Педробота до 240 годин на рік: враховувати календарний або навчальний рік

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Лютий, 2018/№ 4
У вищому навчальному закладі (академії, IV рівень акредитації) деякі викладачі виконують педагогічну роботу з погодинною оплатою праці. У п. 3 додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43, вказано: не є сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. У цьому приписі йдеться про календарний або навчальний рік? Тобто підрахунок 240 годин педагогічної роботи з погодинної оплатою праці слід здійснити за календарний або навчальний рік?

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від от 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон про вищу освіту) заклад вищої освіти — це окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 Закону про вищу освіту заклади вищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності мають рівні права у провадженні освітньої, наукової та інших видів діяльності. Частиною 7 ст. 27 Закону про вищу освіту передбачено, що заклад вищої освіти діє на підставі власного статуту. Статут закладу вищої освіти не повинен суперечити законодавству.

Вищий навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту (п. 1.7 Примірного статуту вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 05.02.2003 р. № 60). Згідно з п. 6.8 цього Примірного статуту оплата праці у вищому навчальному закладі здійснюється згідно з КЗпП, Законом України «Про освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються КМУ, та договорами.

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником установи або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою власник установи або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Умови роботи, права і обов’язки, гарантії науково-педагогічних працівників передбачені ст. 56 — 59 Закону про вищу освіту. Зокрема, робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень, а максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону про вищу освіту науково-педагогічні працівники — це особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Штатна чисельність посад науково-педагогічних працівників, до яких належать, зокрема, завідувачі кафедрами, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, визначається відповідно до вимог постанови КМУ «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134. Їх кількість на конкретний фінансовий рік затверджується у штатних розписах закладів вищої освіти в межах встановленого обсягу видатків на оплату праці.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників — завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти (ч. 11 ст. 55 Закону про вищу освіту).

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році (ч. 12 ст. 55 Закону про вищу освіту).

Оплата праці науково-педагогічних працівників провадиться відповідно до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557), розробленого на виконання постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Розміри посадових окладів науково-педагогічних працівників затверджено в додатку 2 до наказу № 557.

Тому оплата праці науково-педагогічних працівників здійснюється на підставі наказу про прийняття на відповідну посаду з установленням відповідного розміру посадового окладу та забезпеченням інших видів оплати, як-то: надбавок за вислугу років і спортивні звання, доплати за вчені звання та наукові ступені тощо.

Водночас п.п. 5.3.4 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки, зареєстрованої Мінсоцполітики 15.12.2016 р. за № 31, сторони цієї Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного науково-педагогічного працівника безпосередньо навчальним закладом з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в межах не більше 600 годин у навчальному році. У випадках тимчасової відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік.

В окремому додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43, наведено Перелік робіт, які не є сумісництвом (далі — Перелік).

Зокрема, не вважається сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік (п. 3 Переліку). Не вважається також сумісництвом завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік (п. 5 Переліку). З дозволу керівника виконання цих видів робіт допускається в робочий час без утримання зарплати.

Тож науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти можуть з дозволу керівника виконувати педагогічну роботу в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці як в основний робочий час, так і за його межами. При цьому оплата цієї викладацької роботи здійснюється після виконання річного навчального навантаження, передбаченого індивідуальним робочим планом.

Однак при встановленні навчального навантаження, у тому числі в таких обсягах, слід зважати на конкретні умови, що склалися у закладі, на рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників, на забезпечення надання такими працівниками належної якості освітніх послуг, на дотримання та забезпечення умов праці та відпочинку тощо.

Увага! Обсяг педагогічної роботи 240 годин може обліковуватися як у навчальному, так і календарному році. Це залежить від дати надання керівником дозволу на таку роботу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити