Теми статей
Обрати теми

Декларуємо інвестприбуток

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Ви здійснювали операції з інвестиційними активами (у тому числі за кордоном) протягом 2022 року? Тоді обчисліть інвестрезультат і за необхідності підготуйтеся його задекларувати. Як це правильно зробити? Розповідаємо.

Для початку визначимося з основними термінами, якими будемо сьогодні оперувати.

Інвестиційний актив — це пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом. У свою чергу:

— пакет цінних паперів — це окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів. А ідентичний цінний папір / дериватив означає цінні папери / деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення (п.п. 170.2.7 ПКУ);

— корпоративні права — це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства (ст. 961 ЦКУ).

Наслідком операцій з інвестактивами може бути обов’язок подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Розглянемо, коли це може статися.

Операції з інвестактивами

Тут керує п. 170.2 ПКУ. Саме він визначає порядок оподаткування інвестиційного прибутку. Діємо так.

За підсумками 2022 року за кожним окремим інвестактивом, що було продано, визначаємо інвестиційний прибуток чи збиток. Майте на увазі, що продажем інвестактиву також є операції з:

1) обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

2) зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

3) повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, у якої інвестактив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі:

— виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента;

— зменшення статутного капіталу такого емітента;

— ліквідації такого емітента.

Інвестиційний прибуток — це позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу окремого інвестактиву з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю. Якщо ж різниця від’ємна, то маємо інвестиційний збиток.

Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами дорівнює позитивній різниці між доходом, отриманим за такими операціями, включаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів, та документально підтвердженою сумою, сплаченою платником податку іншій стороні такого контракту, в тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, які передбачені умовами контракту.

Зверніть увагу! У разі отримання фізособою-резидентом за межами митної території України прибутку від операцій з інвестактивами його оподатковують у порядку, визначеному п. 170.2 ПКУ, який ми зараз розглядаємо (див. п.п. 170.11.1 ПКУ).

Які правила визначення доходів та витрат для цілей розрахунку інвестприбутку? Говоримо про це далі.

Доходи/витрати

Вартість інвестактиву (крім операцій з деривативами) визначайте виходячи з:

— суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу або

— вартості інвестактиву, що була задекларована особою у порядку одноразового добровільного декларування відповідно до підрозд. 94 розд. XX ПКУ.

Інвестактив, подарований фізособі (успадкований нею), вважають придбаним за вартістю, що дорівнює сумі держмита та ПДФО, сплачених у зв’язку з даруванням (успадкуванням)

У разі продажу або придбання інвестактивів у нерезидентів — пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1045, доходи та витрати за такими операціями визначаються у розмірі не нижче (у разі продажу) та не вище (у разі придбання) звичайної ціни. Виняток — ситуація, коли покупцем прямо або опосередковано є контрольована іноземна компанія, у якої продавець інвестактиву є контролюючою особою та яка залишається власником зазначеного інвестиційного активу станом на кінець звітного періоду, у якому відбулося відчуження інвестиційного активу.

Окремі ситуації. Якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого продажу фізособа придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, то (див. п.п. 170.2.4 ПКУ):

а) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначають за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна проданого пакета;

б) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховують під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Ще одна ситуація. Фізособа продає інвестиційний актив протягом звітного року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток. У наступному році вона придбаває такий самий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет. У такому випадку для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох пакетів.

Якщо фізособа протягом звітного року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, чи придбаває опціон на такий викуп, інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого продажу, не враховують під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (п.п. 170.2.5 ПКУ).

Якщо фізособа продає пакет цінних паперів (корпоративні права) чи деривативів пов’язаним з нею особам, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховують під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Також не враховують під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами інвестиційний збиток, що виникає внаслідок дарування або передачі у спадщину інвестактиву.

Проте все сказане вище у підрозділі «Окремі ситуації» не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у разі:

— придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 % статутного капіталу емітента;

— викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;

— придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;

— придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Фінрезультат

Після того, як розрахували інвестдоходи та інвествитрати, визначаємо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами. Для цього суму інвестиційних прибутків, отриманих протягом звітного (податкового) року, зменшуємо на суму інвестиційних збитків, понесених протягом такого року.

Цікавий момент. Підпункт 170.2.6 ПКУ вимагає, щоб фінансовий результат за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, визначали окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. Проте сенсу в цьому мало. Бо при заповненні податкової декларації всі ці фінрезульти підсумуються (див. нижче).

Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів та деривативів, емітенти яких на момент укладання відповідного договору включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами.

Результат від операцій з інвестиційними активами ви повинні задекларувати, навіть якщо проводили їх через торговців цінними паперами, уключаючи банк

Виняток становлять випадки, коли (п.п. 170.2.8 ПКУ):

1) отриманий вами у 2022 році дохід від продажу інвестиційних активів не перевищує 3470 грн;

2) дохід ви отримали від відчуження акцій (або інших корпоративних прав), отриманих у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані як компенсація суми внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані відповідно до закону;

3) отриманий інвестиційний дохід від операцій з борговими зобов’язаннями НБУ і держаними цінними паперами, емітованими Мінфіном або Агентством з управління держборгом, з урахуванням курсових різниць.

У таких особливих випадках суму інвестиційних доходів і витрат ви не включаєте до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестактивами, і, зрозуміло, не декларуєте.

Декларація

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Його зазначаємо в рядку 10.8 розділу ІІ декларації про майновий стан та доходи.

Увага! Іноземний дохід, отриманий фізособою-резидентом від операцій з інвестактивами, відображаємо також у рядку 10.8 розділу ІІ декларації (а не в рядку 10.10 в загальній сумі іноземних доходів).

Проте перед тим, як заповнити рядок 10.8, слід сформувати та заповнити додаток Ф1 до такої декларації. Зупинимося на цьому додатку більш детально.

Додаток Ф1 має назву «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами». Він складається з двох розділів:

— розділ I призначено, власне, для розрахунку фінансового результату (інвестиційного прибутку/збитку) операцій за окремими інвестиційними активами (цінні папери, деривативи, корпоративні права);

— розділ II призначено для визначення сум ПДФО і ВЗ, що підлягають сплаті до бюджету у зв’язку зі здійсненням операцій з інвестактивами.

Давайте розглянемо детально, як заповнюється додаток Ф1.

Порядок заповнення додатка Ф1

Код рядка

Пояснення

Розділ I «Розрахунок інвестиційного прибутку»

1

Окремо за кожним інвестактивом зазначаємо у графі:

— 2 — код виду інвестактиву (1 — корпоративні права (інші, ніж цінні папери), 2 — цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі; 3 — цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі);

— 3 — найменування та характеристику;

— 4 — суму доходу від продажу такого інвестактиву (з урахуванням курсової різниці (за наявності));

— 5 — суму витрат на придбання такого інвестактиву.

У графі 6 проставляємо фінрезультат (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) за окремими інвестиційними активами відповідно до їх видів, зазначених у графі 2.

Крім того, в полі «Усього» графи 6 вказуємо фінрезультат, який дорівнює сумі значень графи 6 рядка 1 за видами інвестактивів, з урахуванням правил, наведених вище в статті

2

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього 2021 звітного року мав від’ємне значення, то зазначаємо його суму

3

Підраховуємо та зазначаємо загальний фінрезультат. Він дорівнює різниці між значеннями графи 6 «Усього» рядка 1 та рядка 2 цього розділу

3.1

Дублюємо значення рядка 3, якщо воно додатне (інвестиційний прибуток). Крім того, показник цього рядка переносимо в графу 3 рядка 10.8 розділу II декларації про доходи

3.2

Якщо значення рядка 3 від’ємне (інвестиційний збиток), то його переносимо до цього рядка, але без знака «-».

Увага! Значення цього рядка до графи 3 ряд. 10.8 розділу II декларації не потрапляє (в паперовому варіанті проставляємо прочерк). Суму з цього рядка ви переносите у зменшення загального фінрезультату операцій з інвестактивами наступних років до повного погашення

Розділ II «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору від операцій з інвестиційними активами»

4

До суми річного інвестиційного прибутку (ряд. 3.1 розділу I додатка) застосуємо ставку ПДФО 18 %. Отриманий результат зазначаємо в цьому рядку додатка

4.1

Вказуємо суму ПДФО, утриманого (сплаченого) податковими агентами (наприклад, якщо операції з інвестиційними активами проводилися через торговців цінними паперами, уключаючи банк).

Значення цього рядка переносимо до графи 4 ряд. 10.8 розділу II декларації про доходи

4.2

Вказуємо суму ПДФО, що повинні сплатити самостійно (значення рядка 4 мінус значення рядка 4.1).

Значення цього рядка переносимо до графи 6 ряд. 10.8 розділу II декларації про доходи

5

До суми річного інвестиційного прибутку (ряд. 3.1 розділу I додатка) застосовуємо ставку військового збору 1,5 %. Отриманий результат зазначаємо в цьому рядку додатка

5.1

Вказуємо суму ВЗ, утриманого (сплаченого) податковими агентами (якщо операції з інвестиційними активами проводилися через торговців цінними паперами, уключаючи банк).

Значення цього рядка переносимо до графи 5 ряд. 10.8 розділу II декларації про доходи

5.2

Вказуємо суму ВЗ, що повинні сплатити самостійно (значення рядка 5 мінус значення рядка 5.1).

Значення цього рядка переносимо до графи 7 ряд. 10.8 розділу II декларації про доходи

Висновки

  • Результат від операцій з інвестиційними активами декларуємо, навіть якщо проводили їх через торговців цінними паперами, уключаючи банк.
  • Результат від операцій з інвестактивами визначаємо самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі