Теми статей
Обрати теми

Розрахунок чисельності працівників підприємства

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
У роботодавців може виникнути необхідність для тих чи інших цілей підрахувати своїх працівників. Причому залежно від ситуації доводиться визначати різні показники чисельності. Їх є декілька. Ці показники, а також порядок їх розрахунку встановлено Інструкцією № 286.

Пропонуємо дізнатися про них з табл. 1.

Таблиця 1. Показники чисельності працівників

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість штатних працівників (ОКШП)

Цей показник може використовуватися для визначення кількості працівників у цілому по підприємству або по окремих категоріях (наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо)

До ОКШП включають усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день

Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП)

Використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили.

Також цей показник застосовують при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні

Розраховується не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Цей показник визначають:

за місяць шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме

або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця;

за квартал (рік) шляхом ділення суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу

Середня кількість працівників (СКП)

Використовується для оцінки загальної зайнятості на конкретному підприємстві

СКП за період визначають як суму:

— середньооблікової кількості штатних працівників;

— середньої кількості зовнішніх сумісників;

— середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД).

Середню кількість зовнішніх сумісників і працюючих за ЦПД розраховують за тією ж методикою, що й середньооблікову кількість штатних працівників.

Працівники всіх категорій враховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (СКПЕПЗ)

Характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що відпрацювали повний робочий день, яка потрібна для виконання встановленого підприємством обсягу робіт (послуг). Використовується для визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин загалом по підприємству, а також для аналізу ефективності використання робочої сили

Методика визначення цього показника базується на перерахунку оплаченого робочого часу всіх осіб (штатних працівників, сумісників, осіб, які працювали за ЦПД), які залучалися до роботи у звітному періоді та отримували заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників протягом повного робочого дня, виходячи з установленої його тривалості.

За кожною категорією штатних працівників, для яких установлено робочий тиждень різної тривалості, визначається загальна кількість людино-годин робочого часу (відпрацьованого і невідпрацьованого), за який була нарахована заробітна плата.

Розрахована таким чином загальна кількість людино-годин ділиться на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалості робочого тижня, встановленого на підприємстві відповідно до законодавства або колективного договору

При визначенні показників чисельності важливо знати, які категорії працівників потрібно включати до розрахунку, а які до нього потрапляти не повинні. Допоможе в цьому розібратися табл. 2.

Таблиця 2. Категорії працівників, що включаються / не включаються до розрахунку показників

Категорії працівників

Включення до розрахунку показника

ОКШП

СКШП

СКП

СКПЕПЗ*

* Для цього показника зазначаються ті категорії працівників, за якими визначається загальна кількість людино-годин робочого часу.

1. Штатні працівники, які:

фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали з причини простою

+

+

+

+

прийняті на роботу зі строком випробування

+

+

+

+

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+*

+

+

+/-**

* Для розрахунку ОКШП такі працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ невідпрацьований час у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого дня (тижня) не включається до показника оплаченого часу (п.п. 4.2.2 Інструкції № 286).

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

+

+

є надомниками

+*

+

+

+**

* До ОКШП надомники включаються за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ кількість надомників визначається окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць таким працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей же місяць) (п. 4.3 Інструкції № 286).

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

+

+

працюють за межами підприємства

+

+

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують заробітну плату

+

+

+

+

є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори

+

+

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

нез’явлення на роботу у зв’язку з хворобою (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

+

-

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

+

+

тимчасового переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

+

+/-*

* Працівники, переведені на роботу на інше підприємство за договорами між суб’єктами господарювання, включаються до СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.

направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон

+

+

+

+/-*

* Враховуються в розрахунку СКПЕПЗ людино-години, за які працівникам здійснюються нарахування з фонду оплати праці за час їх відсутності у зв’язку з навчанням та іншими нез’явленнями, що оплачуються згідно з чинним законодавством.

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або з причини надання додаткових вільних днів

+

+

+

+*

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

+

+*

* У кількості оплачених людино-годин для розрахунку СКПЕПЗ враховуються людино-години, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці за час відпусток (основних, додаткових, у тому числі у зв’язку з навчанням, творчих відпусток) у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (п.п. 4.2.1 Інструкції № 286).

відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

+

-

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-

-

-

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

-

-

-

вихідного дня відповідно до графіка роботи підприємства

+

+

+

-

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

+

-

участі в страйку

+

+

+

-

вчинення прогулу

+

+

+

-

усунення від виконання повноважень

+

+

+

-

перебування під слідством до рішення суду

+

+

+

-

3. Особи, прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники)

-*

-

+

+**

* Внутрішній сумісник в ОКШП враховується як одна особа в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ зовнішніх сумісників враховують в еквіваленті повної зайнятості пропорційно оплаченому часу (п.п. 4.4.1 Інструкції № 286).

4. Особи (несуб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД

-*

-*

+

+**

* Працівник, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, враховується в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи та не враховується в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

** Для СКПЕПЗ працівники, які виконують роботу за ЦПД (непідприємці), враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії такого договору. Отримана сума ділиться на кількість календарних днів у звітному періоді (п.п. 4.4.2 Інструкції № 286).

5. Фізичні особи — підприємці, які працюють за ЦПД

-

-

-

-

6. Особи, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання

-

-

-

+/-*

* Включаються до розрахунку СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування працівникам заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.

7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

-

-

-

+*

* Для СКПЕПЗ визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей же місяць) (п.п. 4.4.4 Інструкції № 286).

8. Особи, які направлені підприємствами для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію

-

-

-

-

9. Особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що вводитимуться в дію

-

-

-

-

10. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію*

-

-

-

-

* Виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Зверніть увагу! При обчисленні показника СКПЕПЗ не враховується час, відпрацьований надурочно. Тобто штатний працівник, який працював у звітному місяці (періоді) надурочно, в еквіваленті повної зайнятості враховується як одна фізична особа.

Водночас при заповненні форм державних статистичних спостережень час, відпрацьований надурочно, враховується в загальній кількості оплаченого і відпрацьованого часу.

З теорією розібралися. А як усе це працює на практиці, розглянемо на прикладі.

Приклад. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень (вихідні — субота і неділя). Тривалість робочого дня — 8 годин.

Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлено скорочену тривалість робочого часу — 36 годин на тиждень (тобто 7,2 години на день).

За липень 2020 року є така інформація про кількість працівників підприємства (див. табл. 3):

Таблиця 3. Дані про чисельність працівників

Працівники

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу на 01.07, з них:

52

— перебувають на лікарняному (з 14.07 по 20.07)

1

— перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (увесь липень)

2

— перебувають у щорічній відпустці (з 13.07 по 31.07)

2

— перебувають у відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін (з 22.07 по 24.07)

1

— перебувають у відрядженні (з 27.07 по 29.07)

3

— працюють неповний робочий день (4 години на день)

2

— працюють надурочно (з 06.07 по 10.07 по 1 надурочній годині на день)

1

— уклали із цим же підприємством ЦПД (з 20.07 по 28.07)

1

Прийняті в липні на роботу до штату підприємства (зі строком випробування), у тому числі:

2

— з 13.07 — на роботу з нормальними умовами праці

1

— з 20.07 — на шкідливе виробництво

1

Звільнені штатні працівники в липні за власним бажанням (24.07)

1

Особи, які працюють за ЦПД (з 13.07) і не є штатними працівниками, з них:

3

ФОП

2

З облікового складу штатних працівників (52 особи) для 40 осіб норма тривалості робочого часу за місяць становила 184 години при 40-годинному робочому тижні, для інших 12 осіб — 165,6 години при 36-годинному робочому тижні (працівники шкідливого виробництва). Усі працівники шкідливого виробництва відпрацювали повністю всі робочі дні згідно з графіком роботи підприємства.

На підставі цих даних наведемо розрахунок показників ОКШП, СКШП, СКП і СКПЕПЗ.

Розраховуємо ОКШП. Для визначення цього показника ми використовуємо тільки дані, які стосуються штатних працівників облікового складу. Тих, хто працює за ЦПД, до розрахунку не беремо.

Нагадаємо: ОКШП розраховується на певну дату.

При цьому враховують усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з будь-яких причин

Того, хто працює неповний робочий день, враховують як одну цілу одиницю.

Того, хто працює за ЦПД з числа працівників облікового складу, враховують тільки один раз (як штатного працівника).

Визначимо ОКШП на 31.07.2020 р.:

52 + 2* - 1** = 53 (ос.).

* Прийняті на роботу в липні.

** Звільнена в липні.

Розраховуємо СКШП. Тут також потрібно враховувати тільки штатних працівників, за винятком працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Розрахуємо СКШП за липень (див. табл. 4).

Таблиця 4. Розрахунок СКШП за липень

Число липня

Кількість штатних працівників облікового складу за кожен день липня

Виключаються з розрахунку СКШП

Включаються до розрахунку СКШП

1 — 3

52

2*

50

* З розрахунку виключаються 2 працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

4 — 5 (вихідні дні)

52*

2

50

* За вихідні, святкові та неробочі дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абзац другий п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

6 — 12

52

2

50

13 — 19

53 (52 + 1*)

2

51

* З 13 липня до штату прийнятий новий працівник.

20 — 26

54 (53 + 1*)

2

52

* З 20 липня до штату прийнятий новий працівник.

27 — 31

53 (54 - 1*)

2

51

* Зі штату виключений один працівник у перший робочий день після його звільнення (27 липня).

Разом

1638

62

1576

Кількість штатних працівників, які включаються до розрахунку СКШП за липень, становить 1576 осіб. Кількість календарних днів у цьому місяці — 31. А отже, показник СКШП за липень 2020 року дорівнюватиме:

1576 ос. : 31 к. дн. = 50,84 ос.51*** ос.

*** Округлення здійснюється за правилом парної цифри. Якщо остання значуща цифра менша або дорівнює 4, вона відкидається; якщо більша або дорівнює 6 — найближча зліва від неї значуща цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра 5, найближча зліва від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Такий порядок округлення встановлено додатком до Інструкції № 286.

Розраховуємо СКП. Щоб визначити показник СКП, необхідно знати три інші показники: СКШП, середню кількість зовнішніх сумісників (далі — СКЗС) і середню кількість працюючих за ЦПД (далі — СКПЦПД).

СКШП ми визначили вище. Вона дорівнює 51 особі. Розрахунок СКЗС нам проводити не потрібно, оскільки зовнішні сумісники в липні 2020 року на підприємстві не працювали. А ось показник СКПЦПД нам розрахувати доведеться. Займемося цим.

Працюючих за ЦПД у липні було 4 особи. З них одна водночас була штатним працівником підприємства і ще дві — ФОП. Цих осіб виключаємо з розрахунку СКПЦПД. Таким чином, у розрахунку СКПЦПД візьме участь тільки 1 особа.

Нагадаємо: працюючі за ЦПД враховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору. Із цього випливає, що показник СКПЦПД дорівнює:

1 ос. х 19 к. дн. : 31 к. дн. = 0,6 ос.1 ос.,

де 19 к. дн. — кількість днів роботи за ЦПД (з 13.07 по 31.07).

На підставі здійснених розрахунків визначимо СКП: 51 + 1 = 52 (ос.).

Розраховуємо СКПЕПЗ. Спочатку визначимо оплачений робочий час (людино-години) для кожної категорії штатних працівників.

Розрахунок наведемо в табл. 5.

Таблиця 5. Оплачений робочий час штатних працівників

Число липня

Оплачений робочий час штатних працівників, людино-годин на день

для працівників із 40-годинним робочим тижнем

для працівників з 36-годинним робочим тижнем

1 — 3

296 ((38* - 2**) х 8 + 2*** х 4)

86,4 (12 х 7,2)

* Кількість працівників із 40-годинним робочим тижнем, які працюють повний робочий час.

** Тут і далі з розрахунку виключаємо 2 працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

*** Тут і далі — працівники з неповним робочим днем (4 години на день замість 8).

4 — 5*

* Вихідні, святкові та неробочі дні не оплачуються, тому в розрахунку вони участі не беруть.

6 — 10

297 ((38 - 2) х 8 + 2 х 4 + 1* х 1)

86,4

* Працівник, який працював надурочно (по 1 годині на день).

11 — 12

13

304 ((38 - 2 + 1*) х 8 + 2 х 4)

86,4

* Працівник, прийнятий до штату підприємства 13 липня.

14 — 17

296 ((39 - 2 - 1*) х 8 + 2 х 4)

86,4

* Працівник, який хворів з 14 по 20 липня.

18 — 19

20

296

93,6 ((12 + 1*) х 7,2)

* Працівник, прийнятий до штату підприємства 20 липня. Із цього дня штатних працівників облікового складу з 36-годинним робочим тижнем — 13 осіб.

21

304 ((39 - 2) х 8 + 2 х 4)

93,6

22 — 24

296 ((39 - 2 - 1*) х 8 + 2 х 4)

93,6

* Працівник, який перебуває в неоплачуваній відпустці за угодою сторін з 22 по 24 липня.

25 — 26

27

296 ((39 - 2 - 1*) х 8 + 2 х 4)

93,6

* Працівник, виключений зі штату у зв’язку зі звільненням 24 липня. Оскільки в день звільнення працівник ще працював, з розрахунку за 24 липня його не виключаємо.

28 — 31

296 ((38 - 2) х 8 + 2 х 4)

93,6

Разом

6829

2059,2

Далі розрахуємо середню кількість осіб, які виконували в липні роботи за ЦПД, в еквіваленті повної зайнятості. Нагадаємо, що вони враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії ЦПД. Для розрахунку СКПЕПЗ беруться як сторонні особи (крім ФОП), так і штатні працівники, які виконували роботи за такими договорами. Їх кількість становитиме:

[9 к. дн. (з 20.07 по 28.07) х 1 ос. + 19 к. дн. (з 13.07 по 31.07) х (3 ос. - 2* ос.)] : 31 к. дн. = 0,9 ос.1 ос.

* Не враховуються фізособи-підприємці, які працюють за ЦПД.

Отже, всі необхідні показники для розрахунку СКПЕПЗ маємо. Саме час його визначити (див. табл. 6).

Таблиця 6. Розрахунок СКПЕПЗ за липень

Категорії працівників

Норма тривалості робочого часу на одного працівника, годин на місяць

Оплачений робочий час, людино-годин

У тому числі час надурочних робіт

Оплачений робочий час для розрахунку СКПЕПЗ

Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

Штатні працівники із 40-годинним робочим тижнем

184

6829

5

6824

(6829 - 5)

37

(6824 : 184)

Штатні працівники з 36-годинним робочим тижнем

165,6

2059,2

2059,2

12

(2059,2 : 165,6)

Особи, які працювали за ЦПД

Х

Х

Х

Х

1

Разом

Х

8888,2

5

8883,2

50

Підіб’ємо підсумок.

Отже, у липні 2020 року відповідно до Інструкції № 286 на підприємстві була така кількість працівників:

ОКШП (на 31.07) — 53 ос.;

СКШП — 51 ос.;

СКП — 52 ос.;

СКПЕПЗ — 50 ос.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі