Як ужитися в одному будинку, Або операції між підприємством і філією

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Скільки не було б у підприємства філій, усі вони — частини однієї єдиної юридичної особи. Водночас наявність філії має свої нюанси. Як відображаються в обліку операції з переміщення активів між головним підприємством та його філією, а також купівлі/продажу запасів через філію, але з розрахунками через головне підприємство. Про це і йтиметься у цій статті.

Як відомо, ч. 5 ст. 8 Закон про бухоблік дозволяє юридичній особі виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Від того, виділяється філія на окремий баланс чи ні, залежить порядок ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Філія НЕ виділяється окремо. У цьому випадку облік господарських операцій такої філії здійснюється головним підприємством (ГП). При цьому, зазвичай, ГП вводить додаткові субрахунки, на яких відображається інформація про операції, що проводяться філією.

За великим рахунком, варіант, коли філія на окремий баланс не виділяється, жодних особливостей у взаємодії між ГП і філією не містить. Інша річ, ведення окремого балансу філією.

Філія виділяється окремо. Така філія зобов’язана вести «свій» окремий бухгалтерський облік згідно з обліковою політикою головного підприємства, затвердженою наказом керівника. Причому облікова політика головного підприємства повинна застосовуватися всіма його філіями незалежно від їх місцезнаходження (п. 1.4 розд. I Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635).

Далі розглянемо детальніше варіант обліку господарських операцій при виділенні філії на окремий баланс: передача майна, придбання і продаж за участю філії, складання фінзвітності.

Рух активів

Від ГП до філії і назад. Будь-які переміщення активів між ГП і його філіями — це, по суті, операції всередині однієї юрособи. А отже, у бухобліку не дотримуються умови визнання доходів (п. 8 П(С)БО 15) і витрат (п. 6 П(С)БО 16) ні у ГП, ні в його філій. Тобто операції внутрішнього переміщення ніяк не позначаються на фінансовому результаті підприємства в цілому і, відповідно, не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Також не виникає жодних ПДВ-наслідків, оскільки для цілей ПДВ-обліку при передачі активу всередині юрособи відсутня операція постачання (п.п. 14.1.191 ПКУ).

Усі операції з внутрішнього переміщення активів у бухгалтерському обліку між головним підприємством і філією, виділеною на окремий баланс, відображаються на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (див. Інструкцію № 291).

Тобто передачу будь-яких активів (ОЗ, готової продукції, товарів тощо) філії, виділеній на окремий баланс, ГП відображає за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683. Філія ж таку операцію показує зворотною кореспонденцією цих рахунків. При цьому зараховуються активи на баланс філії за первісною вартістю (вона ж балансова вартість, визначена підприємством).

Передачу філії об’єкта ОЗ головне підприємство відображає одночасно з передачею всієї суми нарахованого зносу проводками:

— Дт 683 — Кт 10;

— Дт 13 — Кт 683.

У свою чергу, філія, отримавши від головного підприємства об’єкт ОЗ, включає його до складу своїх активів (зараховує на відповідний субрахунок рахунка 10) і обліковує в себе на кредиті рахунка 13 накопичений знос такого об’єкта ОЗ.

Щодо подальшої амортизації об’єкта ОЗ фішка в тому, що

за загальним правилом нараховує амортизацію та сторона, яка, безпосередньо, експлуатує об’єкт ОЗ

Тому після передачі об’єкта ОЗ на баланс філії головне підприємство припиняє нараховувати амортизацію починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття такого об’єкта (п. 29 П(С)БО 7). У той час як філія продовжує амортизувати отриманий об’єкт тим же методом, який використовувало головне підприємство (тобто методом, передбаченим у наказі про облікову політику ГП).

І не забудьте, що будь-яке переміщення активів з балансу ГП на баланс філії і назад повинно бути оформлене відповідними первинними документами. Передача і повернення об’єкта ОЗ проводяться на підставі розпорядчого документа (наказу) керівника головного підприємства. На додаток складається акт за формою № ОЗ-1, на підставі якого вносяться відмітки до інвентарної картки (ф. № ОЗ-6). Товари, запаси та інші матеріальні активи оформляються накладними-вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11).

Придбання/продаж через філію. Якщо філія придбаває запаси, то вона їх обліковує в себе на балансі до тих пір, поки не реалізує або не передасть їх головному підприємству.

Відображаються запаси на балансі філії за загальними правилами. А саме зараховуються за первісною вартістю (пп. 8, 9 П(С)БО 9), а списуються у складі собівартості в періоді їх використання (продажу) філією. Причому жодного значення не має, хто проводить оплату за куплений товар (філія чи головне підприємство). Зараховує собі на баланс актив той, хто є одержувачем товару за договором.

Відповідно при продажу товарів, які відображені в активах філії (отримані від ГП або оприбутковані на філію) саме філія:

— визнає дохід від реалізації за правилами п. 8 П(С)БО 15 (сума передоплати жодного впливу на величину доходу не здійснює (п.п. 6.3 П(С)БО 15)), і

— відображає витрати в сумі, яка дорівнює собівартості реалізованих товарів (п. 7 П(С)БО 16).

Зрозуміло, при списанні собівартості реалізованого товару філія зобов’язана використовувати той же метод оцінки їх вибуття, що й головне підприємство. Тобто філія списує ту вартість товару, за якою він був зарахований до складу активів (до складу первісної вартості товарів).

Якщо ж філія куплений товар передає головному підприємству, то при подальшому його продажу відображати доходи і відносити на витрати собівартість товару буде вже головне підприємство. І тут, знову-таки, не важливо, на чий рахунок (філії чи головного підприємства) надходять грошові кошти за реалізовані товари.

Іншими словами, для всіх сторін (як головного підприємства, так і його філій) дотримується єдине правило:

доходи і витрати за операцією реалізації товару відображає саме той, хто фактично відвантажив товар (у кого на балансі цей актив числився)

Фінансова звітність і податок на прибуток

За результатами звітного періоду на підставі первинних документів про виконані госпоперації і на підставі своїх окремих регістрів бухгалтерського обліку філія складає свій баланс і відповідну фінансову звітність (ч. 5 ст. 8 Закон про бухоблік, п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 1). У подальшому інформація з балансу філії перетікає у фінзвітність підприємства в цілому. Відповідно ГП баланс і фінзвітність складає вже з урахуванням окремих балансів і фінзвітності всіх своїх філій. При складанні такого загального балансу і фінзвітності головному підприємству інформацію про внутрішньогосподарські розрахунки наводити не потрібно. Про це сказано в п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 1.

Підкреслимо:

орієнтуючись саме на загальну фінзвітність (тобто з урахуванням звітності філій), головне підприємство визначає об’єкт оподаткування податком на прибуток

Тобто окремий фінрезультат філії самостійно в розрахунку податку на прибуток підприємства не бере участі.

Причому зверніть увагу: законодавство зобов’язує надавати фінансову звітність тільки юридичних осіб у цілому (а не філій) і представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності (ст. 2 Закону про бухоблік, п. 1 Порядку № 419). Тож надавати окремо в контролюючі органи фінансову звітність філії не зобов’язані.

На завершення облік запасів філією та головним підприємством покажемо на прикладі.

Приклад. За домовленістю сторін повну передоплату за товар 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.) здійснює головне підприємство. Прибуткує оплачений товар філія. Далі філія продає товар на суму 36000, оплата за реалізований товар надходить головному підприємству.

Облік запасів філією і головним підприємством

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

Придбаваємо запаси через філію (платить головне підприємство)

1

Перераховано головним підприємством передоплату за товар

371

311

24000

2

Відображено право на податковий кредит (ПН на дату оплати не зареєстровано в ЄРПН)

644/1

644

4000

3

Зареєстровано ПН

641/ПДВ

644/1

4000

4

Передано філії заборгованість постачальника з постачання товарів

683

371

371

683

24000

5

Філією отримано товар від постачальника

281

631

20000

6

Списано суму податкового кредиту

644

683

683

631

4000

7

Здійснено залік заборгованостей

631

371

24000

Продає товар філія (оплата на головне підприємство)

8

Отримано передоплату за товар головним підприємством

311

681

36000

9

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

6000

10

Передано філії дебіторську заборгованість

681

683

683

681

36000

11

Відображено дохід від реалізації філією товару

361

702

36000

12

Списано суму податкових зобов’язань з ПДВ

683

643

702

683

6000

13

Списано собівартість товару

902

281

20000

14

Здійснено залік заборгованостей

681

361

36000

15

Відображено фінансовий результат

702

791*

30000

791*

902

20000

* Фінрезультат за цією операцією зависає на балансі філії і вливається у фінансову звітність головного підприємства.

Загалом, як бачите, в обліку руху активів між ГП і філією, а також продажу/купівлі запасів через філію нічого складного немає. Вважаємо, ви із цим відмінно впораєтеся.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі