Енциклопедія бухобліку (частина 3). 10. Розрахунки комітентів та комісіонерів

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2016/№ 14
Особливість договору комісії полягає в тому, що операції здійснюються не самою особою, зацікавленою в їх виконанні, а за її дорученням і за її рахунок іншою особою, яка при цьому діє від свого імені.
Таким чином, сторонами договору комісії є:
— комітент, на користь якого здійснюються операції;
— комісіонер, який здійснює операції на користь комітента.
За надані для комітента послуги комісіонер отримує комісійну винагороду. Розглянемо, як в обліку комітента та комісіонера обліковувати розрахунки за договорами комісії на продаж та на купівлю.

10.1. Договір комісії на продаж

Договір, за яким комітент доручає комісіонеру реалізувати товар, є найпоширенішим видом комісійної торгівлі. Визначимо основні моменти обліку операцій у межах договору комісії на продаж в обох сторін.

Комітент:

1) не списує з балансу передані комісіонеру товари, а відображає їх на субрахунку 283 «Товари на комісії»;

2) на дату відвантаження комісіонером товарів покупцю відображає дохід у розмірі вартості реалізації таких товарів (Дт 361 — Кт 702) і списує їх балансову вартість (Дт 902 — Кт 283);

3) відображає витрати, пов’язані з виплатою комісійної винагороди комісіонеру, у складі витрат на збут (Дт 93) на дату підписання звіту комісіонера та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг.

Комісіонер:

1) відображає товари, отримані від комітента, на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». Що стосується вартості, за якою товар обліковується в позабалансовому обліку комісіонера, то вона зовсім не обов’язково повинна збігатися з обліковою вартістю комітента. Як правило, комісіонер обліковує такий товар за продажною вартістю, тобто за ціною, за якою товар має бути продано покупцю;

2) уключає вартість реалізованих товарів на дату їх відвантаження покупцям до складу своїх доходів (Кт 702). Одночасно з цим дохід від реалізації товарів зменшує на суму надходжень за договором комісії на користь комітента (Дт 704);

3) відображає суму комісійної винагороди у складі доходу в момент підписання звіту та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу списує собівартість посередницьких послуг (Дт 903).

Розглянемо приклад.

Приклад 10.1. Комітент — платник ПДВ за договором комісії на продаж передав комісіонеру — платнику ПДВ товар, балансова вартість якого становить 60000,00 грн. Згідно з договором комісіонер зобов’язався продати його за ціною не нижче 84000,00 грн. (у тому числі ПДВ 14000,00 грн.).

Комісійна винагорода становить 2100,00 грн. (у тому числі ПДВ 350,00 грн.). За умовами договору суму комісійної винагороди посередник утримує з виручки від реалізації товару. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії (собівартість комісійної послуги), склали 1200,00 грн.

Порядок відображення зазначених операцій в обліку комітента і комісіонера покажемо в табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Облік операцій за договором комісії на продаж

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Облік у комітента

1

Відвантажено товар комісіонеру

283

281

60000,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи з передбачуваної ціни продажу товарів)

643

641/ПДВ

14000,00

3

Відвантажено товар комісіонером покупцю та відображено заборгованість комісіонера перед комітентом (на підставі звіту комісіонера)

361

702

84000,00

4

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

702

643

14000,00

5

Списано собівартість реалізованого товару

902

283

60000,00

6

Отримано від комісіонера грошові кошти в оплату за товар (за вирахуванням комісійної винагороди)

311

361

81900,00

7

Відображено податковий кредит з ПДВ з вартості послуг комісіонера (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644

350,00

8

Складено акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

93

685

1750,00

9

Списано відображену раніше суму податкового кредиту з ПДВ

644

685

350,00

10

Здійснено залік заборгованостей

685

361

2100,00

11

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

70000,00

— собівартість реалізованого товару

791

902

60000,00

— витрати у вигляді винагороди комісіонеру

791

93

1750,00

Облік у комісіонера

1

Отримано товари від комітента

024

84000,00*

* У позабалансовому обліку комісіонер відображає прийнятий товар виходячи з його повної вартості з урахуванням ПДВ.

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644

14000,00

3

Відвантажено товари покупцю

361

702

84000,00

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

14000,00

5

Списано вартість реалізованого товару з позабалансового обліку

024

84000,00

6

Складено звіт комісіонера, на підставі якого відображено заборгованість перед комітентом:

— на вартість реалізованого товару без ПДВ

704

685

70000,00

— на суму ПДВ

644

685

14000,00

7

Надійшла оплата за товар від покупця

311

361

84000,00

8

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми комісійної винагороди

643

641/ПДВ*

350,00

* За умовами прикладу комісійну винагороду комісіонер утримує з виручки, а не отримує окремим платежем від комітента. Тому податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми комісійної винагороди безпечніше нарахувати вже на дату отримання від покупця коштів за проданий товар. Річ у тім, що саме ця дата (а не дата підписання акта наданих комісійних послуг) буде для комісіонера першою подією.

9

Перераховано комітенту грошові кошти за реалізований товар (за вирахуванням суми винагороди за посередницьким договором) (84000,00 грн. - 2100,00 грн.)

685

311

81900,00

10

Відображено дохід у сумі комісійної винагороди (за датою складання акта приймання-передачі результатів наданих послуг)

361/к

703

2100,00

11

Списано відображену раніше суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

643

350,00

12

Списано собівартість посередницької послуги

903

23

1200,00

13

Відображено утримання комісійної винагороди

685

361/к

2100,00

14

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

1750,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

1200,00

— дохід від реалізації товарів

702

791

70000,00

— вирахування з доходу

791

704

70000,00

10.2. Договір комісії на купівлю

Згідно з договором комісії на купівлю одна сторона (комісіонер) придбаває за дорученням другої сторони (комітента) товарно-матеріальні цінності за винагороду від свого імені, але за рахунок комітента.

Договір комісії на купівлю використовується в діяльності суб’єктів підприємництва дещо рідше, ніж комісія на продаж. Проте він також досить поширений і має свої облікові особливості.

Перелічимо основні бухгалтерські нюанси операцій у межах договору комісії на купівлю в обох сторін.

Комітент:

1) відображає суми коштів, перераховані комісіонеру на закупівлю ТМЦ або необоротних активів, за дебетом субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

2) зараховує отримане від комісіонера майно до складу запасів (Дт 20, 28 тощо) або необоротних активів (Дт 15) за первісною вартістю;

3) не збільшує на суму комісійної винагороди первісну вартість запасів або необоротних активів, які придбав за сприяння комісіонера. Цю суму він відображає у складі витрат (Дт 949 або 977) за датою затвердження звіту комісіонера або підписання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг.

Комісіонер:

1) відображає майно, придбане для комітента, на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя»;

2) показує суму комісійної винагороди у складі доходу в момент підписання звіту та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу списує собівартість посередницьких послуг (Дт 903).

Розглянемо вищевикладене на прикладі.

Приклад 10.2. За договором комісії комісіонеру доручено придбати товар певної номенклатури, загальна вартість якого не перевищує 54000,00 грн. (у тому числі ПДВ — 9000,00 грн.). Комісіонер виконав доручення комітента. Сума комісійної винагороди становить 2640,00 грн. (у тому числі ПДВ — 440,00 грн.). Зазначену суму перераховано комісіонеру після складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії, склали 660,00 грн.

Покажемо, як такі операції відобразити в обліку комітента та комісіонера (див. табл. 10.2).

Таблиця 10.2. Облік операцій за договором комісії на купівлю

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Облік у комітента

1

Перераховано комісіонеру грошові кошти для купівлі товару

371

311

54000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644

9000,00

3

Отримано товар від комісіонера

281

631

45000,00

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

9000,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

54000,00

6

Підписано акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

949

685

2200,00

7

Відображено податковий кредит з ПДВ виходячи із суми комісійної винагороди (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

685

440,00

8

Перераховано винагороду комісіонеру

685

311

2640,00

9

Віднесено на фінансовий результат витрати у вигляді винагороди комісіонеру

791

949

2200,00

Облік у комісіонера

1

Отримано від комітента грошові кошти для придбання товару

311

685

54000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

9000,00

3

Отримано товар від постачальника

025

54000,00*

* У позабалансовому обліку комісіонера прийнятий товар відображають виходячи з його повної вартості з урахуванням ПДВ.

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644

9000,00

5

Відображено заборгованість перед постачальником за товар

685

631

54000,00

6

Перераховано постачальнику оплату за товар

631

311

54000,00

7

Передано товар комітенту

025

54000,00

8

Списано відображені раніше суми податкового кредиту і податкових зобов’язань з ПДВ

644

643

9000,00

9

Підписано акт наданих посередницьких послуг

361

703

2640,00

10

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

440,00

11

Списано собівартість посередницької послуги

903

23

660,00

12

Отримано на поточний рахунок комісійну винагороду

311

361

2640,00

13

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

2200,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

660,00

висновки

  • Комітент обліковує товари, передані комісіонеру за договором комісії на продаж, на субрахунку 283 «Товари на комісії».

  • Комісіонер відображає товари, отримані від комітента, на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію».

  • В обліку комісіонер одночасно відображає суму комісійної винагороди (Кт 703) і собівартість наданих послуг (Дт 903).

  • Вартість товарів, придбаних для комітента, комісіонер показує на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя».

  • Витрати комітента на виплату комісійної винагороди посереднику відображають у складі витрат звітного періоду.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити