Вирощуємо розсаду в теплицях

В обраному У обране
Друк
Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2018/№ 21
Ще сніг не зійшов з полів, а сільськогосподарські товаровиробники вже почали підготовку до вирощування першого врожаю. Власники теплиць починають висаджувати насіння різних овочів (помідорів, капусти тощо), з якого можна виростити як садивний матеріал (розсаду), так і товар для реалізації. Про правила відображення в бухобліку таких операцій ми поговоримо сьогодні.

Облік витрат на вирощування

Щоб правильно вести облік витрат на вирощування розсади овочів у теплицях, потрібно правильно класифікувати об’єкт обліку.

У додатку 1 до П(С)БО 30 «Біологічні активи» прямо зазначено: саджанці, вирощені у розсадниках (теплицях), — це додаткові біологічні активи.

Вирощування і реалізацію такого активу в обліку слід відображати за правилами, призначеними для біологічних активів.

Тобто облік витрат на вирощування розсади (на біологічне перетворення) аграрії ведуть на рахунку 23 «Виробництво» (див. рис. 1).

Рис. 1. Правила відображення операцій на рахунку 23

У розрізі цього рахунку кожне підприємство відкриває відповідний аналітичний рахунок, на якому збираються витрати на вирощування певного виду розсади за статтями витрат, наведеними у П(C)БО 16 «Витрати» (п. 17 П(C)БО 30).

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, розподілених загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат (п. 2.7 Методрекомендацій № 132*).

* Методрекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 р. № 132.

Перелік витрат, що формують виробничу собівартість розсади, на кожному підприємстві свій. Водночас є примірний перелік основних статей таких витрат. Ось він.

1. Витрати на оплату праці. Включають нараховану основну та додаткову заробітну плату штатних працівників, найманих і залучених осіб, зайнятих безпосередньо на вирощуванні розсади у теплицях (Дт 231 — Кт 661), тобто працівників, які займалися обробкою ґрунту у теплиці, посівом насіння овочів, доглядом за саджанцями тощо.

2. Прямі матеріальні витрати. Відображають витрати на: (а) насіння і посадковий матеріал (власного виробництва та придбані на стороні) (Дт 231 — Кт 201, 27), (б) добрива мінеральні та органічні (Дт 231 — Кт 208), (в) засоби захисту рослин: вартість пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних засобів (Дт 231 — Кт 208), (г) нафтопродукти, тобто ПММ на роботу машинно-тракторного парку та інших сільгоспмашин на роботах у теплицях (Дт 231 — Кт 203), (ґ) запчастини, використані під час ремонту для заміни відпрацьованих деталей машин і устаткування, які знаходяться у самій теплиці, а також витрати на інші матеріали, потрібні для вирощування розсади, наприклад робочий інвентар (Дт 231 — Кт 207) тощо.

3. Інші прямі витрати. У цю статтю включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути пов’язані з виробництвом розсади:

— відрахування на соціальні заходи, тобто нарахування на фонд оплати праці ЄСВ (Дт 231 — Кт 651);

— амортизації основних засобів, які беруть безпосередню участь у вирощуванні розсади (теплиці і обладнання, у ній установлене (Дт 231 — Кт 13));

— прямо пов’язаних з вирощуванням розсади інших витрат: плата за оренду земельних і майнових паїв, податок на майно, платежі на страхування посівів, вартість робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями та власними допоміжними виробництвами (Дт 23 — Кт 64, 63, 685 та 234).

4. Загальновиробничі витрати (ЗВВ). Відображають витрати, які пов’язані з вирощуванням не тільки розсади, а й інших культур. Наприклад, зарплата агрономів.

Увага! У п. 2.21 Методрекомендацій № 132 установлено, що у сільгосппідприємств ЗВВ не поділяються на постійні і змінні. До складу ЗВВ входять окремі види витрат, що стосуються всіх напрямків діяльності господарства. Ці витрати обліковують на окремому субрахунку рахунка 91 і наприкінці року розподіляють між основними галузями та об’єктами витрат пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів: кормів, насіння, сировини). Тобто списують з кредиту рахунка 91 на дебет субрахунку 231.

Варіанти оприбутковування розсади

Вирощену розсаду слід оприбуткувати у склад активів підприємства, тобто провести первісне визнання такого додаткового біологічного активу.

Оприбутковувати на баланс розсаду слід залежно від того, який варіант оцінки обрало підприємство:

— за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;

— за виробничою собівартістю, сформованою відповідно до П(С)БО 16.

Кожне підприємство обирає спосіб оцінки додаткових біологічних активів самостійно. Про це воно має вказати в обліковій політиці підприємства.

Щоб вам було легше обрати варіант оцінки, розглянемо далі кожен із них окремо.

1. За справедливою вартістю. Підприємства, які оприбутковують вирощену розсаду за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, беруть її на баланс лише після того, як вона буде відокремлена від землі.

При цьому роблять проводки Дт 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю» — Кт 231.

До відома! Справедливою вартістю вважають суму, за яку можна продати актив за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).

Для визначення справедливої ціни аналізують цінові пропозиції постійних контрагентів (покупців та заготівельних організацій) та ціни підприємств регіону, які продають подібні біологічні активи.

Водночас, за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє підприємство, справедливу вартість біологічних активів визначають за останньою ринковою ціною операції з такими активами (п. 5.3 Методрекомендацій № 1315).

Крім того, у разі відсутності інформації про ринкові ціни на окремі види біологічних активів їх справедливу вартість можна визначити виходячи з ринкових цін на подібні біологічні активи, скоригованих з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість (п. 5.4 Методрекомендацій з бухобліку біологічних активів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. № 1315).

Справедлива вартість, за якою оприбутковується розсада, фіксується у первинних документах, а саме у бухгалтерській довідці.

Зверніть увагу! Оцінка розсади за справедливою вартістю ніяк не пов’язана з витратами, понесеними на вирощування такого активу.

А тому щоб коректно закрити рахунок 23, на якому були накопичені витрати з вирощування, доведеться визнати або витрати, або доходи від первісного визнання біологічних активів. Інакше кажучи, на суму різниці між справедливою вартістю оприбуткованої розсади та сумою понесених витрат, пов’язаних з її біологічним перетворенням, провадяться такі записи, які показано на рис. 2.

Рис. 2. Правила закриття рахунка 23 при оцінці розсади за справедливою вартістю

Проведення таких записів оформлюється бухгалтерською довідкою, після того як будуть повністю сформовані витрати на вирощування.

2. За виробничою собівартістю. У цьому разі викопані саджанці в обліку слід відображати не як поточний біологічний актив, а як продукцію сільгоспвиробництва. Тобто оприбутковувати вирощену розсаду слід на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Звертаємо увагу! Визначити виробничу собівартість розсади (тобто провести калькулювання вирощування такої сільгосппродукції) можна тільки наприкінці року, тобто після того, як будуть розподілені ЗВВ і сформовано повністю витрати на вирощування розсади. До цього моменту розсаду, викопану із землі, обліковують за плановою собівартістю. Планову собівартість визначають, спираючись на прогнозовані ціни на матеріали, які використані на виробництво цієї продукції.

Після того як наприкінці року будуть сформовані та розподілені ЗВВ, планову собівартість розсади слід довести до рівня фактичних витрат і закрити рахунок 23.

Проводять таке коригування:

— або методом «червоне сторно» (цей спосіб застосовують у випадку, коли планова собівартість розсади є більшою за фактичні витрати на її виробництво);

— або здійсненням додаткових проводок (його використовують тоді, коли планова собівартість навпаки є меншою за розмір фактичних витрат на вирощування розсади).

Увага! Доводити планову собівартість розсади до рівня фактичних витрат підприємство буде тільки наприкінці року. На цей момент усі саджанці розсади, які отримає підприємство, вже будуть або продані, або використані у господарській діяльності (висаджені і від них отримано сільгосппродукцію). Тому коригувати планову собівартість до рівня фактичної доведеться не через коригування показника рахунка 27, на який було оприбутковано розсаду при відокремленні від землі, а через коригування рахунків витрат, на які було списано таку продукцію. Наприклад, якщо саджанці було реалізовано, то доведеться коригувати рахунок 90.

У випадку ж коли розсаду використано на виробництво, то порядок коригування буде залежати від того, чи отримано на кінець року готову продукцію. Якщо ні — коригують рахунок 23, якщо ж продукція отримана і реалізована, — рахунок 90.

Приклад. Витрати на вирощування розсади помідорів у теплиці 100000 грн. Отримано 20 тис. штук саджанців. З них 7 тис. висаджено на полі, а 13 тис. реалізовано по 6000 грн. за тисячу штук.

Відобразимо в обліку операції з реалізації розсади за умови, що:

варіант 1 — розсаду оцінено за справедливою вартістю 5500 грн. за 1 тис. штук;

варіант 2 — розсаду оприбутковано за плановою собівартістю 5100 грн. за 1 тис. штук.

Вартість 1 тис. штук саджанців на продаж склала 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.).

Розмір ЗВВ на розсаду помідорів, який був визначений наприкінці року, склав 8000 грн.

Облік вирощування і реалізації розсади

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Понесено витрати на вирощування розсади помідорів

231/саджанці

20, 631, 661, 651, 13

100000

Варіант 1. Оцінка розсади за справедливою вартістю

2. Оприбутковано саджанці помідорів за справедливою вартістю (20 тис. шт. х 5500 грн. за тис. шт.)

211

231/саджанці

110000

3. Передано 7 тис. шт. саджанців на посадку

(7 тис. шт. х 5500 грн. за тис. шт.)

231/помідори

211

38500

4. Визнано дохід від реалізації саджанців

(13 тис. шт. х 7200 грн. за тис. шт.)

361

701

93600

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

701

641

15600

6. Списано вартість реалізованих саджанців

(13 тис. шт. х 5500 грн. за тис. шт.)

901

211

71500

7. Включено ЗВВ до складу витрат на вирощування саджанців помідорів

231/саджанці

91

8000

8. Визнано дохід від первісного визнання біологічних активів (110000 грн. - 108000 грн.)

231/саджанці

710

2000

9. Визначено фінрезультат

701

791

78000

791

901

71500

710

791

2000

10. Збільшено нерозподілений прибуток на суму отриманого фінрезультату

791

44

8500

Варіант 2. Оцінка розсади за виробничою собівартістю

2. Оприбутковано саджанці помідорів за плановою собівартістю (20 тис. шт. х 5100 грн. за тис. шт.)

27

231/саджанці

102000

3. Передано 7 тис. саджанців на посадку

(7 тис. шт. х 5100 грн. за тис. шт.)

231/помідори

27

35700

4. Нараховано дохід від реалізації саджанців помідорів

(13 тис. шт. х 7200 грн. за тис. шт.)

361

701

93600

5. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

701

641

15600

6. Списано вартість саджанців до собівартість реалізації

(13 тис. шт. х 5100 грн. за тис. шт.)

901

27

66300

7. Включено загальновиробничі витрати до складу витрат на вирощування саджанців помідорів

231/саджанці

91

8000

8. Знаходимо різницю між плановою собівартістю саджанців та фактичною вартістю:

102000 - (100000 + 8000) = -6000 (грн.).

Розподіляємо цю суму пропорційно кількості саджанців, використаних для вирощування помідорів (7 : 20) та для продажу саджанців (13 : 20), та методом додаткових проводок коригуємо раніше зроблені проводки:

— щодо саджанців, переданих для вирощування помідорів (6000 х 7 : 20)

231/помідори

231/саджанці

2100

— щодо реалізованих саджанців (6000 х 13 : 20)

901

231/саджанці

3900

9. Визначено фінрезультат

701

791

78000

791

901

70200

10. Збільшено нерозподілений прибуток на суму отриманого фінрезультату

791

44

7800*

* Ми отримали різні суми фінрезультату від продажу розсади при оцінці її вартості різними способами. Але якщо врахувати фінрезультат від продажу готової продукції, отриманої із розсади (помідорів), то побачимо, що метод оцінки на кінцевий результат не впливає, оскільки фінрезультат вирівнюється після підбиття підсумку за цими двома видами операцій.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд