Теми статей
Обрати теми

Експортна комісія з розрахунком у гривні: як облікувати курсові різниці?

Ольховик Ольга, податковий експерт
Згідно з договором комісії на експорт комісіонер продає інвалюту, отриману від покупця-нерезидента, і розраховується з комітентом у гривні. Яким чином в обліку комітента відобразити курсові/сумові різниці, пов’язані з продажем інвалюти комісіонером?

Комісійні правила

Згадаємо спершу основні правила комісійних взаємовідносин.

За договором комісії комісіонер зобов’язується за дорученням комітента за плату здійснювати угоди від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 ЦКУ). Крім того, комісіонер зобов’язаний надати комітентові звіт про укладені угоди, а також передати все отримане від реалізації майна комітента (ст. 1022 ЦКУ). Комісіонер має право на відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку з виконанням обов’язків за договором комісії (ст. 1024 ЦКУ). Причому він може утримати суми, що належать йому за договором, із грошових коштів, що надійшли до нього для комітента, якщо інші кредитори комітента не мають переважного права на задоволення своїх вимог (ст. 1020 ЦКУ). Якщо комісіонер здійснив угоду на вигідніших умовах, ніж ті, які були визначені комітентом, додатково отримана вигода належить комітентові (ст. 1014 ЦКУ).

Із сказаного виходить, що усі кошти, отримані від реалізації майна, комісіонер повинен перерахувати комітентові, але при цьому комісіонер має право (якщо це передбачено договором комісії):

— отримати відшкодування усіх витрат, понесених ним у зв’язку з виконанням обов’язків за договором комісії;

— утримати із коштів, що належать комітентові, суму цих витрат, а також суму своєї комісійної винагороди.

Тобто усі доходи і витрати, понесені комісіонером у зв’язку з виконанням договору комісії, — це доходи і витрати комітента.

Розрахунки з комітентом

Переходимо до продажу валюти комісіонером і розрахунку з комітентом у гривні.

Відразу скажемо: ніщо не заважає сторонам домовитися про такий порядок проведення взаєморозрахунків. Але у такому разі в договорі краще уточнити, що:

— доходи, отримані комісіонером у зв’язку з продажем інвалюти, підлягають перерахуванню комітентові;

— витрати оплачуються за рахунок виручки комітента.

Можливо, також не зайвим буде встановити в договорі конкретні терміни продажу валюти (наприклад, не пізніше за день, наступний за днем надходження інвалютної оплати на поточний рахунок комісіонера), мінімальний курс продажу або навіть передбачити необхідність попереднього узгодження операції з продажу валюти з комітентом.

Відображаємо в обліку

Доходи/витрати, пов’язані з продажем валюти (йдеться про доходи/витрати від операційних курсових різниць, а також про доходи/витрати від сумової різниці між курсом НБУ і курсом продажу інвалюти банком), — це доходи/витрати комітента. В обліку комісіонера їх у складі доходів/витрат не відображають. Комісіонер відносить їх на збільшення/зменшення суми заборгованості перед комітентом.

А як відобразити такі доходи/витрати в обліку комітента?

Попри те, що за договором комісії розрахунок з комітентом здійснюється в гривні, для комітента це валютна операція. Адже операцією в іноземній валюті вважають госпоперацію, вартість якої визначена в інвалюті або яка вимагає розрахунків в інвалюті (п. 4 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»).

Тому реалізацію товару в обліку комітента відображають в іноземній валюті. Заборгованість комісіонера, що при цьому виникає, — монетарна валютна стаття балансу, за якою у комітента виникають курсові доходи/витрати.

Виниклі у зв’язку Із продажем валюти різниці комітент відображає, як звичайно:

— операційні курсові різниці — у складі доходів/витрат на субрахунках 714/945;

— сумові різниці між курсом продажу валюти і курсом НБУ — у складі доходів/витрат на субрахунках 711/942.

Заглянемо в Інструкцію № 291*. Там сказано: на субрахунку 945 ведуть облік втрат за активами і зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти. А на субрахунку 942 узагальнюється інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти. На субрахунку 714 узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами і зобов’язаннями підприємства, а на субрахунку 711 — про доходи від купівлі-продажу інвалюти.

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

У зв’язку Із продажем валюти комісіонером комітент фактично несе якраз такі доходи/витрати, попри те, що у самого комітента операція з продажу валюти відсутня. А з урахуванням того, що операцію в бухобліку слід відображати виходячи з її суті, а не тільки згідно з юридичною формою (ст. 4 Закону про бухоблік**), курсові/сумові доходи/витрати комітента слід обліковувати на спеціально відведених для відповідних доходів/витрат субрахунках.

** Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Приклад. За договором комісії на експорт комітент передав комісіонерові товар вартістю 900000 грн. Ціна реалізації — $50000. Валютну виручку, отриману на поточний рахунок, комісіонер зобов’язаний продати і перерахувати комітентові отриману від її продажу гривню. Суму витрат, понесених у зв’язку з виконанням договору комісії, комісіонер утримує з отриманої виручки. Винагорода комісіонера складає 5 % від суми, що підлягає перерахуванню комітентові, і перераховується комісіонерові після узгодження звіту комісіонера.

Облік експорту за договором комісії з розрахунком у гривні

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Облік у комісіонера

1

Отримано товари від комітента

024

900000

2

Перераховано оплату за митне оформлення

377

311

1000

3

Відвантажено товар покупцеві-нерезиденту

(курс НБУ — 27,7 грн/$)

362

702

$50000

1385000

4

Списано собівартість реалізованого товару

із позабалансового обліку

024

900000

5

Відображено заборгованість перед комітентом

704

6852

$50000

1385000

6

Віднесено на розрахунки з комітентом суму платежів за митне оформлення

6851

377

1000

7

Відображено курсову різницю на дату балансу за монетарною дебіторською заборгованістю нерезидента і заборгованістю перед комітентом

(курс НБУ — 27,6 грн/$) ((27,6 грн./$ - 27,7 грн./$) х $50000)

6852

362

5000

8

Отримано від нерезидента оплату за товар

(курс НБУ — 27,8 грн/$)

316

362

$50000

1390000

9

Відображено курсову різницю на дату погашення дебіторської заборгованості нерезидента

((27,8 грн/$ - 27,6 грн/$) х $50000)

362

6852

10000

10

Зараховано валюту на поточний рахунок комісіонера (курс НБУ — 27,9 грн/$)

312

316

$50000

1395000

11

Відображено курсову різницю на дату зарахування валюти на поточний рахунок

((27,9 грн/$ - 27,8 грн/$) х $50000)

316

6852

5000

12

Перераховано валюту з поточного рахунку для продажу (курс НБУ — 27,9 грн/$)

334

312

$50000

1395000

13

Відображено продаж валюти (курс НБУ — 27,8 грн/$, курс продажу — 28,0 грн/$)

377

334

$50000

1400000

14

Відображено курсову різницю між курсом НБУ на дату продажу інвалюти і курсом НБУ на дату її списання ((27,8 грн/$ - 27,9 грн/$) х $50000)

6852

334

5000

15

Відображено дохід від продажу валюти

((28,0 грн/$ - 27,8 грн/$) х $50000)

334

6852

10000

16

Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу іноземної валюти

311

377

1397200

17

Відображено суму комісії банку у зв’язку із продажем іноземної валюти (0,2 %)

6852

377

2800

18

Переведено валютну заборгованість перед комітентом у заборгованість в гривні

(1385000 грн - 5000 грн + 10000 грн + 5000 грн - 5000 грн + 10000 грн - 2800 грн)

6852

6851

1397200

19

Перераховано кошти комітентові

(1397200 грн - 1000 грн)

6851

311

1396200

20

Нараховано комісійну винагороду (1396200 грн х 5 %)

361

703

69810

703

641/ПДВ

11635

21

Отримано комісійну винагороду від комітента

311

361

69810

Облік у комітента

1

Відвантажено товар комісіонерові

283

281

900000

2

Відвантажено товар комісіонером і відображено заборгованість комісіонера перед комітентом

(на підставі звіту комісіонера)

3772

702

$50000

1385000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

283

900000

4

Відображено ПЗ з ПДВ за ставкою 0 %

702

641/ПДВ

0

5

Віднесено на витрати суму митних платежів згідно із звітом комісіонера

93

3771

1000

6

Відображено курсову різницю за монетарною дебіторською заборгованістю

945

3772

5000

7

Відображено курсову різницю на дату погашення дебіторської заборгованості нерезидентом

3772

714

10000

8

Відображено курсову різницю на дату зарахування валюти на поточний рахунок комісіонера

3772

714

5000

9

Відображено курсову різницю на дату продажу валюти комісіонером

945

3772

5000

10

Відображено дохід від продажу валюти

3772

711

10000

11

Віднесено на витрати суму комісійної винагороди банку за продаж валюти

92

3772

2800

12

Переведено валютну заборгованість комісіонера в заборгованість у гривні

3771

3772

1397200

13

Надійшла оплата від комісіонера

311

3771

1396200

14

Нараховано комісійну винагороду комісіонерові

93

6851

58175

644/1

6851

11635

15

Відображено ПК на підставі зареєстрованої ПН

641/ПДВ

644/1

11635

16

Перераховано комісійну винагороду комісіонерові

685

311

69810

висновки

  • Розрахунок із комітентом за договором комісії на експорт цілком може здійснюватися в гривні (якщо це передбачено договором).
  • Комісіонер має право утримати з виручки комітента суму витрат, понесених у зв’язку з виконанням договору комісії, а також суму своєї комісійної винагороди (знову ж таки, якщо це передбачено договором).
  • Курсові/сумові різниці, що виникли у зв’язку із продажем валюти комісіонером, комітент обліковує на субрахунках 714/945 і 711/942.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі