Теми статей
Обрати теми

Звіт про рух грошових коштів

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.

Важливо! У Звіт про рух грошових коштів не включають ( п. 9 розд. II НП(С)БО 1):

— внутрішні зміни у складі грошових коштів (зарахування зданої готівки з каси на поточний рахунок у банку, отримання готівки до каси з поточного рахунка, переказ коштів з одного рахунка на інший, у тому числі перерахування грошових коштів з поточного рахунка для поповнення спецрахунку з ПДВ тощо);

— негрошові операції (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо).

Підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом

Залежно від обраного способу Звіт подають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1, — формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом). По черзі розглянемо кожну з них.

4.1. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

Складаєте Звіт за прямим методом? Тоді рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності вам потрібно визначати за сумою надходження та витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Увага! Усі суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням оборотних і необоротних активів відображають у формі № 3 з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Показники про витрачання грошових коштів у формі № 3 наводять у дужках.

Постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за формою № 3 представлено вашій увазі у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 36, 70

Відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку тощо)

Тобто в цьому рядку відображають суму грошових коштів, що надійшли до каси і на банківські рахунки підприємства протягом звітного періоду від покупців і замовників за відвантажену їм продукцію (товари), виконані для них роботи (надані послуги). Якщо основний вид діяльності підприємства — надання майна

в оренду, грошові кошти, отримані від оренди, також відображають у ряд. 3000 форми № 3.

Зауважте: для суми авансів, отриманих від покупців і замовників, передбачено додатковий ряд. 3015 форми № 3.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641, 642

Показують отримані з бюджету на рахунки підприємства суми податків та зборів

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот за Дт рах. 31 з Кт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ

Наводять отримані з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені до повернення шляхом зарахування грошових коштів на рахунок підприємства (у тому числі з ряд. 3005). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Цільового фінансування

3010

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Відображають отримані для здійснення витрат на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб

Додатковий рядок (Надходження від отримання субсидій, дотацій)

3011

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 311 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Розкривають інформацію про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій і дотацій (у тому числі з ряд. 3010). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Надходження авансів від покупців і замовників)

3015

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт субрах. 681 (у частині авансів у рахунок постачання продукції (товарів, робіт, послуг)

Відображають суми отриманих підприємством попередніх оплат і авансових надходжень грошових коштів від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг)

Додатковий рядок (Надходження від повернення авансів)

3020

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 371 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Наводять інформацію про повернені підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та наданих авансів грошовими коштами

Додатковий рядок (Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

3025

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 31 з Кт субрах. 377, 719

Відображають суми отриманих підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Зауважте: виходячи зі змісту п.п. 4.6.6 Методрекомендацій № 433 в цьому рядку не показують отримані підприємством від банків відсотки за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках до запитання. Судячи з усього, такі суми слід відображати у складі інших грошових надходжень за ряд. 3095 форми № 3.

Додатковий рядок (Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені))

3035

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 374 (у частині неустойки, штрафів, пені)

Показують отримані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів

Додатковий рядок (Надходження від операційної оренди)

3040

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 713

Наводять суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості та оренди, що є основним видом діяльності підприємства

Додатковий рядок (Надходження від отримання роялті, авторських винагород)

3045

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373, 377, 719

Відображають суми, отримані як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським і суміжним правом

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів у частині надходжень у результаті операційної діяльності (обороти за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 335 з Кт рах. 34, 65, субрах. 372, 374, 375, 377, 378, 661, 682, 683, 685, 711, 719)

Наводять інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, що не включені до ряд. 3000 — 3045 форми № 3

У цій статті наводять суми отриманих підприємством грошових коштів від:

— реалізації оборотних активів (крім необоротних активів, утримуваних для продажу);

— підзвітних осіб;

— діяльності обслуговуючих господарств;

— постачальників, підрядників, транспортних організацій за пред’явленими претензіями за нестачу цінностей;

— відшкодування завданих підприємству збитків;

— фондів соціального страхування (зокрема, для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах);

— часткової оплати за путівки;

— внесення до каси підприємства помилково надміру виданих сум за заробітною платою;

— помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;

— відсотків за депозитними рахунками до запитання тощо.

Крім того, у цій статті відображають додатний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Майте на увазі: у ряд. 3095 форми № 3 не включають відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами, а також за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів. Їх місце — в ряд. 3215 форми № 3.

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 63 з Кт рах. 30, 31

Відображають грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та надані послуги

Урахуйте: суми авансів і попередніх оплат, виданих постачальникам і підрядникам у рахунок майбутніх постачань товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, до цього рядка не потрапляють. Для них призначено додатковий ряд. 3135 форми № 3.

Праці

3105

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 66 з Кт рах. 30, 31

Показують витрачені грошові кошти на виплату працівникам заробітної плати, допомог, винагород

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 651 (у частині ЄСВ) з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311, 315

Наводять загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів

У цьому рядку показують ту суму податків і зборів, яку підприємство перерахувало до бюджету як платник податків або як податковий агент. Крім того, тут зазначають суми сплачених підприємством фінансових санкцій і пені за податками та зборами, перераховані до бюджету за прострочення зазначених платежів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток)

3116

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Часто провести розділення сплаченого податку за видами діяльності не є можливим. Проте якщо сплачена сума податку належить конкретно до фінансової або інвестиційної діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової або інвестиційної діяльності.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість)

3117

Оборот за Дт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ з Кт субрах. 311, 315

Показують суми сплаченого до бюджету ПДВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок

(Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів)

3118

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Наводять суми сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ, податку на прибуток та зобов’язань з ЄСВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Витрачання на оплату авансів)

3135

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 371 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Відображають суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані)

Додатковий рядок (Витрачання на оплату повернення авансів)

3140

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 681 з Кт рах. 30, 31 (у частині авансів, пов’язаних з операційною діяльністю)

Показують суми попередньої оплати та авансових платежів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам

Додатковий рядок (Витрачання на оплату цільових внесків)

3145

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 949 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми сплачених грошовими коштами цільових і благодійних внесків

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 39, 51, 55, 61, 62, 65 (крім ЄСВ), 69, 92, субрах. 372, 374, 377, 378, 682, 683, 684, 685, 942, 947, 948, 949 з Кт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 (у частині витрачання в результаті операційної діяльності)

Наводять суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 форми № 3

До цього рядка включають витрачання грошових коштів за такими напрямами:

— погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем;

— перерахування страховим організаціям коштів з індивідуального страхування персоналу підприємства;

— страхування майна підприємства та майна працівників підприємства;

— придбання карток оплати послуг мобільного зв’язку;

— видача в підзвіт на господарські потреби та відрядження;

— оплата за об’єкти операційної оренди;

— неустойки, штрафи, пеня, сплачені підприємством за порушення умов господарських договорів;

— сплата адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту інвалідів;

— оплата вартості послуг банку;

— повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;

— нестача готівки в касі підприємства тощо.

Також у ряд. 3190 форми № 3 відображають сплату відсотків за позиковими коштами, що формують собівартість оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язаних з виробництвом продукції з тривалим (істотним) операційним циклом. Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382.

Тут же, на наш погляд, відображають від’ємний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 + ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3095) - (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3190) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від операційної діяльності. Результат розрахунку може мати як додатне, так і від’ємне значення. Від’ємний результат наводять у дужках

Показник рядка буде додатним, коли сума надходжень грошових коштів від операційної діяльності перевищує суму витрачених на таку діяльність коштів. Від’ємний результат розрахунку матиме місце, якщо підприємством у межах операційної діяльності витрачено більше грошових коштів, ніж отримано. Таке можливе в разі використання коштів, отриманих від інших видів діяльності, або в ситуації, коли залишок грошових коштів на початок року дозволяв здійснювати їх витрачання і без додаткового надходження.

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських або торговельних цілей)

Необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Показують надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Як відомо, продаж необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають в бухобліку як реалізацію запасів: доходи — за Кт субрах. 712, а балансову вартість — за Дт субрах. 943. Тобто має місце операційна діяльність. Але! Для цілей заповнення форми № 3 надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині одержаних відсотків)

Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині одержаних дивідендів)

Наводять суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських або торговельних цілей)

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок

(Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик та повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) показують суму грошових надходжень від повернення:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;

— позик, виданих раніше іншим сторонам

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, що не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських або торговельних цілей)

Необоротних активів

3260

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, уключених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Наводять інформацію про виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

Виплати за деривативами

3270

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційній) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок (Витрачання на надання позик)

3275

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик та авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) показують вибуття грошових коштів для надання:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);

— позик іншим сторонам

Інші платежі

3290

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю та не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Значення цього рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Показують надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу

Отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Наводять відомості про інші надходження грошових коштів, пов’язаних з фінансовою діяльністю, що не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій

Погашення позик

3350

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

Показують виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплату дивідендів

3355

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

Додатковий рядок (Витрачання на сплату відсотків)

3360

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, які не капіталізуються, пов’язаних з позиками)

Наводять суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, які капіталізуються)

Додатковий рядок (Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Інші платежі

3390

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) форми № 3

Відображають результат руху коштів від фінансової діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395) форми № 3

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від всіх видів діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Відображають залишок грошових коштів на початок року, наведений у формі № 1

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3 відповідає значенню ряд. 3415 гр. 4 форми № 3.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Згорнутий результат оборотів за Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 з Кт субрах. 714 і оборотів за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Показують суму збільшення або зменшення (наводять у дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410) форми № 3

Відображають суму грошових коштів на кінець року

Зверніть увагу: розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми № 1).

4.2. Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Тепер же протягнемо руку допомоги тим, хто вирішив заповнювати Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом. У цьому підрозділі ми детально розглянемо порядок заповнення кожного рядка форми № 3-н. Але спочатку зупинимося на загальних моментах.

Одразу зауважимо, що основна відмінність форми № 3-н від форми № 3 полягає в заповненні розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності». Розділи II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» і III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» обох форм заповнюють аналогічним чином.

У Звіті, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування ( п. 4.7 Методрекомендацій № 433).

Зверніть увагу: суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають у формі № 3-н з урахуванням ПДВ, інших податків та зборів, що входять до складу їх вартості.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом (форма № 3-н) у табл. 4.2 на с. 44.

Таблиця 4.2. Заповнення Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Код рядка

Надходження (гр. 3 форми № 3-н)

Вибуття (гр. 4 форми № 3-н)

Примітка

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

3500

Прибуток до оподаткування (ряд. 2290 гр. 3 форми № 2)

Збиток до оподаткування (ряд. 2295 гр. 3 форми № 2)

У рядку «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» відображають прибуток (у гр. 3) або збиток (у гр. 4) до оподаткування за звітний період, що наведені у формі № 2

Коригування на:

3505

Сума нарахованої амортизації

(ряд. 2515 гр. 3 форми № 2)

Х

— амортизацію необоротних активів.

Відображають амортизаційні відрахування за матеріальними та нематеріальними необоротними активами, нараховані протягом звітного періоду

3510

Збільшення забезпечень: додатне значення

(гр. 4 - гр. 3) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Зменшення забезпечень: додатне значення

(гр. 3 - гр. 4) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

— збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) забезпечень.

Показують зміну у складі забезпечень майбутніх витрат і платежів, створених протягом звітного періоду, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Щоб заповнювати цей рядок було простіше, ми радимо враховувати забезпечення, пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю, на окремих субрахунках рах. 47.

3515

Додатний результат різниці між оборотами

за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351 і оборотами за Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 316, 334, 351

— збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць.

Наводять збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від курсових різниць унаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті у грошову одиницю України за курсом НБУ

3520

Додатне значення (ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) + + ряд. 2255 + ряд. 2270 - ряд. 2200 - ряд. 2220 - ряд. 2240) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2180 - ряд. 2120) гр. 3 форми № 2 (у частині збитку від реалізації необоротних активів,

Додатне значення (ряд. 2200 + ряд. 2220 + + ряд. 2240 - ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) - ряд. 2255 - ряд. 2270) гр. 3 форми № 2 + + (ряд. 2120 - ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині прибутку від реалізації необоротних активів,

— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій.

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи

утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також збитку від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також прибутку від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки та збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на виплату відсотків — ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, якщо їх розкривають окремо в додатковому ряд. 3540 форми № 3-н)

У разі відповідності ознакам істотності інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3521 — 3526):

3521

Додатний результат

(ряд. 2255 - ряд. 2200) гр. 3 форми № 2

Додатний результат

(ряд. 2200 - ряд. 2255) гр. 3 форми № 2

— «Прибуток (збиток) від участі в капіталі».

Наводять збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4), отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Важливо! Тут і далі Мінфін дещо наплутав з назвами додаткових рядків. Річ у тім, що вони не завжди відповідають порядку відображення показників у графах форми № 3-н. Так, незважаючи на те, що в назві ряд. 3521 першим зазначено прибуток, у гр. 3 потрібно відобразити збиток. Адже цей рядок розшифровує показники ряд. 3520, де за гр. 3 зазначають саме збиток від неопераційної діяльності і негрошових операцій ( п.п. 4.7.5 Методрекомендацій № 433). Тому будьте уважні: орієнтуючись виключно на назву статті, ви не зможете правильно скласти форму № 3-н.

3522

Додатний результат (ряд. 2181 + ряд. 2182 - ряд. 2121 - ряд. 2122) гр. 3 форми № 2

Додатний результат

(ряд. 2121 + ряд. 2122 - ряд. 2181 - ряд. 2182) гр. 3 форми № 2

— «Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання».

Показують збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3523

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 і оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 і оборотами за Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття)

— «Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття».

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зверніть увагу: згідно з Інструкцією № 291 результат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття в бухгалтерському обліку відображають у складі інших операційних доходів (Кт субрах. 712) і витрат (Дт субрах. 943). У формі № 2 зазначені операції також показують у складі операційних доходів і витрат (ряд. 2120 і 2180 відповідно). Водночас для цілей складання форми № 3-н реалізацію необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття слід розцінювати як інвестиційну діяльність. Щоб полегшити роботу щодо заповнення ряд. 3520 і 3523 форми № 3-н, до субрах. 712 і 943 є сенс відкрити додаткові субрахунки для накопичення інформації про доходи та витрати від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття.

3524

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793 і оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793 і оборотами за Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

— «Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій».

Наводять збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації фінансових інвестицій (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3526

Додатний результат різниці між оборотами за Дт субрах. 972 і оборотами за Кт субрах. 742

Додатний результат різниці між оборотами за Кт субрах. 742 і оборотами за Дт субрах. 972

— «Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів».

Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни корисності необоротних активів (у тому числі з ряд. 3520 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3540

Ряд. 2250 гр. 3 форми № 2

Х

У додатковому рядку «Фінансові витрати» відображають включені до Звіту про фінансові результати витрати на сплату відсотків за користування позиковими коштами

Майте на увазі: якщо заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н, то зазначену в ньому суму не враховують при визначенні показника ряд. 3520 форми № 3-н.

3550

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

У рядку «Зменшення (збільшення) оборотних активів» наводять зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) протягом звітного періоду статей оборотних активів (крім статей «Гроші та їх еквіваленти» (ряд. 1165 форми № 1), «Поточні фінансові інвестиції» (ряд. 1160 форми № 1) та інших статей неопераційних оборотних активів)

До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1100, крім зміни оборотних активів у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів і погашення зобов’язань за фінансовою орендою виробничими запасами, продукцією, товарами, негрошові внески до статутного капіталу, уключення фінансових витрат до собівартості продукції тощо), а також зміни оборотних активів у результаті виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1110, крім змін у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності;

— ряд. 1120 ураховують у частині вартості векселів, отриманих у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;

— ряд. 1125, крім суми зміни дебіторської заборгованості внаслідок її погашення необоротними активами;

— ряд. 1130 у частині дебіторської заборгованості за авансами, виданими у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;

— ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок заліку кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності (тобто з розрахунку виключають «вхідний» ПДВ, сплачений при придбанні об’єктів необоротних активів);

— ряд. 1140 у частині заборгованості за нарахованими доходами від операційної діяльності;

— ряд. 1145, крім сум внутрішніх розрахунків за інвестиційною та фінансовою діяльністю;

— ряд. 1155, крім змін іншої дебіторської заборгованості, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, наприклад з реалізацією поточних фінансових інвестицій;

— ряд. 1170, крім зменшення витрат майбутніх періодів унаслідок їх уключення до складу групи вибуття;

— ряд. 1190, крім сум змін інших оборотних активів, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховують зменшення статей унаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості унаслідок її погашення.

У разі відповідності ознакам істотності інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3551 — 3557):

3551

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) запасів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) вартості запасів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зверніть увагу: як і у випадку з ряд. 3521 (див. с. 45), Мінфін назвав ряд. 3551 — 3553 не дуже вдало. З точки зору правильного складання форми № 3-н було б логічно, якби в назві статті спочатку згадувалося зменшення, а не збільшення оборотних активів. Щоб не заплутатися при заповненні цих рядків, пам’ятайте: вони розшифровують показник ряд. 3550. Тому у гр. 3 відображайте зменшення запасів, поточних біологічних активів і дебіторської заборгованості, а у гр. 4 — їх збільшення.

3552

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1110 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1110 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів».

Наводять зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) поточних біологічних активів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3553

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1125 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1125 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, крім суми зміни заборгованості внаслідок її погашення необоротними активами (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3554

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1155 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1155 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) іншої поточної дебіторської заборгованості, крім змін, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3556

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1170 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1170 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів».

Наводять зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) витрат майбутніх періодів, крім зменшення таких витрат унаслідок їх уключення до складу групи вибуття (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3557

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1190 форми № 1

— «Зменшення (збільшення) інших оборотних активів».

Відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) інших оборотних активів, крім сум змін, пов’язаних з інвестиційною або фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зауважте: НП(С)БО 1 і Методрекомендації № 433 говорять про розшифровку в ряд. 3551 — 3557 не всіх, а тільки окремих складових ряд. 3550 форми № 3-н. Так, наводити зміни показників за ряд. 1120, 1130 — 1145 форми № 1 у додаткових рядках форми № 3-н не потрібно.

3560

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

У рядку «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) у статтях розділу III «Поточні зобов’язання і забезпечення» пасиву форми № 1 (крім статей «Короткострокові кредити банків» (ряд. 1600), «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (ряд. 1610), «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками» (ряд. 1640), «Поточні забезпечення» (ряд. 1660), сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані до таких рядків форми № 1:

— ряд. 1605 ураховують у частині вартості векселів, виданих при здійсненні операційної діяльності (наприклад, не враховують векселі, видані в погашення заборгованості за необоротні активи);

— ряд. 1615, крім суми зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточної кредиторської заборгованості до груп вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточних зобов’язань шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, заліку внесків до статутного капіталу тощо), а також зміни поточних зобов’язань унаслідок виправлення помилок минулих років;

— ряд. 1620, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати (але враховують зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток у зв’язку з його списанням та визнанням доходу), а також з ПДВ, що виник у результаті інвестиційної діяльності;

— ряд. 1625, 1630;

— ряд. 1635, крім зміни поточних зобов’язань за авансами, отриманими в межах інвестиційної та фінансової діяльності, а також у зв’язку з виправленням помилок минулих років;

— ряд. 1645, крім суми зміни зобов’язань за внутрішніми розрахунками, не пов’язаними з операційною діяльністю;

— ряд. 1665, крім зміни доходів майбутніх періодів унаслідок їх створення від операцій із засобами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо. Крім того, при визначенні показника цієї статті не враховують зменшення доходів майбутніх періодів у зв’язку з їх уключенням до групи вибуття;

— ряд. 1690, крім суми зміни інших поточних зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю. Також не враховують суми зобов’язань за відсотками.

У разі відповідності ознакам істотності інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті (ряд. 3561 — 3567):

3561

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1615 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1615 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, крім зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3562

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1620 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1620 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом».

Показують збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати, а також з ПДВ, що виник у результаті інвестиційної діяльності (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3563

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1625 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1625 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (у тому числі із ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3564

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1630 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1630 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці».

Наводять збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі у розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3566

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1665 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1665 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) доходів майбутніх періодів, крім зміни в результаті їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо (у тому числі із ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3567

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1690 форми № 1

— «Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань».

Відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) інших поточних зобов’язань, крім змін, не пов’язаних з операційною діяльністю, а також сум зобов’язань за відсотками (у тому числі із ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3570

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових витрачань (гр. 4), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових витрачань (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

У рядку «Грошові кошти від операційної діяльності» показують різницю між сумами надходжень і витрачань після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

3580

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

У рядку «Сплачений податок на прибуток» відображають використання грошових коштів на сплату податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю

3585

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, уключених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів)

У додатковому рядку «Сплачені відсотки» наводять суму сплачених грошовими коштами відсотків за користування позиковим капіталом, що використовується в операційній діяльності

Зауважте: у п.п. 4.7.11 Методрекомендацій № 433 зазначено, що в рядку 3585 форми № 3-н не показують суми відсотків, які капіталізують. Проте, на нашу думку, саме в цьому рядку слід відобразити сплачені відсотки, уключені до собівартості оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом. Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Додатне значення: ряд. 3570 гр. 3 - (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н

(Ряд. 3570 + ряд. 3580 + + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н або додатне значення (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 - ряд. 3570 гр. 3 форми № 3-н

У ряд. 3195 форми № 3-н відображають надходження (у гр. 3) або вибуття (у гр. 4) коштів від операційної діяльності з урахуванням сплачених відсотків і податку на прибуток

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

3200

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Х

— фінансових інвестицій. Наводять суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3205

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Х

— необоротних активів. Відображають надходження грошових коштів від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Як ви знаєте, продаж необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають у бухобліку як реалізацію запасів: доходи — за Кт субрах. 712, а балансову вартість — за Дт субрах. 943. Тобто має місце операційна діяльність. Проте для цілей заповнення форми № 3-н надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

3215

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Х

— відсотків. Показують надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів

3220

Аналітичні дані до обороту за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Х

— дивідендів. Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3225

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31

з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Х

У статті «Надходження від деривативів» наводять суми надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

3230

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Х

У додатковому рядку «Надходження від погашення позик» підприємства (крім фінансових установ) відображають суми грошових надходжень від повернення:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;

— позик, виданих раніше іншим сторонам

3250

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, що не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3-н

Витрачання на придбання:

3255

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

— фінансових інвестицій. Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3260

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, уключених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

— необоротних активів. Наводять інформацію про виплату грошових коштів для придбання (створення) основних коштів, нематеріальних активів і інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

3270

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

У рядку «Виплати за деривативами» відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність)

3275

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

У додатковому рядку «Витрачання на надання позик» підприємства (крім фінансових установ) показують вибуття грошових коштів для надання:

— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);

— позик іншим сторонам

3290

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3-н

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Додатне значення: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + + ряд. 3215 + ряд. 3220 + + ряд. 3225 + ряд. 3230 + + ряд. 3250) гр. 3 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + + ряд. 3270 + ряд. 3275 + + ряд. 3290) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3255 + ряд. 3260 + + ряд. 3270 + ряд. 3275 + + ряд. 3290) гр. 4 - (ряд. 3200 + ряд. 3205 + + ряд. 3215 + ряд. 3220 + + ряд. 3225 + ряд. 3230 + + ряд. 3250) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

3300

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Х

— власного капіталу. Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу

3305

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Х

— отримання позик. Наводять суми надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

3340

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» відображають надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не були включені в ряд. 3300 і 3305 форми № 3-н

Витрачання на:

3345

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

— викуп власних акцій. Показують грошові кошти, витрачені для придбання власних акцій

3350

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

— погашення позик. Відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

3355

Х

Аналітичні дані до обороту за Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

— сплату дивідендів. Наводять суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

3360

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, що не капіталізуються, пов’язаних з позиками)

У додатковому рядку «Витрачання на сплату відсотків» відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, що капіталізуються)

3365

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

У додатковому рядку

«Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди» показують суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

3390

Х

Аналітичні дані до оборотів за Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3-н

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Додатне значення: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + + ряд. 3340) гр. 3 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + + ряд. 3355 + ряд. 3360 + + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3345 + ряд. 3350 + + ряд. 3355 + ряд. 3360 + + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 - (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових витрачань (гр. 4), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових витрачань (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Х

У рядку «Залишок коштів на початок року» відображають залишок грошових коштів на початок року, наведений у Балансі

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-н відповідає значенню ряд. 3415 гр. 5 форми № 3-н.

3410

Ряд. 3515 гр. 4 форми № 3-н

Ряд. 3515 гр. 3 форми № 3-н

У рядку «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» наводять суму збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

3415

(Ряд. 3400 + ряд. 3405 + + ряд. 3410) гр. 3 форми № 3-н або (ряд. 3400 + ряд. 3405) гр. 3 - ряд. 3410 гр. 4 форми № 3-н або (ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 - ряд. 3400 гр. 4 форми № 3-н або ряд. 3405 гр. 3 - (ряд. 3400 + ряд. 3410) гр. 4 форми № 3-н

Х

У рядку «Залишок коштів на кінець року» відображають суму грошових коштів на кінець року

Розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми № 3-н показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми № 1).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі