Професійні стандарти: короткий «лікнеп» роботодавцям та кадровикам

Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук
Оплата праці Вересень, 2019/№ 18/1
В обраному У обране
Друк
Зміни у вітчизняному законодавстві останніх років закріпили у правовому полі кадрового забезпечення в Україні термін «професійний стандарт». Що це: данина моді, сліпе копіювання європейської кадрової та освітньої практики чи свідомий крок у напрямку підвищення кадрової кваліфікації та більш тісне наближення навчальних програм до вимог роботодавців? Спробуємо відповісти на ці питання. А для цього проаналізуємо запропоновані державою інструменти для застосування професійних стандартів на практиці.

Професійний стандарт у законодавчому полі

Стаття 96 КЗпП визначає: системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. У свою чергу, тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Відповідні зміни були також внесені й до тексту ст. 6 Закону про оплату праці.

Таким чином, якщо донедавна кваліфікаційними характеристиками роботодавець зараховував виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоював кваліфікаційні розряди робітникам, то віднині дані щодо складності робіт, які лежать в основі формування систем оплати праці, мають враховувати й відповідні професійні стандарти (за наявності).

Утім, далеко не всім кадровикам зрозуміло сьогодні, що ж таке професійний стандарт й навіщо він потрібен.

Зауважимо, що визначення цього терміну можна знайти у ст. 331 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР:

ЦИТАТА

Професійний стандарт — затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Щодо мети створення професійних стандартів, то вона полягає у систематизації трудових дій, які виконує працівник на робочому місці, шляхом їх детального аналізу та викладення у формі відповіді на запитання щодо змісту праці та умов, що забезпечують її успішне виконання.

Слід зазначити, що в таких розвинених країнах, як США, Великобританія, Японія тощо, трудові дії працівників, разом із відповідними вимогами до знань, умінь, навичок, вже давно проаналізовані, структуровані та викладені у компактній стандартній формі та успішно застосовуються як роботодавцями, так і освітньою сферою, організаціями з профорієнтації громадян тощо. З огляду на цей міжнародний досвід, були прийняті вищезазначені законодавчі норми, а також у 2017 — 2018 роках нормативні акти, що роз’яснюють порядок розроблення та затвердження професійних стандартів, а також методику їхнього розроблення в Україні.

Запитання, які ставлять найчастіше

Наведемо деякі ключові дані Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого постановою КМУ від 31.05.2017 р. № 373 (далі — Порядок № 373), які дають необхідні знання щодо етапів роботи над професійними стандартами.

Хто, окрім центральних органів виконавчої влади, може розробляти проекти професійних стандартів?

Проекти професійних стандартів можуть розроблятися також роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами відповідно до Методики № 74*.

* Методика розроблення професійних стандартів, затверджена наказом Мінсоцполітики України від 22.01.2018 р. № 74.

Які етапи передбачаються при розробленні та затвердженні професійних стандартів?

Етапи:

1) прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;

2) формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;

3) проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;

4) проведення перевірки щодо дотримання вимог Порядку № 373 під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці № 74;

5) затвердження професійного стандарту.

Хто проводить перевірку проектів профстандартів?

1. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.

2. Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України.

3. Інші підприємства, установи та організації, які відповідають вимогам до суб’єктів перевірки, визначеним у пункті 6 Порядку.

Куди звертатися за експертним висновком щодо розроблених проектів професійних стандартів розробникам, які не є членами Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні?

Такі розробники звертаються до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Стандарти решти розробників затверджуються на підставі експертних висновків Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і Національної академії наук України або експертних висновків інших суб’єктів перевірки.

Яким чином ведеться облік чинних професійних стандартів?

Професійний стандарт протягом 5 робочих днів після його затвердження вноситься Мінсоцполітики до Реєстру професійних стандартів, який ведеться цим міністерством.

Професійний стандарт вважається таким, що введений в дію, з моменту його внесення до Реєстру професійних стандартів.

Інформація про затвердження професійного стандарту оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та суб’єкта перевірки.

Порядок № 373 також регламентує такі основні питання процедури експертизи проекту професійних стандартів, як-от: оформлення і розгляд заявки про розроблення професійного стандарту, дії суб’єкту перевірки при опрацюванні та реєстрації такої заявки, а також проекту професійного стандарту з визначенням необхідних термінів, процедуру громадського обговорення проекту професійного стандарту, діяльність робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту та інші питання. У рамках статті немає сенсу детально наводити зміст зазначених етапів. Тож для отримання детальнішої інформації з цього приводу радимо зацікавленим особам звернутися безпосередньо до тексту Порядку№ 373.

Що має містити професійний стандарт?

Ще одним ключовим та дієвим нормативним документом, що має допомогти роботодавцям самостійно написати професійний стандарт за профілем своєї діяльності, є Методика № 74, яка визначає загальні вимоги щодо розроблення професійних стандартів з метою надання методичної допомоги роботодавцям. Слід зазначити, що розроблення професійного стандарту запроваджується залежно від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі, її розподілу за робочими місцями (посадами), форм зайнятості та умов праці для окремої професії, за якою присвоюється повна кваліфікація, або для групи споріднених професій (професійних назв робіт, посад) у певній сфері професійної діяльності, або для окремих (однієї чи декількох) трудових функцій, за якими присвоюються часткові кваліфікації.

Аналіз Методики № 74 показує, що, окрім розкриття термінології, посилання на інші законодавчі та нормативні документи, на яких вона базується, у цьому нормативному документі розглядаються й такі ключові для роботодавців питання, як-от: головні цілі розроблення професійних стандартів роботодавцями та загальні відомості професійного стандарту.

Зазначимо: дані щодо отриманої кваліфікації працівника, професія якого розглядається професійним стандартом, є обов’язковим елементом такого підрозділу професійного стандарту, як «Навчання та професійний розвиток», який (за потреби) слід наповнити такими відомостями: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації з присвоєнням/без присвоєння нового рівня освіти, спеціальне/спеціалізоване навчання.

Окрім того, професійний стандарт містить:

• дані щодо нормативно-правової бази, що регулює відповідну професійну діяльність;

• загальні компетентності;

• перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій);

• опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, продукти, інструмент (за потреби));

• професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), знання, уміння та навички));

• дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту (розробник професійного стандарту; суб’єкт перевірки професійного стандарту; дата затвердження професійного стандарту; дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів; рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту).

Узагалі, структурування змісту професійного стандарту базується на компетентнісному підході, який передбачає формування вимог до знань, умінь і навичок працівника, що забезпечують якісне виконання основних трудових функцій у відповідній сфері професійної діяльності.

При цьому структурними елементами професійного стандарту є трудові функції, професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), загальні компетентності, предмети та засоби праці, вимоги до знань, умінь і навичок працівника тощо.

Де шукати професійні стандарти

Професійні стандарти публікують у Репозитарії професійних кваліфікацій на сайті: profstandart.org.ua.

Щоб знайти та переглянути потрібний вам професійний стандарт, потрібно на згаданому вище сайті пройти нескладну процедуру реєстрації (як користувача). Потім зайти у розділ «Національні реєстри» та обрати вкладку «Реєстр професійних стандартів».

Далі за назвою можете знайти потрібний вам професійний стандарт (див. рисунок нижче).

Пошук профстандартів у Репозитарії

Перелік уже затверджених стандартів не дуже великий, тому пошукової системи у Репозитарії наразі немає. Сподіваємось, це справа часу і згодом відповідний сервіс буде запроваджено.

Насамкінець важливо зауважити, що професійні стандарти не йдуть сьогодні на заміну давно діючим кваліфікаційним характеристикам посад і професій працівників. Обидва документи можуть існувати одночасно.

Метою кваліфікаційної характеристики в практиці кадрової діяльності залишається подальше складання на її основі посадової інструкції працівника.

Мета професійного стандарту дещо ширше, ніж у кваліфікаційної характеристики, — на його основі може бути, наприклад, складена програма підготовки на будь-якому рівні освіти.

У будь-якому разі втілення професійних стандартів має наблизити процеси навчання до реальних потреб ринку праці. Крім того, має підвищитися ефективність роботи персоналу, підготовленого за професійними стандартами.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд