Податку на прибуток, до побачення?

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Липень, 2018/№ 59
В обраному У обране
Друк
Як невідкладний зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 8557*. Якщо його приймуть, то з 2019 року на зміну податку на прибуток прийде новий податок на виведений капітал. Галасу буде багато. Тому давайте заздалегідь знайомитися з «новачком».

*http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356.

Відразу зазначимо: якщо згаданий законопроект ухвалять і податок на виведений капітал (ПНВК), як і планується, запрацює з 2019 року, це суперечитиме закону. Адже мінімальний строк, відведений ПКУ на набуття чинності такими кардинальними податковими нововведеннями, — 6 місяців до початку нового бюджетного періоду (згідно з принципом стабільності — див. п.п. 4.1.9 ПКУ). Навіть сьогодні цей строк уже порушений. Щоправда, нам з вами не звикати…

Хто платить ПНВК?

Платниками нового податку стануть:

1) юридичні особи — резиденти, що здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами.

Виняток: єдиноподатники і неприбуткові організації. Але!

якщо єдиноподатник здійснює оподатковувані ПНВК операції з нерезидентом-неплатником, то заплатити ПНВК йому доведеться

А неприбуткові організації повинні оподатковувати ПНВК будь-яке нецільове використання своїх коштів (майна);

2) юридичні особи — нерезиденти незалежно від організаційно-правової форми або постійні представництва нерезидентів, що здійснюють діяльність на території України.

Якщо такий нерезидент (постійне представництво) планує:

— здавати в оренду (лізинг) майно, розташоване на території України;

— продавати нерухоме майно, розташоване на території України;

— здійснювати діяльність, під час якої створюється будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтований об’єкт, якщо тривалість робіт перевищує 6 місяців;

— надавати брокерські, комісійні, агентські послуги на користь резидентів (за винятком здійснення операцій з купівлі-продажу товарів, робіт, послуг за межами України у нерезидентів (нерезидентам));

— отримувати майно (у тому числі цілісні майнові комплекси) від резидентів у рамках спільної діяльності або передане в довірче управління;

— укладати угоди про розподіл продукції,

то він повинен зареєструватися платником ПНВК ще до початку здійснення перерахованих видів діяльності.

Врахуйте: платник-резидент, що укладає договір з нерезидентом на здійснення перерахованих видів діяльності, ще до укладення договору повинен упевнитися, чи є той платником ПНВК. Тобто перевірити наявність відповідної інформації в Реєстрі платників ПНВК.

Якщо нерезидент, що підлягає обов’язковій реєстрації, не зареєстрований платником ПНВК, резидент виконує функцію податкового агента

Він повинен вказати про це в договорі і утримати податок при виплаті доходу нерезиденту. А якщо форма розрахунків з нерезидентом негрошова — сплатити ПНВК за свій рахунок.

Окрім перерахованих обов’язкових випадків, нерезидент (постійне представництво) може зареєструватися платником ПНВК і добровільно.

Оподатковувані операції і ставки податку

Тут найцікавіше. Як видно з назви податку, фінансовий результат (прибуток) при його розрахунку жодної ролі не відіграє. Оподатковують ним тільки операції з виведення капіталу (і прирівняні до них). Перелік таких операцій наведемо в таблиці.

Операції, оподатковувані ПНВК

I. Операції з виведення капіталу (ставка — 15 %)

1

Виплата дивідендів неплатникові (у тому числі фізичній особі) у грошовій та/або відмінній від грошової формі

Винятки:

— реінвестовані дивіденди за умови, що така реінвестиція не змінює пропорції участі усіх засновників у статутному фонді емітента;

— платежі підприємств, заснованих громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, працевлаштованих за основним місцем роботи, за попередній звітний період складає не менше 50 % і їх заробітна плата — не менше 25 % загальних витрат на оплату праці.

(!) Суму податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з виплатою дивідендів, можна зменшити на суму сплаченого податку на майно (податку на нерухоме майно, транспортного податку, плати за землю).

(!!) Дивіденди, оподатковувані ПНВК, ПДФО не оподатковують

2

Повернення внесків (коштів, майна) власникові корпоративних прав — неплатникові

Базу оподаткування визначають як різницю між первинним внеском (внесок за рахунок реінвестування тут не враховуємо)/вартістю придбання частки (якщо розрахунки за неї здійснювалися на території України) і сумою виплат.

(!) Перехід на спрощенку прирівнюється до ліквідації із здійсненням умовного повернення власникові корпоративних прав, коштів та/або вартості майна

3

Сума коштів та/або вартість майна, що виплачується (яке повертається) у рамках спільної діяльності та/або довірчого управління неплатникові податку — власникові таких коштів/майна

У сумі, що перевищує суму наданих коштів/майна

4

Виплати, здійснювані державним некорпоратизованим, казенним або комунальним підприємством на користь держави/органів місцевого самоврядування у зв’язку з відрахуванням частини прибутку, якщо такі суми не оподатковувалися у зв’язку з виплатою дивідендів

II. Операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу

(ставка — 20 %)

1

Придбання у пов’язаного ФОП-спрощенця

2

Безповоротна фіндопомога, надана неплатникові або пов’язаній особі, або фінансова допомога непов’язаній особі, не погашена протягом 12 календарних місяців (що йдуть за кварталом, в якому вона надана)

За винятком:

— фіндопомоги неприбутківцям;

— поворотної фіндопомоги, наданої непов’язаній особі — працівникові підприємства (але якщо така допомога залишиться не повернутою на дату звільнення працівника, її треба буде оподаткувати);

— фіндопомоги, яка підлягає оподаткуванню ПДФО (чи не включається в розрахунок загального оподатковуваного доходу згідно зі ст. 165 ПКУ і не оподатковується згідно з п. 170.7 ПКУ);

— прощеної заборгованості за товари (роботи, послуги), поставлені неплатникові резиденту— фізичній особі, яка підлягає оподаткуванню ПДФО (чи не включається в розрахунок загального оподатковуваного доходу згідно зі ст. 165 ПКУ і не оподатковується згідно з п. 170.7 ПКУ)

3

Вартість безкоштовно переданого майна (робіт, послуг) неплатникам

За винятком:

— подарунків неприбутківцям;

— подарунків неплатникам при проведенні маркетингових заходів (за умови, що вартість подарунка становить не більше одного прожиткового мінімуму);

— подарунків неплатникам, якщо вартість такого подарунка оподатковується ПДФО (або не включається в розрахунок загального оподатковуваного доходу згідно зі ст. 165 ПКУ і не оподатковується згідно з п. 170.7 ПКУ);

— майна (робіт, послуг), переданого у вигляді зобов’язань за договором про переведення боргу

4

Фіндопомога і подарунки неприбутківцям у розмірі, що перевищує 0,5 % минулорічного доходу

За винятком переданих платником, заснованим громадською організацією інвалідів, на користь свого засновника

5

Продаж товарів (робіт, послуг) пов’язаним неплатникам

Якщо строк платежу за договором перевищує 24 місяці з моменту їх отримання

6

Нестачі, виявлені в ході інвентаризації

Якщо балансова вартість майна, якого не вистачає, перевищує 5 % вартості однорідної групи майна і підприємство не звернулося в поліцію щодо порушення кримінальної справи або притягнення винних осіб до відповідальності

7

Виплата коштів та/або вартість експортованого майна, вартість робіт (послуг), наданих неплатникові-нерезиденту у зв’язку з:

7.1

перерахуванням з рахунків в українських банках на закордонні рахунки платника

7.2

погашенням зобов’язань, виконання яких не приводить до зарахування коштів на українські рахунки платників або до отримання платником майна (робіт, послуг)

7.3

інвестиціями в закордонні об’єкти

— створення юросіб за кордоном;

— відкриття філій, інших відокремлених підрозділів за кордоном;

— створення та/або утримання постійного місця діяльності, через яке повністю або частково здійснюється госпдіяльність платника за кордоном;

— придбання майна, корпоративних прав і цінних паперів та їх похідних іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за кордоном, за винятком:

а) сплати членських (вступних) внесків в іноземні міжнародні організації та установи в сумі, що не перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму на одну організацію (чи в розмірі, що перевищує зазначений розмір, якщо внесок сплачений організації, членом якої є Україна);

б) придбання майна, якщо воно імпортується до оплати або протягом 360 днів з дня виплати коштів;

в) придбання майна з метою його подальшого продажу за кордоном, якщо зарахування коштів від такого продажу на українські рахунки відбувається не пізніше 360 днів з дня виплати коштів за кордон на його придбання.

(!) Фінлізинг (якщо об’єкт не ввозиться на Україну) теж прирівнюється до інвестицій

7.4

придбанням робіт (послуг)

За винятком:

— придбання робіт (послуг), якщо платник отримує результат до моменту здійснення оплати або протягом 360 днів з дня виплати коштів за кордон;

— придбання робіт (послуг) з метою їх подальшого продажу за кордоном, якщо зарахування коштів від такого продажу на українські рахунки відбувається не пізніше 360 днів з дня виплати коштів за кордон на їх придбання

7.5

відчуженням майна (робіт, послуг)

За винятком:

— продажу майна, надання робіт (послуг) на умовах передоплати або якщо оплата здійснюється протягом 360 днів з дня завершення митного оформлення експорту/дня фактичного надання робіт (послуг)

8

Виплата коштів та/або передача майна на користь нерезидента за договорами комісії, доручення, агентськими та іншими аналогічними договорами

За винятком:

— суми коштів та/або вартості майна, наданих нерезидентом платникові для виконання договору і повернутих йому;

— вартості майна, яке було закуплено за дорученням і за рахунок нерезидента за кошти, отримані безпосередньо для цієї закупівлі;

— суми коштів від продажу майна (за винятком корпоративних прав і цінних паперів), наданого нерезидентом для продажу (за винятком випадків, коли платник податку — резидент має ознаки постійного представництва);

— суми коштів, яка була сплачена нерезидентом при придбанні на території України цінних паперів або корпоративних прав, кошти від продажу яких повертаються нерезиденту

9

Виплата роялті нерезиденту в сумі, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % минулорічного чистого реалізаційного доходу

10

Виплата роялті:

— «низькоподатковому» нерезиденту;

— нерезиденту щодо об’єктів, права інтелектуальної власності на які уперше виникли у резидента України;

— нерезиденту, якщо роялті в його країні не оподатковуються

11

Внески до статутного капіталу неплатника — резидента, в довірче управління, спільну діяльність неплатника

12

Виплата боргових зобов’язань (відсотків, комісій, інших винагород/відшкодувань за кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язаннями за договорами фінлізингу та іншими позиками)

на користь:

— пов’язаних осіб — нерезидентів (оподатковується за ставкою 5 %. Але (!) якщо загальна сума боргових зобов’язань перед усіма пов’язаними особами — нерезидентами перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза, то застосовують ставку 20 %);

— нерезидентів, зареєстрованих у «низькоподаткових» країнах

13

Виплати «ненадійним» страховикам-нерезидентам у рамках страхових договорів

14

Передача майна, надання робіт, послуг нерезиденту, який незаконно здійснює діяльність без реєстрації платником ПНВК

15

Контрольовані операції, якщо їх ціни не відповідають принципу «витягнутої руки»

16

Кошти (майно), використані неприбутківцем не за цільовим призначенням

Перехідні тонкощі

Суму дивідендів (та/або нерозподілений прибуток від спільної діяльності), що виплачується за 2018 рік:

— яка не перевищує суму оподатковуваного прибутку за 2018 рік, — ПНВК не оподатковують (але її доведеться оподаткувати ПДФО за новою ставкою 9 %);

— яка перевищує суму оподатковуваного прибутку (разом з виплаченими дивідендами за 2018 рік), — оподатковують ПНВК (але без ПДФО).

Крім того, під оподаткування ПНВК підпадуть і дивіденди, що виплачуються за більш ранні періоди. Тож їх вигідніше виплатити у 2018 році (і оподаткувати ПДФО за ставкою 5 %). І ще таке:

переплати з податку на прибуток не згорять, їх можна буде врахувати у зменшення ПНВК

Щоправда, переплатою за авансовими внесками при виплаті дивідендів можна буде зменшити тільки зобов’язання, нараховані при виплаті дивідендів. Ну а збитки у ПНВКшний час не перенесеш.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд