Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Орендні платежі за правилами МСФЗ

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2020/№ 43
Друк
У МСФЗ-обліку орендодавця, в цілому, нічого не змінилося. А ось орендар, якщо договір відповідає усім ознакам оренди, на дату початку такої оренди повинен визнати (і відобразити у балансі) актив і зобов’язання. Як орендареві обліковувати оренду, найпростіше показати на умовному прикладі. Давайте цим і займемося.

Умова прикладу. Компанія «Ресурс» з 01.01.2020 р. орендувала у компанії «Позитив» адміністративну будівлю. Строк оренди 3 роки, щорічний платіж складає 168 тис. грн (у тому числі ПДВ — 20 %). Ставка дисконтування 18 %. Загальна величина відшкодування за договором оренди включає:

— оренду будівлі;

— послуги з її охорони;

— витрати на адміністративні функції.

Крім того, орендар поніс додаткові витрати, пов’язані з укладенням договору, сума яких склала 10 тис. грн (без ПДВ).

Компанія «Ресурс»:

(1) визначає, що договір є орендою,

(2) приймає рішення не використовувати спрощений практичний підхід, передбачений § 15 МСФЗ 16. Тобто розділяє компоненти сервісу і оренди.

Покрокові дії

Крок 1. Розподіляємо загальну суму відшкодування за договором між його компонентами. Договір оренди містить два компоненти: орендний і сервісний. Адміністративні функції не передбачають передачу товару або послуги орендареві, тобто як окремий компонент не визначаються (§ Б33 МСФЗ 16). Загальну суму відшкодування слід розділити між двома компонентами: орендним і сервісним.

Ціна компонентів повинна ґрунтуватися на ціні, яку орендодавець (чи інший постачальник, який пропонує аналогічний актив) стягує за придбання цього компонента окремо (§ 14 МСФЗ 16). Компанія «Ресурс» з’ясувала, що послуги охорони подібної будівлі складають 18 тис. грн на рік (у т. ч. ПДВ — 20 %), а вартість оренди аналогічної будівлі без послуги охорони складають 162 тис. грн (у т. ч. ПДВ — 20 %). Розподіл загальної суми відшкодування здійснюємо таким чином (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл відшкодування між компонентами договору оренди

Компонент:

Ринкова ціна за один рік, тис. грн

Розрахунок

Розподіл, тис. грн

Вар-ть компонента без ПДВ за один рік, тис. грн

Орендний

162

168 х 162 : 180

151,2

126

Сервісний

18

168 х 18 : 180

16,8

14

Разом

180

Х

168

140

Таким чином, відшкодування, яке припадає на сервісний компонент, складає 14 тис. грн (без урахування ПДВ), — в обліку такий платіж відображаємо із застосуванням інших стандартів (§ 16 МСФЗ 16). На орендний компонент припадає 126 тис. грн — у частині цього компонента орендар на початок договору оренди визнає у бухобліку актив з права користування й орендне зобов’язання.

Крок 2. Оцінюємо орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату початку оренди (§ 26 МСФЗ 16). Розраховуємо цю величину шляхом дисконтування майбутніх платежів (без ПДВ). Ключовими початковими даними у такому разі є: ставка дисконтування (18 %), розмір орендних платежів (126 тис. грн), термін оренди (3 роки).

За таблицею ануїтету для грошового потоку (три платежі по 126 тис. грн у кінці кожного року) коефіцієнт складає 2,17427. Приведена до поточного дня вартість грошового потоку (первісна оцінка орендного зобов’язання) дорівнюватиме — 273,96 тис. грн (126 тис. грн х 2,17427). Можна скористатися іншим способом — застосувати функцію програми MS Excel, тоді розрахунок поточної вартості орендних зобов’язань матиме такий вигляд: ПС (18 %; 3; -126) = 273,96 тис. грн.

Отриману величину відображаємо з розподілом на довгострокове (кредит субрахунку 531) і поточне зобов’язання, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу (кредит рахунка 61).

Крок 3. Оцінюємо актив з права користування. Собівартість (первісна вартість) активу складається з первісної оцінки орендного зобов’язання плюс додаткові витрати (§ 24 МСФЗ 16).

Отже, в нашому прикладі первісна вартість активу з права користування складе: 283,96 тис. грн (273,96 тис. грн + 10 тис. грн).

Подальший облік активу і зобов’язання

Актив з права користування. Його після дати початку оренди орендар у загальному випадку оцінює за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання (див. § 29 і 30 МСФЗ 16). Найчастіше використовують прямолінійний метод амортизації.

За даними нашого прикладу величина щорічної амортизації активу складає 94,65 тис. грн (283,96 тис. грн : 3 роки). Відповідно сума амортизації протягом строку оренди рівними частинами кожного року оренди потрапляє у витрати періоду (Дт 92 — Кт 131).

Орендне зобов’язання. Його вартість на дату балансу орендар оцінює (§ 36 МСФЗ 16):

— збільшуючи на процентні витрати (дебет рахунка 95 «Фінансові витрати») за орендними зобов’язаннями;

— зменшуючи на величину здійснених орендних платежів;

— переоцінюючи балансову вартість, щоб відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, зазначені у § 39 — 46, або показати переглянуті по суті фіксовані орендні платежі (див. Б42).

Виходячи з умов нашого прикладу, в табл. 2 покажемо розрахунок балансової вартості орендного зобов’язання на дату кожного року оренди і нарахування відсотків на залишок орендного зобов’язання.

Таблиця 2. Подальша оцінка балансової вартості орендного зобов’язання

Період оренди

Балансова вартість на початок періоду (тис. грн)

Сума орендного платежу (тис. грн)

Фінансові витрати (Дт 952) (тис. грн)

Балансова вартість на кінець періоду (тис. грн)

гр. 2 х 18 %

гр. 2 - гр. 3 + гр. 4

1

2

3

4

5

1-й рік

273,96

126

49,31

197,27

2-й рік

197,27

126

35,51

106,78

3-й рік

106,78

126

19,22

-

Розподіляємо витрати по періодах оренди

Загальні витрати з оренди складаються з витрат на амортизацію активу з права користування і відсотків, нарахованих на залишок орендного зобов’язання. У нашому прикладі загальна сума витрат, пов’язаних з урахуванням договору оренди, буде розподілена по роках оренди так, як показано в табл. 3.

Таблиця 3. Відображення витрат, пов’язаних з договором оренди, за період оренди

Стаття витрат

Сума витрат без ПДВ (тис. грн) за періоди:

1-й рік

2-й рік

3-й рік

РАЗОМ:

Амортизація (283,96 : 3 роки) (Дт 92)

94,65

94,65

94,66

283,96

Фінансові витрати (Дт 952)

49,31

35,51

19,22

104,04

Витрати на охорону (Дт 92)

14

14

14

42

Разом:

157,96

144,16

127,88

430

Як видно з табл. 3, після завершення договору оренди сукупно за три роки у витрати фактично потрапить 430 тис. грн.

Тобто повна сума орендних платежів 420 тис. грн без ПДВ (168 тис. грн х 100 : 120 х 3 роки) плюс 10 тис. грн без ПДВ — додаткові витрати, пов’язані з укладенням договору оренди.

Оренда мовою проводок

МСФЗ не описують бухгалтерські проводки. Вони, передусім, спрямовані на встановлення правил формування і подання інформації у фінансовій звітності і розкриття інформації по статтях. Тому для відображення орендних платежів у проводках орієнтуємося на загальні правила бухобліку (див. табл. 4).

Таблиця 4. Відображення в обліку орендаря орендних платежів

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, тис. грн

Дт

Кт

На дату початку договору оренди (01.01.2020 р.)

1

Визнано актив з права користування будівлею і відображено орендні зобов’язання

152

5311

273,96

2

Відображено процентні витрати і витрати на охорону (104,04 + 42)

5312

5311

146,04

3

Збільшено первісну вартість активу з права користування на суму витрат з укладення договору

152

685

10

4

Введено актив з права користування в експлуатацію (273,96 + 10,00)

1031

152

283,96

5

Переведено в короткострокові зобов’язання, що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу (126 - 49,31 або 273,96 - 197,27)

5311

6111

76,69

6

Переведено в короткострокові процентні витрати і витрати на охорону (49,31 + 14)

5311

6112

5312

6111

63,31

63,31

Нарахування за 1-й рік оренди (на 31.12.2020 р.)

1

Нараховано амортизацію активу з права користування за 1-й рік (283,96 : 3 роки)

92

131

94,65

2

Підписано акт орендних послуг:

— нараховано відсотки по орендному платежу (збільшено балансову вартість орендного зобов’язання)

952

6112

49,31

— відображено послуги з охорони будівлі

92

6112

14

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ ((126 + 14) х 20 %) та отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

644/1

641/ПДВ

6111

644/1

28

28

4

Сплачено поточний орендний платіж у сумі 168 тис. грн (у тому числі ПДВ 20 %)

6111

311

168

5

Виділено поточну частину орендних зобов’язань (126 - 35,51 або 197,27 - 106,78)

5311

6111

90,49

6

Переведено в короткострокові процентні витрати і витрати на охорону (35,51 + 14)

5311

6112

5312

6111

49,51

49,51

Нарахування за 2-й рік оренди (на 31.12.2021 р.)

1

Нараховано амортизацію активу з права користування за 2-й рік (283,96 : 3 роки)

92

131

94,65

2

Підписано акт орендних послуг:

— нараховано відсотки за орендним платежем (збільшено балансову вартість орендного зобов’язання)

952

6112

35,51

— відображено послуги з охорони будівлі

92

6112

14

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ ((126 + 14) х 20 %) та отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

644/1

641/ПДВ

6111

644/1

28

28

4

Сплачено поточний орендний платіж у сумі 168 тис. грн (у тому числі ПДВ 20 %)

6111

311

168

5

Виділено поточну частину орендних зобов’язань (126 - 19,22 або 106,78)

5311

6111

106,78

6

Переведено в короткострокові процентні витрати і витрати на охорону (19,22 + 14)

5311

6112

5312

6111

33,22

33,22

Нарахування за 3-й рік оренди (на 31.12.2022 р.)

1

Нараховано амортизацію активу з права користування за 3-й рік (283,96 : 3 роки)

92

131

94,66

2

Підписано акт орендних послуг:

— нараховано відсотки за орендним платежем (збільшено балансову вартість орендного зобов’язання)

952

6112

19,22

— відображено послуги з охорони будівлі

92

6112

14

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ ((126 + + 14) х 20 %) та отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

644/1

641/ПДВ

6111

644/1

28

28

Сплачено поточний орендний платіж у сумі 168 тис. грн (у тому числі ПДВ 20 %)

6111

311

168

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі