Теми статей
Обрати теми

Вибуття основних засобів

Царевська Тетяна, податковий експерт
Друк
Продаж ОЗ за гривні
У бухобліку операцій з реалізації ОЗ спираються на два основні нормативні акти — П(С)БО 7 та П(С)БО 27.

Згідно з вимогами П(С)БО 27 об’єкти ОЗ, щодо яких прийнято рішення про їх реалізацію, підлягають переведенню до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Для обліку таких активів призначений спеціальний «запасний» субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Тому будь-якому продажу ОЗ передує переведення об’єкта на субрахунок 286.

Роблять це таким чином:

— списують суму накопиченої амортизації (Дт 131 — Кт 10);

— відображають переведення об’єкта ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (Дт 286 — Кт 10).

Після переведення ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, амортизацію на такі активи не нараховують з місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта зі складу ОЗ (п. 6 розд. ІІ П(С)БО 27).

Якщо утримувані для продажу об’єкти ОЗ не реалізовані і продовжують значитися в обліку, то на дату балансу їх відображають відповідно до п. 9 розд. II П(С)БО 27 за найменшою з двох вартостей — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (справедливою вартістю активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію).

Суму перевищення балансової вартості активу над чистою вартістю реалізації включають до складу інших операційних витрат (Дт 946 — Кт 286).

Якщо в подальшому чиста вартість реалізації збільшується, коригування вартості необоротних активів, утримуваних для продажу, визнають іншими операційними доходами звітного періоду (Дт 286 — Кт 719). При цьому сума доходу не повинна перевищувати визнаних раніше витрат від уцінки необоротних активів, утримуваних для продажу (п. 11 розд. ІІ П(С)БО 27).

При переведенні безоплатно отриманого об’єкта ОЗ, що ще не встиг повністю замортизуватися, до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, визнають дохід (Дт 424 — Кт 745) у сумі залишку додаткового капіталу, недосписаного в процесі амортизації.

Реалізацію об’єктів ОЗ, переведених до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, відображають як звичайний продаж оборотних активів.

Доходи від реалізації ОЗ, визнаних утримуваними для продажу, відображають за кредитом субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів».

Балансову вартість активу при його реалізації списують у дебет субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Приклад 1. Підприємство продає автомобіль. Його первісна вартість — 300000 грн., сума зносу — 130000 грн. Залишкова вартість автомобіля на початок місяця його реалізації — 175000 грн. Договірна вартість — 204000 грн. (у тому числі ПДВ — 34000 грн.).

Продаж об’єкта ОЗ за національну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Переведено автомобіль до складу необоротних активів, утримуваних для продажу ( 300000,00 грн. - 130000,00 грн.)

286

105

170000,00

2

Списано суму нарахованого зносу за об’єктом

131

105

130000,00

3

Передано покупцеві об’єкт ОЗ

377

712

204000,00

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості

712

641/ПДВ

34000,00

5

Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення балансової вартості на початок місяця реалізації над договірною вартістю

((175000,00 грн. - 170000,00 грн.) х 20 % : 100 %)*

949

641/ПДВ

1000,00

* Оскільки договірна вартість автомобіля (170000,00 грн.) нижча за його балансову вартість на початок місяця реалізації (175000,00 грн.), базою оподаткування ПДВ є така балансова вартість.

6

Списано балансову вартість проданого об’єкта ОЗ

943

286

170000,00

7

Отримано оплату від покупця за об’єкт ОЗ

311

377

204000,00

Приклад 2. Підприємство перевело верстат із залишковою вартістю 21000 грн. (сума накопиченого зносу — 15000 грн.) до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Протягом року чиста вартість реалізації верстата спочатку зменшилася до 19200 грн., а потім зросла до 20500 грн. Верстат продано за 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.).

Облік зміни вартості необоротних активів, утримуваних для продажу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Списано суму накопиченого зносу

131

104

15000,00

2

Переведено об’єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

104

21000,00

3

Зменшено вартість об’єкта у зв’язку зі зменшенням чистої вартості реалізації (19200,00 грн. - 21000,00 грн.)

946

286

1800,00

4

Збільшено вартість об’єкта у зв’язку зі збільшенням чистої вартості реалізації (20500,00 грн. - 19200,00 грн.)

286

719

1300,00

5

Отримано передоплату за верстат

311

681

30000,00

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

5000,00

7

Відвантажено верстат покупцеві

377

712

30000,00

8

Списано раніше відображене податкове зобов’язання з ПДВ

712

643

5000,00

9

Списано собівартість об’єкта

943

286

20500,00

10

Здійснено залік заборгованостей

681

377

30000,00

Продаж ОЗ за інвалюту

Реалізовуючи ОЗ за іноземну валюту, потрібно враховувати спеціальні вимоги «валютного» П(С)БО 21. При цьому важливе значення має те, яка подія була першою — відвантаження ОЗ на експорт чи отримання за них оплати.

Перша подія — відвантаження ОЗ. У цьому випадку при визначенні гривневого еквіваленту доходу від реалізації об’єкта ОЗ за інвалюту керуються п. 5 П(С)БО 21 (ср. ). У загальному випадку дохід від такої операції відображають за курсом, установленим НБУ на дату відвантаження ОЗ.

Дебіторська заборгованість, що виникла у зв’язку з таким відвантаженням, є монетарною (погашатиметься грошовими коштами). Тому за нею розраховують курсові різниці на кожну дату балансу і на дату здійснення господарської операції, тобто на дату погашення заборгованості (п. 8 П(С)БО 21).

Позитивні курсові різниці відображають за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці».

Від’ємні курсові різниці обліковують за дебетом субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Перша подія — отримання оплати. При такому розкладі суму авансу (попередньої оплати) в інвалюті, отриману від покупця, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховують у валюту звітності із застосуванням курсу НБУ на початок дня дати отримання авансу (абзац другий п. 6 П(С)БО 21). Причому якщо надходження авансових платежів в іноземній валюті здійснювалося частинами, дохід від реалізації ОЗ визнають із застосуванням валютних курсів виходячи з послідовності отримання авансів.

Кредиторська заборгованість, що виникла перед нерезидентом, є немонетарною (оскільки буде погашена не грошовими коштами, а шляхом відвантаження ОЗ), тому курсові різниці за нею не визначають.

Якщо відвантаження ОЗ (з передачею права власності) здійснюється після часткової передоплати, дохід від реалізації складатиметься із:

— суми, що дорівнює отриманому авансу, перерахованому в гривні за курсом НБУ на дату його отримання;

— частини вартості експортованих ОЗ, що залишилася, яку визначають за курсом НБУ на дату їх відвантаження (п. 5 П(С)БО 21).

Зверніть увагу: суми сплачених експортером витрат, пов’язаних з реалізацією ОЗ, є витратами на збут і обліковуються на однойменному рахунку 93.

Приклад 3. Перша подія — відвантаження ОЗ. Підприємство 28.03.2019 р. відвантажило на експорт обладнання договірною вартістю $8000 (курс НБУ на цю дату — 26,16 грн./$).

Митна декларація була оформлена в той же день. Вартість послуг митного брокера — 1050 грн. (брокер не є платником ПДВ).

Курс НБУ на дату балансу (31.03.2019 р.) становив 26,36 грн./$.

Оплата за обладнання в сумі $8000 надійшла на розподільчий рахунок підприємства 17.04.2019 р. (курс НБУ на цю дату — 26,20 грн./$).

Первісна вартість обладнання — 300000 грн., сума нарахованого зносу — 110000 грн., залишкова вартість — 190000 грн. На початок місяця, у якому відбулася реалізація, залишкова вартість обладнання становила 200000 грн.

Облік операцій з продажу ОЗ за інвалюту при постоплаті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Підготовка обладнання до продажу

1

Відображено переведення обладнання до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

104

190000,00

2

Списано суму нарахованого зносу за об’єктом ОЗ

131

104

110000,00

Відвантаження обладнання на експорт (курс НБУ на 28.03.2019 р. — 26,16 грн./$)

3

Надано митним брокером послуги з декларування об’єкта ОЗ

93

685

1050,00

4

Оплачено послуги митного брокера

685

311

1050,00

5

Відвантажено обладнання на експорт ($8000 х 26,16 грн./$)

362

712

$8000

209280,00

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при відвантаженні обладнання

712

641/ПДВ

0

7

Списано балансову вартість об’єкта ОЗ, що реалізується

943

286

190000,00

Відображення курсової різниці на дату балансу (курс НБУ на 31.03.2019 р. — 26,36 грн./$)

8

Відображено курсову різницю за монетарною дебіторською заборгованістю на дату балансу

($8000 х (26,36 грн./$ - 26,16 грн./$))

362

714

1600,00

Надходження оплати за обладнання (курс НБУ на 17.04.2019 р. — 26,20 грн./$)

9

Надійшли кошти в оплату обладнання на розподільчий рахунок ($8000 х 26,20 грн./$)

316*

362

$8000

209600,00

* Надалі 30 % інвалюти, що надійшла на розподільчий рахунок, в обов’язковому порядку продають, а решту 70 % зараховують на поточний валютний рахунок підприємства.

10

Відображено курсову різницю, що виникла при погашенні монетарної заборгованості нерезидента

($8000 х (26,20 грн./$ - 26,36 грн./$))

945

362

1280,00

Приклад 4. Перша подія — отримання оплати від нерезидента. Підприємство 01.04.2019 р. отримало на розподільчий рахунок передоплату за обладнання в розмірі $5000 (курс НБУ на цю дату — 26,53 грн./$). Оформлено митну декларацію та обладнання відвантажено покупцеві 15.04.2019 р. (курс НБУ — 26,48 грн./$). Вартість послуг митного брокера — 665 грн. (брокер не є платником ПДВ).

Первісна вартість обладнання — 180000 грн., сума нарахованого зносу — 57500 грн., залишкова вартість — 122500 грн. На початок місяця, у якому відбулася реалізація об’єкта ОЗ, залишкова вартість становила 125000 грн.

Облік операцій з продажу ОЗ за інвалюту при передоплаті

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Підготовка обладнання до продажу

1

Відображено переведення обладнання до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

104

122500,00

2

Списано суму нарахованого зносу за об’єктом ОЗ

131

104

57500,00

Отримання від нерезидента авансу за обладнання (курс НБУ на 01.04.2019 р. — 26,53 грн./$)

3

Отримано від нерезидента передоплату за обладнання ($5000 х 26,53 грн./$)

316*

681

$5000

132650,00

* Надалі 30 % інвалюти, що надійшла на розподільчий рахунок, в обов’язковому порядку продають, а решту 70 % зараховують на поточний валютний рахунок підприємства.

Відвантаження обладнання на експорт (курс НБУ на 15.04.2019 р. — 26,48 грн./€)

4

Надано митним брокером послуги з декларування об’єкта ОЗ

93

685

665,00

5

Оплачено послуги митного брокера

685

311

665,00

6

Відвантажено обладнання на експорт ($5000 х 26,53 грн./$*)

362

712

$5000

132650,00

* Дохід від реалізації активів, оплачених наперед, визначають за курсом НБУ, що діяв на дату отримання передоплати.

7

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при відвантаженні об’єкта ОЗ

712

641/ПДВ

0

8

Списано балансову вартість об’єкта ОЗ, що реалізовується

943

286

122500,00

9

Здійснено залік заборгованості з покупцем

681

362

$5000

132650,00

Ліквідація ОЗ

Згідно з п. 33 П(С)БО 7, якщо з будь-яких причин об’єкт ОЗ не відповідає критеріям визнання активом, то його списують з балансу.

При вибутті активу зі складу ОЗ (тобто списанні) його залишкову вартість відносять до складу інших витрат того звітного періоду, у якому відбулося вибуття (п. 29 П(С)БО 16). При визначенні залишкової вартості в повному обсязі враховують і суму амортизації, нараховану в місяці вибуття об’єкта, тобто в останньому місяці його експлуатації.

Списання об’єкта ОЗ відображають у бухобліку записами:

— Дт 131 — Кт 10 — на суму зносу об’єкта ОЗ, що ліквідовується;

— Дт 976 — Кт 10 — на залишкову вартість об’єкта ОЗ.

За дебетом субрахунку 976 відображають також витрати, пов’язані з ліквідацією (демонтажем) об’єкта ОЗ (зарплату працівників, відрахування на соціальні заходи, послуги сторонніх організацій тощо).

Зазвичай після ліквідації (демонтажу) ОЗ у розпорядженні підприємства залишаються запасні частини, комплектуючі та інші відходи. Надходження цих матеріальних цінностей відображають у складі доходів записом: Дт 20 — Кт 746.

Приклад 5. Підприємство на підставі наказу керівника списує системний блок у зв’язку з поломкою, яка унеможливлює його подальше використання. Проведення ремонту (модернізації) цього об’єкта також недоцільно, що підтверджує висновок експертної комісії. Витрати на ліквідацію — 85,40 грн. (зарплата працівникові та ЄСВ на неї). Про об’єкт ОЗ, що ліквідовується, є такі дані:

— первісна вартість — 6000 грн.;

— ліквідаційна вартість — 400 грн.;

— вартість, яка амортизується — 5600 грн.;

— накопичений знос — 5250 грн.

Факт ліквідації системного блоку зафіксовано в Акті списання основних засобів (форма № ОЗ-3).

У результаті ліквідації системного блоку за рішенням комісії підприємства оприбутковано запасні частини, вартість яких визначена на рівні 300 грн.

Запасні частини реалізовано покупцеві за 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.).

Облік ліквідації ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Ліквідація об’єкта ОЗ

1

Списано суму нарахованого зносу об’єкта ОЗ, що ліквідовується

131

104

5250,00

2

Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, що ліквідовується (6000,00 грн. - 5250,00 грн.)

976

104

750,00

3

Відображено витрати на ліквідацію ОЗ

976

661, 651

85,40

Надходження ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ

4

Оприбутковано ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ, придатні для подальшого використання

209

746

300,00

Реалізація ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ

5

Відвантажено покупцеві ТМЦ, що залишилися після ліквідації об’єкта ОЗ

377

712

360,00

6

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцеві ТМЦ

712

641/ПДВ

60,00

7

Списано собівартість реалізованих ТМЦ

943

209

300,00

8

Надійшли від покупця кошти в оплату реалізованих ТМЦ

311

377

360,00

Безоплатна передача об’єктів ОЗ

Об’єкти ОЗ перед безоплатною передачею до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, не переводять. Річ у тому, що операції з безоплатної передачі необоротних активів не є продажем. А згідно з п. 2 розд. ІІ П(С)БО 27 необоротні активи, відчуження яких планується іншим способом, ніж продаж, не визнають утримуваними для продажу.

Об’єкт ОЗ, що безоплатно передається, виключають з активів записами:

— Дт 131 — Кт 10 — списання зносу (з урахуванням амортизації в місяці передачі об’єкта);

— Дт 976 — Кт 10 — списання залишкової вартості об’єкта на витрати.

А ось на доходи така операція ніяк не вплине. Адже в результаті безоплатної передачі не відбувається ні збільшення активів, ні зменшення зобов’язань (п. 5 П(С)БО 15).

Приклад 6. Підприємство безоплатно передало об’єкт ОЗ — будівлю магазину. Первісна вартість об’єкта — 600000 грн. Сума нарахованого зносу становила 128000 грн. Залишкова вартість будівлі на початок місяця її безоплатної передачі — 474000 грн.

Облік безоплатної передачі об’єкта ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом ОЗ

131

103

128000,00

2

Списано на витрати залишкову вартість переданого об’єкта ОЗ (600000,00 грн. - 128000,00 грн.)

976

103

472000,00

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з мінбази* (474000,00 грн. х 20 % : 100 %)

949

641/ПДВ

94800,00

* Базою оподаткування, нагадаємо, буде балансова (залишкова) вартість будівлі на початок звітного (податкового) періоду, у якому відбулася безоплатна передача.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі