Санкції за порушення законодавства про працю

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія, експерти з питань оплати праці Ушакова Лілія та Боярчук Інесса
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2017/№ 16
За порушення трудового законодавства посадові особи підприємства, установи, організації можуть притягатися до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Самі роботодавці (підприємства, установи, організації та підприємці) також притягаються до відповідальності. Наведемо санкції за найбільш поширені порушення трудового законодавства в табл. 5.1 та 5.2.

Таблиця 5.1. Санкції, що накладаються на роботодавців

№ з/п

Вид порушення

Санкція за порушення

Нормативний акт

1

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Штраф у 30-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення*

Абзац другий ч. 2 ст. 265 КЗпП

2

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

3

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

* Цей штраф може накладатися органом Держпраці й без проведення перевірки на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час.

4

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

Штраф у 3-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення

Абзац третій ч. 2 ст. 265 КЗпП

5

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення

Абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП

6

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, № 1975 та № 3543

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення

Абзац п’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП

7

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених у пп. 1 — 6 цієї таблиці

Штраф у розмірі однієї МЗП

Абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП

8

Порушення законодавства про охорону праці, невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Штраф на юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5 % середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік цієї юридичної чи фізичної особи*

Ч. 1 і 2 ст. 43 Закону про охорону праці

9

Порушення вимог, передбачених ч. 3 і 4 ст. 19 Закону про охорону праці**

Штраф на юридичну чи фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, із розрахунку 25 % від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період*

Ч. 3 ст. 43 Закону про охорону праці

* Несплата або неповна сплата штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення (ч. 4 ст. 43 Закону про охорону праці).

** Згідно із зазначеними вимогами витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється в колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

10

Порушення законодавства про охорону праці, які створюють загрозу життю працюючих

Заборона, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізації продукції, скасування або припинення дії виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень

Ст. 39 Закону про охорону праці

11

Порушення роботодавцями середньооблікової чисельності працюючих інвалідів* (крім підприємств, установ, організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів)

Штраф у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (у фізичної особи, яка використовує найману працю) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним (для підприємств і фізичних осіб з кількістю працюючих від 8 до 15 осіб — у розмірі половини середньої річної заробітної плати)**

Ст. 20 Закону № 875

* Норматив працевлаштування інвалідів становить 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік; для роботодавців з кількістю працюючих від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

** Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

12

Необґрунтована відмова у працевлаштуванні громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість, у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування таких громадян*

Штраф у 2-кратному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення, за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких громадян

Ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість

* Підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для працевлаштування представників неконкурентоспроможних на ринку праці громадян, крім інвалідів.

13

Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

Ч. 5 ст. 53 Закону про зайнятість

— на умовах трудового або іншого договору* без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф за кожну таку особу у 20-кратному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення

— на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем

Штраф за кожну особу у 10-кратному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення

* Під «іншим договором» розуміється цивільно-правовий договір, який містить ознаки трудового договору (див. лист Державного центру зайнятості від 05.02.2013 р. № ДЦ-09-588/0/6-13).

14

Неподання або порушення установленого порядку подання територіальному центру зайнятості відомостей про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників*

Штраф у 4-кратному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення

Ч. 6 ст. 53 Закону про зайнятість

* Такий звіт має бути подано за 2 місяці до вивільнення (абзац третій п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону про зайнятість).

15

Порушення вимоги ст. 241 Закону про рекламу щодо змісту оголошень про вакансії

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення

Ст. 241 Закону про рекламу

До санкцій безпосередньо за порушення трудового законодавства з 1 січня 2017 року додалися штрафи за недопуск посадових осіб органів Держпраці до перевірок. Так, згідно з абзацами шостим та сьомим ч. 2 ст. 265 КЗоТ:

— за недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні на роботодавця накладатимуть штрафи у 3-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення;

— за недопуск до перевірки, що проводиться з метою виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2 ст. 265 КЗпП (див. пп. 1 — 3 табл. 5.1), передбачається штраф у 100-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення.

А тепер розглянемо, які санкції загрожують працівникам (у тому числі посадовим особам підприємств) та фізичним особам — підприємцям за порушення трудового законодавства (див. табл. 5.2).

Таблиця 5.2. Санкції, що застосовуються до фізичних осіб

№ з/п

Вид порушення

Санкція за порушення

Нормативний акт

Кримінальна відповідальність

1

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок або їх органів

Виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 ККУ

2

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (від 34000 до 51000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 172 ККУ

3

Дії, зазначені в п. 2 цієї таблиці, вчинені повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

Ч. 2 ст. 172 ККУ

4

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 173 ККУ

5

Порушення, зазначене в п. 4 цієї таблиці, якщо ці дії вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 173 ККУ

6

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн.) або громадські роботи на термін від 120 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ст. 174 ККУ

7

Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за 1 місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 175 ККУ

8

Порушення, зазначене в п. 7 цієї таблиці, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат

Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 175 ККУ

Звертаємо увагу: особа звільняється від кримінальної відповідальності за ст. 175 ККУ (ч. 1 і 2), якщо до притягнення до відповідальності було здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати (ч. 3 ст. 175 ККУ).

9

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого

Штраф від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 271 ККУ

10

Порушення, зазначене в п. 9 цієї таблиці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого

Ч. 2 ст. 271 ККУ

Детальніше про кримінальну відповідальність за порушення законодавства про охорону праці див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 49, с. 103.

Адміністративна відповідальність

11

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі

Штраф від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 1 ст. 41 КУпАП

12

Порушення визначеного Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їх вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані

13

Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення

Штраф від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 1 ст. 41 КУпАП

14

Інші порушення вимог законодавства про працю

15

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого пп. 11 — 14 цієї таблиці, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 2 ст. 41 КУпАП

16

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю

Ч. 3 ст. 41 КУпАП

17

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого п. 16 цієї таблиці, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

Штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю

Ч. 4 ст. 41 КУпАП

18

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (крім порушень, передбачених у п. 19 цієї таблиці)

Штраф:

від 4 до 10 нмдг (від 68 до 170 грн.) — на працівників;

від 20 до 40 нмдг (від 340 до 680 грн.) —на посадових осіб підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

Ч. 5 ст. 41 КУпАП

19

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві

Штраф від 20 до 50 нмдг (від 340 до 850 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю

Ч. 6 ст. 41 КУпАП

20

Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, № 1975 та № 3543

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) на посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю

Ч. 7 ст. 41 КУпАП

21

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк

Штраф від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)

Ст. 411 КУпАП

22

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Ст. 412 КУпАП

23

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.)

Ст. 413 КУпАП

24

Порушення санітарних норм

Штраф:

від 1 до 12 нмдг (від 17 до 204 грн.) — на громадян;

від 6 до 25 нмдг

(від 102 до 425 грн.) — на посадових осіб

Ст. 42 КУпАП

25

Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи

Штраф від 5 до 8 нмдг (від 85 до 136 грн.)

Ч. 1 ст. 1881 КУпАП

26

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Штраф від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 1881 КУпАП

27

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів

Штраф:

від 6 до 10 нмдг (від 102 до 170 грн.) — на громадян;

від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) — на посадових осіб

Ст. 1884 КУпАП

28

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) на посадових осіб

Ст. 1886 КУпАП

29

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн.)

Ч. 1 ст. 200 КУпАП

30

Порушення, зазначене в п. 29 цієї таблиці, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії

Штраф від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн.)

Ч. 2 ст. 200 КУпАП

31

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання

Штраф від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн.)

Ч. 1 ст. 2113 КУпАП

32

Вчинення дій, зазначених у п. 31 цієї таблиці, особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення

Штраф від 3 до 7 нмдг (від 51 до 119 грн.)

Ч. 2 ст. 2113 КУпАП

Зверніть увагу на такий цікавий момент. Держпраці розцінює неповідомлення податківців про прийняття найманої особи на роботу як допуск до роботи без укладення трудового договору (див. листи від 29.04.2016 р. № 5043/4/4.1-ДП-16 і від 03.08.2015 р. № 1364/24/21/01/2298-15). І відповідно наполягає на застосуванні в таких випадках штрафу у розмірі 30 МЗП згідно з абзацом другим ч. 2 ст. 265 КЗпП (див. п. 1 табл. 5.1), а також адмінштрафу на підставі ч. 3 і 4 ст. 41 КУпАП (див. пп. 16 і 17 табл. 5.2).

На нашу думку, оформлення трудового договору шляхом видання наказу та повідомлення фіскалів про прийняття на роботу — це дві окремі умови, після виконання яких згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП працівника може бути допущено до роботи. Тому, вважаємо, за неповідомлення, повідомлення з порушенням установленого строку органів ДФСУ про укладення трудового договору мають застосовуватися санкції як за порушення інших вимог законодавства про працю. Тобто штраф для роботодавця у розмірі 1 МЗП (див. п. 7 табл. 5.1) та адмінштраф для його посадових осіб у розмірі від 30 до 100 нмдг (див. п. 14 табл. 5.2).

Звичайно, думка Держпраці щодо цього питання більш значуща порівняно з нашою, адже саме вони накладають фінсанкції відповідно до ст. 265 КЗпП і складають адмінпротоколи за порушеннями, наведеними в ч. 3 і 4 ст. 41 КУпАП. Проте і вона — не істина в останній інстанції. Річ у тім, що розгляд справ щодо адмінпорушень, передбачених ст. 41 КУпАП, і власне накладення штрафу — компетенція судів загальної юрисдикції (ст. 221 КУпАП). А вони, на щастя, поки що на стороні роботодавців (див., зокрема, постанови Апеляційного суду Кіровоградської області від 27.05.2016 р. у справі № 404/2115/16-п і від 31.05.2016 р. у справі № 404/2222/16-п, Надворнянського районного суду Івано-Франківської області від 28.11.2016 р. у справі № 348/1708/16-п, Березовського районного суду Одеської області від 21.11.2016 р. у справі № 494/1280/16-п, Межівського районного суду Дніпропетровської області від 05.09.2016 р. у справі № 181/589/ 16-п). У зв’язку з цим вважаємо: є сенс оспорювати в суді і постанови Держпраці про накладення штрафів на підставі абзацу другого ч. 2 ст. 265 КЗпП.

На цьому ми закінчуємо розгляд питань, пов’язаних з трудовими відносинами на підприємстві. Звичайно ж, в одному спецвипуску неможливо охопити всі аспекти цієї широкої теми. Тому ще не раз повернемось до неї на сторінках нашого видання.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити