Теми статей
Обрати теми

Вибуття запасів

Царевська Тетяна, податковий експерт
Реалізація за грошові кошти в національній валюті
При реалізації запасів за грошові кошти в бухгалтерському обліку підприємства-продавця виникає операційний дохід.

Залежно від виду запасів облік доходів від їх реалізації ведуть на таких субрахунках:

— 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

— 702 «Дохід від реалізації товарів»;

— 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів».

Одночасно з доходом від реалізації відображають списання собівартості реалізованих ТМЦ (п. 7 П(С)БО 16). Роблять це залежно від виду реалізованих запасів на таких субрахунках:

— 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

— 902 «Собівартість реалізованих товарів»;

— 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Якщо мінімальна база оподаткування ПДВ перевищує договірну вартість ТМЦ, що реалізуються, податкові зобов’язання, нараховані на суму такого перевищення, відображають у складі витрат: Дт 949 — Кт 641/ПДВ.

Приклад 1. Підприємство на підставі договору поставки реалізує іншому суб’єктові господарювання:

— готову продукцію на суму 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.);

— товари на суму 45000 грн. (у тому числі ПДВ — 7500 грн.);

— матеріали на суму 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.);

— МШП на суму 2100 грн. (у тому числі ПДВ — 350 грн.).

Собівартість реалізованих запасів становила:

— готової продукції — 20000 грн.;

— товарів — 31200 грн.;

— матеріалів — 2100 грн.;

— МШП — 1500 грн.

Реалізація здійснена на умовах подальшої оплати.

Облік реалізації запасів за грошові кошти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено дохід від реалізації:

— готової продукції

361

701

30000,00

— товарів

702

45000,00

— матеріалів

712

3000,00

— МШП

712

2100,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості:

— готової продукції

701

641/ПДВ

5000,00

— товарів

702

7500,00

— матеріалів та МШП

712

850,00

3

Списано собівартість реалізованих:

— готової продукції

901

26

20000,00

— товарів

902

281

31200,00

— матеріалів

943

20

2100,00

— МШП

943

22

1500,00

4

Отримано грошові кошти в оплату відвантажених запасів

311

361

80100,00

Приклад 2. Підприємство — платник ПДВ реалізує раніше придбані за грошові кошти матеріали за договірною вартістю 27000 грн. (у тому числі ПДВ — 4500 грн.) на умовах повної передоплати. Первісна вартість реалізованих матеріалів — 23000 грн.

Облік реалізації матеріалів за національну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Отримано передоплату за матеріали, що реалізовуються

311

681

27000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості

643

641/ПДВ

4500,00

3

Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення ціни придбання над договірною вартістю матеріалів ((23000,00 грн. - 22500,00 грн.) х 20 % : 100 %)

949

641/ПДВ

100,00*

* Оскільки договірна вартість матеріалів (22500,00 грн.) нижча за ціну їх придбання (23000,00 грн.), базою оподаткування ПДВ є ціна придбання.

4

Відвантажено матеріали покупцеві, відображено дохід від реалізації

361

712

27000,00

5

Списано відображену раніше суму податкових зобов’язань з ПДВ

712

643

4500,00

6

Здійснено залік заборгованостей

681

361

27000,00

7

Списано собівартість реалізованих матеріалів

943

201

23000,00

Продаж запасів за іноземну валюту

У бухгалтерському обліку при реалізації запасів на експорт, як і при їх реалізації вітчизняним контрагентам, у підприємства виникає дохід.

Проте з огляду на те, що дохід підприємство отримує в іноземній валюті, йому також слід враховувати норми «валютного» П(С)БО 21.

Облікові особливості при реалізації за інвалюту залежать від того, яка подія була першою — відвантаження запасів чи оплата їх вартості.

Якщо перша подія — відвантаження запасів, то за п. 5 П(С)БО 21 дохід перераховують у валюту звітності за курсом НБУ на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат).

Дебіторська заборгованість покупця, яка виникла при цьому, вважається монетарною, оскільки підлягає погашенню грошима. Отже, на дату балансу і на дату здійснення господарської операції (тобто на дату погашення заборгованості) за нею визначають курсові різниці (п. 8 П(С)БО 21).

Якщо перша подія — отримання передоплати, то за таких обставин суму доходу від реалізації запасів на експорт відображають з урахуванням абзацу другого п. 6 П(С)БО 21 (ср. ). А він велить суму авансу перераховувати в національну валюту за курсом НБУ на початок дня дати його надходження.

Кредиторська заборгованість перед покупцем, що виникла після надходження передоплати, є немонетарною, оскільки підлягає погашенню не грошима, а ТМЦ. Тому курсові різниці за нею не розраховують ні на дату балансу, ні на дату погашення.

Коли підприємство частинами отримує інвалютний аванс і, у свою чергу, частинами відвантажує покупцеві ТМЦ, дохід від реалізації запасів визначають за сумою авансових платежів, перерахованих за курсом НБУ виходячи з послідовності їх отримання (абзац другий п. 6 П(С)БО 21).

Приклад 3. Підприємство відвантажило на експорт на адресу покупця-нерезидента матеріали на суму $15000. Митна декларація була оформлена в день відвантаження матеріалів. Вартість послуг митного брокера — 1920 грн. (брокер не є платником ПДВ).

Балансова вартість реалізованих матеріалів — 320000 грн.

Курс НБУ становив:

— на 11.03.2019 р. — 25,95 грн./$;

— на 31.03.2019 р. — 26,76 грн./$;

— на 03.04.2019 р. — 26,65 грн./$.

Варіант 1. Перша подія — відвантаження запасів на експорт.

Варіант 2. Перша подія — отримання передоплати від нерезидента.

Облік експорту запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Варіант 1. Перша подія — відвантаження запасів

Відвантаження матеріалів (курс НБУ на 11.03.2019 р. — 25,95 грн./$)

1

Надано митним брокером послуги з декларування ТМЦ

93

685

1920,00

2

Оплачено послуги митного брокера

685

311

1920,00

3

Відвантажено матеріали на експорт ($15000 х 25,95 грн./$)

362

712

$15000

389250,00

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

0

5

Списано вартість реалізованих матеріалів

943

201

320000,00

Відображення курсових різниць на дату балансу (курс НБУ на 31.03.2019 р. — 26,76 грн./$)

6

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю нерезидента на дату балансу ($15000 х (26,76 грн./$ - 25,95 грн./$))

362

714

12150,00

Оплата матеріалів (курс НБУ на 03.04.2019 р. — 26,65 грн./$)

7

Отримано від нерезидента на розподільчий рахунок кошти в оплату за матеріали ($15000 х 26,65 грн./$)

316*

362

$15000

399750,00

* Надалі 30 % інвалюти, що надійшла на розподільчий рахунок, в обов’язковому порядку мають бути продані, а решта 70 % — зараховані на поточний рахунок підприємства.

8

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю на дату її погашення ($15000 х (26,65 грн./$ - - 26,76 грн./$))

945

362

1650,00

Варіант 2. Перша подія — отримання передоплати

Отримання передоплати (курс НБУ на 11.03.2019 р. — 25,95 грн./$)

1

Отримано передоплату за матеріали від нерезидента

($15000 х 25,95 грн./$)

316

681

$15000

389250,00

Відвантаження матеріалів (курс НБУ на 03.04.2019 р. — 26,65 грн./$)

2

Надано митним брокером послуги з декларування ТМЦ

93

685

1920,00

3

Оплачено послуги митного брокера

685

311

1920,00

4

Відображено дохід від реалізації матеріалів нерезиденту ($15000 х 25,95 грн./$)

362

712

$15000

389250,00

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

0

6

Списано вартість реалізованих матеріалів

943

201

320000,00

7

Здійснено залік заборгованостей

681

362

$15000

389250,00

Безоплатна передача запасів

При безоплатному наданні запасів дарувальник списує їх з балансу. При цьому витрати, пов’язані зі здійсненням такої операції, відображають за дебетом субрахунку 949. Дохід же в такій ситуації не відображають, оскільки не дотримуються критерії його визнання, встановлені п. 5 П(С)БО 15: немає ні збільшення активу, ні зменшення зобов’язання.

Крім того, дарувальник при безоплатній передачі ТМЦ повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 188.1 ПКУ. Це нарахування в бухобліку відображають проводкою: Дт 949 — Кт 641/ПДВ.

Приклад 4. Підприємство в травні 2019 року безоплатно передало іншому суб’єктові господарювання сировину, первісна вартість (дорівнює вартості придбання) якої становила 6000 грн.

Облік безоплатної передачі запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Передано безоплатно сировину

949

201

6000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

1200,00

Повернення запасів постачальникові

При придбанні запаси були оприбутковані на підприємстві й обліковані на відповідних субрахунках рахунків обліку ТМЦ (20, 21, 22, 28). Тепер, при їх поверненні, проводять відповідне коригування. Таке коригування покупець може здійснити одним з двох способів:

1) методом «червоне сторно» за допомогою запису: Дт 20, 21, 22, 28 — Кт 63;

2) за допомогою зворотного запису: Дт 63 — Кт 20, 21, 22, 28.

Приклад 5. Підприємство за договором поставки отримує запасні частини. Їх договірна вартість — 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.).

Покупець здійснив передоплату на повну суму договору.

Постачальник відвантажив усю партію запчастин покупцеві.

Після приймання запасів покупець виявив, що частина партії запчастин вартістю 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.) має істотні порушення вимог до якості. Вона була повернена постачальникові.

Постачальник на підставі претензії покупця повернув передоплату за неякісні запчастини.

Облік повернення запасів постачальникові

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано постачальникові передоплату за запчастини

371

311

12000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості запчастин (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644

2000,00

641/ПДВ

644/1

2000,00

3

Оприбутковано запчастини, отримані від постачальника

207

631

10000,00

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні запчастин

644

631

2000,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

12000,00

6

Відображено повернення неякісних запчастин

631

207

2500,00

7

Відкориговано відображений раніше податковий кредит з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

631

500,00

8

Направлено претензію постачальникові

374

631

3000,00

9

Задоволено претензію покупця постачальником — повернено передоплату

311

374

3000,00

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі