Теми статей
Обрати теми

Амортизація «в нуль»: рятуємо об’єкти ОЗ

Дзюба Наталія, податковий експерт
Ось і дослужилися — ваші об’єкти основних засобів (ОЗ) замортизовані «в нуль» або їх залишкова вартість ось-ось набуде нульового значення. Що робити з такими «трудягами»? Чи можна продовжувати використовувати далі? Якщо так, то за яких умов? Дамо ділові ради.

Як поступити з нульовим об’єктом ОЗ?

Коли об’єкт основних засобів повністю замортизовано, то це ще не є основою для його списання.

Адже основні засоби списуються з балансу в чітко застережених випадках: якщо вибувають внаслідок продажу, дарування, нестачі, ліквідації або з інших причин перестають відповідати критеріям визнання активом ( п. 33 П(С)БО 7, п. 40 Методрекомендацій № 561).

Тому з ходу позбавлятися амортизованого об’єкта ОЗ не можна, адже він ще може вірно послужити підприємству, та ще й не один рік. Головне тут — спершу перевірити і визначитися, годиться він для подальшої експлуатації чи ні.

Зайнятися цим повинна постійно діюча на підприємстві інвентаризаційна комісія. Фахівці зі складу комісії повинні оглянути об’єкт і винести відповідне рішення.

І якщо замортизований об’єкт, як і раніше, відповідає критеріям активу/основних засобів (тобто використовується підприємством для отримання майбутніх економічних вигод, пп. 4, 6 П(С)БО 7), то підприємство має право й надалі продовжувати його експлуатувати. Проте для цього слід провести додаткові процедури.

Продовжуємо експлуатувати — проводимо дооцінку

Один із варіантів подальшої експлуатації об’єкта, що обнулився, — провести його дооцінку. Детальніше про неї див. на с. 31 цього номера. Тут же тільки зазначимо основне.

1. Переоцінена залишкова вартість нульового об’єкта визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості. Суму зносу не змінюємо. Обов’язково слід визначити ліквідаційну вартість об’єкта.

2. Суму дооцінки включаємо до складу капіталу в дооцінках (тобто обліковуємо на субрахунку 411).

3. Дані про переоцінку відображаємо в інвентарній картці обліку ОЗ (типової ф. № ОЗ-6, затвердженої наказом № 352), Книзі обліку ОЗ, Відомостях обліку необоротних активів і зносу.

4. Амортизуємо дооцінений об’єкт. Паралельно і пропорційно нарахованій амортизації списуємо дооцінку до складу нерозподіленого прибутку (Дт 411 — Кт 441), якщо цей метод списання обрано вами в наказі про облікову політику.

5. І ще один важливий момент: дооцінивши замортизований об’єкт ОЗ, перевірте, чи не сплив строк його корисного використання, що дуже важливо для його подальшої амортизації. Якщо він так само добіг кінця, його доведеться продовжити. Як це зробити — буде далі. Розглянемо приклад.

Приклад. Прийнято рішення дооцінити об’єкт ОЗ групи «Машини та обладнання» з нульовою залишковою вартістю. Первісна вартість і сума зносу на момент дооцінки становлять 35000 грн. Справедлива вартість об’єкта на момент переоцінки становить 20000 грн., ліквідаційна вартість установлена в розмірі 200 грн. Строк корисного використання продовжено на 5 років. Переоцінена залишкова вартість: (35000 грн. + + 20000 грн.) - 35000 грн. = 20000 грн.

Облік дооцінки замортизованого об’єкта ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Проведено дооцінку об’єкта основних засобів

104

411

20000

2

Нараховано суму амортизації за дооціненим об’єктом

23, 91, 92, 93, 94

131

330*

3

Одночасно в сумі нарахованої амортизації списано дооцінку до складу нерозподіленого прибутку

411

441

330

* Сума амортизації за місяць становить: (20000 грн. - 200 грн.) : 5 років: 12 місяців = 330 грн.

У податковому обліку у малодохідников проведена дооцінка об’єкта, що обнулився, в періоді її проведення фінрезультат не змінює. А ось пізніше, за рахунок дооцінки з’явиться сума амортизації об’єкта, що нараховується, а вона, потрапляючи до бухгалтерських витрат, зменшить фінрезультат.

Високодохідникам і малодохідникам, які вирішили коригувати свій фінрезультат на різниці, доведеться прийняти до відома приготовану уціночно-дооціночну різницю. Фінрезультат до оподаткування зменшують на суму дооцінки ОЗ у межах заздалегідь віднесених до витрат уцінки ОЗ відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ ( п. 138.2 ПКУ).

Але звичайна дооцінка (без попередньої уцінки) різницю не формує

Звичайна дооцінка податковому обліку не зашкодить. Вона не увійде до об’єкта оподаткування. При цьому повинна поступово лягти на витрати через амортизацію. Дооцінка замортизованого об’єкта ОЗ не створить і амортизаційну різницю. Адже після дооцінки в об’єкта ОЗ з’явиться вартість, яка амортизується, і в податковому обліку. Хоча з цього приводу є нехороша думка податківців (див. лист ДФСУ від 20.07.2015 р. № 15174/6/99-99-19-02-02-15).

Продовжуємо експлуатувати — збільшуємо строк використання

Бажаючи й надалі використовувати замортизований об’єкт, ви можете цілком обійтися без його дооцінки, а просто обліковувати замортизований об’єкт тільки за кількістю.

Про те, що об’єкт ще використовується, підтвердять дані кількісного обліку — інвентарна картка обліку основних засобів, а також Книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів і зносу. При цьому на рахунках 10 і 13 і надалі значитимуться первісна вартість і сума зносу в рівній сумі.

Але (!) продовжуючи використовувати повністю замортизований об’єкт ОЗ (чекаючи від нього економічну вигоду), важливо продовжити строк його корисного використання

Згідно з п. 25 П(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ передивляється в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Як же реалізувати його продовження?

Перший крок у такій справі — визначення «додаткового» строку корисного використання об’єкта ОЗ. Рішення про строк корисного використання приймає спеціально створена для цього на підприємстві комісія (постійно діюча на підприємстві інвентаризаційна комісія). Обмежень щодо строку тут немає. Просто головне на момент перегляду — врахувати ( п. 24 П(С)БО 7):

— очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

— фізичний і моральний знос;

— правові або інші обмеження за строками використання об’єкта та інші фактори.

Причому продовження строку служби і для податкових цілей може бути будь-яким, (!) без урахування мінімально допустимих строків амортизації, наведених у п.п. 138.3.3 ПКУ. Адже мінімальні строки за замортизованим об’єктом уже реалізовані. І в цій ситуації має місце їх продовження, а не повторне встановлення. Це важливо для високодохідників, а також платників, які вирішили в податкових цілях коригувати фінрезультат на різниці. Для цих цілей вони ведуть окремий податковий облік об’єктів ОЗ, розраховують податкову амортизацію.

Зверніть увагу! Оскільки форми первинних документів з обліку ОЗ, затверджені в установленому порядку, не містять реквізитів для відображення строків корисного використання (експлуатації) основних засобів, то вони мають бути встановлені в розпорядчому акті (наказі, розпорядженні), прийнятому підприємством у відповідному порядку (див. лист Мінфіну
від 08.08.2012 р. № 31-08410-07-10/19584
.

Тому другий крок — продовження строку корисного використання підкріплюємо розпорядчим документом — наказом по підприємству ( п. 23
П(С)БО 7
). У наказі обов’язково посилаємося на рішення експертної комісії.

Майте на увазі! Продовження строку корисного використання для цілей бухобліку є зміною облікової оцінки і не вплине на минулі періоди. Перераховувати нараховану раніше амортизацію основного засобу не треба ( п. 25 П(С)БО 7 і п. 8 П(С)БО 6).

Третій крок — починаючи з наступного місяця після прийняття рішення продовжити строк і його документування, суму амортизації слід нараховувати вже виходячи з нового строку корисного використання ( п. 25 П(С)БО 7). Суму амортизації визначають виходячи із залишкової вартості і нового строку використання.

А оскільки в нашому випадку залишкова вартість об’єкта ОЗ дорівнює нулю, то нараховувати амортизацію впродовж продовженого строку корисного використання не доведеться.

«Опора» для витратників і поліпшень

Продовження строку служби замортизованого об’єкта ОЗ буде важливим доказом того, що ви використовуєте його і він у вас може значитися на балансі.

Зі спокійною душею зможете надалі проводити, скажімо, і його поліпшення або модернізацію. При цьому

ніякого окремого додаткового об’єкта, пов’язаного з поліпшенням (модернізацією) замортизованого об’єкта ОЗ, створювати не потрібно

Адже поліпшуваний (модернізований) об’єкт, як і раніше (!), значиться на балансі. У такому разі, керуючись п. 14 П(С)БО 7, витрати на поліпшення об’єкта (модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо) збільшать його первісну вартість. А оскільки з’явиться вартість, яка амортизується, то, відповідно, з наступного місяця підприємство повинне буде нараховувати за таким об’єктом амортизацію.

Чудово будуть підкріплені і витрати, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом такого об’єкта ОЗ. Особливо це важливо для нормованих експлуатаційних витрат.

Як варіант того, що робити із замортизованим об’єктом ОЗ, підприємство може продати його або ліквідовувати. Але про те, як це реалізувати в обліку, ви зможете дізнатися вже з наступного тематичного номера, присвяченого вибуттю ОЗ.

висновки

  • Придатний для подальшої експлуатації об’єкт ОЗ можна дооцінити. Дооцінка замортизованого об’єкта хоч і вигідна, але її проведення все ж потребує певних грошово-процедурних «вкладень».

  • Оптимальний варіант — вести кількісний облік замортизованого об’єкта, продовживши наказом строк його експлуатації.

  • Продовживши «життя» об’єкта, підприємство зі спокійною душею зможе надалі враховувати його поліпшення, а також витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі