Облік доходів діяльності підприємства

Царевська Тетяна, податковий експерт

Класифікація доходів і витрат за видами діяльності

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності всі доходи й витрати підприємства класифікують за видами діяльності. Які види діяльності передбачено нацстандартами бухобліку, показано на рисунку.

img 1

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

До основної діяльності належать операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інша операційна діяльність включає реалізацію інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операції з надання майна в операційну оренду (якщо це неосновний вид діяльності підприємства), створення резерву сумнівних боргів, купівлю-продаж іноземної валюти тощо.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

Інвестиційна діяльність це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей).

Класифікацію доходів і витрат за видами діяльності підприємства та їх місце на рахунках бухгалтерського обліку див. у табл. 1.

Таблиця 1. Класифікація доходів і витрат за видами діяльності

Діяльність

Господарські операції

Доходи

Витрати

Операційна

Основна

Реалізація:

— готової продукції

— товарів

— робіт, послуг

701

702

703

901

902

903

Здійснення вирахувань з доходу

704

Здійснення загальновиробничих витрат

91

Здійснення адміністративних витрат

92

Здійснення витрат на збут

93

Операційна

Інша операційна

Первісне визнання та зміна вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

710

940

Купівля-продаж іноземної валюти

711

942

Реалізація інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу

712

943

Надання активів в операційну оренду

713

949

Виникнення операційних курсових різниць

714

945

Нарахування штрафів, пені, неустойки, що підлягають отриманню/сплаті

715

948

Відшкодування/списання оборотних активів

716

947

Списання кредиторської заборгованості та безнадійної дебіторської заборгованості, формування резерву сумнівних боргів

717

944

Безоплатне отримання/надання оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

718

949

Здійснення досліджень та розробок

941

Дооцінка запасів і втрати від їх знецінення

719

946

Інші доходи і витрати операційної діяльності

719

949

Фінансова

Здійснення інвестицій в асоційовані підприємства

721

961

Здійснення інвестицій у спільну діяльність

722

962

Здійснення інвестицій у дочірні підприємства

723

963

Отримання дивідендів

731

Отримання/сплата відсотків

732

951

Інші доходи та витрати від фінансових операцій

733

952

Інвестиційна

Зміна вартості фінансових інструментів

740

970

Реалізація фінансових інвестицій

741

971

Відновлення/зменшення корисності активів

742

972

Виникнення неопераційних курсових різниць

744

974

Безоплатне отримання/надання необоротних активів

745

976

Дооцінка/уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій

746

975

Відшкодування/списання необоротних активів

746

976

Інші доходи та витрати

746

977

Визнання доходів

Для визнання доходу п. 5 П(С)БО 15 установлює дві обов’язкові умови:

— збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства);

— оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Це загальні критерії визнання доходів. Проте існують і особливості, які залежать від виду доходу.

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнають у разі наявності всіх наведених нижче умов (п. 8 П(С)БО 15):

— покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

— підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

— сума доходу може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнають, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнають виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат цієї операції. Вважають, що результат може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов (п. 10 П(С)БО 15):

— можливості достовірної оцінки доходу;

— ймовірності надходження економічних вигід від надання послуг;

— можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визначають шляхом його рівномірного нарахування за цей період (п. 12 П(С)БО 15). Виняток становлять випадки, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг.

У разі коли достовірно визначити дохід (виручку) від надання послуг неможливо, тоді його відображають в обліку у розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню (п. 13 П(С)БО 15). Якщо ж при цьому ще й відсутня ймовірність відшкодування понесених витрат, то дохід узагалі не визнають. Але якщо надалі суму доходу можна буде достовірно оцінити, дохід визнають за такою оцінкою.

Порядок визнання доходів від використання активів підприємства іншими суб’єктами господарювання (у вигляді відсотків, дивідендів та роялті) показано в табл. 2.

Таблиця 2. Порядок визнання пасивних доходів

№ з/п

Вид доходу

Коли визнають

1

Відсотки

У звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування переданими активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди

2

Роялті

За принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди

3

Дивіденди

У періоді прийняття рішення про їх виплату

Доходами не визнають суми, що отримуються від інших осіб (п. 6 П(С)БО 15), а саме:

— суму ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

— суму надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

— суму попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

— суму завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

— надходження, що належать іншим особам;

— надходження від первинного розміщення цінних паперів;

— суму балансової вартості валюти.

У загальному випадку дохід відображають в обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню (п. 21 П(С)БО 15).

Суму доходу за бартерним контрактом визначають за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що отримані або підлягають отриманню, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.

Склад доходів підприємства

Визнані доходи класифікують у бухгалтерському обліку за такими групами (п. 7 П(С)БО 15):

— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— інші операційні доходи;

— фінансові доходи;

— інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку тощо).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) являє собою ту ж виручку, але вже очищену від сум наданих знижок, непрямих податків і зборів, вартості повернених раніше проданих товарів, а також доходів, що належать за договорами комітентам (принципалам тощо).

Обліковують доходи від реалізації продукції, товарів, робіт (послуг) на субрахунках 701, 702 і 703 відповідно. При вирахуванні з них податків та зборів роблять проводку: Дт 701, 702, 703 — Кт 641, 642.

Вартість повернених покупцем товарів, суми надходжень за договорами комісії (іншими аналогічними договорами) та інші вирахування з доходу обліковують за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу».

До складу інших операційних доходів (Кт 71) потрапляють усі інші доходи операційної діяльності, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, дохід від:

— первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (Кт 710);

— купівлі-продажу іноземної валюти (Кт 711);

— реалізації оборотних активів (крім готової продукції, товарів та фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття (Кт 712);

— операційної оренди активів (Кт 713);

— операційних курсових різниць (Кт 714);

— отриманих штрафів, пені, неустойки (Кт 715);

— відшкодування раніше списаних оборотних активів (Кт 716);

— списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу (Кт 717);

— безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю підприємства (Кт 718);

— роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках, тощо (Кт 719).

До фінансових доходів належать дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, облік яких ведеться за методом участі в капіталі). Їх обліковують на відповідних субрахунках рахунка 73.

Порядок визначення доходів від участі в капіталі регулює П(С)БО 12 (ср. ). Обліковують ці доходи на субрахунках рахунка 72.

Інші доходи (Кт 74) включають доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційної та фінансовою діяльністю підприємства. Це, зокрема, доходи від:

— зміни вартості фінансових інструментів (Кт 740);

— реалізації фінансових інвестицій (Кт 741);

— відновлення корисності активів (Кт 742);

— неопераційних курсових різниць (Кт 744);

— безоплатно отриманих необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій (Кт 745);

— списання кредиторської заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності (Кт 746);

— дооцінки об’єктів необоротних активів у межах попередніх уцінок та зменшень корисності активів тощо (Кт 746).

Приклад 1. Підприємство реалізувало партію товарів договірною вартістю 18000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 3000 грн.).

Покупець перерахував передоплату на всю суму договору. Постачальник відвантажив усю партію товарів покупцеві. Собівартість товарів дорівнює 12000 грн.

Після приймання товарів з’ясувалося, що частина з них на загальну суму 4200 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 700 грн.) має істотні порушення вимог до якості. Покупець повернув неякісні товари, а постачальник — частину авансу (див. табл. 3).

Таблиця 3. Облік реалізації та повернення товарів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Реалізація товарів

1

Отримано від покупця попередню оплату за товари

311

681

18000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

3000

3

Відображено дохід від реалізації товарів

361

702

18000

4

Списано податкові зобов’язання з ПДВ

702

643

3000

5

Віднесено до складу витрат собівартість реалізованих товарів

902

281

12000

6

Здійснено залік заборгованостей

681

361

18000

Повернення частини товарів

1

Повернено покупцем товар, відображено заборгованість перед покупцем

704

361

4200

2

Оприбутковано повернений покупцем товар (методом «червоне сторно»)

902

281

2800

3

Зменшено податкові зобов’язання з ПДВ (покупець зареєстрував «зменшуючий» розрахунок коригування до податкової накладної) (методом «червоне сторно»)

704

643/2

700

643/2

641/ПДВ*

700

4

Повернено покупцеві грошові кошти за товар

361

311

4200

* На думку податківців, продавець складає розрахунок коригування на дату повернення грошових коштів, орієнтуючись на дату завершальної події. На наш погляд, якщо перша подіяповернення товару, то вже на цю дату постачальник має право відкоригувати податкові зобов’язання.

Приклад 2. Підприємство за договором підряду виконало замовникові роботи з ремонту системи опалювання в офісному приміщенні. Вартість виконаних робіт — 12000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 2000 грн.), собівартість — 7000 грн. Підписано акт виконаних робіт, отримано оплату (див. табл. 4).

Таблиця 4. Облік реалізації робіт

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено дохід від реалізації виконаних робіт

361

703

12000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

2000

3

Віднесено до складу витрат собівартість виконаних робіт

903

23

7000

4

Отримано оплату від замовника за виконані роботи

311

361

12000

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі