Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період.

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам форми № 2 наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Заповнення форми № 2

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

Розділ I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703

з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:

— наданих знижок;

— вартості повернених раніше проданих товарів;

— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);

— інших податків і зборів, що сплачуються з обороту;

— доходів, які за договорами належать комітентам

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних із розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів з урахуванням відповідних вирахувань. У цьому ж рядку відображають дохід від операційної оренди, якщо основний вид діяльності підприємства — здача майна в оренду, а також дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903

з Дт субрах. 791

Відображають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводять у дужках

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30. Зауважте: до цієї статті, крім виробничої собівартості, уключають також постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають тут балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, основний вид діяльності яких — здача майна в оренду, наводять у цьому рядку фактичну собівартість наданих послуг з оренди.

Валові:

прибуток

2090

Ряд. 2000 - ряд. 2050

Додатний результат

збиток

2095

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме дохід від:

— операційної оренди активів (якщо оренда не є основним видом діяльності);

— операційних курсових різниць;

— відшкодування раніше списаних активів;

— роялті;

— процентів, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках або депозитних рахунках до запитання;

— реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття;

— списання кредиторської заборгованості;

— отриманих безоплатно оборотних активів;

— визнаних штрафів, пені, неустойки тощо

Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 + ряд. 2123

До цієї ж статті включають дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, а також дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Також тут відображають дохід від збільшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (груп вибуття), утримуваних для продажу. Сюди ж уключають доходи, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Зверніть увагу: у цьому рядку дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів.

Додатковий рядок

(Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти за Кт субрах. 710 (крім доходу від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Наводять дохід від зміни вартості активів (інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюються за справедливою вартістю (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають дохід від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, одержаних у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Додатковий рядок (Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування)

2123

Обороти за Кт рах. 71 з Дт субрах. 481

Показують окремо дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до ПКУ (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Відображають загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Показник наводять у дужках

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Наводять витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводять у дужках

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку відображають:

— собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття;

— відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної понад резерв безнадійної дебіторської заборгованості;

— втрати від операційних курсових різниць;

— втрати від знецінення запасів;

— визнані економічні (фінансові) санкції;

— відрахування на забезпечення майбутніх операційних витрат;

— інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Показник наводять у дужках

Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182

У цій статті наводять також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Крім того, тут відображають витрати від зменшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (груп вибуття), утримуваних для продажу. Сюди ж уключають витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Додатковий рядок

(Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти за Дт субрах. 940 (крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від зміни вартості активів (інвестнерухомості, біологічних активів), які оцінюються за справедливою вартістю (у тому числі з ряд. 2180).

Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2180). Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

Додатний результат

збиток

2195

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Наводять дивіденди, проценти (у тому числі отримані за строковими депозитними вкладами) та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

У цьому рядку відображають дохід від:

— реалізації фінансових інвестицій;

— неопераційних курсових різниць;

— зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю (крім підприємств, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами).

Також тут наводять інші доходи, що виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241

У ряд. 2240 відображають також доходи від безоплатного отримання необоротних активів (у сумі, пропорційній нарахованій амортизації), від дооцінки раніше уцінених об’єктів необоротних активів (у межах попередньої уцінки), від відновлення корисності активів (у межах раніше проведених уцінок і зменшень корисності). Крім того, сюди включають дохід у вигляді перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності ( п. 13 П(С)БО 19).

Важливо! Дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів.

Додатковий рядок

(Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти за Кт рах. 74 з Дт субрах. 483

Відображають окремо дохід від отриманої у вигляді грошових коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ (у тому числі з ряд. 2240). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Показують витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, які включають до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Показник наводять у дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображають збиток, понесений у зв’язку з інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі. Показник наводять у дужках

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

У цьому рядку відображають:

— собівартість реалізації фінансових інвестицій;

— втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;

— витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю;

— інші витрати, що виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Показник наводять у дужках

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті)

2275

Відображають прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті. Цю величину розраховують відповідно до вимог П(С)БО 22. Зазначений рядок заповнюють підприємства, які згідно з чинним законодавством зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (див. с. 5). Суму збитку наводять у дужках

Нагадаємо: відповідно до п. 4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків. Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за 3 останні роки, уключаючи звітний.

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 ± ряд. 2275

Додатний результат

збиток

2295

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти за Кт рах. 98 з Дт рах. 79

Відображають суму витрат з податку на прибуток, визначену згідно з П(С)БО 17.

Показник наводять у дужках

Обороти за Кт рах. 79 з Дт рах. 98

Наводять суму доходу з податку на прибуток підприємства відповідно до П(С)БО 17

Єдиноподатники цей рядок не заповнюють. Коментар до заповнення ряд. 2300 форми № 2 див. на с. 31.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Відображають єдиний показник, що включає:

1) прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

2) прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Показник визначають відповідно до П(С)БО 27.

Суму збитку наводять у дужках

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Ряд. 2290 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305 або ряд. 2295 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305

Додатний результат

збиток

2355

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Розділ II. Сукупний дохід

Відповідно до п. 3 розд. І НП(С)БО 1 сукупний дохід уключає зміни у власному капіталі протягом звітного періоду в результаті господарських операцій та інших подій (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками). При цьому під іншим сукупним доходом розуміють доходи і витрати, не включені до фінансових результатів підприємства. Таким чином, у розділі ІІ форми № 2 зазначають ті операції, що вплинули на зміни статей розділу I пасиву форми № 1 (за винятком операцій з власниками) і не були відображені на рах. 79 (з подальшим списанням на рах. 44).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

Показують суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Зверніть увагу: до цього рядка має потрапляти тільки сума дооцінки (уцінки), що збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінку (уцінку) необоротних активів відображають у складі доходів (витрат), її не включають до цього рядка.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти за Дт субрах. 413

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

Наводять суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, визначених згідно з П(С)БО 21.

Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Зокрема, тут показують накопичені курсові різниці щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірним у найближчій перспективі ( п. 9 П(С)БО 21).

Операційні та неопераційні курсові різниці, відображені у складі доходів або витрат, у цьому рядку не відображають. Крім того, до сукупного доходу не включають і, відповідно, не показують у ряд. 2410 курсові різниці від перерахунку зобов’язань учасників при формуванні статутного капіталу, відображені на субрах. 425.

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

2415

Обороти за Кт рах. 41 і 42 мінус обороти за Дт рах. 41 і 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у яких ведуть за методом участі в капіталі. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт субрах. 414, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 414, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Наводять інші зміни у власному капіталі, що не належать до операцій з власниками, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді (не відображені на рах. 79) і не можуть бути наведені в інших статтях розділу ІІ форми № 2. Наприклад, тут відображають вартість безоплатно отриманих необоротних активів. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума ряд. 2400 — 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом

Зверніть увагу: у ряд. 2455 уключають тільки той податок на прибуток, що пов’язаний з операціями, відображеними на рахунках власного капіталу ( п. 4 П(С)БО 17). Тобто податок на прибуток, відображений на рах. 98, тут не показують.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума ряд. 2460 і 2350 (або 2355)

Розділ III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів і товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних), 477 (у частині забезпечень на матеріальне заохочення)

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на оплату відпусток), 472, 477 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на матеріальне заохочення)

Амортизація

2515

Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів і запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474

Звертаємо увагу: у розділі ІІІ форми № 2 не показують:

— внутрішній оборот, тобто витрати, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством;

— собівартість реалізованих товарів і запасів.

Ряд. 2520 можна заповнити за «залишковим принципом», уключивши до нього всі витрати операційної діяльності (обороти за рахунками 23, 91, 92, 93, 94) за вирахуванням витрат, відображених у ряд. 2500, 2505, 2510 і 2515 форми № 2, внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів.

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Розділ IV форми № 2 заповнюють акціонерні товариства, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, уключаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433).

Середньорічна кількість простих акцій

2600

∑(Кількість простих акцій в обігу х Кількість днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році)

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведено в додатку 1 до П(С)БО 24.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Ряд. 2600 форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Ряд. 2350 (або ряд. 2355) форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції) : Ряд. 2600 форми № 2

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скоригований чистий прибуток (збиток) : Ряд. 2605 форми № 2

Скоригований чистий прибуток = Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або ряд. 2355 форми № 2) - Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати податків і процентів), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати), що виникнуть у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій.

Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в додатку 2 до П(С)БО 24.

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачують дивіденди

На практиці у бухгалтерів часто виникають запитання про те, як визначити витрати (дохід) з податку на прибуток, які відображають у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Тому зупинимося на розрахунку показника ряд. 2300 форми № 2.

Так само, як ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» і ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» форми № 1, ряд. 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» річної форми № 2 має бути заповнено з урахуванням вимог П(С)БО 17.

Згідно з цим стандартом витрати (дохід) з податку на прибуток у фінансовій звітності визнають виходячи з величини поточного податку на прибуток і відповідної величини ВПЗ або ВПА. При цьому під поточним податком на прибуток розуміють суму податку, розраховану у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. А отже, перш ніж заповнити ряд. 2300 форми № 2, доведеться розрахувати податок на прибуток відповідно до вимог ПКУ.

Підприємства, які звільнені від сплати податку на прибуток, на наш погляд, поточним податком повинні визнавати суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Нагадаємо: її нараховують проводкою Дт рах. 98 — Кт субрах. 481.

У загальному випадку формула для визначення витрат (доходу) з податку на прибуток у бухобліку (БП) виглядає так:

БП = ПП + ∆ВПЗ - ∆ВПА,

де ПП — поточний податок на прибуток, визначений відповідно до вимог ПКУ;

∆ВПЗ — зміна суми ВПЗ за звітний період, тобто сальдо за Кт рах. 54 на 31.12.2015 р. мінус сальдо за Кт рах. 54 на 01.01.2015 р.;

∆ВПА — зміна суми ВПА за звітний період, тобто сальдо за Дт рах. 17 на 31.12.2015 р. мінус сальдо за Дт рах. 17 на 01.01.2015 р.

Розраховану таким чином величину відображаємо в ряд. 2300 гр. 3 форми № 2. Причому, якщо отримали витрати з податку на прибуток (результат розрахунку згідно з формулою додатний), показник наводять у дужках. Його віднімають при розрахунку чистого фінансового результату. Якщо в результаті розрахунку за формулою отримали від’ємний показник, маємо справу з доходом з податку на прибуток. Цей дохід збільшить чистий прибуток (зменшить чистий збиток).

Урахуйте: не включають до ряд. 2300 форми № 2 поточний податок на прибуток і відстрочені податки, відображені на рахунках власного капіталу згідно з п. 4 П(С)БО 17 (ср. ). Хоча, зауважимо: у 2015 році приклад, що ілюструє цю норму, навести важко. Раніше за рахунок власного капіталу нараховували, зокрема, податок на прибуток від безоплатно отриманих необоротних активів (Дт субрах. 424 — Кт субрах. 641). Проте за правилами ПКУ, що діяли у 2015 році, вартість безоплатно отриманих необоротних активів у момент їх оприбуткування до доходів уже не включали і, відповідно, податок на прибуток від такої операції не нараховували.

Як у бухгалтерському обліку відображають ВПЗ і ВПА, а також витрати (доходи) з податку на прибуток, розглянемо на числових прикладах. При цьому проаналізуємо такі ситуації:

— зменшується (збільшується) залишок за Дт рах. 17;

— зменшується (збільшується) залишок за Кт рах. 54;

— ВПА змінюється на ВПЗ;

— ВПЗ змінюється на ВПА;

— виникає дохід з податку на прибуток.

Вихідні дані наведемо в табл. 3.2 на с. 32.

Таблиця 3.2. Зміна ВПЗ і ВПА за рік

№ з/п

ВПА (сальдо за Дт рах. 17)

ВПЗ (сальдо за Кт рах. 54)

Зміна за звітний рік

Поточний податок на прибуток за 2015 рік

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

∆ВПА

(гр. 3 - гр. 2)

∆ВПЗ

(гр. 5 - гр. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1150,00

600,00

-550,00

700,00

2

700,00

1250,00

+550,00

700,00

3

1150,00

600,00

-550,00

700,00

4

700,00

1250,00

+550,00

700,00

5

700,00

1250,00

-700,00

+1250,00

700,00

6

300,00

200,00

+300,00

-200,00

700,00

7

600,00

1150,00

+600,00

-1150,00

700,00

Як відобразити витрати (дохід) з податку на прибуток у перелічених ситуаціях на рахунках (субрахунках) бухгалтерського обліку, ви дізнаєтеся з табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Податок на прибуток у бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1. Зменшення ВПА протягом року

1

Зменшено сальдо ВПА

98

17

550,00

Нараховано поточний податок на прибуток за 2015 рік, визначений згідно з податковими правилами

98

641

700,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

1250,00

2. Збільшення ВПА протягом року

2

Донараховано ВПА (у межах поточного податку на прибуток)

17

641

550,00

Відображено донарахування поточного податку на прибуток до величини, розрахованої згідно з податковими правилами (700,00 грн. - 550,00 грн.)

98

641

150,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

150,00

3. Зменшення ВПЗ протягом року

3

Зменшено сальдо ВПЗ (у межах поточного податку на прибуток)

54

641

550,00

Відображено донарахування поточного податку на прибуток до величини, розрахованої згідно з податковими правилами (700,00 грн. - 550,00 грн.)

98

641

150,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

150,00

4. Збільшення ВПЗ протягом року

4

Донараховано ВПЗ

98

54

550,00

Нараховано поточний податок на прибуток за 2015 рік, розрахований за податковими правилами

98

641

700,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

1250,00

5. ВПА змінюється на ВПЗ

5

Списано ВПА

98

17

700,00

Нараховано ВПЗ

98

54

1250,00

Нараховано поточний податок на прибуток за 2015 рік, розрахований за податковими правилами

98

641

700,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

2650,00

6. ВПЗ змінюється на ВПА

6

Списано ВПЗ (у межах поточного податку на прибуток)

54

641

200,00

Нараховано ВПА (у межах поточного податку на прибуток)

17

641

300,00

Відображено донарахування поточного податку на прибуток до суми, розрахованої за податковими правилами

(700,00 грн. - 200,00 грн. - 300,00 грн.)

98

641

200,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

791

98

200,00

7. Дохід з податку на прибуток

7

Відображено поточний податок на прибуток, розрахований за податковими правилами за рахунок зменшення ВПЗ

54

641

700,00

Списано залишок ВПЗ (1150,00 грн. - 700,00 грн.)

54

98

450,00

Нараховано ВПА

17

98

600,00

Списано на фінансовий результат суму доходу з податку на прибуток (ряд. 2300 гр. 3 форми № 2)

98

791

1050,00

Зверніть увагу: якщо протягом 2015 року поточний податок на прибуток та/або відстрочені податки за рахунок власного капіталу не нараховувалися (не коригувалися), то суму, відображену в ряд. 2300 форми № 2, можна перевірити таким чином:

Ряд. 2300 форми № 2 = ПП + (ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1500 гр. 3 форми № 1) - (ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 - ряд. 1045 гр. 3 форми № 1).

На цьому завершимо із формою № 2 і перейдемо до Звіту про рух грошових коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі