Теми статей
Обрати теми

Енциклопедія бухобліку (частина 3). 1. Облік грошових коштів

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Лютий, 2016/№ 14
Друк
У руках ви тримаєте черговий спецвипуск журналу з серії «Енциклопедія бухобліку». У цьому номері ми підготували для вас цілий калейдоскоп різноманітних господарських ситуацій, серед яких, без сумніву, кожен знайде щось корисне для себе. Перш за все розберемося з обліком грошових коштів. Як обліковувати надходження та вибуття готівки і безготівкових грошей? Які нюанси обліку іноземної валюти? Як відображати грошові кошти в дорозі? Тут ви отримаєте відповіді на всі ці запитання.
Особливу увагу приділимо обліку доходів і витрат, а також результатів діяльності, що визначаються на їх підставі. У тому числі ви зможете дізнатися про відображення доходів і витрат майбутніх періодів. Крім того, у цьому номері розглянемо порядок обліку різних видів розрахунків: з постачальниками і підрядниками, з покупцями і замовниками, з працівниками підприємства, за претензіями, за кредитами і депозитами, за податками та зборами тощо. Уся інформація викладена в доступній формі та супроводжується практичними прикладами. Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная та податковий експерт Наталія Чернишова.

Роль грошових коштів у господарській діяльності підприємств важко переоцінити. Вони беруть участь у безлічі операцій, здійснюваних суб’єктами господарювання. Це придбання та продаж товарів, виплата заробітної плати працівникам, сплата податків і зборів, здійснення внесків до статутного капіталу та багато інших господарських операцій. Тому саме грошові кошти відкриватимуть нашу сьогоднішню «виставу». У цьому розділі спецвипуску ми говоритимемо про те, як правильно відображати в обліку операції з готівкою та безготівковими грошовими коштами, а також коштами в дорозі.

1.1. Грошові кошти в національній валюті

Готівка

img 1

Незважаючи на те що стрімкий розвиток безготівкових розрахунків все більше й більше «вбиває готівку», залишаючи її позаду технічного прогресу, готівкові розрахунки все ж іще «борються за життя» і найближчими роками «капітулювати» не збираються. Тому більшість суб’єктів господарювання так чи інакше використовують у своїй діяльності готівкові грошові кошти.

Основним документом, що регулює порядок здійснення операцій з готівкою (тобто касових операцій), є Положення № 637. Воно визначає касові операції як операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням та видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку ( п. 1.2 Положення № 637).

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній валюті в касі підприємства передбачено субрахунок 301 «Готівка в національній валюті»

Надходження готівкових грошових коштів до каси відображають за дебетом субрахунку 301 на підставі даних прибуткових касових ордерів типової форми № КО-1 ( додаток 2 до Положення № 637). У свою чергу, видачу готівки з каси підприємства показують за кредитом субрахунку 301 на підставі інформації, що міститься у видаткових касових ордерах типової форми № КО-2 ( додаток 3 до Положення № 637) та у відомостях на виплату грошей ( додаток 1 до Положення № 637).

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж товарів у роздріб, реалізація квитків, оплата послуг зв’язку тощо), до рахунка 30 «Готівка» відкривають додатковий субрахунок, наприклад 303 «Готівка в національній валюті в операційній касі».

Безготівкові грошові кошти

Основним документом, що регулює операції з грошовими коштами на рахунках у банках у національній валюті, є Інструкція № 22. Згідно з п. 1.4 цієї Інструкції безготівкові розрахунки — це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою до каси банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки здійснюються банком на підставі розрахункових документів (платіжних доручень, розрахункових чеків тощо) на паперових носіях або в електронному вигляді.

Для бухгалтерського обліку наявності та руху безготівкових грошових коштів у національній валюті використовують такі субрахунки до рахунка 31 «Рахунки в банках»:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Окремо зупинимося на субрахунку 315. Він призначений для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритому платнику податків у Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або в органі Казначейства згідно із законодавством, тощо.

Таким чином, тут відображають кошти на відкритих у Казначействі ПДВ-рахунках. Сільгосппідприємства обліковують на субрахунку 315 акумульовані на спецрахунку суми ПДВ.

Крім того, на наш погляд, тут же слід показувати рух коштів на рахунках, відкритих роботодавцями для отримання від Фонду соціального страхування допомог, призначених застрахованим особам.

За дебетом перелічених субрахунків рахунка 31 відображають надходження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Кореспонденцію рахунків за найпоширенішими господарськими операціями, пов’язаними з надходженням та вибуттям грошових коштів у національній валюті, представимо в табл. 1.1 і 1.2 (див. с. 6) відповідно.

Таблиця 1.1. Облік надходження грошових коштів у національній валюті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості з фінансової оренди

301, 311

181

2

Отримано грошові кошти за довгостроковими векселями

301, 311

182

3

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості працівників за довгостроковою позикою

301, 311

183

4

Отримано грошові кошти за короткостроковими векселями

301, 311

341

5

Отримано від покупця оплату за відвантажену раніше продукцію, товари (виконані роботи, надані послуги)

301, 311

361

6

Повернено аванс, раніше виданий постачальнику товарів (робіт, послуг)

301, 311

371

7

Повернено підзвітною особою до каси підприємства залишок невитрачених підзвітних сум

301

372

8

Отримано дивіденди, проценти, роялті

301, 311

373

9

Отримано грошові кошти, стягнуті з постачальників, підрядників та інших організацій, в погашення заборгованості за пред’явленими претензіями, а також суми штрафів, пені, неустойок

301, 311

374

10

Отримано грошові кошти як відшкодування винною особою заподіяної шкоди

301, 311

375

11

Отримано до каси підприємства грошові кошти від працівників як компенсацію вартості путівки, телефонних переговорів тощо

301

377

12

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості з оренди, за продані підприємством необоротні активи, за продаж частки у статутному капіталі іншого підприємства і від інших дебіторів

301, 311

377

13

Зараховано на поточний рахунок у національній валюті кошти, отримані від продажу іноземної валюти

311

377

14

Отримано грошові кошти від Фонду соціального страхування (наприклад, на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності)

315

378

15

Отримано від засновника підприємства грошові кошти в сумі, що перевищує його частку у статутному капіталі (без рішення про збільшення статутного капіталу)

301, 311

422

16

Отримано грошові кошти від перепродажу акцій (часток)

301, 311

451 (452)

17

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості засновника за внеском до статутного капіталу

301, 311

46

18

Отримано грошові кошти для здійснення заходів цільового фінансування

301, 311

48

19

Отримано довгостроковий кредит (позику)

301, 311

501, 505

20

Відображено розміщення довгострокових облігацій за номінальною вартістю

301, 311

521

21

Відображено суму отриманої премії (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю)

301, 311

522

22

Отримано грошові кошти як довгострокову фінансову допомогу на поворотній основі

301, 311

55

23

Отримано короткостроковий кредит банку на поточний рахунок підприємства

311

601

24

Отримано грошові кошти за повернений постачальнику товар

301, 311

631

25

Зараховано на поточний рахунок суми надмірно сплачених податків, зборів, обов’язкових платежів, бюджетного відшкодування з ПДВ

311

641, 642

26

Повернено до каси підприємства надмірно видану працівнику підприємства заробітну плату

301

661

27

Повернено працівником суму надмірно виданої допомоги по тимчасовій непрацездатності

301

663

28

Отримано грошові кошти як попередню оплату (з урахуванням ПДВ)

301, 311

681

29

Отримано грошові кошти в порядку внутрішніх розрахунків з дочірніми та асоційованими підприємствами

301, 311

682

30

Отримано грошові кошти в порядку внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями або господарствами, виділеними на окремий баланс

301, 311

683

31

Отримано грошові кошти в оплату вартості передплати газет, журналів, періодичних і довідкових видань; виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентську плату за користування засобами зв’язку, авансові орендні платежі тощо

301, 303, 311

69

32

Отримано грошові кошти (з урахуванням ПДВ) від реалізації:

— готової продукції

301, 303, 311

701

— товарів

702

— робіт і послуг

703

33

Отримано грошові кошти в оплату вартості реалізованих оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу) (з урахуванням ПДВ)

301, 303, 311

712

34

Отримано суму орендної плати за майно, надане в операційну оренду (з урахуванням ПДВ)

301, 303, 311

713

35

Оприбутковано суму надлишків грошових коштів, виявлену в результаті інвентаризації

301, 303

719

36

Отримано проценти на залишки коштів, розміщених на поточному рахунку в банку

311

719

37

Отримано проценти на залишки коштів на депозитних рахунках до запитання

313

719

38

Отримано проценти за строковими депозитними вкладами

313

733

Таблиця 1.2. Облік вибуття грошових коштів у національній валюті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Інвестовано грошові кошти в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств

14

301, 311

2

Придбано грошові документи (поштові марки, проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо)

331

301, 311

3

Придбано поточні фінансові інвестиції

35

301, 311

4

Повернено покупцю або замовнику раніше отримані від нього грошові кошти при поверненні ним товарів

361

301, 311

5

Сплачено аванс постачальнику (підряднику)

371

301, 311

6

Видано готівку з каси у підзвіт

372

301

7

Відображено використання/зняття в банкоматі грошових коштів з корпоративної платіжної картки підзвітною особою

372

313

8

Сплачено авансом орендні платежі, страховий поліс, передплату періодичних і довідкових видань

39

301, 311

9

Здійснено викуп акцій (часток) у акціонерів (учасників) підприємства

451 (452)

301, 311

10

Повернено невикористані грошові кошти, раніше отримані для цільового фінансування

48

301, 311

11

Погашено суму довгострокового кредиту (позики)

501, 503, 505

301, 311

12

Погашено довгострокові векселі

511

301, 311

13

Погашено довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

301, 311

14

Погашено зобов’язання за довгостроковою фінансовою орендою

531

301, 311

15

Повернено довгострокову фінансову допомогу на поворотній основі

55

301, 311

16

Погашено короткострокові позики

601, 603, 605

301, 311

17

Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

301, 311

18

Погашено заборгованість, забезпечену короткостроковим векселем

621

301, 311

19

Погашено заборгованість перед постачальниками та підрядниками за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги

631

301, 311

20

Перераховано грошові кошти в погашення заборгованості за податками, зборами, обов’язковими платежами

641, 642

311

21

Перераховано грошові кошти в погашення заборгованості підприємства зі страхування

65

311

22

Здійснено виплату працівникам:

— заробітної плати

661

301, 311

— депонованої заробітної плати

662

— допомоги по тимчасовій непрацездатності

663

301, 315

23

Погашено заборгованість за дивідендами перед засновниками (учасниками) підприємства

671

301, 311

24

Виплачено засновнику (учаснику) вартість частини активів підприємства у зв’язку з його виходом зі складу засновників

672

301, 311

25

Повернено аванс, отриманий раніше від покупців і замовників (з урахуванням ПДВ)

681

301, 311

26

Погашено заборгованість перед дочірніми та асоційованими підприємствами

682

301, 311

27

Погашено заборгованість перед виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс

683

301, 311

28

Сплачено нараховані проценти за користування майном, отриманим у лізинг, позиковими грошовими коштами, товарами, отриманими у кредит

684

301, 311

29

Погашено грошовими коштами іншу кредиторську заборгованість

685

301, 311

30

Оплачено витрати підприємства, що належать до загальновиробничих витрат

91

301, 311

31

Використано грошові кошти на адміністративні цілі

92

301, 311

32

Оплачено витрати підприємства, пов’язані зі збутом продукції

93

301, 311

33

Відображено нестачу грошових коштів, виявлену в результаті інвентаризації

947

301, 303

34

Сплачено штрафи, пені, неустойки, визнані підприємством

948

301, 311

35

Оплачені витрати підприємства, що належать до інших витрат операційної діяльності, зокрема витрати житлово-комунальних та обслуговуючих господарств

949

301, 311

Грошові кошти можуть не тільки прибувати на підприємство і вибувати з нього, а ще й переходити з готівкової форми в безготівкову і навпаки, а також кочувати між різними рахунками підприємства. Як відобразити такі перетворення грошових коштів у національній валюті на рахунках бухгалтерського обліку, див. у табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Облік руху грошових коштів у національній валюті між рахунками (субрахунками) їх обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Оприбутковано до каси підприємства виручку, здану операційною касою

301

303

2

Оприбутковано до каси грошові кошти, отримані з поточного рахунка підприємства в банку

301

311

3

Оприбутковано до каси грошові кошти, отримані з інших рахунків підприємства в банку (наприклад, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що підлягають видачі працівникам)

301

313, 315

4

Видано до операційної каси розмінну монету

303

301

5

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок з каси підприємства

311

301

6

Надійшли на поточний рахунок підприємства грошові кошти з інших рахунків підприємства в банку

311

313

7

Повернено надмірно перераховані кошти зі спецрахунку з ПДВ на поточний банківський рахунок платника за заявою

311

315

8

Зараховано на поточний рахунок підприємства грошові кошти в дорозі (наприклад, повернено невикористані грошові кошти, перераховані раніше на купівлю іноземної валюти)

311

333

9

Зараховано грошові кошти з каси на інші рахунки в банку (наприклад, на депозитний або картковий рахунок підприємства)

313

301

10

З поточного рахунка перераховано грошові кошти на інші банківські рахунки підприємства (наприклад, при перерахуванні підзвітних сум на корпоративну картку)

313

311

11

Поповнено грошовими коштами спецрахунок з ПДВ

315

311

12

Унесено до каси банку або поштового відділення готівкові грошові кошти для подальшого їх зарахування на поточні або інші рахунки підприємства

333

301

13

Перераховано грошові кошти на купівлю іноземної валюти

333

311

1.2. Грошові кошти в іноземній валюті

Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про операції з готівковими грошовими коштами в іноземній валюті в касі підприємства Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 302 «Готівка в іноземній валюті». На підприємствах, де працюють операційні каси (зокрема, для обміну валют), відкривають додатковий суб­рахунок до рахунка 30, наприклад 304 «Готівка в іноземній валюті в операційній касі».

У свою чергу, для обліку безготівкових грошових коштів в іноземній валюті на рахунках у банках використовують такі субрахунки рахунка 31:

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»;

316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті». На цьому субрахунку обліковують грошові кошти в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі кошти, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.

До зазначених вище субрахунків доцільно вводити субрахунки нижчого рівня в розрізі кожного виду використовуваних валют, наприклад:

3021 «Готівка в доларах США»;

3022 «Готівка в євро»;

3121 «Поточні рахунки в доларах США»;

3122 «Поточні рахунки в євро» тощо

За дебетом субрахунків обліку грошових коштів в іноземній валюті відображають надходження цих коштів, за кредитом — їх використання.

Зверніть увагу: інвалютні кошти обліковують як безпосередньо в тій іноземній валюті, в якій здійснюються розрахунки та платежі, так і в грошовій одиниці України. При цьому дотримуйтеся норм спеціального інвалютного П(С)БО 21.

Згідно з п. 5 цього стандарту операції в іноземній валюті при первісному визнанні перераховують у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції. Операції за безготівковими розрахунками в іноземній валюті підприємство може відображати у валюті звітності в сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, якщо це не суперечить вимогам податкового та митного законодавства.

Під валютним курсом розуміють установлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни

Переважно операції, наведені в табл. 1.1 — 1.3, можуть здійснюватися і з грошовими коштами в іноземній валюті. Тільки при їх обліку замість субрахунків 301, 311 і 313 використовують субрахунки 302, 312 і 314 відповідно. Наприклад, якщо надходження на поточний рахунок підприємства довгострокового кредиту банку в національній валюті відображають проводкою: Дт 311 — Кт 501, то отриманий довгостроковий кредит банку в інвалюті показують так: Дт 312 — Кт 502. Тому повторюватися тут не будемо, а звернемо вашу увагу на специфічні нюанси обліку інвалюти.

Так, певні особливості передбачено законодавством для зарахування на поточний рахунок підприємства інвалютних надходжень із-за кордону. Зазначені кошти банк спочатку зараховує на розподільчий рахунок*. Бухгалтерський облік цих сум підприємства ведуть на субрахунку 316.

* Перелік валютних надходжень, які зараховують на поточний рахунок підприємства через розподільчий рахунок, установлено п.п. «а» п. 5.3 Інструкції № 492. У свою чергу, випадки надходження валюти безпосередньо на поточний рахунок наведено в п.п. «б» цього самого пункту Інструкції.

Надалі 75 % таких надходжень підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України (далі — МВРУ)** (п. 2 постанови № 863). 25 %, що залишилися, зараховують на поточний валютний рахунок підприємства наступною проводкою: Дт 312 — Кт 316.

** Крім надходжень, перелічених в абзацах четвертому — вісімнадцятому п. 2 постанови № 863.

Детальніше про облік продажу іноземної валюти ми поговоримо пізніше. А зараз розглянемо особливості обліку курсових різниць.

Курсові різниці

Грошові кошти в іноземній валюті (як у готівковій, так і в безготівковій формі) є монетарною статтею балансу ( п. 4 П(С)БО 21). А це означає, що за ними необхідно визначати курсові різниці.

Нагадаємо: курсова різниця є різницею між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах ( п. 4 П(С)БО 21). При цьому, як ми зазначали раніше, під валютним курсом розуміють курс, установлений НБУ.

Відповідно до п. 8 П(С)БО 21

курсові різниці визначають за монетарними статтями в іноземній валюті на дату балансу і на дату здійснення господарської операції (у її межах або за всією статтею***)

*** Відповідно до облікової політики.

Доходи та витрати від операційних курсових різниць за готівковою та безготівковою інвалютою на дату її списання і на дату балансу відображають таким чином (див. табл. 1.4 на с. 10):

Таблиця 1.4. Відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць

Характер різниці

Критерії визначення

Відображення в обліку

Додатна

Курс НБУ на дату балансу або на дату вибуття інвалюти вищий за курс, за яким інвалюта значиться на балансі

Субрахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

Від’ємна

Курс НБУ на дату балансу або на дату вибуття інвалюти нижчий за курс, за яким інвалюта значиться на балансі

Субрахунок 945 «Втрати від операційної курсової різниці»

Купівля інвалюти

Підприємства, які бажають придбати іноземну валюту, звертаються для цього до уповноваженого банку. Купівля валюти здійснюється за комерційним курсом, що діє на МВРУ. На баланс же інвалюта зараховується виключно за курсом НБУ. Звичайно, виникає різниця оцінки валюти за офіційним курсом НБУ і за комерційним курсом.

Запам’ятайте:

це не курсова різниця, а різниця між балансовою вартістю валюти і вартістю її придбання

Розглянемо, як таку різницю відображають в обліку (див. табл. 1.5).

Таблиця 1.5. Відображення в обліку різниць, що виникають при купівлі інвалюти

Характер різниці

Критерії визначення

Відображення в обліку

Від’ємна

Курс НБУ на момент купівлі інвалюти нижчий за курс МВРУ

Субрахунок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»

Додатна

Курс НБУ на момент купівлі інвалюти вищий за курс МВРУ

Субрахунок 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти»

Порядок обліку придбання валюти наочно наведено у прикладі 1.1.

Приклад 1.1. 08.02.2016 р. підприємство через уповноважений банк придбало $12000. Курс НБУ на цю дату — 23,80 грн./$ (умовно), курс МВРУ — 24,50 грн./$.

Для купівлі інвалюти банку було перераховано 300000,00 грн.

Комісійна винагорода банку становить 500,00 грн.

Покажемо, як відобразити таку купівлю інвалюти в обліку (див. табл. 1.6).

Таблиця 1.6. Облік купівлі іноземної валюти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

1

Перераховано уповноваженому банку кошти на купівлю інвалюти

333

311

300000,00

2

Зараховано придбану іноземну валюту на поточний валютний рахунок підприємства ($12000 х 23,80 грн./$)

312

333

$12000

285600,00

3

Відображено суму комісійної винагороди банку

92

685

500,00

685

333

4

Відображено різницю між комерційним курсом, за яким іноземну валюту придбано на МВРУ, та курсом НБУ ($12000 х (24,50 грн./$ - 23,80 грн./$))

942

333

8400,00

5

Повернено залишок коштів на поточний рахунок підприємства

311

333

5500,00

Продаж інвалюти

З придбанням інвалюти розібралися. А що ж відбувається в обліку при її продажу? Перш за все зауважимо, що підприємства продають валюту на МВРУ за комерційним курсом. У зв’язку з цим знову ж таки виникають некурсові різниці, тобто різниці в оцінці валюти за курсом її продажу та за курсом НБУ. Таким чином, на день продажу потрібно перерахувати балансову вартість інвалюти і порівняти її з продажною вартістю.

У зв’язку з таким перерахунком, імовірно, виникне ще й курсова різниця. Це станеться, якщо курс НБУ на дату продажу інвалюти відрізнятиметься від курсу НБУ, за яким така валюта значиться на балансі (детальніше див. на с. 9).

Про відображення в бухобліку некурсових різниць, що виникають при продажу інвалюти, розповість табл. 1.7.

Таблиця 1.7. Облік продажу інвалюти

Характер різниці

Критерії визначення

Відображення в обліку

Додатна

Курс МВРУ на момент купівлі інвалюти вищий за курс НБУ

Субрахунок 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти»

Від’ємна

Курс МВРУ на момент купівлі інвалюти нижчий за курс НБУ

Субрахунок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»

Приклад 1.2. Підприємство 17.12.2015 р. отримало від покупця-нерезидента на розподільчий рахунок передоплату за продукцію власного виробництва в сумі $10000 (курс НБУ на цю дату — 23,63 грн./$*).

* Тут і далі — курс умовний.

Отриману іноземну валюту наступного дня 18.12.2015 р. списано з розподільчого рахунка (курс НБУ на цю дату — 23,66 грн./$) у зв’язку з:

1) продажем 75 % валютної виручки на МВРУ за комерційним курсом 24,10 грн./$. Виручку від продажу іноземної валюти того ж дня зараховано на поточний рахунок підприємства в національній валюті;

2) зарахуванням 25 % іноземної валюти на поточний валютний рахунок підприємства.

Комісійна винагорода банку за здійснену операцію — 500 грн.

Іноземна валюта, що надійшла на поточний валютний рахунок підприємства, на кінець кварталу (на 31.12.2015 р.) не використана. Курс НБУ на цю дату — 23,64 грн./$.

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображають так (див. табл. 1.8 на с. 12):

Таблиця 1.8. Облік продажу іноземної валюти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Отримання інвалюти у вигляді передоплати за продукцію на розподільчий рахунок

(курс НБУ на 17.12.2015 р. — 23,63 грн./$)

1

Надійшла від нерезидента передоплата за продукцію за експортним контрактом на розподільчий рахунок підприємства

316

681

$10000

236300,00

Списання іноземної валюти з розподільчого рахунка

(курс НБУ на 18.12.2015 р. — 23,66 грн./$)

а) у зв’язку з обов’язковим продажем валюти

2

Відображено додатну курсову різницю за розподільчим рахунком ($10000 х (23,66 грн./$ - 23,63 грн./$))

316

714

300,00

3

Перераховано з розподільчого рахунка 75 % інвалюти для продажу

334

316

__$7500__

177450,00

4

Зараховано на поточний рахунок у національній валюті кошти, отримані від продажу 75 % іноземної валюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку) ($7500 х 24,10 грн./$ - 500 грн.)

311

377

180250,00

5

Відображено суму комісійної винагороди банку у зв’язку з продажем інвалюти

92

377

500,00

6

Відображено різницю між сумою, вирученою від продажу інвалюти, і балансовою вартістю інвалюти, визначеної за курсом НБУ на дату продажу ($7500 х (24,10 грн./$ - 23,66 грн./$))

377

711

3300,00

7

Відображено залік зобов’язань з продажу іноземної валюти

377

334

177450,00

б) у зв’язку із зарахуванням 25 % інвалюти на поточний рахунок підприємства

8

Зараховано залишок валюти на поточний рахунок підприємства в інвалюті

312

316

$2500

59150,00

Визначення курсової різниці за валютою, що значиться на рахунку в банку на дату балансу

(курс НБУ на 31.12.2015 р. — 23,64 грн./$)

9

Відображено від’ємну курсову різницю за іноземною валютою, що значиться на рахунку в банку ($2500 х (23,64 грн./$ - - 23,66 грн./$))

945

312

50,00

1.3. Грошові кошти в дорозі

Грошові кошти в дорозі є грошовими сумами, внесеними до кас банків, ощадних кас або поштових відділень для подальшого їх зарахування на поточні або інші рахунки підприємства. Тобто це грошові кошти, що належать підприємству, але ще не зараховані на його поточний чи інший рахунок.

Для узагальнення інформації про рух грошових коштів у дорозі служать такі субрахунки рахунка 33 «Інші кошти»:

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

За дебетом субрахунків 333 і 334 відображають надходження грошових коштів у дорозі, за кредитом їх списання після зарахування на відповідний рахунок у банку.

Підставами для прийняття на облік за субрахунками 333 і 334 є квитанції установ банку, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здавання виручки інкасаторам банку.

У табл. 1.9 наведемо найпоширеніші господарські операції з руху грошових коштів у дорозі в національній валюті (обороти за дебетом і кредитом субрахунку 333).

Таблиця 1.9. Облік руху грошових коштів у дорозі в національній валюті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Обороти за дебетом

1

Здійснено інкасацію виручки

333

301

2

Перераховано банку гривні для купівлі валюти

333

311

3

Внесено грошові кошти підзвітною особою до каси банку або надіслані поштою для зарахування на рахунок підприємства

333

372

4

Відображено виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі розрахунку покупцями через платіжний термінал

333

701, 702, 703

5

Відображено додатну різницю між курсом НБУ і курсом МВРУ при купівлі інвалюти

333

711

Обороти за кредитом

1

Зараховано на поточний рахунок підприємства грошові кошти, що перебували в дорозі

311

333

2

Зараховано на поточний рахунок підприємства залишок грошових коштів після купівлі валюти

311

333

3

Зараховано на валютний рахунок придбану банком іноземну валюту

312

333

4

Відображено витрати на сплату комісійної винагороди банку при купівлі іноземної валюти

377, 685

333

5

Відображено від’ємну різницю між курсом НБУ і курсом МВРУ при купівлі інвалюти

942

333

Найпоширеніші господарські операції з руху грошових коштів у дорозі в іноземній валюті (обороти за дебетом і кредитом субрахунку 334) наведено в табл. 1.10. Зверніть увагу: іноземна валюта в дорозі є монетарною статтею балансу. Тому за нею необхідно визначати курсові різниці на дату балансу і на дату здійснення господарської операції (див. с. 9).

Таблиця 1.10. Облік руху грошових коштів у дорозі в іноземній валюті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Обороти за дебетом

1

Перераховано з поточного рахунка іноземну валюту для продажу

334

312

2

Перераховано з розподільчого рахунка валюту для продажу

334

316

3

Відображено курсову різницю від перерахунку грошових коштів у дорозі при збільшенні курсу НБУ

334

714

Обороти за кредитом

1

Зараховано непродану іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті

312

334

2

Відображено залік зобов’язань з продажу іноземної валюти

377

334

3

Відображено курсову різницю від перерахунку грошових коштів у дорозі при зменшенні курсу НБУ

945

334

висновки

  • Готівкові грошові кошти обліковують на відповідних субрахунках рахунка 30, а безготівкові — на відповідних субрахунках рахунка 31.

  • Інвалютні надходження з-за кордону (крім окремих випадків) зараховуються на розподільчий рахунок. Для обліку руху коштів на ньому застосовують субрахунок 316.

  • При купівлі та продажу іноземної валюти, як правило, виникає некурсова різниця — різниця в оцінці валюти за курсом НБУ і за комерційним курсом на дату її купівлі/продажу.

  • На дату списання інвалюти і на дату балансу за нею визначають курсові різниці.

  • Для узагальнення інформації про рух грошових коштів у дорозі використовують суб­рахунки 333 і 334.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі