Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Січень, 2017/№ 06
В обраному У обране
Друк
Форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. У Балансі підприємства наводять інформацію про активи, зобов’язання та власний капітал на звітну дату. Тобто Баланс відображає фінансовий стан підприємства на кінець останнього дня звітного періоду (у нашому випадку — на 31 грудня 2016 року).

Щоб правильно скласти Баланс, потрібно враховувати такі правила, наведені в пп. 2.3 — 2.6 Методрекомендацій № 433:

1) активи відображають у Балансі за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням;

2) витрати на придбання та створення активу, що не може бути відображений у Балансі, уключають до складу витрат звітного періоду;

3) зобов’язання відображають у Балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення;

4) власний капітал показують у Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, що призводять до його зміни;

5) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Форма Балансу складається з двох частин:

активу, в якому відображають відомості про активи підприємства в розрізі їх видів;

пасиву, в якому наводять інформацію про зобов’язання та власний капітал.

Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу ( п. 2.2 Методрекомендацій № 433)

Як сформувати показники Балансу на підставі даних бухгалтерського обліку (рахунків класів 1 — 6), див. у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Заповнення форми № 1

Назва статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

АКТИВ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 - ряд. 1002

Відображають залишкову вартість об’єктів, включених до складу нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8. Також окремо показують:

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт рах. 12

— первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів.

Не включають до підсумку Балансу

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт субрах. 133

— суму накопиченої амортизації нематеріальних активів. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображають вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних

активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів необоротних активів — основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (уключаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування для монтажу)

На думку Мінфіну, до складу капітальних інвестицій не включають, а отже, не відображають у цьому рядку форми № 1 вартість основних засобів і нематеріальних активів, унесених до статутного капіталу підприємства або отриманих безоплатно, а також суму переоцінки необоротних активів (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

Основні засоби

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012

Наводять залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, що включені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління; вартість інших необоротних матеріальних активів. Також окремо показують:

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11

— первісну (переоцінену) вартість. Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131 і 132

— нараховану в установленому порядку суму зносу. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу

Інвестиційна нерухомість

1015

Відображають вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У цій статті наводять:

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

— справедливу вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1016 - ряд. 1017

— залишкову вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Додатковий рядок (Первісна вартість інвестиційної нерухомості)

1016

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю)

Відображають первісну вартість інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Знос інвестиційної нерухомості)

1017

Сальдо за Кт субрах. 135

Наводять суму зносу інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу

Довгострокові біологічні активи

1020

Відображають вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30. У цій статті наводять:

Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165

— справедливу вартість (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1021 - ряд. 1022

— залишкову вартість (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Додатковий рядок

(Первісна вартість довгострокових біологічних активів)

1021

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166

Відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок

(Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів)

1022

Сальдо за Кт субрах. 134

Показують суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Показник наводять у дужках. Не включають до підсумку Балансу

Майте на увазі: у ряд. 1020 — 1022 не відображають вартість тварин і багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облік таких активів ведуть на субрах. 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насадження», а відомості про них наводять у ряд. 1010 — 1012 форми № 1.

Довгострокові фінансові інвестиції:

Відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. При цьому окремо виділяють:

такі, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо за Дт субрах. 141

— фінансові інвестиції, які відповідно до П(С)БО 12 обліковують за методом участі в капіталі

інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо за Дт субрах. 142 і 143

— інші фінансові інвестиції (інвестиції пов’язаним та непов’язаним сторонам)

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183

Відображають дебіторську заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо за Дт рах. 17

Відображають суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах у результаті тимчасової податкової різниці, що виникла між обліковою та податковою базами оцінки

У цьому рядку відображають відстрочені податкові активи, визначені згідно з П(С)БО 17 (коментар див. на с. 21).

Додатковий рядок (Гудвіл)

1050

Сальдо за Дт субрах. 191 і 193

Наводять величину гудвіла, що виник у результаті придбання підприємства та визначений відповідно до П(С)БО 19

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт субрах. 184

Відображають вартість необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу I активу форми № 1

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо за Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Відображають загальну вартість запасів, що обліковуються згідно з П(С)БО 9. У разі відповідності ознакам істотності в додаткових статтях розшифровують інформацію про складові ряд. 1100

Якщо підприємство розшифровує дані про всі запаси в додаткових ряд. 1101 — 1104, то ряд. 1100 = = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104. Якщо за наявності відповідних показників розшифровують не всі зазначені рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму.

Додатковий рядок (Виробничі запаси)

1101

Сальдо за Дт рах. 20 і 22

Відображають вартість запасів малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу (у тому числі із ряд. 1100). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок

(Незавершене виробництво)

1102

Сальдо за Дт рах. 23 і 25

Наводять витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва (у тому числі із ряд. 1100). Крім того, в цьому рядку наводять валову заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок

(Готова продукція)

1103

Сальдо за Дт рах. 26 і 27

Відображають запаси виробів на складі, обробка яких завершена і які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам (у тому числі із ряд. 1100). Не включають до підсумку Балансу

Продукцію, що не відповідає приведеним вимогам (крім браку), і роботи, не прийняті замовником, наводять у складі незавершеного виробництва (ряд. 1102 форми № 1).

Додатковий рядок (Товари)

1104

Згорнуте сальдо за Дт рах. 28 без врахування субрах. 286 (сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Відображають вартість залишків товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу, без суми торгових націнок (у тому числі із ряд. 1100). Не включають до підсумку Балансу

У цьому рядку не відображають інформацію про вартість необоротних активів і груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 (сальдо за Дт субрах. 286). Інформацію про такі активи наводять у ряд. 1200 форми № 1.

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Показують вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведуть за П(С)БО 30

У цій статті не відображають вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Їх облік ведуть на рах. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і відображають у ряд. 1100 і 1101 форми № 1.

Додатковий рядок

(Векселі одержані)

1120

Сальдо за Дт рах. 34 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості, забезпеченої векселями)

Відображають забезпечену векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять у Балансі за чистою реалізаційною вартістю

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Cальдо за Дт рах. 36 і 34 (якщо векселі одержані не відбражені окремо в ряд. 1120) мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

Відображають дебіторську заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо таку інформацію наведено в окремій статті форми № 1). У цьому рядку потрібно відображати чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, тобто за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Показники дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять у формі № 1 за чистою реалізаційною вартістю

за виданими авансами

1130

Сальдо за Дт субрах. 371

Наводять залишок суми авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань, якщо завершення розрахунків за договорами планується протягом 12 місяців з дати балансу. Інакше суми перерахованих авансів відображають у ряд. 1040 форми № 1 (див. лист Мінфіну від 29.04.2013 р. № 31-08410-07-29/13727)

На практиці чимало бухгалтерів не відображають аванси, видані іншим підприємствам, на субрах. 371. Вони вважають за краще робити проводку Дт 63 — Кт 30, 31, порушуючи вимоги Інструкції № 291. У такому разі сальдо за рах. 63 у формі № 1 слід відображати розгорнуто: у ряд. 1130 — дебетові залишки рах. 63 за контрагентами та договорами, за якими перераховано аванси, а в ряд. 1615 — кредитові залишки рах. 63, тобто заборгованість перед контрагентами за окремими договорами (рахунками).

з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 641 і 642

Відображають дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

Ряд. 1135 ≥ ряд. 1136

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641 (у частині податку на прибуток)

Відображають дебіторську заборгованість

за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток (у тому числі з ряд. 1135). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів)

1140

Сальдо за Дт субрах. 373 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Відображають суму дебіторської заборгованості за дивідендами, процентами, роялті тощо, що нараховані та підлягають надходженню

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків)

1145

Сальдо за Дт субрах. 682 і 683

Показують заборгованість пов’язаних сторін і дебіторську заборгованість за внутрішніми розрахунками, зокрема між учасниками групи

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66 мінус сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості)

Відображають заборгованість дебіторів, що не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та підлягає відображенню у складі оборотних активів

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів), а також суму довгострокових фінансових інвестицій, що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 і 351

Відображають кошти в касі підприємства, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, а також еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). У додаткових рядках цієї статті окремо можуть бути наведені:

Ряд. 1165 ≥ ряд. 1166 + ряд. 1167

Додатковий рядок (Готівка)

1166

Сальдо за Дт рах. 30

— грошові кошти в готівковій формі (у тому числі із ряд. 1165). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Рахунки в банках)

1167

Сальдо за Дт рах. 31

— грошові кошти на банківських рахунках підприємства (у тому числі з ряд. 1165). Не включають до підсумку Балансу

Зверніть увагу: кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу в результаті обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Наводять витрати, що понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до майбутніх звітних періодів

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644

Відображають суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II активу форми № 1, зокрема вартість грошових документів у національній та іноземній валютах

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Відображають вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначають відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Показники ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 повинні відповідати показникам ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайового капіталу, що формується відповідно до законодавства. Крім того, на наш погляд, тут слід відображати суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу

Додатковий рядок (Внески до незареєстрованого статутного капіталу)

1401

Сальдо за Кт субрах. 404

Відображають суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу (у тому числі з ряд. 1400). Не включають до підсумку Балансу

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо за Кт рах. 41

Наводять суму дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів, відображену у власному капіталі

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт субрах. 421

Господарські товариства показують емісійний дохід

Сальдо за Кт субрах. 422

Показують суму іншого вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал

Сальдо за Кт субрах. 423, 424, 425

Наводять вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО відображають у складі власного капіталу, та інші види додаткового капіталу

Ряд. 1410 ≥ ряд. 1411 + ряд. 1412

Додатковий рядок (Емісійний дохід)

1411

Сальдо за Кт субрах. 421

Господарські товариства довідково можуть показувати суму емісійного доходу (у тому числі із ряд. 1410). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

1412

Сальдо за Кт субрах. 423

Відображають суму накопичених курсових різниць, які включають до складу додаткового капіталу і визнають в іншому сукупному доході (у тому числі з ряд. 1410). Не включають до підсумку Балансу

Зокрема, тут показують накопичені курсові різниці за дебіторською заборгованістю або зобов’язаннями за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірним у найближчій перспективі ( п. 9 П(С)БО 21).

Зверніть увагу: курсові різниці за зобов’язаннями засновників за внесками до статутного капіталу в іноземній валюті обліковують на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 13). Відповідно в ряд. 1412 форми № 1 їх не відображають.

Курсові різниці, які не включають до складу додаткового капіталу, потрапляють до ряд. 1420 форми № 1.

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Наводять суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

Відображають суму нерозподіленого прибутку (сальдо за Кт субрах. 441) або непокритого збитку (сальдо за Дт субрах. 442). Суму непокритого збитку наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 46

Відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Показник наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу

Ряд. 1425 ≤ ряд. 1400

Вилучений капітал

1430

Сальдо за Дт рах. 45

Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Показник наводять у дужках і віднімають при визначенні підсумку власного капіталу

Ряд. 1430 ≤ ряд. 1400

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (-) ряд. 1420 - - ряд. 1425 - ряд. 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо за Кт рах. 54

Відображають суму податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах у результаті утворення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

У цьому рядку відображають відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17 (коментар див. на с. 21).

Додатковий рядок (Пенсійні зобов’язання)

1505

Сальдо за Кт субрах. 472

Наводять суму довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами працівникам після закінчення трудової діяльності

Порядок обліку цих зобов’язань установлено пп. 13 — 29 П(С)БО 26.

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504

Відображають суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, які не є поточними зобов’язаннями

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55

Наводять суму довгострокової заборгованості підприємства із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), а також суму інших довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу II пасиву форми № 1

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень)

Відображають залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів (на забезпечення гарантійних зобов’язань, на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами тощо), у тому числі на довгострокові забезпечення виплат персоналу

Ряд. 1520 ≥ ряд. 1521

Зазначимо: згідно з п. 2.52 Методрекомендацій № 433 у цьому рядку відображають також довгострокові забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам. Тим часом, на нашу думку, створюване підприємствами забезпечення на оплату відпусток має поточний характер. А отже, його залишок слід наводити у складі ряд. 1660 форми № 1.

Додатковий рядок

(Довгострокові забезпечення витрат персоналу)

1521

Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу)

Відображають залишок забезпечень майбутніх витрат і платежів, що стосуються довгострокових виплат персоналу, нарахованих відповідно до П(С)БО 26 (у тому числі з ряд. 1520). Не включають до підсумку Балансу

Цільове фінансування

1525

Сальдо за Кт рах. 48

Наводять залишок коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел

Ряд. 1525 ≥ ряд. 1526

Зверніть увагу: у цій статті підприємства — платники податку на прибуток серед іншого відображають суми грошових коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток. У бухгалтерському обліку суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету унаслідок звільнення, показують записом: Дт рах. 98 — Кт субрах. 481.

Додатковий рядок (Благодійна допомога)

1526

Сальдо за Кт субрах. 483

Відображають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, які відповідно до законодавства звільняються від обкладення ПДВ (у тому числі із ряд. 1525). Не включають до підсумку Балансу

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) і 60

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами

У цьому рядку не наводять інформацію про інші отримані короткострокові позики (крім банківських). Небанківські позики включають до ряд. 1690.

Додатковий рядок

(Векселі видані)

1605

Сальдо за Кт рах. 62

Показують суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі в забезпечення поставок товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

Відображають суму довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 63, 62 (якщо векселі видані не відображено окремо в ряд. 1605)

Відображають суму заборгованості перед постачальниками та підрядниками за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо її наводять в окремій статті форми № 1)

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641 і 642

Наводять заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Ряд. 1620 ≥ ряд. 1621

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641 (у частині заборгованості з податку на прибуток)

Відображають заборгованість підприємства перед бюджетом з поточного податку на прибуток (у тому числі із ряд. 1620). Не включають до підсумку Балансу

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Показують заборгованість підприємства за оплатою праці, уключаючи депоновану заробітну плату

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами)

1635

Сальдо за Кт субрах. 681

Відображають залишок суми авансів, одержаних від інших осіб у рахунок подальших постачань продукції, виконання робіт (надання послуг)

Як і у випадку з виданими авансами (ряд. 1130 форм № 1), деякі бухгалтери вважають за краще відображати одержані аванси не на субрах. 681, а за Кт рах. 36. У такому разі залишок по рах. 36 у формі № 1 слід відображати розгорнуто: у ряд. 1635 — кредитове сальдо рах. 36 за контрагентами і договорами, за якими одержано аванси, а в ряд. 1125 — дебетове (заборгованість контрагентів за окремими договорами).

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками)

1640

Сальдо за Кт рах. 67

Відображають заборгованість підприємства перед його учасниками (засновниками), пов’язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним і майновим паєм) і виплатами у зв’язку з отриманням належної учаснику (засновнику), який вибув, частини активів підприємства

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків)

1645

Сальдо за Кт субрах. 682 і 683

Наводять заборгованість підприємства пов’язаним сторонам і кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків (наприклад, заборгованість із розрахунків з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей, реалізацією продукції, робіт, послуг, передачею витрат загальноуправлінської діяльності, виплатою заробітної плати працівникам цих господарств тощо)

Поточні забезпечення

1660

Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Відображають залишок коштів на забезпечення майбутніх витрат і платежів, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу (забезпечення оплати відпусток, забезпечення матеріального заохочення та інші поточні забезпечення)

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Відображають доходи, що отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів і належать до майбутніх звітних періодів

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685

Показують суми поточних зобов’язань, що не можуть бути включені до інших статей розділу III пасиву форми № 1

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Відображають зобов’язання, пов’язані з необоротними активами і групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27

Зокрема, до них відносять зобов’язання, що включені до групи вибуття і будуть передані (погашені) у результаті продажу групи вибуття.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Показники ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1.

Окремо варто зупинитися на порядку розрахунку показників ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» і ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» форми № 1 на кінець звітного року (гр. 4).

Звідки взагалі відстрочені податкові активи (далі — ВПА) і відстрочені податкові зобов’язання (далі — ВПЗ) беруться? Річ у тім, що незважаючи на значне зближення податкового та бухгалтерського обліку, яке відбулося у 2015 році, певні відмінності існують між ними й донині. Це неминуче призводить до виникнення різниць між бухгалтерським і податковим прибутком. У зв’язку з цим, щоб нівелювати зазначені відмінності та відобразити в бухгалтерському обліку достовірні витрати (доходи), активи та зобов’язання з податку на прибуток, власне й розраховують відстрочені податки на прибуток.

Порядок визначення величини ВПА і ВПЗ регламентовано П(С)БО 17. Застосування його норм при складанні річної фінансової звітності (на відміну від проміжної*) є обов’язковим для підприємств — платників податку на прибуток. З цього випливає, що єдиноподатники відстрочені податки не рахують. Крім того, дотримуватися правил, установлених П(С)БО 17, не зобов’язані:

* Нагадаємо: у проміжній фінансовій звітності відстрочений податок на прибуток можна не визначати, а визнавати в сумі, розрахованій на 31 грудня попереднього звітного року ( п. 15 П(С)БО 17).

— бюджетні установи;

— підприємства, що складають фінзвітність за МСФЗ**;

** Такі підприємства визначають відстрочені податки відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

— суб’єкти малого підприємництва, які керуються вимогами П(С)БО 25. Критерії віднесення до таких суб’єктів представлено в табл. 1.1 на с. 6.

Як ви пам’ятаєте, на сьогодні як такий податковий облік залишився тільки у високодохідних підприємств, тобто підприємств, річний дохід яких від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн., і малодохідників-добровольців. У зв’язку з цим виходить, що:

1) усі відстрочені податки (ВПА і ВПЗ) рахують:

— високодохідники, які не є суб’єктами малого підприємництва (середня чисельність працівників перевищує 50 осіб та/або їх дохід понад 10 млн євро);

— малодохідники — несуб’єкти малого підприємництва (середня чисельність працівників перевищує 50 осіб), які самостійно прийняли рішення розраховувати податкові різниці;

2) не рахують ВПА і ВПЗ:

— високодохідники — суб’єкти малого підприємництва;

— малодохідники — суб’єкти малого підприємництва;

3) розраховують тільки ВПА за збитками минулих років (якщо такі є) малодохідники — несуб’єкти малого підприємництва.

А як розраховують ВПА і ВПЗ

Спираючись на вимоги П(С)БО 17, негайно про це розповімо.

Перш за все зазначимо, що для визначення сум ВПА і ВПЗ використовують дані Балансу. При цьому порівнюють показники бухгалтерського Балансу на кінець звітного року з оцінкою його статей за даними податкового обліку і розраховують різницю між ними. Потім аналізують, якою є отримана різниця — тимчасовою чи постійною. Тимчасові різниці (далі — ТР) згодом анулюються, а постійні — ні.

Наведемо приклад. У бухгалтерському обліку підприємства на кінець звітного року значиться об’єкт основних засобів із залишковою вартістю 23000 грн. З точки зору ПКУ цей об’єкт є невиробничим. У цьому випадку податкова база об’єкта дорівнює 0. Адже згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ він не амортизується і його залишкова вартість в умовному податковому балансі відсутня.

У бухгалтерському обліку балансова вартість цього активу в результаті нарахування амортизації потрапить до складу витрат, а в податковому обліку витрати на суму амортизації такого об’єкта не збільшаться ніколи. Отже, отримана різниця між залишковими вартостями об’єкта (23000 грн.) — постійна. А ось якби йшлося про виробничі основні засоби, то різниця (в разі її наявності) між податковою та бухгалтерською вартостями була б тимчасовою.

Запам’ятайте: у розрахунку ВПА і ВПЗ беруть участь тільки ТР.

Вони бувають двох видів:

— ТР, що підлягають вирахуванню, — призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПА;

— ТР, що підлягають оподаткуванню, — підлягають уключенню до податкового прибутку (зменшують збиток) у майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПЗ.

Після розрахунку ТР, що підлягають вирахуванню та оподаткуванню, визначають власне ВПА і ВПЗ. Для цього розраховані величини ТР (що підлягають вирахуванню та оподаткуванню) множать на ставку податку на прибуток, що діє наступного року ( п. 12 П(С)БО 17). У 2017 році ставка податку на прибуток становить 18 %.

Отримані суми ВПЗ відображають як сальдо за кредитом рахунка 54, а суми ВПА — як сальдо за дебетом рахунка 17 на кінець звітного періоду.

Далі необхідно порівняти отримані суми ВПА і ВПЗ і:

— якщо ВПА > ВПЗ, то різницю між їх значеннями відобразити в ряд. 1045 «Відстрочені податкові активи» гр. 4 форми № 1,

— якщо ВПЗ > ВПА, різницю показують у ряд. 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» гр. 4 форми № 1.

Зверніть увагу: такий порядок відображення відстрочених податків у Балансі передбачено п. 17 П(С)БО 17, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним фіскальним органом (тобто в загальному випадку). А ось у консолідованій звітності ВПА і ВПЗ показують розгорнуто.

Наведемо найпоширеніші ТР, що призводять до виникнення відстрочених податків, у табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Основні причини виникнення відстрочених податків

Найменування ТР

Облікова (бухгалтерська) база (ОБ)

Податкова база (ПБ)

Вид відстроченого податку

АКТИВИ

ТР = ОБ - ПБ.

Якщо ТР > 0, показник визнається ТР, що підлягає оподаткуванню, і веде до появи ВПЗ.

Якщо ТР < 0, отримане значення визнається ТР, що підлягає вирахуванню, і веде до появи ВПА

За нематеріальними активами (НМА)

Залишкова вартість НМА, а також вартість НМА, визнаних утримуваними для продажу, на кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 12 мінус сальдо за Кт субрах. 133;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частині НМА, що визнані утримуваними для продажу

Залишкова вартість НМА в податковому обліку на кінець звітного періоду

ВПА (якщо ОБ < ПБ)

або

ВПЗ (якщо ОБ > ПБ)

Причина виникнення ТР — відмінності залишкової вартості НМА за даними бухгалтерського та податкового обліку. Такі відмінності можуть бути викликані тим, що:

1) у податковому та бухгалтерському обліку встановлено різні строки корисного використання НМА; 2) підприємство в бухгалтерському та податковому обліку застосовує різні методи нарахування амортизації;

3) у бухобліку проводилися дооцінки, уцінки та/або зменшення (відновлення) корисності НМА;

4) в обліку підприємства значаться «старі» НМА зі своєю податковою базою, сформованою на 31.12.2014 р. ( п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

За виробничими основними засобами (ОЗ) і малоцінними необоротними

Залишкова вартість виробничих ОЗ і МНМА, ІН, ДБА, а також вартість таких активів, визнаних утримуваними для продажу, на

Залишкова вартість ОЗ за даними податкового обліку на кінець звітного періоду

ВПА (якщо ОБ < ПБ)

або

ВПЗ (якщо ОБ > ПБ)

матеріальними активами (МНМА), інвестиційною нерухомістю (ІН), довгостроковими біологічними активами (ДБА), крім активів, що обліковуються за справедливою вартістю

кінець звітного періоду:

— сальдо за Дт рах. 10 (крім ІН, що обліковується за справедливою вартістю) мінус сальдо за Кт субрах. 131 і 135;

— сальдо за Дт рах. 11 мінус сальдо за Кт субрах. 132 (за винятком МНМА вартістю 6000 грн. (до 01.09.2015 р. — 2500 грн.) і менше);

— сальдо за Дт рах. 16 (крім ДБА, що обліковуються за справедливою вартістю) мінус сальдо за Кт субрах. 134;

— сальдо за Дт субрах. 286 у частині матеріальних активів, переведених зі складу перелічених об’єктів обліку

Причина виникнення різниць — відмінності між податковим і бухгалтерським обліком ОЗ. Ці відмінності можуть виникати з таких причин:

1) у податковому та бухгалтерському обліку встановлено різні строки корисного використання (експлуатації) ОЗ;

2) відрізняються методи нарахування амортизації, зокрема у зв’язку із забороною, встановленою п.п. 138.3.1 ПКУ, використовувати в податковому обліку виробничий метод;

3) у бухгалтерському обліку здійснювалися дооцінки, уцінки, зменшення або відновлення корисності ОЗ;

4) в обліку підприємства значаться «старі» ОЗ зі своєю податковою базою, сформованою на 31.12.2014 р. ( п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ТР = ПБ - ОБ.

Якщо ТР > 0, показник визнається ТР, що підлягає оподаткуванню, і веде до появи ВПЗ.

Якщо ТР < 0, отримане значення визнається ТР, що підлягає вирахуванню, і веде до появи ВПА

За нарахованими забезпеченнями майбутніх витрат і платежів (крім забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці)

Балансова величина забезпечень майбутніх витрат і платежів (крім забезпечень на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці): сальдо за Кт рах. 47 (крім забезпечень, пов’язаних з оплатою праці)

0

ВПА

Виникнення цієї різниці пов’язане з тим, що в бухгалтерському обліку суми створених забезпечень визнають витратами в періоді їх створення ( п. 13 П(С)БО 11). Водночас об’єкт оподаткування для розрахунку податку на прибуток збільшується на суму витрат на формування забезпечень і зменшується тільки на суму фактично понесених витрат, що відшкодовані за рахунок забезпечень. Тобто, як бачите, мають місце відмінності в моментах визнання витрат на створення забезпечень у бухгалтерському та податковому обліку, що й ведуть до виникнення ТР.

Зверніть увагу: забезпечення на оплату відпусток та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці (зокрема, сальдо за Кт субрах. 471 і 477), не беруть участі в розрахунку ТР, оскільки згідно з п. 139.1 ПКУ на суму таких забезпечень коригування в податковому обліку не проводять. Крім того, на думку податківців (див. лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 24551/6/99-99-15-02-02-15), до виплат, пов’язаних з оплатою праці, відносять витрати підприємства за програмами пенсійного забезпечення (виплати після закінчення трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати при звільненні). З цього випливає, що і сальдо за Кт субрах. 472 в розрахунку ТР не бере участі.

Урахуйте: наведений у табл. 2.2 перелік підстав для виникнення відстрочених податків не є вичерпним. У ньому перелічено тільки найбільш поширені причини появи ТР, з якими може зіткнутися будь-яке підприємство-прибутківець. Таким чином, для правильного визначення ВПА і ВПЗ необхідно обов’язково перевірити показники форми № 1 на наявність не тільки перелічених у табл. 2.2, а й інших ТР.

Також не забудьте, що згідно з п. 8 П(С)БО 17 підприємством можуть бути визнані ВПА в разі, коли податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди за умови, що в майбутньому очікується отримання прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

З Балансом ми розібралися, тепер перейдемо до Звіту про фінансові результати.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно