніх періодів, зарахованих на баланс підприємства;

— виявляє розбіжності між фактичними сумами витрат і доходів майбутніх періодів та їх сумами за даними бухгалтерського обліку;

— перевіряє правильність списання витрат і доходів майбутніх періодів до складу відповідних витрат і доходів звітного періоду.

Результати інвентаризації робоча інвентаризаційна комісія показує у відповідному акті інвентаризації. Причому для відображення результатів інвентаризації витрат майбутніх періодів можна використовувати форму № инв-11, затверджену постановою № 241. А ось про окрему форму, що фіксує результати інвентаризації доходів майбутніх періодів, законодавець не подбав. Тому підприємство має повне право розробити її самостійно.

Зауважимо, що Мінфін пропонує відображати результати інвентаризації як витрат, так і доходів майбутніх періодів в Акті інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за формою, затвердженою наказом № 572. Проте, на наш погляд, вона не дуже зручна для таких цілей.

Згідно з п.п. 8.6 розд. ІІІ Положення № 879

до акта включають визначену за результатами інвентаризації суму витрат/доходів майбутніх періодів, а також відповідні суми за даними бухгалтерського обліку

Складений і підписаний всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) акт передають до бухгалтерії.

Зразок заповнення Акта інвентаризації витрат майбутніх періодів за формою № инв-11 ми навели на с. 67.

img 1

8.2. Забезпечення та резерви

Забезпечення створюють з метою рівномірного включення передбачуваних у майбутньому виплат до витрат підприємства.

Порядок створення та відображення в обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів регулює П(С)БО 11. Під забезпеченням п. 4 цього стандарту розуміє зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу.

Забезпечення створюють для відшкодування майбутніх операційних витрат на (п. 13 П(С)БО 11):

— оплату відпусток працівникам;

— додаткове пенсійне забезпечення;

— виконання гарантійних зобов’язань;

— реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;

— виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Забезпечення створюють, якщо в результаті минулих подій виникає зобов’язання, погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і якщо його оцінку може бути розрахунково визначено (п. 14 П(С)БО 11).

Для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства забезпечення не створюють

Суму забезпечення визначають за правилами п. 16 П(С)БО 11, тобто за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнають у сумі їх нинішньої вартості.

Майте на увазі: забезпечення використовується для відшкодування тільки тих витрат, для покриття яких воно створене (п. 17 П(С)БО 11).

Такі суми підприємство обліковує на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Обов’язкову щорічну інвентаризацію невикористаних забезпечень проводять перед складанням річної фінансової звітності в період 2 місяців до дати балансу. При цьому перевіряють їх правильність і обґрунтованість (п.п. 8.1 розд. ІІІ Положення № 879).

Пункт 8 розд. ІІІ Положення № 879 вказує також на необхідність проведення інвентаризації резервів, у тому числі резерву сумнівних боргів.

Нагадаємо: резерв сумнівних боргів створюють у порядку, передбаченому пп. 8 — 10 П(С)БО 10, за наявності на дату балансу поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом* (крім придбаної та призначеної для продажу) і щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Підставою для визнання в бухгалтерському обліку резерву сумнівних боргів є складений підприємством первинний документ (розрахунок резерву) із зазначенням реквізитів, передбачених ст. 9 Закону № 996 і п. 2.4 Положення № 88.

* Визначення фінансових активів наведено в п. 4 П(С)БО 13. Виходячи з положень цього пункту передоплату, у рахунок якої мають бути поставлені товари (роботи, послуги), не вважають фінансовим активом.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більше, ніж сума дебіторської заборгованості на цю саму дату

Для обліку резерву сумнівних боргів призначено однойменний рахунок 38.

Щоб правильно проінвентаризувати забезпечення і резерви, ураховуйте такі вимоги:

1. Залишок забезпечення на оплату відпусток (у тому числі відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум) станом на кінець звітного року розраховують відповідно до норм п.п. 8.2 розд. ІІІ Положення № 879. А саме, виходячи з кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати їх праці. При цьому середньоденну зарплату визначають відповідно до Порядку № 100.

Зауважимо: оскільки щомісячний розмір цього забезпечення п. 14 П(С)БО 11 приписує розраховувати за іншим алгоритмом, можна не сумніватися, що в результаті інвентаризації виникне необхідність або донарахувати суму забезпечення, або сторнувати.

Більше про забезпечення на оплату відпусток ви можете дізнатися із спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 33, с. 122.

2. При інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років, у тому числі відрахувань на державне соціальне страхування з цих сум, уточнюють розмір забезпечення, який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди і підлягає віднесенню на витрати (п.п. 8.3 розд. ІІІ Положення № 879).

3. Якщо в результаті інвентаризації встановлено, що в майбутньому відсутня ймовірність вибуття активів для погашення зобов’язань, то

сума створеного забезпечення підлягає сторнуванню

4. Інвентаризація резерву сумнівних боргів полягає в перевірці обґрунтованості визначення суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу застосування методу розрахунку резерву сумнівних боргів, встановленого відповідно до облікової політики підприємства (п.п. 8.5 розд. ІІІ Положення № 879).

Для відображення результатів інвентаризації забезпечень майбутніх витрат і платежів спеціально розробленої форми акта не існує, як немає її і для відображення результатів інвентаризації резервів. Але це не проблема — ви легко можете розробити власні форми.

До акта інвентаризації мають бути включені суми забезпечень (за видами) та резерву сумнівних боргів разом з відповідними розрахунками, а також суми забезпечень і резервів за даними бухобліку (п.п. 8.6 розд. ІІІ Положення № 879).

Зразок заповнення Акта інвентаризації забезпечень майбутніх витрат і платежів наведений нижче.

img 2

висновки

  • Інвентаризаційна комісія виявляє розбіжності між фактичною сумою витрат (доходів) майбутніх періодів та їх сумою за даними бухгалтерського обліку.

  • Залишок забезпечення на оплату відпусток станом на кінець звітного року визначають виходячи з кількості днів невикористаної працівниками щорічної відпустки та середньоденної оплати їх праці.

  • При інвентаризації резерву сумнівних боргів перевіряють обґрунтованість визначення суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу застосування методу розрахунку резерву сумнівних боргів, установленого відповідно до облікової політики.

  • Якщо в результаті інвентаризації встановлено, що в майбутньому відсутня ймовірність вибуття активів для погашення зобов’язань, сума створеного забезпечення підлягає сторнуванню.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі