Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оплата часу щорічних відпусток

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2008/№ 1
Друк
Стаття

Оплата часу щорічних відпусток

 

Неля СИНЬКО, начальник відділу організації заробітної плати та вдосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

 

Чинне українське законодавство гарантує право на відпустки громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Не пізніше ніж за три дні до початку відпустки працівнику слід виплатити відпускні. Як розрахувати їх суму та яких правил при цьому слід дотримуватись, ви дізнаєтесь із практичних прикладів цієї статті.

 

Статтею 74 КЗпП

визначено, що протягом щорічної (основної та додаткової) відпустки за працівником зберігається місце роботи (посада) і заробітна плата.

У випадку надання працівнику щорічної відпустки обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням положень

Порядку № 100.

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки та виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.

При цьому слід ураховувати, що

в кожному конкретному випадку буде свій розрахунковий період, який складатиметься з 12 календарних місяців.

Наприклад,

працівник іде у відпустку з 23 червня поточного року. Розрахунковим періодом у цьому випадку є червень 2007 року — травень 2008 року.

Або такий приклад.

Працівник іде у відпустку з 1 липня поточного року. Розрахунковим періодом у цьому випадку є липень 2007 року — червень 2008 року.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації

менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористані відпустки.

При цьому слід ураховувати: якщо 5 число, як це було в травні 2008 року, було першим робочим днем для всіх працівників підприємства, зазначений місяць буде враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року. Якщо ж працівник зарахований на роботу з 6 травня 2008 року, зазначений місяць не враховується.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки

враховуються:

— основна заробітна плата (оклад, тариф);

— доплати та надбавки (за надурочну роботу, за роботу в нічний, вечірній час, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, класність водіям, високі досягнення в праці тощо);

— премії, які не носять разового характеру;

— винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років;

— виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років

включається при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, якщо зазначена винагорода нарахована в поточному році за попередній рік (п. 3 Порядку № 100).

Особливу увагу слід звернути на

п. 4 Порядку № 100, яким визначено виплати, які не включаються в розрахунок при обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження. Зокрема, до таких виплат відносяться:

— одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

— компенсаційні виплати на відрядження та переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

— пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

— дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

— виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню та бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

— вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування.

Нарахування виплат

за час щорічної відпустки та для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 календарних місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Одержаний результат помножується на число календарних днів відпустки.

Якщо працівник протягом розрахункового періоду

не мав заробітку (знаходився у відпустці по догляду за дитиною до трьох років тощо), то обчислення середньої заробітної плати провадитиметься виходячи з тарифної ставки (окладу).

Із метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв’язку з підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок і посадових окладів

пунктом 10 Порядку № 100 передбачено проведення коригування заробітної плати. Так, цим пунктом визначено, що у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадку, коли посадові оклади було підвищено не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який установлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.

На

госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена норма передбачає можливість госпрозрахунковому підприємству у випадку скрутного фінансового стану дещо зменшити коефіцієнт коригування, але не позбавляє ці підприємства від коригування.

Наприклад, підвищення тарифних ставок на підприємстві відбулося в 2,5 раза, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт підвищення окладів, а може застосувати коефіцієнт 1,7; 1,5 тощо. У зазначеному випадку необхідно видати наказ (розпорядження) по підприємству із зазначенням розміру коефіцієнта коригування. Цей наказ (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що у випадку, коли в розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, на підприємстві відбулось підвищення окладів (тарифних ставок)

лише окремій категорії працівників, коригування середнього заробітку не провадиться.

Розглянемо застосування положень

Порядку № 100 на прикладах.

 

Приклад 1.

Працівнику в червні 2008 року надається щорічна відпустка на 24 календарних дні. Як обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, якщо протягом розрахункового періоду червень 2007 року — травень 2008 року працівник знаходився 10 днів на лікарняному (нараховано 960 грн.), 14 днів у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням (нараховано 940 грн.), у щорічній відпустці за 2006 рік (нараховано 2735 грн.)? За розрахунковий період сума заробітної плати працівника склала 38145 грн. (без урахування лікарняних і відпускних).

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток ураховуються: основна заробітна плата (оклад, тариф); доплати та надбавки; премії, які не носять разового характеру; винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, а також виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Отже, обчислення середньої заробітної плати у зазначеному випадку провадитиметься таким чином:

1. Визначимо кількість календарних днів, на які необхідно розділити фактичний заробіток:

366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. = 357 кален. дн.

2. Розрахуємо середньоденний заробіток працівника:

(38145 грн. + 960 грн. + 940 грн. + 2735 грн.) : 357 кален. дн. = 119,83 грн.

3. Сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки становитиме:

119,83 х 24 = 2875,92 (грн.)

 

Приклад 2.

Як провадиться обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки у випадку, коли працівниця у квітні — травні 2007 року отримувала допомогу по вагітності та пологах; з червня 2007 року по жовтень 2007 року працювала на підприємстві в режимі неповного робочого дня; з 10 жовтня 2007 року по 4 травня 2008 року знаходилась у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років? З 5 травня 2008 року працівниця перериває соціальну відпустку та йде в щорічну відпустку.

Відповідно до

пункту 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження до розрахунку включається: основна заробітна плата; доплати та надбавки; премії, які не носять разового характеру; одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років.

Крім зазначених виплат, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до

п. 1 ст. 38 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Зазначена допомога надається застрахованій особі в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (ст. 39 Закону № 2240).

Статтею 51 Закону № 2240

визначено, що підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Виходячи з вищевикладеного

допомога по вагітності та пологах має включатись до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково,

виключається з розрахункового періоду.

У випадку, зазначеному в прикладі, працівник іде у відпустку у травні 2008 року. Розрахунковим періодом буде травень 2007 року — квітень 2008 року.

Отже, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки в цьому випадку необхідно провадити виходячи з тих нарахувань, які провадились у травні — жовтні 2007 року, та ділити на календарні дні за цей період за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на цей період. При цьому слід мати на увазі, що за жовтень ураховуються лише 9 календарних днів, оскільки з 10 жовтня працівниця оформила відпустку по догляду за дитиною до 3 років.

 

Приклад 3.

Як провести нарахування середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки (24 календарних дні), яка надається працівникові з 2 червня 2008 року? Заробітна плата працівника за розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року) становила 32660 грн. Крім того, працівник у листопаді 2007 року брав 15 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами згідно зі ст. 26 Закону про відпустки.

Згідно з

роз’ясненням Мінпраці від 21.07.97 р. № 04-3022 період, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки, не виключається із розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати. Із розрахункового періоду вилучається період надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати відповідно до ст. 25 Закону про відпустки.

Отже, нарахування середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки провадиться за загальних підставах. А саме:

1. Спочатку визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно ділити сумарний заробіток:

366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. = 357 кален. дн.

2. Визначаємо середньоденну заробітну плату працівника:

32660 грн. : 357 кален. дн. = 91,48 грн.

3. Розрахуємо середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки:

91,48 грн. х 24 кален. дн. = 2195,52 грн.

 

Приклад 4.

Як провести нарахування середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки (24 календарних дні), яка надається працівникові з 2 червня 2008 року? Заробітна плата працівника за розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року) становила 32660 грн. Крім того, працівник у жовтні 2007 року брав 14 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати згідно зі ст. 25 Закону про відпустки.

Частиною шостою пункту 2 Порядку

№ 100 визначено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали й за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Крім того, відповідно до

роз’яснення Мінпраці від 21.07.97 р. № 04-3022 період, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати згідно зі ст. 25 Закону про відпустки, виключається із розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати.

Нарахування середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки провадиться так:

1. Спочатку визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно ділити сумарний заробіток:

366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. - 14 кален. дн. відпустки = 343 кален. дн.

2. Визначаємо середньоденну заробітну плату працівника:

32660 грн. : 343 кален. дн. = 95,22 грн.

3. Розрахуємо середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки:

95,22 грн. х 24 кален. дн. = 2285,28 грн.

 

Приклад 5.

Як провести нарахування середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки (24 календарних дні), яка надається працівникові з 2 червня 2008 року? Заробітна плата працівника за розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року) становила 32660 грн. При цьому 4 дні у вересні 2007 року та 5 днів у жовтні 2007 року працівник не працював не зі своєї вини (був простій) та отримав за цей час 2/3 тарифної ставки, що склало 2260 грн.?

Абзацом 6 пункту 2 Порядку № 100

передбачено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали й за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Тобто час простою не з вини працівника вилучається з розрахункового періоду.

Нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться так:

1. Спочатку визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно ділити сумарний заробіток:

366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. - 9 кален. дн. відпустки = 348 кален. дн.

2. Визначаємо середньоденну заробітну плату працівника:

(32660 грн. - 2260 грн.) : 348 кален. дн. = 87,36 грн.

3. Розрахуємо середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки:

87,36 грн. х 24 кален. дн. = 2096,64 грн.

 

Приклад 6.

Як провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, яка надається з 23 липня 2008 року працівникові, який прийшов на підприємство за переводом з 2 листопада 2007 року? На попередньому підприємстві йому було надано відпустку в повному обсязі.

Відповідно до

ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічної відпустки та не одержав за неї грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Ураховуючи, що працівникові за попереднім місцем роботи було надано відпустку в повному обсязі, то стаж, який дає право на отримання щорічної відпустки, починається з моменту зарахування його на нове підприємство, на яке він перейшов за переводом — з 2 листопада 2007 року.

Статтею 10 Закону про відпустки

передбачено, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві.

Відповідно до

абзацу другого пункту 2 Порядку № 100 працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Ураховуючи, що працівник приступив до роботи на новому місці не з першого робочого дня, а з другого, розрахунковим періодом буде грудень 2007 року — червень 2008 року.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки в зазначеному випадку провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за

фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством). Одержаний результат помножується на число календарних днів відпустки.

За умови, що заробітна плата за період грудень 2007 року — липень 2008 року становила 22540 грн., із них 3370 грн. за липень 2008 року, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні провадиться так:

1. Спочатку визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку необхідно ділити сумарний заробіток:

213 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. = 204 кален. дн.

2

. Визначаємо середньоденну заробітну плату працівника:

(22540 грн. - 3370 грн.) : 204 кален. дн. = 93,97 грн.

3. Розрахуємо середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки:

93,97 грн. х 24 кален. дн. = 2255,28 грн.

 

Приклад 7.

Як правильно нарахувати виплати за час щорічної відпустки працівникові, який знаходився у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, вийшов на роботу та відразу з 16 червня 2008 року оформив 16 календарних днів щорічної відпустки, які залишились за попередній період?

Розрахунковим періодом у зазначеному випадку є червень 2007 року — травень 2008 року. Оскільки протягом розрахункового періоду у працівника не було нарахувань по заробітній платі, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадитиметься з урахуванням

останнього абзацу пункту 4 Порядку № 100, а саме виходячи з окладу, який установлено у штатному розписі за посадою працівника.

За умови, що оклад працівника становить 3350 грн., обчислення середньої заробітної плати провадитиметься так:

1. Дізнаємось розмір заробітної плати за 12 місяців:

3350 грн. х 12 міс. = 40200 грн.

2. Знайдемо кількість календарних днів, на які необхідно поділити заробітну плату за рік:

366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. = 357 кален. дн.

3. Обчислимо середньоденний заробіток працівника

40200 грн. : 357 кален. дн. =112,61 грн.

4. Обчислимо середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки

112,61 грн. х 16 кален. дн. =1801,76 грн.

 

Приклад 8.

Як необхідно провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки тривалістю 24 календарних днів, яка надається працівникові в червні 2008 року, якщо сума заробітної плати за розрахунковий період червень 2007 — травень 2008 року склала 36590 грн., крім того, у січні 2008 року працівникові було виплачено винагороду за підсумками роботи за 2007 рік у сумі 3028 грн.?

Відповідно до

пункту 3 Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років ураховується при обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження шляхом додавання до кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки розрахунковим періодом будуть останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.

Оскільки працівником

відпрацьовано 12 календарних місяців, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки буде враховано всю суму винагороди за підсумками роботи за рік.

Ураховуючи викладене, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки необхідно провадити таким чином:

1. 366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн. = 357 кален. дн.

2. (36590 грн. + 3028 грн.) : 357 кален. дн. = 110,97 грн.

3. 110,97 грн. х 24 кален. дн. = 2663,28 грн.

 

Приклад 9.

Як необхідно провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки 18 календарних днів, що надається працівнику, який влаштувався на підприємство з 1 жовтня 2007 року та іде у відпустку з 4 червня 2008 року?

У січні 2008 року працівнику було виплачено винагороду за підсумками роботи за 2007 рік у сумі 2560 грн. Заробітна плата за розрахунковий період склала 28790 грн. (у т. ч. і винагорода за підсумками роботи за рік).

У випадку, коли працівник відпрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, розрахунковим періодом для оплати часу щорічних відпусток буде

фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Розрахунковим періодом у цьому випадку є жовтень 2007 року — травень 2008 року.

Оскільки працівником не відпрацьовано 12 календарних місяців, винагороду за підсумками роботи за рік буде враховано

в частині, що відповідає місяцям розрахункового періоду (як 8/12 суми винагороди).

1. Розрахуємо суму винагороди за вислугу років, яка має враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати:

2560 грн. : 12 х 8 = 1706,67 грн.

2. Визначимо суму заробітної плати, яка буде враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати:

28790 грн. - 2560 грн. + 1706,67 грн. = 27936,67 грн.

3. Визначимо кількість календарних днів, на яку необхідно розділити заробітну плату за розрахунковий період:

244 кален. дн. - 7 св. і нероб. дн.= 237 кален. дн.

4. Розрахуємо суму середньоденної заробітної плати:

27936,67 грн. : 237 кален. дн. = 117,88 грн.

5. Розрахуємо суму середньої заробітної плати за  18 календарних днів щорічної відпустки:

117,88 грн. x 18 кален. дн. = 2121,84 грн.

 

Приклад 10.

Як необхідно провести нарахування середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки з 18 червня 2008 року, якщо з 1 липня всім працівникам підприємства були підвищені тарифні ставки (оклади) на 17,9 відсотка? Заробітна плата працівника за розрахунковий період червень 2007 року — травень 2008 року становила 45780 грн., тривалість відпустки — 24 календарних дні.

Середня заробітна плата працівника за час щорічної відпустки становить:

45780 грн. : (366 кален. дн. - 9 св. і нероб. дн.) = 128,24 грн.

128,24 грн. х 24 кален. дн. = 3077,76 грн.

Оскільки в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (1 — 11 липня), на підприємстві відбулось підвищення тарифних ставок (окладів), необхідно зробити перерахунок виплат, що припадають на період з 1 липня по 11 липня 2008 року (за 11 днів). Для цього необхідно середньоденний заробіток (128,24 грн.) помножити на коефіцієнт підвищення тарифних ставок (окладів), тобто провести коригування середнього заробітку на коефіцієнт 1,179, і на кількість днів відпустки після підвищення тарифних ставок (окладів):

128,24 грн. х 1,179 х 11 кален. дн. = 1663,14 грн.

Сума доплати після перерахунку, проведеного у зв’язку з підвищенням тарифних ставок (окладів), становитиме:

1663,14 грн. - (128,24 грн. х 11 кален. дн.) = 252,50 грн.

 

Нормативні документи

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2240 —

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі