Титульний аркуш і Таблиця 1 Звіту за формою № Д4

В обраному У обране
Друк
Боярчук Інесса, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 53
Звітна пора почалася. А отже, настав час розібратися з порядком заповнення оновленого Звіту з ЄСВ. Ми радо допоможемо вам упоратися з цим завданням. Тож, не відкладаючи в довгий ящик, знайомимося з титульним аркушем і Таблицею 1 Звіту за формою № Д4.

Титульний аркуш

Його форма дещо змінилася. Тепер замість не надто потрібної інформації про кількість аркушів і рядків таблиць, що подаються, просто поставимо у новій колонці «Відмітка про подання» відмітку навпроти тих таблиць, які заповнили і здаватимемо.

Якусь із таблиць Звіту не подаєте? Тоді у рядку з назвою «непотрібної» Таблиці поле «Відмітка про подання»:

— залишаєте незаповненим — якщо подаєте Звіт в електронній формі;

— прокреслюєте — якщо в паперовому вигляді.

Таблиця 1 форми № Д4

Її назва — «Нарахування єдиного внеску». Цю Таблицю формують і подають усі страхувальники, які у звітному місяці використовували працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) та за ЦПД* на виконання робіт (надання послуг).

* Цивільно-правовий договір.

Як і раніше, ця Таблиця умовно ділиться на:

1) дотабличну частину. Вона потрібна для ідентифікації вашого підприємства як страхувальника. Крім того, тут зазначаємо основні показники за чисельністю працівників;

2) основну частину. У ній відображаємо базу для нарахування ЄСВ, а також суми нарахованих внесків у розрізі встановлених Законом № 2464 ставок.

Помітили, як скоротилася Таблиця 1? Що ж сприяло такій «витонченості»? Перелічимо основні фактори, що потягли за собою подібні зміни. З січня 2016 року:

— «пішло у небуття» утримання ЄСВ з бази справляння ЄСВ;

— ставка ЄСВ перестала залежати від класу професійного ризику виробництва страхувальника та виду виплачуваного доходу;

— більше немає «понижуючого» коефіцієнта до ставки ЄСВ.

А ще Таблиця 1 позбулася свого додатка.

Проте порядок заповнення реквізитів Таблиці 1 Звіту за формою № Д4 не змінився.

Про заповнення основних реквізитів, у тому числі і рядків дотабличної частини, читайте в табл. 1. Що повинно потрапити до рядків основної частини Таблиці 1 Звіту за формою № Д4, ми розповімо в табл. 2 (див. на с. 13).

Зверніть увагу: формули для розрахунку показників наведено в назвах рядків Таблиці 1. А її грошові дані зазначаємо у гривнях з копійками.

Таблиця 1. Заповнюємо основні реквізити Звіту за формою № Д4

Найменування показника

Пояснення щодо заповнення

Тип форми

Звіт страхувальника із зазначенням типу форми:

— «початкова» є підставою для створення відповідного електронного звіту у базі даних органу доходів і зборів;

— «скасовуюча» — для повного скасування інформації, яку попередньо було наведено у формі «початкова» до органів доходів і зборів;

— «додаткова» — для доповнення Таблиці 5 Звіту за формою № Д4 забутими відомостями.

Причому Звіти з відміткою «скасовуюча» та «додаткова» не повинні містити Таблицю 1.

Пам’ятайте: якщо подаєте таблиці зі статусами «скасовуюча» та «додаткова» за один і той самий звітний період, то вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремі звіти)

Звіт за місяць, рік

Зазначаємо звітний місяць (2 цифри) та рік (4 цифри), за який формуємо і подаємо Звіт

Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника

Щодо страхувальника — юридичної особи вписуєте восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ. Фізична особа — підприємець зазначає:

— десятирозрядний податковий номер

або

— серію та номер паспорта, якщо згідно з відміткою у паспорті така особа має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

Найменування страхувальника

Зазначаємо повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для підприємців) відповідно до ЄДР

Код основного виду економічної діяльності

Зазначаємо код основного виду діяльності згідно з КВЕД-2010

Місцезнаходження/місце проживання, телефон

Назва цих обов’язкових реквізитів говорить сама за себе. Але не забувайте їх заповнювати, інакше Звіт може бути визнаний таким, що не подавався

Код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт

Дата формування у страхувальника

Вказуємо дату подання таблиць Звіту. Наприклад, для дати «15 липня 2016 року» необхідно в клітинках зазначити: ДД — «15»; ММ — «07»; РРРР — «2016»

Керівник

Зазначаємо податкові номери посадових осіб страхувальника (серію та номер паспорта, якщо згідно з відміткою у паспорті вони мають право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), а також їхні прізвища та ініціали. У цьому полі посадові особи страхувальника завіряють звітність з ЄСВ своїми підписами. Якщо посада головного бухгалтера відсутня, то відповідне поле залишаєте незаповненим (у паперовому варіанті прокреслюємо)

Головний бухгалтер

Бюджетна установа

Якщо ваше підприємство належить до зазначених категорій страхувальників, ставимо відмітку «Х» у відповідній клітинці

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

Підприємство, організація громадської організації інвалідів

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Зазначаємо підлеглість вашого підприємства, якщо воно підпорядковане міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

№ реєстрації страхувальника

Зазначаємо

— реєстраційний номер платника ЄСВ за даними виписки з ЄДР, якщо на нього поширюється дія Закону № 755;

— реєстраційний номер платника ЄСВ за даними форми № 2 — ЄСВ, якщо на нього не поширюється дія Закону № 755

Найменування банку

Зазначаємо банківські реквізити підприємства

МФО, № п/рахунку

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

Заповнюємо, якщо у звітному місяці страхувальник створював нові робочі місця. Що це за місця такі? Ті, що були створені у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створені шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника ( п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість)

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

Зазначаємо середньооблікову кількість штатних працівників (далі — СКШП) у звітному місяці. Розраховуємо її згідно з Інструкцією № 286.

Зверніть увагу, визначаючи СКШП, не враховують працівників, які, зокрема, відсутні на роботі, оскільки:

— перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;

— перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

у тому числі: працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

У тому числі з попереднього рядка проставляємо:

— СКШП-інвалідів (їх статус підтверджується завіреною копією довідки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності за формою № 157-1/о, затвердженою наказом Мінохоронздоров’я від 19.05.2003 р. № 224, а з 19.10.2012 р. — наказом Мінохоронздоров’я від 30.07.2012 р. № 577). Візьміть собі на замітку: копію довідки має завірити безпосередньо страхувальник — роботодавець інваліда;

— СКШП, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість. До них належать один з батьків або особа, яка їх замінює, і має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, або утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припиненні навчання чи служби) і вперше приймається на роботу; особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, залишилося 10 і менше років

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

Штатна чисельність працівників

Проставляємо штатну чисельність працівників, визначену на перше число звітного місяця відповідно до Інструкції № 286.

Зверніть увагу, серед інших при розрахунку штатної чисельності враховують працівників, які:

— перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;

— перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства ( пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції № 286)

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру

Заповнюємо, якщо у звітному місяці на вашому підприємстві (у підприємця) працювали фізособи за ЦПД на виконання робіт (надання послуг)

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати

Зазначаємо загальну кількість застрахованих осіб, яким у звітному місяці нараховували зарплату, лікарняні, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, винагороду за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД

у тому числі: чоловіків/жінок

У тому числі з попереднього рядка проставляємо кількість жінок і чоловіків

Клас професійного ризику виробництва

Заповнюємо, якщо подаємо Звіт за період до 01.01.2016 р. за старою формою

Таблиця 2. Заповнюємо рядки Таблиці 1 Звіту за формою № Д4

Номер рядка

Пояснення щодо заповнення

1, 1.1 — 1.5

У розрізі видів доходів, зазначених у рядках 1.1 — 1.5, без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ проставляємо фактично нараховані у звітному місяці суми виплат.

У рядку 1 відображаємо їх загальну суму

2, 2.1. — 2.5

Зазначаємо базу нарахування ЄСВ звітного місяця з урахуванням її максимальної величини.

У рядках 2.1 — 2.4 у розрізі ставок ЄСВ проставляємо виплати, нараховані застрахованим особам у звітному місяці.

У рядку 2.5 — додаткову базу нарахування ЄСВ. Її визначаємо за основними працівниками, у яких база нарахування ЄСВ за ставкою 22 % виявилася менше мінімальної заробітної плати (МЗП).

Зауважимо, що у 2016 році МЗП у місячному розмірі дорівнює в січні — квітні — 1378 грн., у травні — листопаді — 1450 грн., у грудні — 1600 грн.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у січні — квітні 2016 року дорівнює 34450 грн., у травні — листопаді — 36250 грн., у грудні 2016 року — 40000 грн.

3, 3.1. — 3.5

У розрізі ставок ЄСВ проставляємо суми ЄСВ, нарахованого на виплати, зазначені в рядках 2, 2.1 — 2.4, а також на додаткову базу нарахування ЄСВ (рядок 2.5)

4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.13, 4.2, 4.3, 4.3.1 — 4.3.5, 4.4, «Зміст помилки»

Ці рядки заповнюємо, якщо у звітному місяці самостійно виявили заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

Суми донарахованого ЄСВ (у розрізі ставок) у частині нарахувань зазначаємо у рядках 4.1, 4.1.1 — 4.1.13, а в частині утримань (якщо помилку допущено у звітних періодах до січня 2016 року) — у рядках 4.3, 4.3.1 — 4.3.5.

Рядок 4.2 заповнюємо, якщо заниження суми ЄСВ у частині нарахувань у звітних періодах до січня 2016 року пов’язане зі збільшенням розміру ставки ЄСВ у зв’язку зі зміною класу профризику виробництва.

У рядку 4.4 зазначаємо суму виплат, яка раніше помилково не потрапила до бази справляння ЄСВ.

У рядку «Зміст помилки» не забудьте зазначити зміст помилки, яка призвела до заниження суми ЄСВ у попередніх періодах, період, у якому цю помилку було допущено, та розмір понижуючого коефіцієнта, якщо ви коригуєте суму ЄСВ у частині нарахувань за місяць, у якому застосовували такий коефіцієнт

5, 5.1, 5.1.1 — 5.1.13, 5.2, 5.3, 5.3.1 — 5.3.5, 5.4, «Зміст помилки»

Заповнюємо, якщо у звітному місяці самостійно виявили завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

У рядках 5.1, 5.1.1 — 5.1.13, 5.3, 5.3.1 — 5.3.5 зазначаємо зменшення сум ЄСВ у розрізі ставок.

Рядок 5.2 заповнюємо, якщо завищення суми ЄСВ у частині нарахувань у звітних періодах до січня 2016 року пов’язане зі зменшенням розміру ставки ЄСВ у зв’язку зі зміною класу професійного ризику виробництва.

У рядку 5.4 відображаємо суму виплат, на яку раніше було надміру нараховано ЄСВ.

У рядку «Зміст помилки» не забудьте зазначити зміст помилки, яка призвела до завищення суми ЄСВ у попередніх періодах, період, у якому цю помилку було допущено, та розмір понижуючого коефіцієнта, якщо ви коригуєте суму ЄСВ у частині нарахувань за місяць, у якому застосовували такий коефіцієнт

6, 6.1 — 6.14

Зазначаємо суми ЄСВ, що підлягають сплаті за звітний місяць, з урахуванням донарахувань та зменшень у результаті виправлення помилок. У рядках 6.1 — 6.14 наводимо розшифровку сум ЄСВ у розрізі ставок. Показники визначаємо згідно з формулами, наведеними у назвах рядків

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити